4.2.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/8


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. února 2012

o uznání subjektu Polski Rejestr Statków S.A. (Polský rejstřík plavidel) za klasifikační společnost pro plavidla vnitrozemské plavby

(oznámeno pod číslem K(2012) 431)

(Text s významem pro EHP)

(2012/66/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS (1), a zejména na čl. 10 odst. 1 a část II přílohy VII uvedené směrnice,

po konzultaci výboru uvedeného v článku 7 směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dopisem ze dne 3. července 2008 předložilo Polsko Komisi žádost o uznání subjektu Polski Rejestr Statków S.A. (dále jen „PRS“) za klasifikační společnost ve smyslu směrnice. Subjekt PRS má sídlo v Polsku.

(2)

Společně se žádostí předložilo Polsko i informace a dokumentaci nezbytné k ověření toho, zda jsou splněna kritéria pro uznání.

(3)

Na společném zasedání odborníků z členských států Evropské unie a Ústřední komise pro plavbu na Rýně (dále jen „CCNR“) v dubnu 2009 bylo zorganizováno slyšení o technických požadavcích pro plavidla vnitrozemské plavby, na němž polský orgán a subjekt PRS přednesly své podněty.

(4)

Sekretariát CCNR byl konzultován, jak je uvedeno v části II odst. 4 přílohy VII směrnice 2006/87/ES.

(5)

Komise posoudila, jak subjekt PRS splňuje kritéria v části I přílohy VII směrnice 2006/87/ES, a dospěla k názoru, že kritéria jsou splněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Klasifikační společnost PRS se uznává podle článku 10 směrnice 2006/87/ES.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členskému státu či členským státům, jež mají vnitrozemské vodní cesty uvedené v čl. 1 odst. 1 směrnice 2006/87/ES, a Polskému rejstříku plavidel (Polski Rejestr Statków), Al. Gen. J. Hallera 126, 80-416, Gdańsk, Polsko.

V Bruselu dne 2. února 2012.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 389, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 29.