11.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1142/2011

ze dne 10. listopadu 2011,

kterým se vytvářejí přílohy X a XI k nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovacích povinností

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 291 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (1), zejména na čl. 73 odst. 1 a 2 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (2), zejména na článek 70 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha X k nařízení (ES) č. 4/2009 obsahuje seznam správních orgánů uvedených v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení.

(2)

Finsko, Švédsko a Spojené království oznámily Komisi, které správní orgány mají být začleněny do seznamu obsaženém v příloze X k nařízení (ES) č. 4/2009.

(3)

Správní orgány, o kterých informovalo Finsko, Švédsko a Spojené království a které jsou uvedeny v příloze I, splňují požadavky stanovené v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 4/2009.

(4)

Příloha XI k nařízení (ES) č. 4/2009 obsahuje seznam příslušných orgánů uvedených v čl. 47 odst. 3 tohoto nařízení.

(5)

Finsko informovalo Komisi o příslušném orgánu, který má být začleněn do seznamu obsaženém v příloze XI k nařízení (ES) č. 4/2009.

(6)

Spojené království a Irsko jsou vázány nařízením (ES) č. 4/2009 a účastní se přijetí a použití tohoto nařízení.

(7)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné, aniž je dotčena možnost, aby Dánsko provedlo jeho obsah v souladu s Dohodou ze dne 19. října 2005 mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (4),

(8)

Opatření upravená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozhodné právo, příslušnost a výkon rozhodnutí ve věcech manželských, ve věcech rodičovské zodpovědnosti a vyživovacích povinností.

(9)

Přílohy X a XI nařízení (ES) č. 4/2009 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Znění příloh X a XI k nařízení (ES) č. 4/2009 je stanoveno v přílohách I a II k tomuto nařízení.

Článek 2

Toto prováděcí nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 10. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 7, 10.1.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 338, 23.12.2003, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 299, 16.11.2005, s. 62.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA X

Správní orgány uvedené v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 4/2009:

ve Finsku Rada pro sociální záležitosti („Sosiaalilautakunta/Socialnämnd“),

ve Švédsku Orgán příslušný pro výkon („Kronofogdemyndigheten“),

ve Spojeném království:

a)

v Anglii a Walesu a Skotsku Komise pro výchovu dětí a výkon v této oblasti (Child Maintenance and Enforcement Commission – CMEC),

b)

v Severním Irsku Ministerstvo pro sociální rozvoj Severního Irska (Department for Social Development Northern Ireland – DSDNI).“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA XI

Příslušné orgány uvedené v čl. 47 odst. 3 nařízení (ES) č. 4/2009:

ve Finsku Úřad pro právní pomoc („Oikeusaputoimisto/Rättshjälpsbyrå“).“