20.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 336/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1333/2011

ze dne 19. prosince 2011,

kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro kontrolu dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů

(kodifikované znění)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 121 písm. a) a článek 194, ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2257/94 ze dne 16. září 1994, kterým se stanoví normy jakosti pro banány (2), nařízení Komise (ES) č. 2898/95 ze dne 15. prosince 1995 o kontrole dodržování norem jakosti pro banány (3) a nařízení Komise (ES) č. 239/2007 ze dne 6. března 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o požadavky na komunikaci v odvětví banánů (4) byla podstatně změněna (5). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená nařízení kodifikována jejich sloučením do jediného textu.

(2)

Nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví obchodní normy pro banány. Cílem těchto norem je zajistit, aby byly na trh dodávány produkty vyrovnané a vyhovující jakosti, zejména v případě banánů sklizených v Unii, u kterých je třeba zaměřit se na zlepšení jakosti.

(3)

Z důvodu velkého množství odrůd uváděných na trh v Unii a z důvodu obchodní praxe je třeba stanovit minimální normy pro zelené nezralé banány, aniž je dotčeno pozdější zavedení norem použitelných na různém stupni obchodu. S ohledem na vlastnosti fíkových banánů a způsob jejich uvádění na trh se na tyto banány nemohou vztahovat normy Unie.

(4)

S přihlédnutím ke sledovaným cílům je vhodné povolit, aby členské státy produkující banány používaly na svém území vnitrostátní normy pro vlastní produkci, avšak pouze na stupních nezahrnujících nezralé zelené banány a pokud tato ustanovení nejsou v rozporu s normami Unie a nebrání volnému oběhu banánů na trhu v Unii.

(5)

Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že z důvodů nepříznivých klimatických podmínek pro pěstování banánů na Madeiře, na Azorech, v Algarve, na Krétě, v Lakonii a na Kypru zde banány nedosahují minimální požadované délky. V těchto případech by mělo být povoleno, aby tyto banány byly uváděny na trh, avšak pouze jako banány druhé jakosti.

(6)

Měla by být přijata opatření k zajištění jednotného používání pravidel pro obchodní normy pro banány a zejména co se týče kontrol shody.

(7)

S řádným přihlédnutím k povaze produktu podléhajícího rychlé zkáze a k tržním zvyklostem a kontrolním postupům používaným při uvádění na trh, by mělo být stanoveno, že kontroly shody budou prováděny v zásadě ve stadiu, ke kterému se normy vztahují.

(8)

Produkt, který v tomto stadiu úspěšně prošel kontrolami, je považován za produkt, který splnil normy. Ohodnocení by mělo být bez újmy k jakýmkoli neoznámeným kontrolám prováděným následně až do stádia dozrávacího skladiště.

(9)

Kontrola shody by neměla být systematická, nýbrž náhodná, ohodnocením celkového vzorku vybraného náhodně ze zásilky vybrané ke kontrole příslušným subjektem a považovaného pro danou zásilku za reprezentativní. Pro tento účel by se měla použít vhodná ustanovení prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (6).

(10)

V obchodě s banány vládne silná konkurence. Sami dotyční obchodníci zavedli přísné kontroly. Kontroly by tedy neměly být v stanoveném stadiu prováděny u obchodníků, kteří nabídnou vhodné záruky co se týče zaměstnanců a překladištních zařízení a kteří mohou zaručit, že banány, které uvádějí na trh v Unii splňují normy Unie. Tato osvobození by měla být poskytována členským státem na území, na kterém by se kontrola v zásadě měla provádět. Tato osvobození by měla být odňata, pokud nejsou splněny normy a podmínky, které se k nim vztahují.

(11)

Aby mohly být provedeny kontroly, měli by obchodníci předložit příslušným subjektům informace.

(12)

Osvědčení o shodě vystavované po dokončení kontrol by nemělo pro banány až do konečného stádia uvádění na trh tvořit doprovodný doklad, ale doklad dokazující shodu banánů s normami Unie až do stádia dozrávacího skladu, v souladu s rozsahem normy, který bude předkládán na žádost příslušných orgánů. Mělo by být zdůrazněno, že banány, které nesplňují normy stanovené v tomto nařízení nesmí být uvedeny na trh pro spotřebu v čerstvém stavu v Unii.

(13)

Aby bylo možno sledovat fungování trhu s banány, musí Komise dostávat informace o produkci a uvádění banánů vypěstovaných v Unii na trh. Měla by být stanovena pravidla týkající se oznamování těchto informací členskými státy.

(14)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

OBCHODNÍ NORMY

Článek 1

Obchodní normy použité na banány kódu KN 0803 00 s výjimkou banánů plantejnů, fíkových banánů a banánů určených ke zpracování jsou stanoveny v příloze I.

Tyto obchodní normy se použijí na banány pocházející ze třetích zemí na stupni propuštění do volného oběhu, na banány pocházející z Unie na stupni první vykládky v přístavu Unie a na banány dodávané spotřebiteli v čerstvém stavu v produkčních regionech ve stadiu ex balírna.

Článek 2

Obchodní normy uvedené v článku 1 se na pozdějších stupních obchodu netýkají uplatňování vnitrostátních pravidel:

a)

která nenarušují obchod s banány pocházejících ze třetích zemí nebo jiných regionů Unie a splňují obchodní normy uvedené v článku 1; a

b)

která nejsou v rozporu s obchodními normami uvedenými v článku 1.

KAPITOLA 2

KONTROLA OVĚŘOVÁNÍ OBCHODNÍCH NOREM

Článek 3

V souladu s touto kapitolou provádějí členské státy kontroly dodržování obchodních norem uvedených v článku 1 pro banány kódu KN 0803 00 s výjimkou banánů plantejnů, fíkových banánů a banánů určených ke zpracování.

Článek 4

Banány produkované v Unii podléhají kontrole shody s obchodními normami uvedenými v článku 1 před nakládkou na dopravní prostředek za účelem uvedení na trh v čerstvém stavu. Uvedené kontroly mohou být prováděny v balírně.

Banány, které jsou uvedené na trh mimo produkční region podléhají neohlášeným kontrolám při první vykládce kdekoli v Unii.

Kontroly uvedené v prvním a druhém pododstavci se provádějí s výhradou článku 9.

Článek 5

Před propuštěním do volného oběhu v Unii budou banány dovezené ze třetích zemí předmětem kontrol shody s obchodními normami uvedenými v článku 1 v členském státě první vykládky v Unii s výhradou článku 9.

Článek 6

1.   Ověřování shody se provádí v souladu s článkem 17 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.

2.   U produktů, u kterých z technických důvodů nemůže být zkontrolována shoda při první vykládce v Unii, budou kontroly prováděny následně, nejpozději při příjmu do dozrávacího skladu a co se týče produktů dovezených ze třetích zemí v každém případě před propuštěním do volného oběhu.

3.   Po dokončení kontroly shody bude pro produkty, u nichž byla zjištěna shoda s normou, vystaveno osvědčení vypracované v souladu s přílohou II.

Kontrolní osvědčení vystavené pro banány pocházející ze třetích zemí bude předloženo celním orgánům pro propuštění těchto produktů do volného oběhu v Unii.

4.   V případě nesouladu se použije bod 2.7 přílohy V prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.

5.   Pokud příslušný subjekt určité produkty nezkontroloval, umístí své úřední razítko na oznámení, jak stanovuje článek 7 nebo, pokud toto není možné, v případě dovezených produktů řádně uvědomí celní orgány jakýmkoli jiným vhodným způsobem.

6.   Obchodníci poskytnou všechny prostory požadované příslušným subjektem pro provedení kontrol podle této kapitoly.

Článek 7

Dotyční obchodníci nebo jejich zástupci, na které se nevztahuje osvobození podle článku 9, oznámí příslušnému subjektu včas všechny informace nezbytné pro identifikaci šarží a podrobné informace o místě a datu balení a zaslání u banánů sklizených v Unii, plánované místo a datum vykládky v Unii u banánů ze třetích zemí nebo z produkčních regionů Unie a dodávky do dozrávacích skladů u banánů, které nemohou být zkontrolovány při první vykládce v Unii.

Článek 8

1.   Kontroly shody budou prováděny útvary nebo subjekty určenými příslušnými vnitrostátními orgány. Tyto útvary nebo subjekty musí předložit vhodné záruky pro provádění těchto kontrol, a zejména co se týče vybavení, školení a zkušenosti.

2.   Příslušné vnitrostátní orgány mohou převést odpovědnost za provádění kontrol shody na za tímto účelem schválené soukromé subjekty, které:

a)

mají kontrolory, kteří podstoupili školící kurz uznaný příslušnými vnitrostátními orgány;

b)

mají vybavení a zařízení nezbytné pro provádění ověřování a analýz potřebných pro kontroly; a

c)

mají odpovídající zařízení pro sdělování informací.

3.   Příslušné vnitrostátní orgány pravidelně ověřují vykonávání a účinnost kontrol shody. Pokud zjistí nepravidelnosti nebo nesrovnalosti, které by mohly ovlivnit správné vykonávání kontrol shody, nebo pokud již nejsou plněny požadavky, odejmou schválení.

Článek 9

1.   Obchodníci uvádějící na trh banány sklizené v Unii nebo banány dovezené ze třetích zemí nebudou předmětem kontrol shody s obchodními normami ve stádiích uvedených v článcích 4 a 5, pokud:

a)

mají zaměstnance se zkušenostmi s obchodními normami a s kontrolou překladišť;

b)

zaznamenávají operace, které provádějí; a

c)

skýtají záruky, že jakost banánů, které uvádějí na trh, je v souladu s obchodními normami uvedenými v článku 1.

Obchodníci osvobození od kontrol obdrží osvědčení o osvobození v souladu se vzorem uvedeným v příloze III.

2.   Osvobození od kontrol bude poskytnuto na žádost dotyčného obchodníka kontrolními útvary nebo subjekty jmenovanými příslušnými vnitrostátními orgány buď členského státu produkce u banánů uvedených na trh v produkčním regionu Unie nebo členského státu vykládky u banánů uvedených na trh kdekoli jinde v Unii a banánů dovezených ze třetích zemí. Osvobození od kontrol bude poskytnuto na maximální období tří let a bude obnovitelné. Toto osvobození se použije na celý trh Unie pro produkty vyložené v členském státě, který osvobození poskytl.

Uvedené útvary nebo subjekty odejmou osvobození, pokud zjistí odchylky nebo nezvyklosti, které by mohly ovlivnit shodu banánů s obchodními normami uvedenými v článku 1, nebo pokud již nejsou plněny podmínky stanovené v odstavci 1. Odnětí bude buď dočasné nebo trvalé, podle závažnosti zjištěných nedostatků.

Členské státy zřídí registr obchodníků s banány osvobozených od kontrol, přidělí jim registrační číslo a učiní vhodné kroky k rozšíření těchto informací.

3.   Příslušné útvary nebo subjekty členských států budou pravidelně ověřovat jakost banánů uváděných na trh obchodníky uvedenými v odstavci 1 a shodu s podmínkami v něm stanovenými. Osvobození obchodníci také poskytnou všechny prostory požadované pro provádění takových ověřování.

Oznámí Komisi seznam obchodníků, kterým bylo poskytnuto osvobození stanovené v tomto článku, a jakákoli odnětí osvobození.

Článek 10

Toto nařízení se použije, aniž by byly dotčeny jakékoli nenahlášené kontroly prováděné následně až do stádia dozrávacího skladiště.

KAPITOLA III

OZNÁMENÍ

Článek 11

1.   Členské státy oznámí Komisi za každé sledované období tyto údaje:

a)

množství banánů vypěstovaných v Unii a uvedených na trh:

i)

v jejich produkčním regionu;

ii)

mimo jejich produkční region;

b)

průměrné prodejní ceny na místních trzích zelených banánů vypěstovaných v Unii, které jsou uvedeny na trh v jejich produkčním regionu;

c)

průměrné prodejní ceny zelených banánů ve stadiu dodávky do prvního přístavu vykládky (zboží nevyložené) u banánů vypěstovaných v Unii, které jsou uvedeny na trh v Unii mimo jejich produkční region;

d)

odhad údajů uvedených v písmenech a), b) a c) pro dvě následující sledovaná období.

2.   Produkčními regiony jsou:

a)

Kanárské ostrovy;

b)

Guadeloupe;

c)

Martinik;

d)

Madeira, Azory a Algarve;

e)

Kréta a Lakónie;

f)

Kypr.

3.   Sledovanými obdobími pro kalendářní rok jsou:

a)

leden až duben včetně;

b)

květen až srpen včetně;

c)

září až prosinec včetně.

Oznámení za každé sledované období musí být uskutečněno nejpozději do patnáctého dne druhého měsíce následujícího po sledovaném období.

4.   Oznámení uvedená v této kapitole se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (7).

Článek 12

Nařízení (ES) č. 2257/94, (ES) č. 2898/95 a (ES) č. 239/2007 se zrušují.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 245, 20.9.1994, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 304, 16.12.1995, s. 17.

(4)  Úř. věst. L 67, 7.3.2007, s. 3.

(5)  Viz příloha V.

(6)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.


PŘÍLOHA I

Obchodní Normy pro Banány

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro banány odrůd (kultivarů) rodu Musa (AAA) spp., tržní podskupiny Cavendish a Gros Michel, jakož i pro hybridy uvedené v příloze IV a určené po úpravě a zabalení k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu. Nevztahuje se na banány plantejny, banány určené k průmyslovému zpracování a fíkové banány.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Tato norma stanoví požadavky na jakost, kterou musí zelené nezralé banány vykazovat po obchodní úpravě a balení.

A.   Minimální požadavky

Banány všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být:

zelené a nezralé,

celé,

pevné,

zdravé; nedovolují se produkty napadené hnilobou nebo plísní, které je činí nevhodnými pro lidskou spotřebu,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě nepoškozené škůdci,

s nepoškozenou, nepomačkanou, neseschlou stopkou, nenapadenou houbovými chorobami,

zbavené pestíků,

bez znetvoření a anomálního zakřivení plodů,

v podstatě bez otlaků,

v podstatě bez poškození způsobeného nízkými teplotami,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu nebo chuti.

Dále svazky a trsy (části svazků) musí mít:

dostatečně velkou část normálně zbarvené, zdravé, houbovými chorobami nenapadené koruny,

hladký korunní řez, ne zkosený, bez stop vytržení a bez zbytku květního stvolu.

Banány musí být v takovém stupni vývoje a v takovém stavu, aby:

snesly přepravu a manipulaci,

mohly být do místa určení doručeny ve stavu umožňujícím dosáhnout dozráváním odpovídajícího stupně zralosti.

B.   Třídy jakosti

Banány se zařazují do tří tříd jakosti:

i)   Výběr

Banány zařazené do této třídy musí být nejvyšší jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu a obchodní typ.

Prsty nesmí mít vady, s výjimkou velmi lehkých povrchových poškození nepřesahujících celkem 1 cm2 plochy prstu, pokud nezhoršují celkový vzhled svazků a trsů, jakost, skladovatelnost produktu nebo obchodní úpravu v balení.

ii)   I. jakost

Banány zařazené do této třídy musí být dobré jakosti, musí vykazovat znaky typické pro odrůdu a obchodní typ.

Dovolují se však, pokud to nezhoršuje celkový vzhled jednotlivých svazků nebo každého trsu, jakost, skladovatelnost produktu nebo jeho obchodní úpravu v balení, tyto lehké vady u prstů:

lehké vady tvaru,

lehké povrchové vady způsobené odřením a jiné lehké povrchové nedostatky, které nepřesahují celkem 2 cm2 celkové plochy prstu.

Lehké vady nesmí v žádném případě zasahovat do dužniny plodu.

iii)   II. jakost

Do této třídy se zařazují banány, které nemohou být zařazeny do vyšších tříd jakosti, ale které odpovídají minimálním výše uvedeným požadavkům.

Dovolují se, pokud zůstanou zachovány základní znaky jakosti, uchovatelnosti a obchodní úpravy produktu, tyto vady u prstů:

vady tvaru,

povrchové vady způsobené poškrábáním, odřením nebo jinými příčinami, nepřesahující celkem 4 cm2 plochy prstu.

Vady nesmí v žádném případě zasahovat do dužniny plodu.

III.   USTANOVENÍ O TŘÍDĚNÍ PODLE VELIKOSTI

Velikost je dána:

délkou plodu vyjádřenou v centimetrech a měřenou po vyklenuté straně z místa, z něhož vyrůstá řapík z koruny, až k vrcholu plodu,

stupněm plnosti plodu, to znamená tloušťkou plodu vyjádřenou v milimetrech, měřenou uprostřed plodu na příčném řezu mezi dvěma bočními stranami kolmo na podélnou osu.

Referenční plod sloužící k měření délky a stupně plnosti je:

prostřední prst ležící ve vnější řadě svazku,

prst ležící vedle řezu, který sloužil k oddělení svazku, ve vnější řadě svazku.

Banány musí dosahovat délky nejméně 14 cm a stupně plnosti nejméně 27 mm.

Jako výjimka z třetího odstavce se dovoluje uvádět na trh v Unii banány vypěstované v oblastech Madeiry, Azor, Algarve, Kréty, Lakonie a Kypru, kratší než 14 cm, avšak musí být zařazeny do II. jakosti.

IV.   DOVOLENÉ ODCHYLKY

Produkty, které neodpovídají požadavkům dané třídy jakosti, se v každém obalu dovolují v rámci stanovených odchylek jakosti a velikosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběr

Nejvýše 5 % početních nebo hmotnostních banánů neodpovídajících požadavkům na tuto třídu jakosti, avšak odpovídajících požadavkům na I. jakost nebo výjimečně spadajících pod dovolené odchylky pro I. jakost.

ii)   I. jakost

Nejvýše 10 % početních nebo hmotnostních banánů neodpovídajících požadavkům na I. jakost, avšak odpovídajících požadavkům na II. jakost nebo výjimečně spadajících pod dovolené odchylky pro II. jakost.

iii)   II. jakost

Nejvýše 10 % početních nebo hmotnostních banánů neodpovídajících požadavkům na tuto třídu ani minimálním požadavkům, s výjimkou produktů napadených hnilobou nebo s jakýmkoliv jiným poškozením, které je činí nevhodnými pro lidskou spotřebu.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny třídy jakosti: nejvýše 10 % početních banánů neodpovídajících požadavkům na minimální délku 14 cm, nejvýše však o 1 cm kratších.

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ A BALENÍ

A.   Vyrovnanost v obalu

Obsah každého balíku musí být vyrovnaný a obal musí obsahovat pouze banány stejného původu, odrůdy a obchodního typu a třídy jakosti.

Viditelná část obsahu obalu musí odpovídat zbývající části obsahu obalu.

B.   Balení

Banány musí být baleny způsobem zajišťujícím jejich náležitou ochranu.

Materiály použité uvnitř obalů musí být nové, čisté a nesmějí způsobovat vnější ani vnitřní poškození produktů. Dovoluje se užití takových materiálů, jako jsou zejména balicí papíry nebo nálepky s obchodními údaji, pokud se tisk nebo označení štítku provádí zdravotně nezávadnou barvou nebo zdravotně nezávadným lepidlem.

V obalech se nesmí vyskytovat cizí příměsi.

C.   Obchodní úprava

Banány se dodávají ve svazcích nebo trsech (částech svazků), minimálně se čtyřmi prsty. Banány mohou být rovněž dodávány jako samostatné prsty.

Části svazků se tolerují, chybí-li v trsu dva prsty, pokud stopka není vytržena, ale čistě oddělena, bez poranění sousedních plodů.

V obalu se dovoluje nejvýše jeden trs se třemi prsty, pokud svými znaky odpovídají ostatním plodům v obalu.

V produkčních oblastech se mohou banány uvádět na trh v trsech.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být na jedné své straně označen údaji umístěnými čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly zvnějšku viditelně uvedeny tyto údaje:

A.   Identifikace

Balírna a/nebo odesílatel

Jejich jméno a adresa nebo obchodní značka úředně vydaná nebo uznaná.

B.   Druh produktu

„Banány“, pokud není obsah zvnějšku viditelný,

název odrůdy nebo obchodního typu.

C.   Původ produktu

Země původu, a je-li pěstitelem země Unie:

produkční oblast a

(není povinné) národní, regionální nebo místní označení původu.

D.   Obchodní údaje

třída jakosti,

čistá hmotnost,

velikost vyjádřená nejmenší délkou a případně největší délkou.

E.   Úřední kontrolní značka (není povinné)


PŘÍLOHA II

Image


PŘÍLOHA III

Osvědčení o osvobození od kontroly dodržování obchodních norem pro banány

Image


PŘÍLOHA IV

Seznam hlavních skupin, podskupin a kultivarů dezertních banánů uváděných na trh v Unii

Skupina

Podskupina

Hlavní kultivary

(nevyčerpávající seznam)

AA

Sladký fík

Sladký fík, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Nevy Poovan

Nevy Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Dwarf Cavendish

Giant Cavendish

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel

Highgate

Hybridy

Flhorban 920

Růžový fík

Růžový fík

Růžový fík zelený

Ibota

 

AAB

Fík jablko

Fík jablko, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo


PŘÍLOHA V

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 2257/94

(Úř. věst. L 245, 20.9.1994, s. 6)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1135/96

(Úř. věst. L 150, 25.6.1996, s. 38)

Pouze článek 1 a pouze pokud jde o německé znění

Nařízení Komise (ES) č. 386/97

(Úř. věst. L 60, 1.3.1997, s. 53)

Pouze článek 1 a pouze pokud jde o anglické a švédské znění

Nařízení Komise (ES) č. 228/2006

(Úř. věst. L 39, 10.2.2006, s. 7)

 

Nařízení Komise (ES) č. 2898/95

(Úř. věst. L 304, 16.12.1995, s. 17)

 

Nařízení Komise (ES) č. 465/96

(Úř. věst. L 65, 15.3.1996, s. 5)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1135/96

(Úř. věst. L 150, 25.6.1996, s. 38)

Pouze článek 2 a pouze pokud jde o anglické znění

Nařízení Komise (ES) č. 386/97

(Úř. věst. L 60, 1.3.1997, s. 53)

Pouze článek 2 a pouze pokud jde o španělské znění

Nařízení Komise (ES) č. 239/2007

(Úř. věst. L 67, 7.3.2007, s. 3)

 

Nařízení Komise (EU) č. 557/2010

(Úř. věst. L 159, 25.6.2010, s. 13)

Pouze článek 6


PŘÍLOHA VI

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 2257/94

Nařízení (ES) č. 2898/95

Nařízení (ES) č. 239/2007

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 úvodní část

Čl. 2 úvodní část

Čl. 2 první odrážka

Čl. 2 písm. a)

Čl. 2 druhá odrážka

Čl. 2 písm. b)

Článek 3

Článek 13

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha IV

Článek 1

Článek 3

Článek 2

Článek 4

Článek 3

Článek 5

Článek 4

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Článek 9

Článek 8

Článek 10

Článek 9

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Článek 1

Článek 11

Článek 2

Článek 3

Článek 12

Příloha V

Příloha VI