8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1126/2011

ze dne 7. listopadu 2011,

kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1120/2009, pokud jde o částky pro financování zvláštní podpory stanovené v nařízení Rady (ES) č. 73/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (1), a zejména na čl. 69 odst. 7 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 49 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (2), mohou členské státy do 1. srpna jakéhokoliv kalendářního roku od roku 2010 požádat o přezkoumání částek uvedených v čl. 69 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 73/2009, pokud se částka, která je výsledkem výpočtu stanoveného v čl. 69 odst. 7 prvním pododstavci uvedeného nařízení, pro dotyčný rozpočtový rok liší od částky stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 1120/2009 o více než 20 %.

(2)

Dánsko, Finsko a Slovinsko se na Komisi obrátily s žádostí o přezkoumání částek uvedených v čl. 69 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 73/2009 s účinkem od roku 2012.

(3)

Na základě žádostí podaných Dánskem, Finskem a Slovinskem provedla Komise nezbytný výpočet a ověřila tak, že prahové hodnoty ve výši 20 % uvedené v čl. 49 odst. 2 nařízení (ES) č. 1120/2009 bylo v rozpočtovém roce 2010 dosaženo. Pro účely použití čl. 69 odst. 7 písm. a) nařízení (ES) č. 73/2009 použila Komise průměrnou sazbu modulace odhadovanou pro Dánsko, Finsko a Slovinsko při stanovení stropů netto uvedených v příloze IV nařízení (ES) č. 73/2009.

(4)

Podle tohoto výpočtu se částka vyplývající z uplatnění výpočtu stanoveného v čl. 69 odst. 7 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 73/2009 na rozpočtový rok 2010 liší od částky stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 1120/2009 v případě Dánska o 47 %, Finska o 29 % a Slovinska o 47 %.

(5)

Částka stanovená pro Dánsko, Finsko a Slovinsko v příloze III nařízení (ES) č. 1120/2009 by proto měla být předmětem přezkumu. Tyto přezkoumané částky by měly být použitelné od kalendářního rok 2012, a to v souladu s čl. 49 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1120/2009.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1120/2009 se mění takto:

a)

položka týkající se Dánska se nahrazuje tímto:

„Dánsko

23,25“

b)

položka týkající se Finska se nahrazuje tímto:

„Finsko

6,19“

c)

položka týkající se Slovinska se nahrazuje tímto:

„Slovinsko

3,52“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 130, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 1.