9.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 181/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 661/2011

ze dne 8. července 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů, určených k využití, do některých nečlenských zemí OECD

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (1), a zejména na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

po konzultaci s dotčenými zeměmi,

vzhledem k tomu, že:

Komise obdržela další informace týkající se Bosny a Hercegoviny a Malajsie. Aby byly výše uvedené skutečnosti zohledněny, měla by být příloha nařízení (ES) č. Komise 1418/2007 (2) změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1418/2007 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost čtrnáctým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 316, 4.12.2007, s. 6.


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 1418/2007 se mění takto:

1)

Položka týkající se Bosny a Hercegoviny se nahrazuje tímto:

Bosna a Hercegovina

a)

b)

c)

d)

 

 

 

z B1010:

odpad železa a oceli

odpad mědi

odpad hliníku

odpad zinku

odpad cínu

 

 

 

z B1020:

odpad olova (s výjimkou olověných akumulátorů)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

B1100:

cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

 

 

 

z B1120:

Přechodné kovy, s výjimkou odpadních katalyzátorů (upotřebené katalyzátory, upotřebené kapaliny používané jako katalyzátory nebo jiné katalyzátory) uvedených na seznamu A

skandium

vanad

mangan

kobalt

měď

yttrium

niob

hafnium

wolfram

titan

chrom

železo

nikl

zinek

zirkonium

molybden

tantal

rhenium

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3010

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC 020“

2)

Položka Malajsie týkající se kódu odpadu GH013 se nahrazuje tímto:

Malajsie

a)

b)

c)

d)

 

 

 

GH013 3915 30

ex 390410-40“