28.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 65/2011

ze dne 27. ledna 2011,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1), a zejména na čl. 51 odst. 4, čl. 74 odst. 4 a článek 91 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína (2) zrušilo a nahradilo nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 73/2009, a dále pro podmíněnost podle nařízení Rady (ES) č. 479/2008 (3).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova (4), obsahuje mnoho křížových odkazů na administrativní a kontrolní pravidla, jež byla stanovena ve zrušeném nařízení (ES) č. 796/2004. Měly by se zohlednit změny, které do uvedených administrativních a kontrolních pravidel vneslo nařízení (ES) č. 1122/2009, zatímco zásady stanovené nařízením (ES) č. 1975/2006 by se měly dodržovat. Kromě toho pro zajištění celistvosti, jasnosti a jednoduchosti by některá ustanovení nařízení (ES) č. 1975/2006 měla být pozměněna tak, aby se odkazy na nařízení (ES) č. 1122/2009 omezily na co nejnižší nezbytnou míru. Nařízení (ES) č. 1975/2006 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno.

(3)

Členské státy by měly zavést kontrolní systém, kterým se zajistí, aby byly prováděny všechny nezbytné kontroly za účelem účinného ověření dodržování podmínek, za nichž je podpora poskytnuta. Rovněž by mělo být možné kontrolovat podle soustavy ověřitelných ukazatelů veškerá kritéria způsobilosti stanovená právními předpisy Unie nebo vnitrostátními právními předpisy či programy rozvoje venkova.

(4)

Ze zkušenosti vyplývá, že integrovaný administrativní a kontrolní systém uvedený v hlavě II kapitole 4 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (5), je efektivním a účinným prostředkem pro provádění režimů přímých plateb. V souvislosti s opatřeními týkajícími se plochy a zvířat podle osy 2 uvedenými v hlavě IV kapitole I oddílu 2 nařízení (ES) č. 1698/2005 by se proto administrativní a kontrolní pravidla, jakož i související ustanovení týkající se snížení a vyloučení v případě nepravdivých prohlášení, měla řídit zásadami stanovenými v integrovaném administrativním a kontrolním systému, zejména nařízením (ES) č. 1122/2009.

(5)

U některých podpůrných opatření podle osy 2 a u rovnocenných podpor podle osy 4 uvedených v hlavě IV kapitole I oddílů 2 a 4 nařízení (ES) č. 1698/2005 však musí být administrativní a kontrolní pravidla přizpůsobena jejich zvláštním vlastnostem. Totéž platí pro podpůrná opatření podle os 1 a 3 stanovená v oddílech 1 a 3 téže kapitoly a pro rovnocennou podporu podle osy 4. Pro tato podpůrná opatření proto musí být zavedena zvláštní ustanovení.

(6)

S cílem zajistit, aby všechny orgány státní správy mohly zorganizovat účinnou integrovanou kontrolu všech oblastí, na něž je požadována platba podle osy 2, jakož i v rámci režimů podpor „na plochu“ v souladu s nařízením (ES) č. 1122/2009, měly by být žádosti o platbu pro opatření týkající se plochy podle osy 2 podávány ve stejné lhůtě jako jednotná žádost stanovená v části II hlavě II kapitole I uvedeného nařízení.

(7)

S cílem zajistit odstrašující účinek kontrol obecně platí, že by platby neměly být prováděny před dokončením kontrol způsobilosti. Je však vhodné povolit vyplácení plateb do určité výše po dokončení administrativních kontrol. Při stanovení této výše by mělo být zohledněno riziko přeplatku.

(8)

Pravidla pro kontrolu stanovená tímto nařízením by měla zohlednit zvláštní vlastnosti příslušných opatření podle osy 2. Z důvodu jasnosti by proto za tímto účelem měla být stanovena zvláštní pravidla.

(9)

Členské státy mohou za účelem ověření dodržování kritérií způsobilosti použít důkazy získané od jiných útvarů, subjektů či organizací. Měly by však mít jistotu, že tyto útvary, subjekty či organizace pracují na takové úrovni, která jim umožňuje dostatečně kontrolovat dodržování kritérií způsobilosti.

(10)

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že je nezbytné vyjasnit určitá ustanovení, zejména pokud jde o vymezení počtu hektarů a zvířat, jakož i o snížení, vyloučení a navrácení prostředků.

(11)

V souladu s článkem 50a nařízení (ES) č. 1698/2005 byly v rámci určitých opatření stanovených uvedeným nařízením platby podmíněny dodržením požadavků podmíněnosti podle hlavy II kapitoly 1 nařízení (ES) č. 73/2009. Je proto třeba sladit pravidla pro podmíněnost s pravidly uvedenými v nařízeních (ES) č. 73/2009 a (ES) č. 1122/2009.

(12)

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že pro některá zvláštní podpůrná opatření jsou potřebná zvláštní kontrolní ustanovení.

(13)

Měly by být provedeny následné kontroly investičních operací, aby se ověřil soulad s čl. 72 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005. Měl by být určen základ a obsah zmíněných kontrol.

(14)

Členské státy by měly Komisi oznámit počet provedených kontrol a jejich výsledky, aby mohla splnit své závazky související s řízením opatření.

(15)

Měly by být stanoveny určité obecné zásady kontroly, které zahrnují právo Komise provádět kontroly.

(16)

Členské státy by měly zajistit, aby platební agentury uvedené v článku 6 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (6) byly dostatečným způsobem informovány o kontrolách prováděných jinými útvary či subjekty, aby mohly plnit své povinnosti v rámci uvedeného nařízení.

(17)

S cílem vyhnout se problémům v účetnictví, které by mohly nastat, pokud by se pro kalendářní rok 2011 musely používat různé kontrolní postupy, použije se toto nařízení ode dne 1. ledna 2011.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ČÁST I

OBLAST PŮSOBNOSTI A OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro kontrolní postupy a podmíněnost týkající se spolufinancovaných opatření na podporu rozvoje venkova podle nařízení (ES) č. 1698/2005.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„žádostí o podporu“ žádost o podporu nebo o přistoupení k režimu podle nařízení (ES) č. 1698/2005;

b)

„žádostí o platbu“ žádost o platbu vnitrostátními orgány podaná příjemcem;

c)

„jiným prohlášením“ každé prohlášení či dokument, které není uvedeno v písmenech a) a b) a které musí být předloženo příjemcem nebo třetí stranou nebo musí být v jejich držení, aby byly splněny zvláštní požadavky vyplývající z některých opatření rozvoje venkova.

Článek 3

Žádosti o podporu, žádosti o platbu a jiná prohlášení

1.   Členské státy stanoví vhodné postupy pro podávání žádostí o podporu.

2.   V případě opatření s víceletými závazky podává příjemce každoroční žádost o platbu.

Členské státy však mohou od fyzického podávání každoročních žádostí o platbu upustit, pokud zavedou účinné alternativní postupy pro provádění administrativních kontrol podle článku 11 či případně 24.

3.   Žádost o podporu, žádost o platbu či jiné prohlášení lze kdykoli zcela či částečně stáhnout. Potvrzení o stažení zaeviduje příslušný orgán.

Pokud však příslušný orgán již informoval příjemce o nesrovnalostech v dokladech uvedených v prvním pododstavci nebo pokud oznámil příjemci svůj úmysl provést kontrolu na místě a pokud tato kontrola následně odhalí nesrovnalosti, nelze stažení povolit, pokud jde o části, jichž se nesrovnalosti týkají.

Stažením uvedeným v prvním pododstavci se příjemci ocitají v témž postavení, v jakém byli před podáním příslušných dokumentů či jejich části.

4.   Žádosti o podporu, žádosti o platbu a jiná prohlášení mohou být kdykoli po jejich podání upraveny v případě zjevných chyb, které jako takové uzná příslušný orgán.

Článek 4

Obecné zásady kontroly

1.   Členské státy zavedou kontrolní systém, kterým se zajistí, aby byly prováděny všechny nezbytné kontroly za účelem účinného ověření dodržování podmínek, za nichž je podpora poskytnuta.

2.   Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení tohoto nařízení, zajistí členské státy, aby veškerá kritéria způsobilosti stanovená právními předpisy Unie nebo vnitrostátními právními předpisy či programy rozvoje venkova mohla být kontrolována podle soustavy ověřitelných ukazatelů, které určí členské státy.

3.   Členské státy zajistí, aby se v případě žádostí o podporu, žádostí o platbu a jiných prohlášení podaných stejným příjemcem používal jednotný identifikační systém. Identifikace musí být slučitelná se systémem identifikace totožnosti každého zemědělce uvedeným v čl. 15 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 73/2009.

4.   Kontroly na místě podle článků 12, 20 a 25 tohoto nařízení a další kontroly podle pravidel Unie pro zemědělské subvence se podle možností provádějí ve stejnou dobu.

5.   Na základě posouzení výsledků kontrol podle článků 11, 12, 24 a 25 se stanoví, zda by jakékoli případné problémy mohly v obecné rovině představovat riziko pro jiné podobné operace, příjemce či jiné subjekty. Toto posouzení také musí odhalit příčiny takových situací a určit, zda je nutný další přezkum nebo zda jsou nutné nápravné či preventivní akce.

6.   Žádosti o podporu, žádosti o platbu a jiná prohlášení se odmítnou, pokud příjemci nebo jejich zástupci zabrání provedení kontrol. Všechny částky, které již byly za uvedenou operaci uhrazeny, se při zohlednění kritérií stanovených v čl. 18 odst. 2 tohoto nařízení vrátí.

7.   Aniž je dotčen čl. 20 odst. 4 tohoto nařízení a pokud účel kontroly není ohrožen, mohou se kontroly na místě oznámit předem. Oznámení je přísně omezené na nezbytné minimální časové období, které nepřekročí 14 dní. U kontrol na místě v souvislosti s opatřeními týkajícími se zvířat však oznámení, s výjimkou řádně odůvodněných případů, nesmí být učiněno dříve než 48 hodin předem.

8.   Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení, neprovedou se žádné platby ve prospěch příjemců, u nichž je zjištěno, že uměle vytvořili podmínky požadované pro poskytnutí takových plateb s cílem získat výhodu, která není v souladu s cíli dotyčného režimu podpor.

9.   Omezení či vyloučení podle tohoto nařízení se nedotkne dodatečných sankcí podle jiných ustanovení právních předpisů Unie či vnitrostátních právních předpisů.

Článek 5

Vrácení neoprávněně vyplacených částek

1.   V případě neoprávněné platby příjemce vrátí dotyčné částky, které jsou zvýšeny o úroky vypočítané v souladu s odstavcem 2.

2.   Úroky se vypočítají za období od okamžiku, kdy byla příjemci oznámena povinnost vrátit částku, do okamžiku vrácení nebo odečtení částky, jež má být vrácena.

Použitelná úroková sazba se vypočítá podle ustanovení vnitrostátních právních předpisů, nesmí však být nižší než úroková sazba použitelná pro vymáhání částek podle vnitrostátních předpisů.

3.   Povinnost vrátit částku uvedená v odstavci 1 se neuplatní, pokud byla platba provedena omylem příslušného orgánu nebo jiného orgánu a pokud příjemce nemohl chybu přiměřeným způsobem odhalit.

Pokud se však chyba týká skutečností rozhodných pro výpočet dotyčné platby, použije se první pododstavec pouze v případě, že rozhodnutí o vrácení nebylo sděleno do 12 měsíců od provedení platby.

ČÁST II

ADMINISTRATIVNÍ A KONTROLNÍ PRAVIDLA

HLAVA I

PODPORA ROZVOJE VENKOVA PRO NĚKTERÁ OPATŘENÍ PODLE OSY 2 A OSY 4

KAPITOLA I

Obecná Ustanovení

Článek 6

Oblast působnosti a definice

1.   Tato hlava se použije na:

a)

podporu poskytovanou v souladu s článkem 36 nařízení (ES) č. 1698/2005;

b)

podporu poskytovanou v souladu s čl. 63 písm. a) nařízení (ES) č. 1698/2005 s ohledem na operace spadající pod opatření definovaná v rámci osy 2.

Tato hlava se však nepoužije na opatření uvedená v čl. 36 písm. a) bodu vi) a písm. b) bodech vi) a vii) a v čl. 39 odst. 5 nařízení (ES) č. 1698/2005 ani na opatření podle čl. 36 písm. b) bodů i), (ii) a iii) uvedeného nařízení, pokud jde o náklady na zavedení.

2.   Pro účely této hlavy se rozumí:

a)

„opatřením týkajícím se plochy“ opatření nebo dílčí opatření, u nichž je podpora založena na velikosti vykázané plochy;

b)

„opatřením týkajícím se zvířat“ opatření nebo dílčí opatření, u nichž je podpora založena na počtu vykázaných zvířat.

c)

„zjištěnou plochou“ plocha pozemků či parcel, na niž je žádána podpora a jež je určena v souladu s článkem 11 a čl. 15 odst. 2, 3 a 4 tohoto nařízení.

d)

„zjištěnými zvířaty“ počet zvířat zjištěný podle článku 11 a čl. 15 odst. 5 tohoto nařízení.

Článek 7

Použitelná pravidla

1.   Pro účely této hlavy se použijí obdobně čl. 2 druhý pododstavec body 1), 10) a 20), čl. 6 odst. 1, čl. 10 odst. 2, články 12, 14, 16, 20, čl. 25 odst. 1 druhý pododstavec, články 73, 74 a 82 nařízení (ES) č. 1122/2009. V případě opatření uvedených v čl. 36 písm. b) bodech iii), iv) a v) nařízení (ES) č. 1698/2005 však členské státy mohou zavést vhodné alternativní systémy za účelem jednoznačného určení pozemků, na které se poskytuje podpora.

2.   Pro účely této hlavy se odkazy na „zemědělce“ v nařízení (ES) č. 1122/2009 považují za odkazy na „příjemce“.

Článek 8

Žádosti o platbu

1.   V případě všech závazků začínajících po 1. lednu 2007 nebo smluv, které vstoupí v platnost po uvedeném dni, se žádosti o platbu v rámci opatření týkajících se plochy podávají ve lhůtách stanovených v čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1122/2009. Členské státy se však mohou rozhodnout, že toto ustanovení uplatní až od roku 2008.

2.   Použije-li členský stát ustanovení čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce tohoto nařízení, považuje se žádost o platbu za podanou v souladu s lhůtami stanovenými v čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1122/2009.

3.   Články 22 a 23 nařízení (ES) č. 1122/2009 se použijí obdobně na žádosti o platbu v rámci této hlavy. Žádost o platbu obsahuje kromě informací uvedených v čl. 12 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení také informace, které jsou v daném ustanovení uvedeny s ohledem na nezemědělskou půdu, pro kterou se žádá podpora.

Článek 9

Platby

1.   Žádná platba na opatření nebo soubor operací spadající do oblasti působnosti této hlavy nesmí být provedena před dokončením kontrol uvedeného opatření nebo souboru operací s ohledem na kritéria způsobilosti podle kapitoly II oddílu I.

Členské státy se však mohou při zohlednění rizika přeplatku rozhodnout zaplatit až 75 % podpory po dokončení administrativních kontrol stanovených v článku 11. Procentní podíl platby je pro všechny příjemce opatření nebo souboru operací stejný.

2.   S ohledem na kontroly podmíněnosti stanovené v kapitole II oddílu II se veškeré neoprávněně vyplacené platby v případech, kdy takové kontroly nemohou být dokončeny před provedením platby, vrátí zpět v souladu s článkem 5.

KAPITOLA II

Kontrola, snížení a vyloučení

Článek 10

Obecné zásady

1.   Členské státy využijí integrovaný administrativní a kontrolní systém stanovený v hlavě II kapitole 4 nařízení (ES) č. 73/2009.

2.   Ověřování dodržování kritérií způsobilosti sestává z administrativních kontrol a kontrol na místě.

3.   Dodržování požadavků podmíněnosti se ověřuje pomocí kontrol na místě a případně pomocí administrativních kontrol.

4.   Během doby trvání závazku se pozemky, pro něž se poskytuje podpora, nesmí vyměňovat s výjimkou případů zvlášť vymezených v programu rozvoje venkova.

Oddíl I

Dodržování kritérií způsobilosti, závazky a související povinnosti

Pododdíl I

Kontrola

Článek 11

Administrativní kontroly

1.   Administrativní kontroly se provádějí u všech žádostí o podporu, žádostí o platbu a jiných prohlášení, které má příjemce nebo třetí strana předložit, a zahrnují všechny prvky, které lze a je vhodné kontrolovat administrativními prostředky. V rámci těchto postupů se zajistí zaznamenávání prováděných kontrol, výsledků ověřování a opatření přijatých v případě rozporů.

2.   Administrativní kontroly zahrnují, kdykoli je to možné a vhodné, křížové kontroly, kromě jiného na základě údajů z integrovaného administrativního a kontrolního systému. Tyto křížové kontroly se použijí alespoň v případě pozemků a hospodářských zvířat, na něž se vztahují podpůrná opatření, aby se zabránilo neoprávněnému vyplacení podpory.

3.   Kontrole podléhá i dodržování dlouhodobých závazků.

4.   Pokud z křížových kontrol vyplyne podezření, že došlo k nesrovnalostem, následují další přiměřená správní opatření, a v případě nutnosti kontrola na místě.

5.   Administrativní kontroly způsobilosti případně také zohlední výsledky ověřování prováděných jinými útvary, subjekty či organizacemi zúčastněnými na kontrolách zemědělských subvencí.

Článek 12

Kontroly na místě

1.   Celkový počet kontrol na místě v případě žádostí o platbu podaných během každého kalendářního roku se bude týkat alespoň 5 % všech příjemců spadajících do oblasti působnosti této hlavy. V případě opatření stanoveného v čl. 36 písm. a) bodě iv) nařízení (ES) č. 1698/2005 musí být však 5 % míry dosaženo na úrovni opatření.

Do minimálního počtu příjemců kontrolovaných podle prvního pododstavce však nespadají žadatelé, kteří podle výsledků administrativních kontrol nejsou způsobilí.

2.   Pokud by kontroly na místě odhalily významné nesrovnalosti v souvislosti s daným opatřením nebo v určitém regionu či jeho části, zvýší příslušný orgán přiměřeně počet kontrol na místě v běžném roce a procentní podíl příjemců, u nichž bude provedena kontrola na místě v následujícím roce.

3.   Kontrolní vzorky pro kontroly na místě, jež se mají provádět podle odstavce 1 tohoto článku, se vybírají v souladu s článkem 31 nařízení (ES) č. 1122/2009. Na základě analýzy rizik podle uvedeného článku mohou členské státy vybrat ke kontrole na místě zvláštní opatření příjemců.

4.   V případě příjemců z víceletých opatření zahrnujících platby trvající déle než pět let se po pátém roce vyplácení mohou členské státy rozhodnout kontrolovat alespoň 2,5 % těchto příjemců.

Příjemci, kteří jsou kontrolováni podle prvního pododstavce tohoto odstavce, se pro účely odst. 1 prvního pododstavce neberou v potaz.

Článek 13

Zpráva o kontrole

O kontrolách na místě provedených podle tohoto pododdílu se vyhotoví zpráva o kontrole, která se vypracuje v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 1122/2009.

Článek 14

Obecné zásady pro kontroly na místě

1.   Kontroly na místě se provádějí po celý rok na základě analýzy rizik, která představují různé závazky v rámci každého opatření rozvoje venkova.

2.   Předmětem kontrol opatření na místě, která byla vybrána ke kontrole podle čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení jsou veškeré závazky a povinnosti příjemce, které lze v době návštěvy zkontrolovat.

Článek 15

Předmět kontrol na místě a určení ploch

1.   Členské státy určí kritéria a kontrolní metody, které umožní, aby kontrola různých závazků a povinností příjemce splňovala požadavky čl. 48 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 (7).

2.   Pokud členské státy stanoví, že zvláštní prvky kontroly na místě se mohou provádět na základě vzorku, musí být tímto vzorkem zaručena spolehlivost a reprezentativnost kontroly. Členské státy stanoví kritéria pro výběr vzorku. Pokud kontroly tohoto vzorku odhalí nesrovnalosti, bude velikost vzorku přiměřeně zvětšena.

3.   Pokud jde o kontroly opatření týkajících se plochy, zahrnují kontroly na místě všechny zemědělské pozemky a nezemědělskou půdu, pro které se žádá podpora.

4.   Skutečné určení velikosti ploch v rámci kontroly na místě však může být omezeno na vzorek představující alespoň 50 % ploch, pokud je tímto vzorkem zaručena spolehlivost a reprezentativnost kontroly, a to jak pokud jde o kontrolovanou plochu, tak požadovanou podporu. Pokud kontroly tohoto vzorku odhalí nesrovnalosti, bude velikost vzorku přiměřeně zvětšena.

5.   Určení ploch a dálkový průzkum Země se provádějí podle čl. 34 odst. 1 až 5 a článku 35 nařízení (ES) č. 1122/2009.

V případě opatření uvedených v čl. 36 písm. b) bodech iii), iv) a v) nařízení (ES) č. 1698/2005 však členské státy mohou určit vhodnou odchylku, která nesmí být v žádném případě vyšší než dvojnásobek odchylek stanovených v čl. 34 odst. 1 nařízení (ES) č. 1122/2009.

6.   S ohledem na kontrolu opatření týkajících se zvířat se kontroly na místě provádějí v souladu s článkem 42 nařízení (ES) č. 1122/2009.

Pododdíl II

Snížení a vyloučení

Článek 16

Snížení a vyloučení ve vztahu k velikosti plochy

1.   Jestliže příjemce v daném roce nevykáže všechny zemědělské plochy a rozdíl mezi celkovou zemědělskou plochou vykázanou v žádosti o platbu a součtem vykázané plochy a celkové plochy nevykázaných pozemků je větší než 3 % vykázané plochy, celková částka podpory na opatření týkající se plochy splatná tomuto příjemci v daném roce se sníží až o 3 % v závislosti na závažnosti opomenutí.

První pododstavec se nepoužije, pokud všechny dotčené zemědělské oblasti byly příslušným orgánům vykázány v rámci:

a)

integrovaného systému uvedeného v článku 15 nařízení (ES) č. 73/2009 nebo

b)

jiných administrativních a kontrolních systémů, které v souladu s článkem 26 uvedeného nařízení zaručují slučitelnost s integrovaným systémem.

2.   Pro účely tohoto článku se plochy vykázané příjemcem, na které dostává stejnou míru podpory v rámci určitého opatření týkajícího se plochy, považují za jednu skupinu plodin. Pokud se používají postupně klesající částky podpory, bere se v úvahu průměr těchto hodnot vázaných k příslušným vykázaným plochám.

3.   Pokud je zjištěná plocha s určitou skupinou plodin větší než plocha vykázaná v žádosti o platbu, použije se pro výpočet podpory vykázaná plocha.

Pokud plocha vykázaná v žádosti o platbu překročí plochu zjištěnou pro danou skupinu plodin, vypočítá se podpora na základě plochy zjištěné pro tuto skupinu plodin.

Pokud je však v rámci opatření rozdíl mezi celkovou zjištěnou plochou a celkovou plochou vykázanou v žádosti o platbu menší nebo roven 0,1 hektaru, považuje se zjištěná plocha za rovnu vykázané ploše. Pro tento výpočet se bere v úvahu pouze vykázání větší rozlohy ploch na úrovni stejné skupiny plodin.

Třetí pododstavec se nepoužije, činí-li rozdíl více než 20 % celkové plochy vykázané pro platby.

Pokud byl pro plochu způsobilou pro podporu stanoven maximální limit nebo strop, sníží se počet hektarů vykázaný v žádosti o platbu na tento limit nebo strop.

4.   Pokud stejná plocha slouží jako podklad pro žádost o platbu v rámci více než jednoho opatření týkajícího se plochy, zohlední se tato plocha pro každé opatření zvlášť.

5.   V případě uvedeném v odst. 3 druhém pododstavci se podpora vypočte na základě zjištěné plochy snížené o dvojnásobek zjištěného rozdílu, pokud tento rozdíl přesahuje buď 3 %, nebo dva hektary, ale nepřevyšuje 20 % zjištěné plochy.

Pokud je rozdíl větší než 20 % zjištěné plochy, neposkytne se pro dotyčnou skupinu plodin žádná podpora.

Pokud rozdíl přesahuje 50 %, je příjemce rovněž vyloučen z poskytování podpory do výše, která odpovídá rozdílu mezi plochou vykázanou v žádosti o platbu a zjištěnou plochou.

6.   Pokud rozdíly mezi plochou vykázanou v žádosti o platbu a zjištěnou plochou, jak je uvedeno v odst. 3 druhém pododstavci, vyplývají z úmyslně vykázané větší plochy, příjemci se za dotyčný kalendářní rok a dotyčné opatření týkající se plochy neposkytne podpora, na kterou by měl podle uvedeného pododstavce nárok, pokud je rozdíl větší než 0,5 % zjištěné plochy nebo více než jeden hektar.

Pokud je rozdíl větší než 20 % zjištěné plochy, je příjemce rovněž vyloučen z poskytování podpory do výše, která odpovídá rozdílu mezi plochou vykázanou v žádosti o platbu a zjištěnou plochou.

7.   Částka vyplývající z vyloučení stanovených v odst. 5 třetím pododstavci a odst. 6 druhém pododstavci tohoto článku se odečte v souladu s článkem 5b nařízení Komise (ES) č. 885/2006 (8). Pokud nemůže být částka v souladu s uvedeným článkem plně odečtena během tří kalendářních let po kalendářním roce zjištění, nevyrovnaný zůstatek se stornuje.

Článek 17

Snížení a vyloučení ve vztahu k počtu zvířat

1.   Pro účely tohoto článku se skot na jedné straně a ovce a kozy na straně druhé posuzují samostatně.

V případě zvířat jiných než těch, která jsou uvedena v prvním pododstavci, stanoví členské státy vhodný systém snížení a vyloučení.

2.   Pokud platí individuální limit nebo individuální strop, musí se počet zvířat vykázaných v žádosti o platbu snížit až na limit nebo strop stanovený pro dotyčného příjemce.

V žádném případě nelze poskytnout podporu na vyšší počet zvířat, než je vykázáno v žádosti o platbu.

Pokud je počet zvířat vykázaný v žádosti o platbu vyšší než počet zvířat zjištěných při správních kontrolách nebo kontrolách na místě, vypočítá se podpora na základě počtu zjištěných zvířat.

3.   Skot, který ztratil jednu ze dvou ušních značek, se považuje za zjištěný za předpokladu, že ho lze jednoznačně a jednotlivě identifikovat podle ostatních prvků systému pro identifikaci a evidenci skotu.

Pokud se nesrovnalosti týkají chybných záznamů do evidence skotu nebo do zvířecích pasů, považuje se dotyčný skot za nezjištěná zvířata pouze v případě, že jsou takové chyby zjištěny alespoň při dvou kontrolách v průběhu 24 měsíců. Ve všech ostatních případech se dotyčná zvířata považují za nezjištěná již po prvním zjištění nesrovnalosti.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 tohoto nařízení se použijí na záznamy a oznámení v systému pro identifikaci a registraci skotu.

4.   V případě uvedeném v odst. 2 třetím pododstavci se celková částka podpory, na niž má příjemce nárok na základě opatření, sníží o procentní podíl, který se stanoví v souladu s odstavcem 6, pokud jsou nesrovnalosti zjištěny nejvýše u tří zvířat.

5.   Pokud jsou nesrovnalosti zjištěny u více než tří zvířat, bude celková částka podpory, na kterou má příjemce v rámci opatření nárok, snížena o:

a)

procentní podíl, který se stanoví v souladu s odstavcem 6, pokud uvedený procentní podíl není vyšší než 10 %;

b)

dvojnásobek procentního podílu stanoveného v souladu s odstavcem 6, pokud je procentní podíl vyšší než 10 %, ale nepřesahuje 20 %.

Pokud je procentní podíl vyšší než 20 %, neposkytne se na dané opatření žádná podpora.

Pokud procentní podíl činí více než 50 %, je příjemce rovněž vyloučen z poskytování podpory do výše, která odpovídá rozdílu mezi počtem vykázaných zvířat a počtem zjištěných zvířat v souladu s odst. 2 třetím pododstavcem. Částka vyplývající z vyloučení se odečte v souladu s článkem 5b nařízení (ES) č. 885/2006. Pokud nemůže být částka v souladu s uvedeným článkem plně odečtena během tří kalendářních let po kalendářním roce, kdy došlo k zjištění, nevyrovnaný zůstatek se stornuje.

6.   Pro stanovení procentních podílů uvedených v odstavcích 4 a 5 se počet zvířat, u kterého byly zjištěny nesrovnalosti, vydělí počtem zjištěných zvířat.

V případě použití čl. 16 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1122/2009 zvířata, pro která lze potenciálně poskytnout podporu a která nejsou řádně identifikována nebo evidována v systému pro identifikaci a evidenci skotu, jsou považována za zvířata, u kterých byly zjištěny nesrovnalosti.

7.   Pokud rozdíl mezi vykázaným počtem zvířat a zjištěným počtem v souladu s odst. 2 třetím pododstavcem vyplývá z úmyslných nesrovnalostí, neposkytne se v rámci daného opatření žádná podpora.

Pokud procentní podíl stanovený podle odstavce 6 činí více než 20 %, je příjemce navíc rovněž vyloučen z poskytování podpory do výše částky, která odpovídá rozdílu mezi počtem vykázaných zvířat a počtem zvířat zjištěných v souladu s odst. 2 třetím pododstavcem. Částka vyplývající z vyloučení se odečte v souladu s článkem 5b nařízení (ES) č. 885/2006. Pokud nemůže být částka plně odečtena během tří kalendářních let po kalendářním roce zjištění, nevyrovnaný zůstatek se stornuje.

Článek 18

Snížení a vyloučení v případě nedodržení jiných kritérií způsobilosti, závazků a souvisejících povinností

1.   Požadovaná podpora se sníží či zamítne, pokud nejsou splněny následující povinnosti a kritéria:

a)

v případě opatření uvedených v čl. 36 písm. a) bodech iv) a v) a v písm. b) bodě v) nařízení (ES) č. 1698/2005 odpovídající závazné normy a minimální požadavky pro používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, jiné příslušné povinné požadavky uvedené v čl. 39 odst. 3, čl. 40 odst. 2 a čl. 47 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005, dále pak závazky, jež jdou nad rámec uvedených norem a požadavků; nebo

b)

kritéria způsobilosti, jež se nevztahují na velikost plochy nebo počet vykázaných zvířat.

V případě víceletých závazků se snížení, vyloučení a navrácení podpory rovněž použijí na částky, které již byly pro uvedený závazek vyplaceny v předchozích letech.

2.   Členský stát získá zpět a/nebo odmítne podporu nebo určí částku, o kterou bude podpora snížena, zejména na základě závažnosti, rozsahu a trvalost zjištěného porušení.

Závažnost porušení závisí zejména na závažnosti z něj vyplývajících důsledků, přičemž se zohlední cíle nedodržených kritérií.

Rozsah porušení závisí zejména na účinku, který porušení vyvolává u operace jako celku.

Zda je porušení trvalé, závisí zejména na délce trvání účinku nebo na možnosti ukončení tohoto účinku rozumnými prostředky.

3.   Pokud porušení vyplývá z úmyslných nesrovnalostí, je příjemce vyloučen z dotyčného opatření jak v kalendářním roce, kdy došlo k zjištění, tak v následujícím kalendářním roce.

Oddíl II

Podmíněnost

Pododdíl I

Kontrola

Článek 19

Obecná pravidla

1.   Aniž je dotčen čl. 51 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005, se „podmíněností“ rozumí dodržení povinných požadavků na hospodaření a dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedených v čl. 50a odst. 1 uvedeného nařízení a minimální požadavky na používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin podle čl. 51 odst. 1 druhého pododstavce uvedeného nařízení.

2.   Ustanovení článku 22 nařízení (ES) č. 73/2009 a čl. 2 druhého pododstavce bodů 2) a 32) až 37), článků 8, 47, 48, 49, článku 50 s výjimkou odst. 1 prvního pododstavce, čl. 51 odst. 1, 2 a 3, článků 52, 53, 54, čl. 70 odst. 3, 4, 6 a 7 a článků 71 a 72 nařízení (ES) č. 1122/2009 se s ohledem na podmíněnost použijí přiměřeně.

3.   Pro výpočet snížení uvedeného v článku 21 tohoto nařízení se minimální požadavky pro používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin uvedené v čl. 39 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 považují za součást oblasti životní prostředí a oblasti veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009. Oba minimální požadavky se považují za „akt“ ve smyslu čl. 2 druhého pododstavce bodu 33) nařízení (ES) č. 1122/2009.

Článek 20

Kontroly na místě

1.   Příslušný kontrolní orgán v případě požadavků a norem, za které odpovídá, provádí kontroly na místě u alespoň 1 % všech příjemců, kteří podali žádosti o platbu podle čl. 36 písm. a) bodů i) až v) a písm. b) bodů i), iv) a v) nařízení (ES) č. 1698/2005.

2.   Vzorky příjemců, kteří mají být zkontrolováni podle odstavce 1, mohou být vybrány ze souboru příjemců, kteří již byli vybráni podle článku 12 tohoto nařízení a na něž se vztahují příslušné požadavky a normy, nebo ze všech příjemců, kteří podali žádosti o platbu podle čl. 36 písm. a) bodů i) až v) a písm. b) bodů i), iv) a v) nařízení (ES) č. 1698/2005 a kteří jsou povinni splnit příslušné požadavky nebo normy.

3.   Pokud se tím zvýší účinnost kontrolního systému, může se použít kombinace postupů stanovených v odstavci 2.

4.   Pokud akty a normy pro podmíněnost vyžadují, aby kontroly na místě nebyly předem oznámeny, použije se stejný požadavek rovněž v případě kontrol na místě týkajících se podmíněnosti.

Pododdíl II

Snížení a vyloučení

Článek 21

Snížení a vyloučení

Aniž je dotčen čl. 51 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005, pokud je zjištěno porušení, uplatní se snížení a vyloučení podle čl. 19 odst. 2 tohoto nařízení na celkovou částku podpory podle čl. 36 písm. a) bodů i) až v) a písm. b) bodů i), iv) a v) nařízení (ES) č. 1698/2005, která byla nebo má být poskytnuta dotyčnému příjemci po podání žádostí o platbu, které podal nebo podá v průběhu kalendářního roku, kdy došlo k zjištění.

Oddíl III

Pořadí snížení

Článek 22

Pořadí snížení

Pokud se použije vícero snížení, pak se použijí v následujícím pořadí:

nejprve podle čl. 16 odst. 5 a 6 a čl. 17 odst. 4 a 5 tohoto nařízení;

poté podle článku 18 tohoto nařízení;

poté v případě opožděného podání podle článku 23 nařízení (ES) č. 1122/2009;

poté podle čl. 16 odst. 1 tohoto nařízení;

poté podle článku 21 tohoto nařízení;

nakonec podle čl. 16 odst. 7 a čl. 17 odst. 7 tohoto nařízení.

HLAVA II

PODPORA ROZVOJE VENKOVA PODLE OSY 1 A OSY 3 A NĚKTERÁ OPATŘENÍ PODLE OSY 2 A OSY 4

KAPITOLA I

Úvodní ustanovení

Článek 23

Oblast působnosti

Tato hlava se použije na výdaje podle nařízení (ES) č. 1698/2005, na které se nevztahuje hlava I tohoto nařízení.

KAPITOLA II

Kontrola, snížení a vyloučení

Oddíl I

Kontrola

Pododdíl I

Obecná ustanovení

Článek 24

Administrativní kontroly

1.   Administrativní kontroly se provádějí u všech žádostí o podporu, žádostí o platbu nebo jiných prohlášení, které má příjemce nebo třetí strana předložit, a zahrnují všechny prvky, které lze a je vhodné kontrolovat administrativními prostředky. V rámci těchto postupů se zajistí zaznamenávání prováděných kontrol, výsledků ověřování a opatření přijatých v případě rozporů.

2.   Administrativní kontroly žádostí o podporu zahrnují zejména ověření:

a)

způsobilosti operace, u které se žádá o podporu;

b)

dodržení výběrových kritérií stanovených v programu rozvoje venkova;

c)

souladu operace, u které se žádá o podporu, s použitelnými vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy Unie týkajícími se v relevantních případech zejména veřejných zakázek, státních podpor a ostatních příslušných závazných norem zavedených vnitrostátními právními předpisy nebo programy rozvoje venkova;

d)

přiměřenosti předložených nákladů, která se hodnotí pomocí vhodného systému hodnocení, jako např. referenčních nákladů, porovnání různých nabídek nebo hodnotícího výboru;

e)

spolehlivosti žadatele s odkazem na předchozí spolufinancované operace prováděné od roku 2000.

3.   Administrativní kontroly žádostí o platbu zahrnují především, a je-li to vhodné v případě dotčené žádosti, ověření:

a)

dodávek spolufinancovaných produktů a služeb;

b)

zda byly skutečně vynaloženy uplatňované výdaje;

c)

dokončené operace ve srovnání s operací, u které se žádalo o podporu a na kterou byla podpora poskytnuta.

4.   Administrativní kontroly investičních operací zahrnují alespoň jednu návštěvu podporované operace nebo lokality, do níž plynou investice, aby bylo ověřeno uskutečnění investice.

Členský stát se však může na základě řádně podložených důvodů rozhodnout takové návštěvy neprovádět. Zmíněné důvody jsou následující:

a)

operace je součástí vzorku pro kontrolu na místě, která se provádí podle článku 25;

b)

předmětná operace představuje malou investici;

c)

členský stát má za to, že riziko nesplnění podmínek pro poskytnutí podpory je nízké nebo že riziko toho, že investice nebyla uskutečněna, je nízké.

Rozhodnutí uvedené v druhém pododstavci a jeho odůvodnění se zaeviduje.

5.   Administrativní kontroly zahrnují postupy pro zamezení neoprávněnému dvojímu financování z jiných režimů podpor Unie nebo vnitrostátních režimů podpor a za jiná programová období. Pokud financování z jiných zdrojů existuje, zajistí uvedené kontroly, aby celková přijatá podpora nepřekročila maximální přípustné horní hranice podpor.

6.   Platby příjemců musí být doloženy fakturami a doklady o platbě. Není-li to možné, budou platby doloženy doklady stejné průkazní hodnoty.

Článek 25

Kontroly na místě

1.   Členské státy organizují kontroly schválených operací na místě na základě určení vhodného vzorku. Tyto kontroly se pokud možno provádějí před vyplacením konečné platby na operaci.

2.   Výdaje, na které se vztahují kontroly na místě, představují nejméně 4 % výdajů uvedených v článku 23, jež jsou financovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a jež každý kalendářní rok vyplácí platební agentura. Zohledňují se pouze kontroly provedené do konce daného roku.

Během celého programového období představují výdaje, na které se vztahují kontroly, nejméně 5 % výdajů financovaných z EZFRV.

3.   Vzorek schválených operací, který má být kontrolován podle odstavce 1, se vybírá zejména podle:

a)

potřeby kontrolovat vhodnou kombinaci druhů a velikostí operací;

b)

rizikových faktorů zjištěných na základě vnitrostátních kontrol nebo kontrol Unie;

c)

potřeby zachovat rovnováhu mezi osami a opatřeními;

d)

potřeby náhodně zvolit mezi 20 % a 25 % výdajů.

4.   Inspektoři provádějící kontrolu na místě se neúčastní administrativních kontrol téže operace.

Článek 26

Obsah kontrol na místě

1.   Členské státy kontrolami na místě ověřují:

a)

zda žádosti o platbu, které příjemce podal, lze doložit účetními nebo jinými doklady, a pokud je to nutné včetně kontroly přesnosti údajů v žádosti o platbu, jež se provede na základě údajů či obchodních dokladů vedených třetími stranami;

b)

zda u dostatečného počtu výdajových položek povaha a časové zařazení dotčeného výdaje jsou v souladu s předpisy Unie a zda odpovídají schváleným specifikacím operace a skutečně provedeným pracím či skutečně poskytnutým službám;

c)

zda využití nebo zamýšlené využití operace je v souladu s popisem využití uvedeným v žádosti o podporu;

d)

zda byly veřejně financované operace uskutečněny v souladu s pravidly a politikami Unie, zejména s pravidly pro nabídková řízení a s příslušnými závaznými normami zavedenými vnitrostátními právními předpisy nebo programy rozvoje venkova.

2.   Předmětem kontrol na místě ohledně žádostí o platbu vybraných ke kontrole, jak je uvedeno v čl. 25 odst. 3 tohoto nařízení, jsou veškeré závazky a povinnosti příjemce, které lze v době návštěvy zkontrolovat.

3.   Kromě výjimečných případů, které musí být řádně zaznamenány a vysvětleny vnitrostátními orgány, zahrnují kontroly na místě návštěvu operace nebo, pokud je operace nehmotná, návštěvu jejího organizátora.

4.   Pouze kontroly, jež plně splňují požadavky tohoto článku, lze započítat do dosažení míry kontrol podle čl. 25 odst. 2.

Článek 27

Zpráva o kontrole

1.   O každé kontrole na místě a následné kontrole provedené podle tohoto oddílu se vyhotoví zpráva o kontrole, která umožní přezkoumat podrobnosti provedených kontrol. Tato zpráva uvádí zejména:

a)

zkontrolovaná opatření a žádosti;

b)

přítomné osoby;

c)

zda příjemce obdržel oznámení o návštěvě, a pokud ano, jak dlouho předem;

d)

výsledky kontrol a případné konkrétní připomínky;

e)

další kontrolní opatření, která je třeba provést.

2.   Příjemce může zprávu podepsat, aby potvrdil svou přítomnost při kontrole, a připojit k ní své připomínky. Pokud byly zjištěny nesrovnalosti, příjemce obdrží kopii zprávy o kontrole.

Pododdíl II

Doplňkové kontrolní předpisy pro zvláštní opatření

Článek 28

Mladí zemědělci

V případě opatření podle čl. 22 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 členské státy prostřednictvím administrativních kontrol a u vybraných případů kontrolami na místě ověří soulad s podnikatelským plánem podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1974/2006.

Článek 28a

Předčasný odchod do důchodu

V případě opatření podle článku 23 nařízení (ES) č. 1698/2005 členské státy po převodu hospodářství ověří soulad s požadavky podle čl. 23 odst. 2 písm. b) a čl. 23 odst. 3 uvedeného nařízení. Členské státy mohou upustit od kontrol na místě po prvním vyplacení podpory za předpokladu, že administrativní kontroly, včetně vhodných křížových kontrol, a to zejména ve srovnání s informacemi obsaženými v elektronické databázi uvedené v článku 16 nařízení (ES) č. 73/2009, poskytují nezbytnou záruku legality a správnosti plateb.

Článek 28b

Režimy pro podporu kvality potravin uznávané členskými státy

Platební agentury mohou v případě opatření podle článku 32 nařízení (ES) č. 1698/2005 případně použít důkazy získané od jiných útvarů, subjektů či organizací, kterými se ověří dodržování kritérií způsobilosti. Měly by však mít jistotu, že tyto útvary, subjekty či organizace pracují na takové úrovni, která jim umožňuje dostatečně kontrolovat dodržování kritérií způsobilosti.

Článek 28c

Částečně soběstačné hospodaření

V případě opatření podle článku 34 nařízení (ES) č. 1698/2005 členské státy prostřednictvím administrativních kontrol a u vybraných případů kontrolami na místě ověří plnění podnikatelského plánu podle odstavce 2 uvedeného článku.

Článek 28d

Seskupení producentů

V případě opatření podle článku 35 nařízení (ES) č. 1698/2005 členské státy poté, co ověří, že seskupení splňuje kritéria podle odstavce 1 uvedeného článku a podle vnitrostátních pravidel, seskupení producentů uznají. Po uznání seskupení je třeba alespoň jednou za pět let kontrolou na místě ověřit, že trvale splňuje kritéria pro uznání.

Článek 28e

Hospodářství procházející restrukturalizací

V případě opatření podle článku 35a nařízení (ES) č. 1698/2005 členské státy prostřednictvím správních kontrol a u vybraných případů kontrolami na místě posoudí plnění podnikatelského plánu podle odstavce 2 uvedeného článku.

Článek 28f

Leader

1.   Členský stát provádí vhodný systém dohledu nad místními akčními skupinami.

2.   V případě výdajů vzniklých podle čl. 63 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1698/2005 mohou členské státy formálním aktem pověřit prováděním administrativních kontrol podle článku 24 tohoto nařízení místní akční skupiny. Členský stát však zůstává odpovědný za ověření, zda místní akční skupiny mají administrativní a kontrolní schopnosti pro vykonávání této práce.

V případě pověření uvedeném v prvním pododstavci členské státy vykonávají pravidelné kontroly operací prováděných místními akčními skupinami, včetně kontrol účetnictví a opakování vybraných administrativních kontrol.

Členské státy rovněž provádějí kontroly na místě podle článku 26 tohoto nařízení. Ve vzorku schválených operací, který má být kontrolován v rámci kontrol na místě podle čl. 25 odst. 1 tohoto nařízení, výdaje na program Leader představují nejméně stejný procentní podíl, jaký má na výdajích uvedených v článku 23 tohoto nařízení.

3.   V případě výdajů vzniklých podle čl. 63 písm. c) nařízení (ES) č. 1698/2005 provádí kontroly osoba nezávislá na příslušné místní akční skupině.

Článek 28g

Úrokové subvence

V případě výdajů vzniklých podle článku 49 nařízení (ES) č. 1974/2006 se administrativní kontroly a kontroly na místě provádějí s ohledem na příjemce a závisejí na tom, zda příslušná operace byla uskutečněna. Analýza rizika podle čl. 25 odst. 3 písm. b) tohoto nařízení se u příslušné operace provede alespoň jednou na základě diskontované hodnoty subvence.

Členské státy navíc prostřednictvím administrativních kontrol a v případě potřeby návštěvami u zprostředkujících finančních institucí a u příjemců zajistí, že platby zprostředkujícím finančním institucím jsou v souladu s právními předpisy Unie a s dohodami uzavřenými mezi platebními agenturami členských států a zprostředkujícími finančními institucemi, jak stanoví článek 49 nařízení (ES) č. 1974/2006.

Článek 28h

Další činnosti finančního inženýrství

V případě výdajů vzniklých podle článku 50 nařízení (ES) č. 1974/2006 členské státy prostřednictvím administrativních kontrol a v případě potřeby návštěvami u fondů či jejich sponzorů zajistí, že jsou splněny podmínky stanovené v článcích 51 a 52 uvedeného nařízení. Zejména ověří, že fondy jsou náležitě využívány a že plánovací období je na konci řádně uzavřeno.

Pododdíl III

Následné kontroly

Článek 29

Následné kontroly

1.   Následné kontroly se provádějí u investičních operací s cílem ověřit dodržování závazků podle čl. 72 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo popsaných v programu rozvoje venkova.

2.   Následné kontroly se každý kalendářní rok týkají alespoň 1 % výdajů z EZFRV na investiční operace, na něž se stále vztahují závazky podle odstavce 1 a na které byla provedena konečná platba z EZFRV. Zohledňují se pouze kontroly provedené do konce daného roku.

3.   Vzorek operací, jež mají být zkontrolovány podle odstavce 1, se zakládá na analýze rizik a finančního dopadu různých operací, skupin operací či opatření. Část vzorku se vybírá náhodně.

Oddíl II

Snížení a vyloučení

Článek 30

Snížení a vyloučení

1.   Platby se vypočtou podle toho, co je během administrativních kontrol shledáno způsobilým.

Členský stát přezkoumá žádost o platbu, kterou přijal od příjemce, a určí částky způsobilé k podpoře. Určí:

a)

částku, která má být příjemci vyplacena výlučně na základě žádosti o platbu;

b)

částku, která má být příjemci vyplacena po přezkoumání způsobilosti žádosti o platbu.

Pokud částka určená podle písmene a) přesahuje částku určenou podle písmene b) o více než 3 %, použije se na částku určenou podle písmene b) snížení. Toto snížení se rovná rozdílu mezi těmito dvěma částkami.

Pokud však příjemce může prokázat, že k zahrnutí nezpůsobilé částky nedošlo jeho vinou, snížení se nepoužije.

2.   Zjistí-li se, že příjemce úmyslně podal nepravdivé prohlášení, je dotyčná operace vyloučena z podpory z EZFRV a všechny na tuto operaci již vyplacené částky budou požadovány zpět. Příjemce je navíc vyloučen z poskytování podpory v rámci téhož opatření během kalendářního roku zjištění a během následujícího kalendářního roku.

3.   Snížení a vyloučení podle odstavců 1 a 2 se obdobně použijí na nezpůsobilé výdaje zjištěné během kontrol podle článků 25 a 29.

ČÁST III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31

Podávání zpráv

Členské státy zasílají Komisi každý rok do 15. července zprávu:

a)

o výsledcích kontrol žádostí o platby podaných podle hlavy I během předcházejícího kalendářního roku, s uvedením především těchto údajů:

i)

počet žádostí o platby za každé opatření, celková kontrolovaná částka u těchto žádostí, jakož i celková plocha a celkový počet zvířat, na něž se vztahují kontroly podle článků 11, 12 a 20;

ii)

u podpory „na plochu“ celková plocha v členění podle jednotlivých režimů podpory;

iii)

u opatření týkajících se zvířat celkový počet zvířat v členění podle jednotlivých režimů podpory;

iv)

výsledek provedených kontrol s uvedením snížení a vyloučení uplatněných podle článků 16, 17, 18 a 21;

b)

o kontrolách a výsledcích kontrol žádostí o platbu vykonaných podle článků 24 a 25 v případě plateb uskutečněných během předchozího kalendářního roku;

c)

o kontrolách a výsledcích kontrol vykonaných podle článků 28 a 29 během předchozího kalendářního roku.

Článek 32

Kontroly ze strany Komise

Na podporu vyplácenou podle nařízení (ES) č. 1698/2005 se použije čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009.

Článek 33

Oznamování kontrol platebním agenturám

1.   Pokud kontroly neprovádí příslušná platební agentura, zajistí členský stát, aby platební agentura byla o prováděných kontrolách a jejich výsledcích dostatečně informována. Platební agentura si sama určí, jaké informace potřebuje. O každé provedené kontrole mohou být poskytnuty informace ve formě zprávy nebo případně ve formě souhrnné zprávy.

2.   K dispozici musí být dostatečná auditní stopa. Orientační popis požadavků na dostatečnou auditní stopu je uveden v příloze I.

3.   Platební agentura je oprávněna ověřit kvalitu kontrol prováděných jinými subjekty a má právo na všechny další informace, které potřebuje k vykonávání svých funkcí.

Článek 34

Zrušení

1.   Nařízení (ES) č. 1975/2006 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2011.

Nadále se však použije v případě žádostí o platbu, které byly podány před 1. lednem 2011.

2.   Odkazy na nařízení (ES) č. 1975/2006 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou v příloze II tohoto nařízení.

Článek 35

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 65.

(3)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18.

(4)  Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 74.

(5)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(6)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 15.

(8)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 90.


PŘÍLOHA I

Orientační popis požadavků na dostatečnou auditní stopu

Dostatečná auditní stopa podle čl. 33 odst. 2 je k dispozici, jestliže pro danou podporu:

a)

umožňuje sesouhlasení mezi celkovými částkami vykázanými Komisi a fakturami, účetními a dalšími doklady platební agentury nebo jiných útvarů za veškeré operace podporované z EZFRV;

b)

umožňuje ověření plateb z veřejných výdajů příjemci;

c)

umožňuje ověření, že pro operace financované z EZFRV byla uplatněna výběrová kritéria;

d)

obsahuje, pokud je to vhodné, finanční plán, zprávy o činnostech, doklady vztahující se na poskytování podpory, doklady vztahující se na postupy nabídkových řízení a zprávy týkající se veškerých prováděných kontrol.


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1975/2006

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Čl. 4 odst. 3, 6, 7 a 9, článek 5, čl. 7 odst. 1

Článek 3

Článek 2

Článek 4

Článek 3

Článek 5

Čl. 4 odst. 2, 4 a 8

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Čl. 7 odst. 1, čl. 8 odst. 3, čl. 16 odst. 1

Čl. 8 odst. 3

Čl. 7 odst. 1, čl. 8 odst. 3

Článek 9

Článek 9

Čl. 10 odst. 1 a 2

Čl. 4 odst. 1

Čl. 10 odst. 3 až 6

Čl. 10 odst. 1 až 4

Článek 11

Článek 11

Čl. 12 odst. 1, 3 a 4

Čl. 12 odst. 1, 3 a 4

Čl. 12 odst. 2

Čl. 12 odst. 2 a čl. 15 odst. 3

Článek 13

Článek 13

Článek 14

Článek 14

Článek 15

Článek 15

Čl. 16 odst. 1

Čl. 16 odst. 2 a 3

Čl. 16 odst. 2

Čl. 16 odst. 5

Čl. 16 odst. 4

Čl. 16 odst. 5 a 6

Čl. 16 odst. 6 a 7

Čl. 17 odst. 1

Čl. 17 odst. 2 a 3

Čl. 17 odst. 2

Čl. 17 odst. 4, 5 a 6

Čl. 17 odst. 3

Čl. 17 odst. 5 a 7

Čl. 17 odst. 4

Čl. 17 odst. 1

Článek 18

Článek 18

Čl. 19 odst. 1

Čl. 19 odst. 1

Čl. 19 odst. 2

Čl. 19 odst. 2

Čl. 20 odst. 1

Čl. 20 odst. 1

Čl. 20 odst. 2

Čl. 19 odst. 2

Čl. 21 odst. 1

Čl. 19 odst. 2

Čl. 21 odst. 2 a 3

Čl. 20 odst. 2

Čl. 21 odst. 4

Čl. 20 odst. 3

Článek 22

Čl. 19 odst. 2

Čl. 23 odst. 1 první pododstavec

Článek 21

Čl. 23 odst. 1 druhý a třetí pododstavec

Čl. 19 odst. 2

Čl. 23 odst. 2

Čl. 19 odst. 3

Článek 24

Článek 22

Článek 25

Článek 23

Čl. 26 odst. 1, 2, 3 a 4

Čl. 24 odst. 1, 2, 3 a 4

Čl. 26 odst. 5

Čl. 24 odst. 6

Čl. 26 odst. 6

Čl. 24 odst. 5

Čl. 26 odst. 7

Článek 28b

Čl. 27 odst. 1, 2 a 3

Článek 25

Čl. 27 odst. 4

Čl. 4 odst. 5

Článek 28

Článek 26

Článek 28a

Článek 27

Článek 29

Články 28a a 28c

Čl. 30 odst. 1 a 2

Čl. 29 odst. 1

Čl. 30 odst. 3

Čl. 29 odst. 2

Čl. 30 odst. 4 první pododstavec

Čl. 29 odst. 3

Čl. 30 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 31 odst. 1 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 30 odst. 1 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 31 odst. 1 čtvrtý pododstavec

Čl. 30 odst. 3

Čl. 31 odst. 2

Čl. 30 odst. 2

Článek 32

Čl. 28f odst. 3

Článek 33

Čl. 28f odst. 2

Čl. 34 písm. a)

Čl. 31 písm. a)

Čl. 34 písm. b) a c)

Čl. 31 písm. b)

Čl. 34 písm. d)

Čl. 31 písm. c)

Článek 35

Článek 32

Čl. 36 odst. 1

Čl. 19 odst. 2

Čl. 36 odst. 2, 3 a 4

Čl. 33 odst. 1, 2 a 3

Článek 37

Článek 35