21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/29


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1351/2011

ze dne 20. prosince 2011,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o pozastavení celních kvót Unie a referenčních množství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množství v případě produktů, které mají na základě dohod s některými zeměmi Středomoří nárok na preference, a o zrušení nařízení (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95 (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mezi Evropskou unií na jedné straně a palestinskou samosprávou Západního břehu Jordánu a pásma Gazy na straně druhé byla uzavřena dohoda ve formě výměny dopisů týkající se další liberalizace v oblasti obchodu se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty, rybami a produkty rybolovu, kterou se mění Evropsko-středomořská prozatímní dohoda o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé (dále jen „dohoda“) (2). Dohoda byla schválena jménem Unie rozhodnutím Rady 2011/824/EU (3).

(2)

Dohoda stanoví desetileté období počínající dnem jejího vstupu v platnost na rozšíření celních koncesí pro dovoz neomezeného množství produktů pocházejících ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy do Evropské unie. Navíc je v dohodě rovněž pamatováno na možné prodloužení rozšířených celních koncesí, a to v závislosti na budoucím hospodářském vývoji Západního břehu Jordánu a pásma Gazy.

(3)

Jelikož se v dohodě stanoví větší liberalizace obchodu se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty, rybami a produkty rybolovu, je nezbytné pozastavit uplatňování celních kvót a referenčních množství stanovených s příloze VIII nařízení (ES) č. 747/2001 pro produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy, a to během období používání dohody.

(4)

Nařízení Rady (EHS) č. 4088/87 ze dne 21. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro uplatňování preferenčních celních sazeb na dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka, Západního břehu Jordánu a pásma Gazy (4), bylo zrušeno nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 (5).

(5)

Nařízení Komise (EHS) č. 700/88 ze dne 17. března 1988, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro režim dovozu některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska a Kypru, Maroka, Západního břehu Jordánu a pásma Gazy do Společenství (6), bylo zrušeno nařízením Komise (ES) č. 1227/2006 (7).

(6)

Na základě těchto zrušení se článek 2 nařízení (ES) č. 747/2001, v němž se stanoví nezpůsobilost celních koncesí pro čerstvé řezané květiny a poupata, pokud nejsou dodržovány cenové podmínky stanovené v nařízení (EHS) č. 4088/87, stal nadbytečným a měl by proto být zrušen.

(7)

Nařízení (ES) č. 747/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Protože dohoda vstoupí v platnost dne 1. ledna 2012, mělo by se toto nařízení použít od tohoto data.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 747/2001 se mění takto:

(1)

Vkládá se nový článek 1a, který zní:

„Článek 1a

Pozastavení uplatňování celních kvót a referenčních množství pro produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy

Uplatňování celních kvót a referenčních množství stanovených v příloze VIII pro produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy se na období deseti let dočasně pozastavuje ode dne 1. ledna 2012.

Nicméně v závislosti na budoucím hospodářském vývoji Západního břehu Jordánu a pásma Gazy by se o možném prodloužení o další období mohlo uvažovat nejpozději jeden rok před uplynutím desetiletého období stanoveného v dohodě ve formě výměny dopisů schválené jménem Unie rozhodnutím Rady 2011/824/EU (8).

(2)

Článek 2 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 328, 10.12.2011, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 328, 10.12.2011, s. 2.

(4)  Úř. věst. L 382, 31.12.1987, s. 22.

(5)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 72, 18.3.1988, s. 16.

(7)  Úř. věst. L 222, 15.8.2006, s. 4.

(8)  Úř. věst. L 328, 10.12.2011, s. 2.“