3.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 58/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 207/2011

ze dne 2. března 2011,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (pentabromdifenylether a PFOS)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na článek 131 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se zavadí omezení týkající se uvádění na trh a používání pentabromdifenyletheru a perfluoroktansulfonátů (PFOS) uvedených v položkách 44 a 53.

(2)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (2) se v právních předpisech Evropské unie provádějí závazky stanovené ve Stockholmské úmluvě o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „úmluva“) schválené rozhodnutím Rady 2006/507/ES (3) a v Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (dále jen „protokol“), přijatém v roce 1998 a schváleném rozhodnutím Rady 2004/259/ES (4).

(3)

Na základě návrhů látek obdržených od Evropské unie a jejích členských států, Norska a Mexika ukončil Výbor pro hodnocení perzistentních organických znečišťujících látek ustanovený v rámci úmluvy svou práci na skupině látek a dospěl k závěru, že tyto látky splňují kritéria úmluvy. Na čtvrtém zasedání konference smluvních stran, která se konala ve dnech 4.–8. května 2009 (dále jen „COP 4“), bylo odsouhlaseno zařazení devíti látek včetně pentabromdifenyletheru a PFOS do příloh úmluvy.

(4)

Nařízením Komise (EU) č. 757/2010 ze dne 24. srpna 2010, kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (5), se provádějí rozhodnutí COP 4 a látky uvedené v úmluvě, protokolu nebo v obou dokumentech se zařazují do přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004. Tyto látky zahrnují pentabromdifenylether a PFOS. Nařízení (ES) č. 850/2004 zakazuje výrobu a uvádění na trh látek uvedených v příloze I a upravuje nakládání s odpady obsahujícími tyto látky. V případě PFOS se odchylky použitelné v souladu s nařízením o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v příloze XVII zachovávají a jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 850/2004 s několika změnami, které odrážejí rozhodnutí COP 4.

(5)

V důsledku toho jsou omezení pro pentabromdifenylether a PFOS uvedená v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 nadbytečná a položky 44 a 53 by měly být zrušeny.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se zrušují položky 44 a 53.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. března 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 35.

(5)  Úř. věst. L 223, 25.8.2006, s. 29.