3.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 88/2011

ze dne 2. února 2011,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 452/2008 stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání evropských statistik v oblasti vzdělávání a celoživotního učení ve třech specifických oblastech, které se provádí prostřednictvím statistických opatření.

(2)

Je nezbytné přijmout opatření k provedení jednotlivých statistických opatření pro vypracovávání statistik o systémech vzdělávání a odborné přípravy patřících do oblasti 1 v nařízení (ES) č. 452/2008.

(3)

Při vypracovávání a šíření evropských statistik o systémech vzdělávání a odborné přípravy by národní statistické úřady a evropský statistický úřad měly zohlednit zásady stanovené v Kodexu evropské statistiky, který byl schválen doporučením Komise ze dne 25. května 2005 o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství (2).

(4)

Prováděcí opatření k vypracovávání statistik o systémech vzdělávání a odborné přípravy by měly zohlednit možné zatížení vzdělávacích institucí a jednotlivců i nejnovější dohodu mezi Statistickým úřadem při UNESCO (UIS), Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Komisí (Eurostat) ohledně konceptů, definic, zpracování údajů, periodicity a lhůt pro předávání výsledků. To zahrnuje formát předávání údajů o systémech vzdělávání, jak je uvedeno v poslední verzi podrobných pokynů pro sběr údajů UNESCO/OECD/Eurostat.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví pravidla pro provádění nařízení (ES) č. 452/2008, pokud jde o sběr, předávání a zpracování statistických údajů v oblasti 1 týkající se systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Článek 2

Témata a jejich charakteristiky

Příloha I stanoví výběr a specifikaci témat, na něž se vztahuje oblast 1 týkající se systémů vzdělávání a odborné přípravy, i podrobný seznam jejich charakteristik a členění.

Článek 3

Referenční období a předávání výsledků

1.   Údaje o zapsaných studentech, nově přijatých studentech, pracovnících, studovaných cizích jazycích a velikosti tříd se týkají školního/akademického roku (rok t), tak jak je vymezen na národní úrovni. Roční údaje o zapsaných studentech, nově přijatých studentech, pracovnících, studovaných cizích jazycích a velikosti tříd se Komisi (Eurostatu) předají každoročně nejpozději do 30. září v roce t + 2. První předání údajů v září 2012 se vztahuje na školní/akademický rok 2010–2011, tak jak je vymezen na národní úrovni.

2.   Údaje o absolventech/absolvováních se vztahují na školní/akademický rok (rok t), tak jak je vymezen na národní úrovni, nebo na kalendářní rok (rok t + 1). Roční údaje o absolventech/absolvováních se Komisi (Eurostatu) předají každoročně nejpozději do 30. listopadu v roce t + 2. První předání údajů v listopadu 2012 se vztahuje na školní/akademický rok 2010–2011, tak jak je vymezen na národní úrovni, nebo na kalendářní rok 2011.

3.   Údaje o výdajích na vzdělávání se vztahují na finanční rok členského státu (rok t), tak jak je vymezen na národní úrovni. Roční údaje o výdajích na vzdělávání se Komisi (Eurostatu) předají každoročně nejpozději do 30. listopadu v roce t + 2. První předání údajů v listopadu 2012 se vztahuje k finančnímu roku 2010.

Článek 4

Požadavky na kvalitu údajů a rámec pro podávání zpráv o kvalitě

1.   Příloha II stanoví požadavky na kvalitu údajů a rámec pro podávání zpráv o kvalitě týkající se systémů vzdělávání a odborné přípravy.

2.   Členské státy Komisi (Eurostatu) předají každoročně zprávu o kvalitě v souladu s požadavky stanovenými v příloze II. První zpráva se vztahuje na rok sběru údajů 2012. Zpráva o kvalitě týkající se referenčních období stanovených v článku 3 se předá Komisi nejpozději do 31. ledna roku t + 3. První zpráva o kvalitě týkající se sběru údajů v roce 2012 se výjimečně předá do 31. března v roce t + 3.

3.   Členské státy získávají potřebné údaje kombinací různých zdrojů, jako jsou výběrová šetření, administrativní zdroje údajů nebo jiné zdroje údajů.

4.   Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) informace o metodice a kvalitě údajů pocházejících z jiných zdrojů než výběrových šetření a administrativních zdrojů údajů uvedených v odstavci 3.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 227.

(2)  KOM(2005) 217 v konečném znění.


PŘÍLOHA I

Témata, podrobný seznam charakteristik a členění

Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL-Bologna

Počet zapsaných studentů podle úrovně vzdělávání (terciární úroveň), podle pohlaví a podrobně vymezených oborů vzdělávání, vykazovaný v souladu s boloňským systémem (dvoustupňový systém bakalářského/magisterského a doktorského studia)

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

počet studentů ve vzdělávacím procesu v rámci boloňského systému (nebo v programech, které vedou k podobnému titulu v neevropských zemích), počet studentů v programech, pro něž nebyl boloňský systém zaveden (ve struktuře ISCED 1997) (nebo v programech, které vedou k jiným titulům v neevropských zemích)

Boloňský systém

programy kratší než 3 roky, ale považované za programy terciární úrovně a za součást boloňského systému (vedoucí k prvnímu titulu), programy vedoucí k bakalářskému titulu v délce 3–4 roky a vedoucí k prvnímu titulu, magisterský program v souhrnné délce 4–6 roků (vedoucí k druhému titulu), dlouhotrvající programy vedoucí k prvnímu titulu považované za součást boloňského systému (délka 5 a více let), programy Ph.D. a doktorské programy (vedoucí ke třetímu titulu – postdoktorský titul)

Úrovně ISCED

úroveň ISCED 5A 3 až < 5 let (vedoucí k prvnímu diplomu), úroveň 5A 5 nebo více let (vedoucí k prvnímu diplomu), úroveň 5A (vedoucí k druhému diplomu), úroveň 5B (vedoucí k prvnímu osvědčení), úroveň 5B (vedoucí k druhému osvědčení), úroveň 6 (tituly Ph.D. / doktorské tituly / postdoktorské tituly)

Podrobně vymezený obor vzdělávání

Příručka pro studijní obory a obory odborné přípravy, vydání prosinec 1999

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL1

Počet studentů podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, směřování programu, míry účasti, pohlaví a věku

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4, – úroveň 5, – úroveň 6, nezařazené podle úrovně

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání / odborné vzdělávání, – úroveň 4 všeobecné vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání / odborné vzdělávání

Směřování programu

úroveň ISCED 3A/B, – úroveň 3C, – úroveň 4A/B, úroveň 4C, – úroveň 5A, – úroveň 5B

Míra účasti

součet plného a částečného vzdělávání, plné vzdělávání

Pohlaví

muži, ženy

Věk

méně než 3 roky, 3–29 let (po jednotkách věku), 30–34 let, 35–39 let, 40 let a více, věk neznámý

Povinné (kromě sloupce 5 týkajícího se účasti na předškolních programech, které nepatří do úrovně ISCED 0 nebo 1)


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL1_Adult

Počet studentů v programech vzdělávání dospělých, vykazovaných v tabulce ENRL1 podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, míry účasti, pohlaví a věku

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání / odborné vzdělávání, – úroveň 4 všeobecné vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání / odborné vzdělávání

Míra účasti

součet plného a částečného vzdělávání, plné vzdělávání

Pohlaví

muži, ženy

Věk

méně než 15 let, 15–29 let (po jednotkách věku), 30–34 let, 35–39 let, 40 let a více, věk neznámý

Povinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL1a

Počet studentů podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, směřování programu, typu instituce, míry účasti a pohlaví

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4, – úroveň 5A, – úroveň 5B, – úroveň 6, nezařazené podle úrovně

Zaměření programu

úroveň ISCED 2 všeobecné vzdělávání, – úroveň 2 příprava na odborné vzdělávání, – úroveň 2 odborné vzdělávání, – úroveň 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání, – úroveň 3 odborné vzdělávání, úroveň 4 všeobecné vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání, – úroveň 4 odborné vzdělávání

Směřování programu

úroveň ISCED 3A, – úroveň 3B, – úroveň 3C, – úroveň 4A, úroveň 4B, úroveň 4C, – úroveň 5A první diplom, – úroveň 5A druhý a další diplom, – úroveň 5B první osvědčení, – úroveň 5B druhé a další osvědčení

Míra účasti

součet plného a částečného vzdělávání, plné vzdělávání, částečné vzdělávání, přepočet na plné vzdělávání

Součet plného a částečného vzdělávání

z toho: studenti v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti (pro úroveň ISCED 3 a 4)

Pohlaví

muži, ženy

Plné vzdělávání

z toho: studenti v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti (pro úroveň ISCED 3 a 4)

Pohlaví

muži, ženy

Částečné vzdělávání

z toho: studenti v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti (pro úroveň ISCED 3 a 4)

Přepočet na plně vzdělávání

z toho: studenti v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti (pro úroveň ISCED 3 a 4)

Typ instituce

veřejné instituce, všechny neveřejné instituce

Míra účasti

plné vzdělávání, částečné vzdělávání, přepočet na plné vzdělávání

Povinné (kromě řádků C5 až C12 (týkajících se neveřejných na státu závislých institucí a neveřejných na státu nezávislých institucí) a sloupce 5 (týkajícího se účasti na předškolních programech, které nespadají do ISCED 0 nebo 1), které zůstávají nepovinné)


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL1a_adult

Počet studentů v programech vzdělávání dospělých, vykazovaných v ENRL1a podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, typu instituce, míry účasti a pohlaví

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4

Zaměření programu

úroveň ISCED 2 všeobecné vzdělávání, – úroveň 2 příprava na odborné vzdělávání, – úroveň 2 odborné vzdělávání, – úroveň 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání, – úroveň 3 odborné vzdělávání, úroveň 4 všeobecné vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání, – úroveň 4 odborné vzdělávání

Typ instituce

veřejné instituce, všechny neveřejné instituce, neveřejné na státu závislé instituce a neveřejné na státu nezávislé instituce

Míra účasti

plné vzdělávání, částečné vzdělávání, přepočet na plné vzdělávání

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL3

Počet studentů a studentů opakujících ročník (ISC 123) ve všeobecných programech podle úrovně vzdělávání, pohlaví a stupně

Členění

Specifikace

Kategorie studentů / studentů opakujících ročník

počet studentů, počet studentů opakujících ročník

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 1

Směřování programu

úroveň ISCED 2 všeobecné vzdělávání, úroveň 3 všeobecné vzdělávání

Pohlaví

muži, ženy

Ročník

1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník, 10. ročník, ročník neznámý

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL4

Počet studentů v 1. ročníku podle pohlaví a věku

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

1. ročník v primárním vzdělávání (úroveň ISCED 1)

Pohlaví

muži, ženy

Věková skupina

méně než 4 roky, 4–14 let (po jednotkách věku), 15 let a více, věk neznámý

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL5

Počet studentů (ISC 56) podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, oboru vzdělávání a pohlaví

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 56

Směřování programu

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B, – úroveň 6

Pohlaví

muži, ženy

Obor vzdělávání

Příprava učitelů a pedagogika (ISC 14); Příprava učitelů (ISC 141); Pedagogika (ISC 142); Humanitní vědy a umění; Umění (ISC 21); Humanitní vědy (ISC 22); Společenské vědy, obchod a právo; Společenské vědy a vědy o lidském chování (ISC 31); Žurnalistika a informace (ISC 32); Obchod, řízení a správa (ISC 34); Právo (ISC 38); Přírodní vědy, matematika a informatika; Vědy o živé přírodě (ISC 42); Vědy o neživé přírodě (ISC 44); Matematika a statistika (ISC 46); Informatika (ISC 48); Technické vědy, výroba a stavebnictví; Technické vědy a technické obory (ISC 52); Výroba a zpracování (ISC 54); Architektura a stavebnictví (ISC 58); Zemědělství a veterinářství; Zemědělství, lesnictví a rybářství (ISC 62); Veterinářství (ISC 64); Zdravotnictví a sociální péče; Zdravotnictví (ISC 72); Sociální péče (ISC 76); Služby; Osobní služby (ISC 81); Přepravní služby a spoje (ISC 84); Ochrana životního prostředí (ISC 85); Bezpečnostní služby (ISC 86); Nezačlenitelné obory

Povinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL6

Počet mobilních a zahraničních studentů (úroveň ISCED 5 a 6) podle úrovně vzdělávání, zaměření programu a oboru vzdělávání

Členění

Specifikace

Kategorie studentů

mobilní a zahraniční studenti

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 5 a 6

směřování programu

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B, – úroveň 6

Obor vzdělávání

Příprava učitelů a pedagogika (ISC 14); Příprava učitelů (ISC 141); Pedagogika (ISC 142); Humanitní vědy a umění; Umění (ISC 21); Humanitní vědy (ISC 22); Společenské vědy, obchod a právo; Společenské vědy a vědy o lidském chování (ISC 31); Žurnalistika a informace (ISC 32); Obchod, řízení a správa (ISC 34); Právo (ISC 38); Přírodní vědy, matematika a informatika; Vědy o živé přírodě (ISC 42); Vědy o neživé přírodě (ISC 44); Matematika a statistika (ISC 46); Informatika (ISC 48); Technické vědy, výroba a stavebnictví; Technické vědy a technické obory (ISC 52); Výroba a zpracování (ISC 54); Architektura a stavebnictví (ISC 58); Zemědělství a veterinářství; Zemědělství, lesnictví a rybářství (ISC 62); Veterinářství (ISC 64); Zdravotnictví a sociální péče; Zdravotnictví (ISC 72); Sociální péče (ISC 76); Služby; Osobní služby (ISC 81); Přepravní služby a spoje (ISC 84); Ochrana životního prostředí (ISC 85); Bezpečnostní služby (ISC 86); Nezačlenitelné obory

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL7

Počet mobilních a zahraničních studentů podle úrovně vzdělávání, směřování programu, státní příslušnosti EU nebo státu, který není členem EU, a pohlaví

Členění

Specifikace

Kategorie studentů

mobilní studenti pocházející ze zemí EU, ze zemí, které nejsou členy EU, a původ neznámý

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 5, – úroveň 6, nezařazené podle úrovně

Směřování programu

úroveň ISCED 5A první diplom, – úroveň 5A druhý a další diplom, – úroveň 5B první osvědčení, – úroveň 5B druhé a další osvědčení

Pohlaví

muži, ženy

Kategorie studentů

studenti, kteří nejsou občany ve vykazující zemi

z toho studenti, kteří jsou občany zemí EU

z toho studenti, kteří jsou občany zemí, které nejsou členy EU

z toho studenti, jejichž státní příslušnost je neznámá

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4, – úroveň 5, – úroveň 6, nezařazené podle úrovně

Směřování programu

úroveň ISCED 5A první diplom, – úroveň 5A druhý a další diplom, – úroveň 5B první osvědčení, – úroveň 5B druhé a další osvědčení

Pohlaví

muži, ženy

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL8

Počet studentů (ISCED 5/6) podle úrovně vzdělávání, směřování programu, státní příslušnosti

Členění

Specifikace

Kategorie studentů

všichni studenti

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 5, – úroveň 6

Směřování programu

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B

Státní příslušnost

standardní kódy zemí a oblastí pro statistické účely jsou kódy definované Statistickým úřadem OSN (mezinárodní norma ISO 3166–1) m49alpha, které jsou v současnosti platné.

Povinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRL9

Počet studentů (ISC 5/6) podle úrovně vzdělávání, směřování programu a země původu (obvyklé bydliště a/nebo předchozí vzdělávání)

Členění

Specifikace

Kategorie studentů

studenti podle země původu

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 6

Směřování programu

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B

Země nebo územíobvyklého bydliště / nebo předchozího vzdělávání

standardní kódy zemí a oblastí pro statistické účely jsou kódy definované Statistickým úřadem OSN (mezinárodní norma ISO 3166–1) m49alpha, které jsou v současnosti platné.

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENTR1

Počet přijatých studentů v daném roce podle úrovně vzdělávání a směřování programu

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

vyšší sekundární ISCED 3, postsekundární neterciární ISCED 4, terciární

Směřování programu

úroveň ISCED 5A, úroveň 5B, úroveň 6

Kategorie studentů

nově přijatí, studenti opakovaně vstupující do dané vzdělávací úrovně, studenti pokračující v daném vzdělávacím programu

Nově přijatí

s předchozím vzděláváním na terciární úrovni, bez předchozího vzdělávání na jiné terciární úrovni

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENTR2

Počet nově přijatých podle úrovně vzdělávání, pohlaví a věku

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

vyšší sekundární (úroveň ISCED 3), postsekundární neterciární (úroveň ISCED 4), terciární

Směřování programu

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B, – úroveň 6

Pohlaví

muži, ženy

Věk

méně než 14 let, 14–29 let (po jednotkách věku), 30–34 let, 35–39 let, 40 let a více, věk neznámý

Povinné kromě sloupců 1 a 2 (týkajících se úrovní ISCED 3 a 4), které jsou nepovinné.


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENTR3

Počet nově přijatých podle úrovně vzdělávání, pohlaví a oboru vzdělávání

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

terciární

Směřování programu

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B, úroveň 6

Pohlaví

muži, ženy

Obor vzdělávání

Příprava učitelů a pedagogika (ISC 14); Příprava učitelů (ISC 141); Pedagogika (ISC 142); Humanitní vědy a umění; Umění (ISC 21); Humanitní vědy (ISC 22); Společenské vědy, obchod a právo; Společenské vědy a vědy o lidském chování (ISC 31); Žurnalistika a informace (ISC 32); Obchod, řízení a správa (ISC 34); Právo (ISC 38); Přírodní vědy, matematika a informatika; Vědy o živé přírodě (ISC 42); Vědy o neživé přírodě (ISC 44); Matematika a statistika (ISC 46); Informatika (ISC 48); Technické vědy, výroba a stavebnictví; Technické vědy a technické obory (ISC 52); Výroba a zpracování (ISC 54); Architektura a stavebnictví (ISC 58); Zemědělství a veterinářství; Zemědělství, lesnictví a rybářství (ISC 62); Veterinářství (ISC 64); Zdravotnictví a sociální péče; Zdravotnictví (ISC 72); Sociální péče (ISC 76); Služby; Osobní služby (ISC 81); Přepravní služby a spoje (ISC 84); Ochrana životního prostředí (ISC 85); Bezpečnostní služby (ISC 86); Nezačlenitelné obory

Povinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

GRAD-Bologna

Počet absolventů/absolvování (terciární úroveň) podle pohlaví a podrobně vymezeného oboru vzdělávání; vykazovaný v souladu s boloňským systémem (dvoustupňový systém bakalářského/magisterského studia) a strukturou doktorského studia

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

počet absolventů/absolvování podle boloňského systému (nebo v programech, které vedou k podobným titulům v neevropských zemích), počet absolventů/absolvování v programech, pro něž nebyl boloňský systém zaveden (ve struktuře ISCED–97) (nebo v programech, které vedou k jiným titulům v neevropských zemích)

Boloňský systém

programy kratší než 3 roky, ale považované za terciární úroveň a součást boloňského systému (vedoucí k prvnímu titulu), bakalářský program v délce 3–4 roky a vedoucí k prvnímu titulu, magisterský program v souhrnné délce 4–6 roků (vedoucí k druhému titulu), dlouhotrvající programy vedoucí k prvnímu titulu považované za součást boloňského systému (v délce 5 a více let), programy Ph.D. a doktorské programy

Úrovně ISCED

úroveň ISCED 5A první diplom 3 až < 5 let, úroveň 5A první diplom 5 nebo více let, úroveň 5A (vedoucí k druhému diplomu), úroveň 5B (vedoucí k prvnímu osvědčení), úroveň 5B (vedoucí k druhému osvědčení), úroveň 6 (Ph.D. / doktorský titul / postdoktorský titul)

Podrobně vymezený obor vzdělávání

Příručka pro obory vzdělání a obory odborné přípravy, verze prosinec 1999

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

GRAD1

Počet absolventů (úroveň ISCED 3 a 4) podle úrovně vzdělávání, směřování programu, zaměření programu, typu instituce, pohlaví a podle mobilních a zahraničních studentů podle pohlaví

Členění

Specifikace

Kategorie absolventů

absolventi s cizím státním občanstvím, absolventi, kteří jsou mobilními studenty ve vykazující zemi

Úroveň vzdělávání

vyšší sekundární (úroveň ISCED 3), postsekundární neterciární vzdělávání (úroveň ISCED 4)

Směřování programu

úroveň ISCED 3A, – úroveň 3B, – úroveň 3C podobné délky jako typické programy úrovně 3A nebo 3B, – úroveň 3C kratší délky než typické programy úrovně 3A nebo 3B, úroveň 4A, – úroveň 4B, – úroveň 4C

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 3 programy přípravy na odborné vzdělávání, – úroveň 3 programy odborného vzdělávání, –úroveň 4 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 4 programy přípravy na odborné vzdělávání, – úroveň 4 programy odborného vzdělávání

Pohlaví

muži, ženy

Kategorie absolventů / mobilních studentů

absolventi s místem původu mimo vykazující zemi

Úroveň vzdělávání

vyšší sekundární (úroveň ISCED 3), postsekundární neterciární (úroveň ISCED 4)

Směřování programu

úroveň ISCED 3A, – úroveň 3B, – úroveň 3C podobné délky jako typické programy úrovně 3A nebo 3B, – úroveň 3C kratší délky než typické programy úrovně 3A nebo 3B

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 3 programy přípravy na odborné vzdělávání, – úroveň 3 programy odborného vzdělávání, – úroveň 4 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 4 programy přípravy na odborné vzdělávání, – úroveň 4 programy odborného vzdělávání

Pohlaví

muži, ženy

Typ instituce

veřejné instituce, všechny neveřejné instituce

Pohlaví

muži, ženy

Úroveň vzdělávání

vyšší sekundární (úroveň ISCED 3), postsekundární neterciární (úroveň ISCED 4)

Směřování programu

úroveň ISCED 3A, – úroveň 3B, – úroveň 3C podobné délky jako typické programy úrovně 3A nebo 3B, – úroveň 3C kratší délky než typické programy úrovně 3A nebo 3B

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 3 programy přípravy na odborné vzdělávání, – úroveň 3 programy odborného vzdělávání, – úroveň 4 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 4 programy přípravy na odborné vzdělávání, – úroveň 4 programy odborného vzdělávání

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

GRAD2

Počet absolventů (úroveň ISCED 3 a 4) podle úrovně vzdělávání, směřování programu, zaměření programu, věku a pohlaví

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

vyšší sekundární (úroveň ISCED 3), postsekundární neterciární (úroveň ISCED 4)

Kategorie absolventů

všichni absolventi, absolventi, kteří poprvé ukončili vzdělávání na dané úrovni

Směřování programu

úroveň ISCED 3A, – úroveň 3B, – úroveň 3C podobné délky jako typické programy úrovně 3A nebo 3B, – úroveň 3C kratší délky než typické programy úrovně 3A nebo 3B, absolventi, kteří poprvé absolvovali na úrovni 3A a 3B, absolventi, kteří poprvé absolvovali na úrovni 3A, 3B a 3C v programech podobné délky jako typické programy úrovně 3A nebo 3B, úroveň 4A, – úroveň 4B, – úroveň 4C

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 3 programy přípravy na odborné vzdělávání, – úroveň 3 programy odborného vzdělávání, – úroveň 4 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 4 programy přípravy na odborné vzdělávání, – úroveň 4 programy odborného vzdělávání

Pohlaví

muži, ženy

Věk

méně než 11 let, 11–29 let (po jednotkách věku), 30–34 let, 35–39 let, 40 let a více, věk neznámý

Povinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

GRAD3

Počet absolventů (úroveň ISCED 5 a 6) podle úrovně vzdělávání, směřování programu, souhrnné délky, typu instituce, pohlaví a podle mobilních a zahraničních studentů podle pohlaví

Členění

Specifikace

Kategorie absolventů/původu

absolventi, kteří jsou mobilními studenty ve vykazující zemi

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B, – úroveň 6

Směřování programu

úroveň ISCED 5A první diplom podle souhrnné délky, – úroveň 5A druhý a další diplom podle souhrnné délky, – úroveň 5B první osvědčení podle souhrnné délky, – úroveň 5B druhé a další osvědčení podle souhrnné délky, – úroveň 6 Ph.D. / doktorské tituly, – úroveň 6 postdoktorské tituly

Souhrnná délka

úroveň ISCED 5A první diplom 3 až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, úroveň 5A první diplom více než 6 let, úroveň 5A druhý a další diplom méně než 5 let, úroveň 5A druhý a další diplom méně než 5 až 6 let, úroveň 5A druhý a další diplom více než 6 let, úroveň 5A první diplom 3 až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, úroveň 5A první diplom více než 6 let, úroveň 5B první osvědčení 2 – < 3 roky, úroveň 5B první osvědčení 3 až < 5 let, úroveň 5B první osvědčení více než 5 let, úroveň 5B druhé a další osvědčení 3 až < 5 let, úroveň 5B druhé a další osvědčení 5 nebo více let

Pohlaví

muži, ženy

Kategorie absolventů / státní příslušnost

absolventi s cizím státním občanstvím

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B, – úroveň 6

Směřování programu

úroveň ISCED 5A první diplom podle souhrnné délky, – úroveň 5A druhý a další diplom podle souhrnné délky, – úroveň 5B první osvědčení podle souhrnné délky, – úroveň 5B druhé a další osvědčení podle souhrnné délky, – úroveň 6 Ph.D. / doktorské tituly, – úroveň 6 postdoktorské tituly

Souhrnná délka

úroveň ISCED 5A první diplom 3 až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, úroveň 5A první diplom více než 6 let, úroveň 5A druhý a další diplom méně než 5 let, úroveň 5A druhý a další diplom méně než 5 až 6 let, úroveň 5A druhý a další diplom více než 6 let, úroveň 5A první diplom 3 až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, úroveň 5A první diplom více než 6 let, úroveň 5B první osvědčení 2 – < 3 roky, úroveň 5B první osvědčení 3 až < 5 let, úroveň 5B první osvědčení více než 5 let, úroveň 5B druhé a další osvědčení 3 až < 5 let, úroveň 5B druhé a další osvědčení 5 nebo více let

Pohlaví

muži, ženy

Typ instituce

veřejné instituce, všechny neveřejné instituce

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B, – úroveň 6

Směřování programu

úroveň ISCED 5A první diplom podle souhrnné délky, – úroveň 5A druhý a další diplom podle souhrnné délky, – úroveň 5B první osvědčení podle souhrnné délky, – úroveň 5B druhé a další osvědčení podle souhrnné délky, – úroveň 6 Ph.D. / doktorské tituly, – úroveň 6 postdoktorské tituly

Souhrnná délka

úroveň ISCED 5A první diplom 3 až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, úroveň 5A první diplom více než 6 let, úroveň 5A druhý a další diplom méně než 5 let, úroveň 5A druhý a další diplom méně než 5 až 6 let, úroveň 5A druhý a další diplom více než 6 let, úroveň 5A první diplom 3 až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, úroveň 5A první diplom více než 6 let, úroveň 5B první osvědčení 2 – < 3 roky, úroveň 5B první osvědčení 3 až < 5 let, úroveň 5B první osvědčení více než 5 let, úroveň 5B druhé a další osvědčení 3 až < 5 let, úroveň 5B druhé a další osvědčení 5 nebo více let

Pohlaví

muži, ženy

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

GRAD4

Počet absolventů (úroveň ISCED 5 a 6) podle úrovně vzdělávání, směřování programu, souhrnné délky, věku a pohlaví

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

všichni absolventi úrovní ISCED 5 a 6: úroveň 5A, úroveň 5B, úroveň 6; absolventi, kteří absolvovali poprvé (neduplikované počty): úroveň 5A, úroveň 5B

Směřování programu

úroveň ISCED 5A první diplom podle souhrnné délky, – úroveň 5A druhý a další diplom podle souhrnné délky, – úroveň 5B první osvědčení podle souhrnné délky, – úroveň 5B druhé a další osvědčení podle souhrnné délky, – úroveň 6 Ph.D. / doktorské tituly, – úroveň 6 postdoktorské tituly, absolventi, kteří absolvovali poprvé (neduplikované počty) úroveň 5A podle souhrnné délky celkem, úrovně 5B celkem

Souhrnná délka

úroveň ISCED 5A první diplom 3 až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, úroveň 5A první diplom více než 6 let, úroveň 5A druhý a další diplom méně než 5 let, úroveň 5A druhý a další diplom méně než 5 až 6 let, úroveň 5A druhý a další diplom více než 6 let, úroveň 5A první diplom 3 až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, úroveň 5A první diplom více než 6 let, úroveň 5B první osvědčení 2 – < 3 roky, úroveň 5B první osvědčení 3 až < 5 let, úroveň 5B první osvědčení více než 5 let, úroveň 5B druhé a další osvědčení 3 až < 5 let, úroveň 5B druhé a další osvědčení 5 nebo více let, absolventi, kteří absolvovali poprvé (neduplikované počty) úroveň 5A 3 až < 5 let, absolventi, kteří absolvovali poprvé (neduplikované počty) úroveň 5A 5 až 6 let, absolventi, kteří absolvovali poprvé (neduplikované počty) úroveň 5A více než 6 let

Pohlaví

muži, ženy

Věk

méně než 15 let, 15–29 let (po jednotkách věku), 30–34 let, 35–39 let, 40 let a více, věk neznámý

Povinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

GRAD5

Počet absolventů podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, směřování programu, pohlaví a oboru vzdělávání

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 3, – úroveň 4, – úroveň 5A, – úroveň 5B, – úroveň 6

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 odborné vzdělávání / příprava na odborné vzdělávání, – úroveň 4 odborné vzdělávání / příprava na odborné vzdělávání, – úroveň 5A první diplom 3až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, – úroveň 5A první diplom více než 6 let, – úroveň 5A druhý a další diplomy, – úroveň 5B první osvědčení, – úroveň 5B druhé a další osvědčení, – úroveň 6 Ph.D. / doktorské tituly, – úroveň 6 postdoktorské tituly

Pohlaví

muži, ženy

Obor vzdělávání

Příprava učitelů a pedagogika (ISC 14); Příprava učitelů (ISC 141); Pedagogika (ISC 142); Humanitní vědy a umění; Umění (ISC 21); Humanitní vědy (ISC 22); Společenské vědy, obchod a právo; Společenské vědy a vědy o lidském chování (ISC 31); Žurnalistika a informace (ISC 32); Obchod, řízení a správa (ISC 34); Právo (ISC 38); Přírodní vědy, matematika a informatika; Vědy o živé přírodě (ISC 42); Vědy o neživé přírodě (ISC 44); Matematika a statistika (ISC 46); Informatika (ISC 48); Technické vědy, výroba a stavebnictví; Technické vědy a technické obory (ISC 52); Výroba a zpracování (ISC 54); Architektura a stavebnictví (ISC 58); Zemědělství a veterinářství; Zemědělství, lesnictví a rybářství (ISC 62); Veterinářství (ISC 64); Zdravotnictví a sociální péče; Zdravotnictví (ISC 72); Sociální péče (ISC 76); Služby; Osobní služby (ISC 81); Přepravní služby a spoje (ISC 84); Ochrana životního prostředí (ISC 85); Bezpečnostní služby (ISC 86); Nezačlenitelné obory

Povinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

Průměrná délka

Průměrná délka terciárního vzdělávání

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

terciární úroveň ISCED, úroveň ISCED 6

Zaměření programu

úroveň ISCED 5A, – úroveň 5B, – úroveň 5A/6

Délka podle přibližného

 

Vzorce

(stanovená předem)

Délka podle metody řetězců

podmíněná pravděpodobnost nulové míry zanechání studia v 1. roce studia, podmíněná pravděpodobnost postupu z 1. do 2. roku studia, podmíněná pravděpodobnost postupu z 2. do 3. roku studia, podmíněná pravděpodobnost postupu z 3. do 4. roku studia, podmíněná pravděpodobnost postupu ze 4. do 5. roku studia, podmíněná pravděpodobnost postupu z 5. do 6. roku studia, podmíněná pravděpodobnost postupu z 6. do 7. roku studia podmíněná pravděpodobnost postupu ze 7. do 8. roku studia, podmíněná pravděpodobnost postupu z 8. do 9. roku studia, podmíněná pravděpodobnost postupu z 9. do 10. roku studia, podmíněná pravděpodobnost postupu z 10. do 11. roku studia

Nepovinné. Údaje se shromažďují každé tři roky.


Název tabulky a členění

Název a specifikace

Míra dokončování studia

Šetření z roku 2009 pro odhad míry dokončování terciárního vzdělávání domácími a zahraničními studenty

Členění

Specifikace

Absolvování (poprvé)

 

Souhrnná délka úroveň 5A

úroveň ISCED 5A první diplom 3 až < 5 let, – úroveň 5A první diplom 5 až 6 let, úroveň 5A první diplom více než 6 let, úroveň 5A druhý a další diplom (neduplikovaně), úroveň 5B první osvědčení 2 až < 3 roky, – úroveň 5B první osvědčení 3 až < 5 let úroveň 5B první osvědčení více než 5 let, úroveň 5B první a druhé osvědčení (neduplikovaně)

Přechod mezi programy typu A a typu B terciárního vzdělávání

přechod mezi programy na úrovni 5A a na úrovni 5B, přechod mezi programy na úrovni 5B a na úrovni 5A

Počet absolventů

počet nově přijatých studentů do programu na úrovni 5A, kteří nedokončili studium vedoucí k prvnímu diplomu na úrovni 5A, ale kteří se přeorientovali na program na úrovni 5B a kteří úspěšně dokončili první osvědčení na úrovni 5B; počet absolventů terciárního vzdělávání typu A, kteří posléze začnou studovat program na úrovni 5B a kteří úspěšně dokončí první osvědčení na úrovni 5B; počet nově přijatých studentů do programu na úrovni 5B, kteří nedokončili studium vedoucí k prvnímu osvědčení na úrovni 5B, ale kteří se přeorientovali na program na úrovni 5A a kteří úspěšně dokončí první diplom na úrovni 5A; počet absolventů terciárního vzdělávání typu B, kteří posléze začnou studovat program na úrovni 5A a kteří úspěšně dokončí studium vedoucí k prvnímu diplomu na úrovni 5A

Míra účasti

součet plného a částečného vzdělávání, plné vzdělávání, částečné vzdělávání

Míra dokončování studia

(stanovená předem)

Nepovinné. Údaje se shromažďují každé tři roky.


Název tabulky a členění

Název a specifikace

Class1

Průměrný počet žáků ve třídách podle úrovně vzdělávání a typu institucí

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

primární vzdělávání (ISC 1), nižší sekundární vzdělávání (ISC 2)

Typ instituce

veřejné instituce, neveřejné na státu závislé instituce, neveřejné na státu nezávislé instituce

Průměrný počet žáků ve třídách

počet studentů, počet tříd

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

PERS_ENRL2

Počet studentů vztažený na statistiku o pedagogických pracovnících podle úrovně vzdělávání zaměření programu, směřování programu, typu instituce a formy studia

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4, – úroveň 5/6, nezařazené podle úrovně

Zaměření programu

úroveň ISCED 1, – úroveň 2, – úroveň 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání,, – úroveň 4 všeobecné vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání, – úroveň 5B, – úroveň 5A/6

Zaměření programu / místo

úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti

Typ instituce

veřejné instituce, všechny neveřejné instituce

Forma studia

prezenční, distanční, ekvivalent prezenční

Povinné. Řádky C4–C9 (týkající se neveřejných na státu závislých institucí a neveřejných na státu nezávislých institucí) nepovinné. Sloupce 9–10 (týkající se úrovně ISCED 3 – odborné vzdělávání a příprava na odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole a v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti), 14–15 nepovinné (týkající se úrovně ISCED 4 – odborné vzdělávání a příprava na odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole a v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti).


Název tabulky a členění

Název a specifikace

PERS1

Učitelé (úroveň ISCED 0–4) a akademičtí pracovníci (úroveň ISCED 5–6) podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, pohlaví, věku, typu instituce a zaměstnaneckého statusu

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4, – úroveň 5 a 6, nezařazené podle úrovně

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti, – úroveň 4 programy všeobecného vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti, úroveň 5B, – úroveň 5A a 6

Pohlaví

muži, ženy

Věk

méně než 25 let, 25–29 let, 30–34 let, 35–39 let, 40–44 let, 45–49 let, 50–54 let, 55–59 let, 60–64 let, 65 a více, věk neznámý

Zaměstnanecký status

plný pracovní úvazek, zkrácený pracovní úvazek, ekvivalent plného pracovního úvazku

Pohlaví

muži, ženy

Typ instituce

veřejné instituce, všechny neveřejné instituce

Zaměstnanecký status

plný pracovní úvazek, zkrácený pracovní úvazek, ekvivalent plného pracovního úvazku

Povinné. Řádky A54–A61 týkající se neveřejných na státu závislých institucí a neveřejných na státu nezávislých institucí nepovinné. Sloupce 9–10 (týkající se úrovně 3 ISCED – odborné vzdělávání a příprava na odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole a v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti), 14–15 nepovinné (týkající se úrovně ISCED 4 – odborné vzdělávání a příprava na odborné vzdělávání v programech založených na výuce ve škole v programech založených na výuce ve škole a na pracovišti) (oba pro řádky A1–A36).


Název tabulky a členění

Název a specifikace

PERS2

Řídící pracovníci na školách a třídní asistenti na úrovních ISCED 0, 1, 2 a 3

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 1&2 celkem, – úroveň 2&3 celkem

Řídící pracovníci na školách

 

Pohlaví

muži, ženy

Zaměstnanecký status

plný pracovní úvazek, zkrácený pracovní úvazek, ekvivalent plného pracovního úvazku

Třídní asistenti

 

Pohlaví

muži, ženy

Zaměstnanecký status

plný pracovní úvazek, zkrácený pracovní úvazek, ekvivalent plného pracovního úvazku

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

FIN_ENRL2

Počet studentů vztažený na statistiku o financování vzdělávání podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, směřování programu, typu instituce a formy studia

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4, – úroveň 5/6, nezařazené podle úrovně

zaměření programu

úroveň ISCED 2 všeobecné vzdělávání, – úroveň 2 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání, – úroveň 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání, – úroveň 4 všeobecné vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání, – úroveň 5B, – úroveň 5A/6

Typ instituce

veřejné instituce, všechny neveřejné instituce

Forma studia

prezenční, distanční, ekvivalent prezenční

Povinné. Řádky C4–C9 (týkající se neveřejných na státu závislých institucí a neveřejných na státu nezávislých institucí) nepovinné. Sloupce 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 nepovinné. Sloupec 10 může být vykazován společně se sloupcem 9.


Název tabulky a členění

Název a specifikace

FINANCE1

Výdaje na vzdělávání podle úrovně vzdělávání, zdroje a druhu transakce

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4, – úroveň 5/6

Zaměření programu

úroveň ISCED 2 všeobecné vzdělávání, – úroveň 2 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání, – úroveň 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání, – úroveň 4 všeobecné vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání, – úroveň 5B, – úroveň 5A/6

Zdroj (1)

výdaje ústřední vlády, výdaje regionální samosprávy, výdaje místní samosprávy

druh transakce (1)

přímé výdaje na veřejné instituce, přímé výdaje na neveřejné instituce, transfery regionálním samosprávám (netto), transfery místním samosprávám (netto), stipendia a jiné granty poskytované studentům/domácnostem, studentské půjčky, transfery a platby jiným neveřejným subjektům

Zdroj (2)

finanční prostředky od mezinárodních agentur a z jiných zahraničních zdrojů

druh transakce (2)

přímé mezinárodní platby veřejným institucím, přímé mezinárodní platby neveřejným institucím, transfery z mezinárodních zdrojů ústřední vládě, transfery z mezinárodních zdrojů regionální samosprávě, transfery z mezinárodních zdrojů místní samosprávě

Zdroj (3)

výdaje domácností

druh transakce (3)

platby veřejným institucím (netto), platby neveřejným institucím (netto), platby za zboží vyžadované přímo a nepřímo vzdělávacími institucemi, platby za zboží, které pro účast není přímo nezbytné, platby za soukromé doučování

Zdroj (4)

výdaje jiných neveřejných subjektů

druh transakce (4)

stipendia a jiné granty poskytované studentům/domácnostem, studentské půjčky

Povinné. Podrobná členění v řádcích F1, F4, F6, F7, F8, H2, H3, H5B, H15, H16, H17, E2, E3, E5A, E5B jsou nepovinná. Sloupce 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 nepovinné. Sloupec 10 může být vykazován společně se sloupcem 9.


Název tabulky a členění

Název a specifikace

FINANCE2

Výdaje na vzdělávání podle úrovně vzdělávání, povahy a kategorie zdroje

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4, – úroveň 5/6

zaměření programu

úroveň ISCED 2 všeobecné vzdělávání, – úroveň 2 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání, – úroveň 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání,– úroveň 4 všeobecné vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání a odborné vzdělávání, – úroveň 5B, – úroveň 5A/6

Výdaje veřejných institucí

běžné výdaje na odměňování pracovníků (1)

učitelé, – jiní pedagogičtí, administrativní pracovníci, odborný personál + pomocný personál

běžné výdaje na odměňování pracovníků (2)

mzdy, výdaje na důchod, jiné odměňování nezávislé na mzdě

ostatní běžné výdaje

 

kapitálové výdaje

 

položka pro úpravy zůstatků fondů

 

výdaje na ostatní služby související se vzděláváním ve veřejných institucích

 

výdaje na činnosti výzkumu a vývoje ve veřejných institucích

 

Výdaje všech neveřejných institucí

běžné výdaje na odměňování pracovníků celkem

 

běžné výdaje, kromě výdajů na odměňování pracovníků, celkem

 

kapitálové výdaje celkem

 

očištění o změny zůstatků finančních prostředků

 

výdaje na ostatní služby související se vzděláváním v neveřejných institucích celkem

 

výdaje na činnosti výzkumu a vývoje v neveřejných institucích celkem

 

Povinné. Řádky X1, X5, X7, X8, X9 plus Y1–Y40 a Z1–Z40 nepovinná (týkající se neveřejných na státu závislých institucí a neveřejných na státu nezávislých institucí). Sloupce 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 nepovinné. Sloupec 10 může být vykazován společně se sloupcem 9.


Název tabulky a členění

Název a specifikace

REGIO1

Počet studentů podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, pohlaví a regionu

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 0, – úroveň 1, – úroveň 2, – úroveň 3, – úroveň 4, – úroveň 5, – úroveň 6

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání / odborné vzdělávání, – úroveň 4 všeobecné vzdělávání, – úroveň 4 příprava na odborné vzdělávání / odborné vzdělávání, – úroveň 5A, úroveň 5B

Pohlaví

muži, ženy

Region

úroveň NUTS 2 pro všechny země kromě Německa a Spojeného království (úroveň NUTS 1); regionální údaje se nevyžadují pro tyto země: Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Island a Lichtenštejnsko (žádná úroveň NUTS 2 v těchto zemích)

Povinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

REGIO2

Počet studentů podle věku, pohlaví a regionu

Členění

Specifikace

Věk

méně než 3 roky, 3–29 let (po jednotkách věku), 30–34 let, 35–39 let, 40 let a více, věk neznámý

Pohlaví

muži, ženy

Region

úroveň NUTS 2 pro všechny země kromě Německa a Spojeného království (úroveň NUTS 1); regionální údaje se nevyžadují pro tyto země: Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Island a Lichtenštejnsko (žádná úroveň NUTS 2 v těchto zemích)

Povinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRLLNG1

Počet studentů podle úrovně vzdělávání, zaměření programu a studovaných moderních cizích jazyků

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 1, – úroveň 2, – úroveň 3

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání / odborné vzdělávání

Moderní cizí jazyk

bulharský, český, dánský, anglický, nizozemský, estonský, finský, francouzský, německý, řecký, maďarský, irský, italský, lotyšský, litevský, maltský, polský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španělský, švédský, arabský, čínský, japonský, ruský, jiné moderní jazyky

Odpovídající počet zapsaných studentů

 

Povinné. Sloupce 4 a 5 (týkající se programů všeobecného vzdělávání, programů přípravy na odborné vzdělávání a programů odborného vzdělávání na úrovni ISCED 3) nepovinné.


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ENRLLNG2

Počet studentů podle úrovně vzdělávání, zaměření programu, věku a studovaných moderních cizích jazyků

Členění

Specifikace

Úroveň vzdělávání

úroveň ISCED 1, – úroveň 2, – úroveň 3

Zaměření programu

úroveň ISCED 3 všeobecné vzdělávání, – úroveň 3 příprava na odborné vzdělávání / odborné vzdělávání

Počet cizích jazyků

žádný cizí jazyk, 1 cizí jazyk, 2 nebo více cizích jazyků

Věk

méně než 6 let, 6–19 let (po jednotkách věku), 20 let a více, nespecifikováno podle věku

Odpovídající počet zapsaných studentů

 

Povinné. Řádky A2 až A18 nepovinné, sloupce 13 až 16 (týkající se zaměření na přípravu na odborné vzdělávání a zaměření na odborné vzdělávání na úrovni ISCED 3) nepovinné.


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ISCMAP_PROGR

Mapování národních vzdělávacích programů

Členění

Specifikace

Názvy sloupců

Sloupec 1

Číslo programu (prog. < úroveň ISCED >. < číslo v rámci úrovně >)

Sloupec 2

Rok, kdy byl program zaveden

Sloupec 3

Úroveň ISCED

Sloupec 4

Směřování programu

Sloupec 5

Zaměření programu

Sloupec 6

Teoretická souhrnná délka na úrovni ISCED 5

Sloupec 7

Postavení v národním systému diplomů/osvědčení

Sloupec 8

Postavení v terciárním vzdělávacím systému (bakalář/magistr/Ph.D.)

Sloupec 9

Poznámky o programech, které sahají napříč úrovněmi ISCED nebo podkategoriemi

Sloupec 10

Národní název programu

Sloupec 11

Popisný název programu v angličtině

Sloupec 12

Minimální vstupní požadavky (úroveň ISCED nebo jiné)

Sloupec 13

Hlavní udělované diplomy, osvědčení a certifikáty

Sloupec 14

Kód osvědčení v ISCMAP–QUAL

Sloupec 15

Teoretický věk vstupu do programu

Sloupec 16

Teoretická délka programu

Sloupec 17

Teoretická souhrnná délka vzdělávání (v rocích) při dokončení programu

Sloupec 18

Obsahuje program výuku na pracovišti? (ano/ne)

Sloupec 19

Program navržený speciálně pro dospělé (ano/ne)

Sloupec 20

Program určený speciálně pro částečnou docházku (ano/ne)

Sloupec 21

Předaný ve sběru dat UOE (ano/ne/částečně)

Sloupec 22

Předaný v tabulkách UOE FINANCE (ano/ne/částečně)

Sloupec 23

Počet studentů

Sloupec 24

Poznámky

Nepovinné


Název tabulky a členění

Název a specifikace

ISCMAP_QUAL

Mapování národních vzdělávacích kvalifikací

Členění

Specifikace

Názvy sloupců

Sloupec 1

Číslo kvalifikace (kval. < číslo v rámci úrovně >)

Sloupec 2

Rok, kdy byla kvalifikace zavedena

Sloupec 3

Úroveň kvalifikace ISCED

Sloupec 4

Směřování (A/B/C)

Sloupec 5

Národní název

Sloupec 6

Název v angličtině

Sloupec 7

Programy, které vedou ke kvalifikaci

Sloupec 8

Závěrečná zkouška (ano/ne)

Sloupec 9

Soubor zkoušek během programu (ano/ne)

Sloupec 10

Stanovený počet výukových hodin a zkoušek (ano/ne)

Sloupec 11

Odhad podílu (v %) zkoušené látky

Sloupec 12

Pouze stanovený počet výukových hodin (ano/ne)

Sloupec 13

Výukové hodiny

Sloupec 14

Zvláštní požadavky

Sloupec 15

Může být získána bez studia ve specifickém programu? (ano/ne)

Sloupec 16

Za jakých podmínek?

Sloupec 17

Organizace, která/é kvalifikaci uděluje/udělují

Sloupec 18

Čísla programů

Sloupec 19

Počet absolventů

Sloupec 20

Čísla programů

Sloupec 21

Počet absolventů

Sloupec 22

Poznámky

Nepovinné


PŘÍLOHA II

Požadavky na kvalitu údajů a rámec pro podávání zpráv o kvalitě

Požadavky na kvalitu údajů

Co se týče požadavků na kvalitu údajů o systémech vzdělávání a odborné přípravy, jsou dimenzemi kvality předávání zpráv (nebo kritérii kvality předávání zpráv) relevantnost, přesnost, aktuálnost a dochvilnost, dostupnost a srozumitelnost, srovnatelnost a soudržnost.

Údaje musí zejména odpovídat definicím a konceptům uvedeným v podrobných pokynech UNESCO/OECD/Eurostat pro sběr dat o vzdělávacích systémech.

Zpráva o kvalitě údajů

Komise (Eurostat) dodá členským státům každý rok vždy 3 měsíce před lhůtou pro předání údajů uvedenou v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení návrhy dokumentů pro roční zprávy o kvalitě, v nichž budou částečně předem vyplněny kvantitativní ukazatelé a další informace, které jsou Komisi (Eurostatu) dostupné. Členské státy předloží Komisi (Eurostatu) vyplněnou zprávu o kvalitě uvedenou v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení.

Zpráva o kvalitě je rozdělena do následujících 7 kapitol: údaje o zapsaných studentech, nových studentech, pracovnících, absolventech/absolvováních, financování, studovaných cizích jazycích a počtu studentů podle regionů.

Zpráva o kvalitě je v souladu s dimenzemi relevantnosti, přesnosti, aktuálnosti a dochvilnosti, dostupnosti a srozumitelnosti, srovnatelnosti a soudržnosti.

Zpráva o kvalitě musí zejména odpovídat definicím a konceptům uvedeným v podrobných pokynech UNESCO/OECD/Eurostat pro sběr dat o vzdělávacích systémech.

V souladu s podrobnými pokyny UNESCO/OECD/Eurostat pro sběr dat o vzdělávacích systémech musí být odchylky od definic a konceptů zdokumentovány a vysvětleny a, je-li to možné, kvantifikovány.

Členské státy zejména poskytnou popis zdrojů používaných pro tabulky v příloze I, a jasně označí použití odhadů a revizí pro tabulky a členění.