9.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/1


STANOVISKO KOMISE

ze dne 7. března 2012

k plánu ukládání radioaktivního odpadu ze zařízení SPIRAL-2 ve Francii v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu

(Pouze francouzské znění je závazné)

2012/C 71/01

Níže uvedené posouzení bylo vypracováno podle ustanovení Smlouvy o Euratomu, aniž jsou dotčena jakákoli dodatečná posouzení, která budou provedena podle Smlouvy o fungování Evropské unie, a povinnosti vyplývající z této smlouvy a ze sekundárního práva.

Dne 15. září 2011 obdržela Evropská komise od francouzské vlády v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu všeobecné údaje k plánu ukládání radioaktivního odpadu ze zařízení SPIRAL-2 ve Francii.

Na základě těchto údajů a po konzultaci se skupinou odborníků vypracovala Komise toto stanovisko:

1)

Vzdálenost mezi zařízením a nejbližším bodem v jiném členském státě, v tomto případě Velké Británii, je 170 km.

2)

Za běžných provozních podmínek nebude vypouštění kapalných a plynných radioaktivních látek příčinou vystavení obyvatelstva jiného členského státu vlivu záření, který by byl ze zdravotního hlediska významný.

3)

V místě je přechodně skladován pevný radioaktivní odpad, který je následně převezen do zařízení oprávněného ke zpracování nebo zneškodňování odpadu ve Francii.

4)

Není pravděpodobné, že by případné neplánované uvolnění radioaktivních výpustí, ke kterému může dojít v důsledku mimořádné situace typu a rozsahu uvedeného ve všeobecných údajích, ohrozilo obyvatelstvo jiných členských států dávkami radioaktivity významnými ze zdravotního hlediska.

Komise tedy zastává stanovisko, že provedení plánu ukládání radioaktivního odpadu ze zařízení SPIRAL-2 ve Francii v jakékoli podobě nepovede za běžného provozu ani v případě havárie typu a rozsahu uvedeného ve všeobecných údajích k radioaktivnímu znečištění vody, půdy nebo ovzduší jiného členského státu, které by bylo ze zdravotního hlediska významné.

V Bruselu dne 7. března 2012.

Za Komisi

Günther OETTINGER

člen Komise