15.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 12/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011

ze dne 14. ledna 2011

o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a), c), d), e), f), h), i), a j) uvedeného nařízení,

po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1935/2004 stanoví obecné zásady pro odstranění rozdílů mezi právními předpisy členských států, pokud jde o materiály určené pro styk s potravinami. Čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení stanoví možnost přijímání zvláštních opatření pro skupiny materiálů a předmětů a podrobně popisuje postup pro povolování látek na úrovni EU, pokud určité zvláštní opatření stanoví seznam povolených látek.

(2)

Toto nařízení je zvláštním opatřením ve smyslu čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1935/2004. Toto nařízení by mělo stanovit zvláštní pravidla pro bezpečné používání materiálů a předmětů z plastů a zrušit směrnici Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (2).

(3)

Směrnice 2002/72/ES stanoví základní pravidla pro výrobu materiálů a předmětů z plastů. Tato směrnice byla šestkrát podstatně změněna. Z důvodů přehlednosti by její znění mělo být zkonsolidováno a nadbytečné a zastaralé části by měly být vypuštěny.

(4)

V minulosti byla směrnice 2002/72/ES a její změny bez větší úpravy převedeny do vnitrostátních právních předpisů. Pro transpozici do vnitrostátních právních předpisů je obvykle zapotřebí dvanácti měsíců. V případě změn v seznamech monomerů a přísad za účelem povolení nových látek tato doba transpozice vede ke zpožděním povolení, a zpomaluje tak inovace. Proto se jeví jako vhodné přijmout pravidla týkající se materiálů a předmětů z plastů ve formě nařízení přímo použitelného ve všech členských státech.

(5)

Směrnice 2002/72/ES se vztahuje na materiály a předměty vyrobené výlučně z plastů a na plastové těsnicí kroužky víček. V minulosti tyto výrobky představovaly hlavní využití plastů na trhu. V posledních letech se však kromě materiálů a předmětů vyrobených výlučně z plastů plasty používají také v kombinaci s dalšími materiály v takzvaných vícevrstvých materiálech a předmětech z více materiálů. Pravidla pro používání monomeru vinylchloridu stanovená ve směrnici Rady 78/142/EHS ze dne 30. ledna 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů obsahujících monomerní vinylchlorid a určených pro styk s potravinami (3) se již vztahují na všechny plasty. Proto se jeví jako vhodné rozšířit oblast působnosti tohoto nařízení i na plastové vrstvy ve vícevrstvých materiálech a předmětech z více materiálů.

(6)

Materiály a předměty z plastů se mohou skládat z více vrstev plastů spojených adhezivními látkami. Materiály a předměty z plastů mohou být také potištěny nebo opatřeny povrchovou úpravou z organických nebo anorganických materiálů. Potištěné materiály a předměty z plastů nebo materiály a předměty z plastů opatřené povrchovou úpravou, jakož i ty, které jsou spojené adhezivními látkami, by měly spadat do působnosti nařízení. Adhezivní látky, materiály pro povrchovou úpravu a tiskařské barvy se nemusí vždy skládat ze stejných látek jako plasty. Nařízení (ES) č. 1935/2004 stanoví, že pro adhezivní látky, materiály pro povrchovou úpravu a tiskařské barvy mohou být přijímána zvláštní opatření. Proto by mělo být povoleno, aby u materiálů a předmětů z plastů, které jsou potištěné, opatřené povrchovou úpravou nebo spojené adhezivními látkami, vrstva tvořená potiskem, povrchovou úpravou nebo adhezivními látkami obsahovala kromě látek povolených na úrovni EU pro plasty i další látky. Tyto vrstvy mohou podléhat dalším předpisům EU nebo jednotlivých členských států.

(7)

Plasty, stejně jako iontoměničové pryskyřice, pryže a silikony jsou makromolekulární látky získávané polymerizací. Nařízení (ES) č. 1935/2004 stanoví, že pro iontoměničové pryskyřice, pryže a silikony mohou být přijímána zvláštní opatření. Jelikož jsou uvedené materiály složeny z látek jiných než plasty a mají odlišné fyzikálně-chemické vlastnosti, je třeba na ně aplikovat zvláštní předpisy a je třeba jasně specifikovat, že nespadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

(8)

Plasty se vyrábějí z monomerů a dalších výchozích látek, které chemickou reakcí vytvoří makromolekulární strukturu – polymer, který je hlavní složkou struktury plastů. K polymeru se přidají přísady za účelem dosažení daných technologických účinků. Polymer jako takový je inertní struktura s vysokou molekulovou hmotností. Jelikož látky s molekulovou hmotností převyšující 1 000 Da nemohou být obvykle vstřebávány do těla, je potenciální zdravotní riziko samotných polymerů minimální. Potenciální zdravotní riziko může hrozit u monomerů, které nezreagovaly nebo u nich reakce nedoběhla, nebo z dalších výchozích látek nebo z přísad s nízkou molekulovou hmotností, které se migrací z plastových materiálů ve styku s potravinami přenášejí do potravin. Proto by před použitím monomerů, dalších výchozích látek a přísad při výrobě materiálů a předmětů z plastů mělo být provedeno posouzení rizika a vydáno povolení.

(9)

Posouzení rizika látky prováděné Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) by mělo zahrnovat látku samotnou, relevantní nečistoty a předpokládané reakční a rozkladné produkty látky při zamýšleném použití. Posouzení rizika by mělo zahrnovat potenciální migraci za nejhorších předvídatelných podmínek použití a toxicitu. Na základě posouzení rizika by povolení v nutných případech mělo stanovit specifikace pro danou látku a omezení jejího použití, množstevní omezení nebo migrační limity, aby byla zajištěna bezpečnost konečného materiálu nebo předmětu.

(10)

Dosud nebyly stanoveny žádné předpisy na úrovni EU pro posuzování rizika a používání barviv v plastech. Jejich používání by proto mělo i nadále podléhat vnitrostátním právním předpisům. V pozdější fázi by situace měla být znovu posouzena.

(11)

Očekává se, že rozpouštědla používaná při výrobě plastů pro vytvoření vhodného reakčního prostředí budou z výrobního procesu vyloučena, neboť jsou obvykle těkavá. Dosud nebyly stanoveny žádné předpisy na úrovni EU pro posuzování rizika a používání rozpouštědel při výrobě plastů. Jejich používání by proto mělo i nadále podléhat vnitrostátním právním předpisům. V pozdější fázi by situace měla být znovu posouzena.

(12)

Plasty se mohou vyrábět též ze syntetických nebo přírodních makromolekulárních struktur, které při chemické reakci s dalšími výchozími látkami vytvoří modifikované makromolekuly. Používané syntetické makromolekuly jsou často mezistrukturami, které nejsou zcela polymerizovány. Může hrozit potenciální zdravotní riziko z migrace dalších výchozích látek použitých k modifikaci příslušné makromolekuly, které nezreagovaly nebo u nich reakce nedoběhla, nebo z makromolekuly, u níž reakce nedoběhla. Proto by u dalších výchozích látek, jakož i u makromolekul používaných při výrobě modifikovaných makromolekul mělo být před jejich použitím při výrobě materiálů a předmětů z plastů provedeno posouzení rizika a vydáno povolení.

(13)

Plasty mohou produkovat též mikroorganismy, které vytvářejí makromolekulární struktury z výchozích látek fermentací. Poté je makromolekula buď uvolněna do prostředí nebo extrahována. Může hrozit potenciální zdravotní riziko z migrace výchozích látek, které neprošly reakcí nebo u nich reakce nedoběhla, z meziproduktů nebo z vedlejších produktů fermentace. V tomto případě by mělo být před použitím konečného produktu při výrobě materiálů a předmětů z plastů provedeno posouzení rizika a vydáno povolení.

(14)

Směrnice 2002/72/ES obsahuje několik seznamů monomerů nebo jiných výchozích látek a přísad, které smějí být použity k výrobě materiálů a předmětů z plastů. U monomerů, dalších výchozích látek a přísad je nyní seznam Unie úplný, to znamená, že je možné používat pouze látky povolené na úrovni EU. Proto již není nutné oddělovat monomery nebo další výchozí látky a přísady na zvláštních seznamech z důvodu různého statusu, pokud jde o povolení. Jelikož některé látky mohou být používány jako monomer i jako další výchozí látky nebo přísady, měly by být kvůli přehlednosti zveřejněny na jednom seznamu povolených látek s uvedením povoleného použití.

(15)

Polymery mohou být používány nejen jako hlavní složka struktury plastů, ale také jako přísady, díky kterým je u plastů dosaženo daných technologických účinků. Je-li taková polymerační přísada totožná s polymerem, který může tvořit hlavní složku struktury plastového materiálu, lze mít za to, že riziko polymerační přísady bylo zhodnoceno, pokud příslušné monomery již byly zhodnoceny a povoleny. V takovém případě by nemělo být nutné povolit příslušnou polymerační přísadu, nýbrž její použití by bylo možné na základě povolení monomerů, z nichž je složena, a dalších výchozích látek. Pokud taková polymerační přísada není totožná s polymerem, který může tvořit hlavní složku struktury plastového materiálu, nelze mít za to, že posouzení rizika polymerační přísady bylo provedeno tím, že byly zhodnoceny příslušné monomery. V takovém případě by mělo být provedeno posouzení rizika příslušné polymerační přísady, pokud jde o její frakci s molekulovou hmotností nižší než 1 000 Da, a před jejím použitím při výrobě materiálů a předmětů z plastů by mělo být vydáno povolení.

(16)

V minulosti nebyly jasně rozlišovány přísady, které mají určitou funkci v konečném polymeru, a pomocné látky pro výrobu polymerů (polymer production aids – PPA, dále jen „PPA“), které jsou zapotřebí pouze při výrobě, a nemají být přítomny v konečném výrobku. Některé látky, které slouží jako PPA, již byly v minulosti zařazeny do neúplného seznamu přísad. Tyto PPA by měly zůstat na seznamu povolených látek Unie. Mělo by však být specifikováno, že používání dalších PPA bude i nadále možné v míře, v níž to umožňují vnitrostátní právní předpisy. V pozdější fázi by situace měla být znovu posouzena.

(17)

Seznam Unie obsahuje látky povolené pro použití při výrobě plastů. Látky jako kyseliny, alkoholy a fenoly se mohou vyskytovat též ve formě solí. Jelikož soli se v žaludku obvykle přeměňují na kyseliny, alkoholy nebo fenoly, mělo by být používání solí s kationty, které byly zhodnoceny z hlediska bezpečnosti, v zásadě povoleno spolu s příslušnými kyselinami, alkoholy nebo fenoly. V některých případech, pokud posouzení bezpečnosti ukazuje, že existují obavy z použití volných kyselin, by měly být povoleny pouze soli a v seznamu by měl být název formulován jako „kyselina (kyseliny) …, soli“.

(18)

Látky používané při výrobě materiálů a předmětů z plastů mohou obsahovat nečistoty pocházející z jejich výroby nebo z extrakce. Tyto nečistoty se při výrobě plastového materiálu neúmyslně přimísí k látce (nezáměrně přidaná látka – non-intentionally added substance – NIAS). Jsou-li významné z hlediska posouzení rizika, měly by být hlavní nečistoty v látce zohledněny a v nezbytných případech zahrnuty do specifikací pro látku. Při povolování určité látky však není možné uvést a zohlednit všechny nečistoty. Proto se může stát, že jsou v příslušném materiálu nebo předmětu přítomné, ale nejsou zahrnuty do seznamu Unie.

(19)

Při výrobě polymerů jsou používány různé látky pro zahájení polymerizační reakce, jako jsou katalyzátory, a pro kontrolu polymerizační reakce, jako jsou činidla pro transfer, růst nebo zastavení řetězce. Tyto pomocné látky pro polymerizaci jsou používány v nepatrných množstvích a nemají zůstat v konečném polymeru. Proto by v této chvíli neměly podléhat postupu schvalování na úrovni EU. Jakékoli potenciální zdravotní riziko u konečného materiálu nebo předmětu plynoucí z jejich používání by měl posoudit výrobce v souladu s mezinárodně uznávanými vědeckými zásadami posuzování rizika.

(20)

Při výrobě a používání materiálů a předmětů z plastů mohou vznikat reakční a rozkladné produkty. Tyto reakční a rozkladné produkty jsou nezamýšlenou součástí plastového materiálu (NIAS). Jsou-li významné z hlediska posouzení rizika, měly by být hlavní reakční a rozkladné produkty při zamýšleném použití látky vzaty v úvahu a zařazeny do omezení pro danou látku. Při povolování určité látky však není možné zaznamenat a zohlednit všechny reakční a rozkladné produkty. Proto by neměly být na seznamu Unie uvedeny jako samostatné položky. Jakékoli potenciální zdravotní riziko u konečného materiálu nebo předmětu plynoucí z reakčních a rozkladných produktů by měl posoudit výrobce v souladu s mezinárodně uznávanými vědeckými zásadami posuzování rizika.

(21)

Před zavedením seznamu přísad Unie mohly být při výrobě plastů používány i jiné přísady než přísady povolené na úrovni EU. Pro přísady, které byly povoleny v členských státech, uplynula dne 31. prosince 2006 lhůta pro předložení údajů za účelem zhodnocení bezpečnosti těchto přísad úřadem za účelem jejich zařazení do seznamu Unie. Přísady, pro něž byla v této lhůtě podána platná žádost, byly zařazeny na prozatímní seznam. U některých přísad na prozatímním seznamu dosud nebylo přijato rozhodnutí, co se týče jejich povolení na úrovni EU. Tyto přísady by mělo být možné nadále používat v souladu s vnitrostátními právními předpisy, dokud nebudou zhodnoceny a nebude přijato rozhodnutí ohledně jejich zařazení do seznamu Unie.

(22)

Jakmile bude určitá přísada z prozatímního seznamu zařazena do seznamu Unie, nebo jakmile bude učiněno rozhodnutí ji do seznamu Unie nezařadit, měla by být tato přísada z prozatímního seznamu přísad odstraněna.

(23)

Nové technologie umožňují výrobu látek o velikosti částic, jež vykazují chemické a fyzikální vlastnosti, které se značně liší od částic většího rozsahu, například nanočástice. Tyto odlišné vlastnosti mohou vést k odlišným toxikologickým vlastnostem, a proto by měl úřad tyto látky, pokud jde o jejich rizikovost, posuzovat jednotlivě, dokud nebude o příslušné nové technologii známo více informací. Proto by mělo být upřesněno, že povolení, která se zakládají na posouzení rizika částic obvyklé velikosti určité látky, nezahrnují vyráběné nanočástice.

(24)

Na základě posouzení rizika se v povolení v nutných případech stanoví specifické migrační limity, aby byla zajištěna bezpečnost konečného materiálu nebo předmětu. Pokud je určitá přísada povolená při výrobě materiálů a předmětů z plastů zároveň povolena jako potravinářská přídatná látka nebo látka určená k aromatizaci, mělo by být zajištěno, že uvolňování této látky nemění nepřijatelným způsobem složení potraviny. Proto by uvolňování takové přísady nebo aromatizační látky s dvojím použitím nemělo mít na potraviny technologické účinky, kromě případů, kdy jsou tyto účinky záměrem a příslušný materiál určený pro styk s potravinami splňuje požadavky na aktivní materiály určené pro styk s potravinami stanovené v nařízení (ES) č. 1935/2004 a nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (4). V příslušných případech je třeba dodržovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (5) nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (6).

(25)

Podle čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1935/2004 by uvolňování látek z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami nemělo způsobovat nepřijatelné změny ve složení potravin. Podle správné výrobní praxe je možné vyrábět plastové materiály tak, že neuvolňují více než 10 mg látky na 1 dm2 svého povrchu. Pokud při posouzení rizika jednotlivé látky nevykazují nižší hodnoty, měla by být tato hodnota stanovena jako obecný limit inertnosti plastového materiálu – celkový migrační limit. Aby bylo při ověřování, zda materiál či předmět splňuje celkový migrační limit, dosaženo porovnatelných výsledků, měly by být zkoušky prováděny za standardizovaných podmínek zahrnujících délku zkoušky, teplotu a zkušební médium (simulant potravin), které představují nejhorší předvídatelné podmínky použití příslušného plastového materiálu nebo předmětu.

(26)

Celkový migrační limit 10 mg na 1 dm2 znamená u krychlového balení obsahujícího 1 kg potravin migraci 60 mg na kilogram potravin. U malých balení, kde je poměr povrchu k objemu vyšší, je vyšší i migrace do potravin. U kojenců a malých dětí, kteří mají vyšší spotřebu potravin na kilogram tělesné váhy než dospělí a ještě nemají různorodou stravu, by měla být zavedena zvláštní opatření s cílem omezit příjem látek migrujících z materiálů ve styku s potravinami. Aby byla u balení malých objemů zajištěna stejná ochrana jako u balení velkých objemů, měl by být celkový migrační limit pro materiály ve styku s potravinami, které jsou určeny k balení potravin pro kojence a malé děti, vázán na limit v potravinách, a ne na povrch obalu.

(27)

V posledních letech jsou vyvíjeny materiály pro styk s potravinami, které se skládají ne z jednoho plastu, ale až z patnácti různých plastových vrstev, které mají zajistit optimální funkčnost a ochranu potravin a zároveň snížit odpad z obalů. V takovém vícevrstvém plastovém materiálu nebo předmětu z více materiálů mohou být vrstvy odděleny od potraviny funkční bariérou. Tuto bariéru tvoří vrstva v materiálech nebo předmětech určených pro styk s potravinami, která brání migraci látek za touto bariérou do potravin. Za funkční bariérou mohou být použity i nepovolené látky, pokud splňují určitá kritéria a jejich migrace nepřekračuje daný limit detekce. S ohledem na potraviny pro kojence a jiné obzvlášť citlivé osoby a rovněž na velkou odchylku analýzy migrace by pro migraci nepovolené látky skrz funkční bariéru mělo být stanoveno maximální množství 0,01 mg/kg potraviny. Látky, které jsou mutagenní, karcinogenní nebo toxické pro reprodukci by neměly být v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami používány bez předchozího povolení, a neměl by se na ně proto vztahovat koncept funkční bariéry. Nové technologie, pomocí kterých se vyrábějí látky o velikosti částic, jež vykazují chemické a fyzikální vlastnosti, které se značně liší od částic větších rozměrů, například nanočástice, by se měly, pokud jde o jejich rizikovost, posuzovat jednotlivě, dokud o příslušné nové technologii nebude známo více informací. Proto by se na ně koncept funkční bariéry neměl vztahovat.

(28)

V posledních letech jsou vyvíjeny materiály a předměty pro styk s potravinami, které jsou tvořeny kombinací více materiálů s cílem dosáhnout optimální funkčnosti a ochrany potravin a zároveň snížit odpad z obalů. Plastové vrstvy v těchto vícevrstvých materiálech a předmětech z více materiálů by měly splňovat stejné požadavky, pokud jde o složení, jako plastové vrstvy, které nejsou kombinovány s dalšími materiály. U plastových vrstev ve vícevrstvých materiálech a předmětech z více materiálů, které jsou od potravin odděleny funkční bariérou, se uplatní koncept funkční bariéry. Jelikož plastové vrstvy jsou kombinovány s dalšími materiály, pro které zatím nebyla přijata zvláštní opatření na úrovni EU, není zatím možné stanovit požadavky pro konečné vícevrstvé materiály a předměty z více materiálů. Proto by se neměly uplatňovat specifické migrační limity ani celkový migrační limit, s výjimkou monomeru vinylchloridu, pro který takové omezení již platí. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné zvláštní opatření na úrovni EU, které by se vztahovalo na vícevrstvé materiály a předměty z více materiálů, mohou členské státy zachovat nebo přijmout vnitrostátní předpisy pro tyto materiály a předměty pod podmínkou, že budou v souladu s ustanoveními Smlouvy.

(29)

Čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 1935/2004 stanoví, že k materiálům a předmětům, na něž se vztahují zvláštní opatření, musí být přiloženo písemné prohlášení o tom, že jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují. Za účelem posílení koordinace a odpovědnosti dodavatelů v každé fázi výroby, včetně fáze výchozích látek, by odpovědné osoby měly zdokumentovat soulad s příslušnými předpisy v prohlášení o shodě, které bude poskytnuto zákazníkům.

(30)

Pro materiály pro povrchovou úpravu, tiskařské barvy ani adhezivní látky zatím neexistují zvláštní právní předpisy EU, a proto se na ně požadavek prohlášení o shodě nevztahuje. U materiálů pro povrchovou úpravu, tiskařských barev a adhezivních látek, které mají být použity v plastových materiálech a předmětech, by výrobci konečného plastového výrobku měly být poskytnuty odpovídající informace, aby mohl zajistit soulad u látek, pro které toto nařízení stanoví migrační limity.

(31)

Čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (7), ukládá provozovatelům potravinářských podniků, aby zajistili, že potraviny splňují předpisy, které se na ně vztahují. Za tímto účelem a s výhradou zachování požadavku důvěrnosti by provozovatelé potravinářských podniků měli mít přístup k příslušným informacím, které jim umožní zajistit, aby migrace z materiálů a předmětů do potravin byla v souladu se specifikacemi a omezeními stanovenými v právních předpisech týkajících se potravin.

(32)

V každé fázi výroby by měly mít donucovací orgány přístup k podkladům, na jejichž základě bylo prohlášení o shodě vypracováno. Shoda může být prokázána na základě migračních zkoušek. Jelikož zkoušky migrace jsou složité, nákladné a časově náročné, mělo by být přípustné prokázat shodu též pomocí výpočtů, včetně výpočtů s použitím modelů, pomocí dalších analýz a pomocí vědeckých důkazů nebo odůvodnění, pokud jsou jejich výsledky alespoň stejně přísné jako výsledky zkoušek migrace. Výsledky zkoušek by měly být považovány za platné, pokud jsou zkoušky prováděny se stejnými preparáty a za stejných podmínek, což je součástí systému zajišťování kvality.

(33)

U některých předmětů, jakou jsou fólie nebo víčka, často nelze při zkouškách určit plochu ve styku se stanoveným množstvím potraviny, pokud ještě nejsou ve styku s potravinou. Pro tyto předměty by měla být stanovena zvláštní pravidla ověřování shody.

(34)

Při stanovení migračních limitů se vychází z předpokladu, že člověk vážící 60 kg zkonzumuje denně 1 kg potravin a že tyto potraviny jsou baleny v obalu tvaru krychle s povrchem 6 dm2, z nějž se uvolňuje příslušná látka. U velmi malých a velmi velkých balení se skutečný poměr povrchu a objemu zabalené potraviny od tohoto konvenčního předpokladu značně liší. Proto by před započetím srovnávání výsledků zkoušek s migračními limity měl být povrch balení normalizován. Tato pravidla by měla být přezkoumána, až budou k dispozici nové údaje o používání obalů potravin.

(35)

Specifický migrační limit je nejvyšší povolené množství látky v potravině. Tento limit by měl zajistit, že daný materiál určený pro styk s potravinami nepředstavuje zdravotní riziko. Výrobce musí zajistit, že materiály a předměty, které ještě nejsou ve styku s potravinou, budou splňovat tyto limity, pokud se dostanou do styku s potravinou za nejhorších předvídatelných podmínek takového styku. Proto by materiály a předměty, které ještě nejsou ve styku s potravinou, měly být posouzeny z hlediska souladu s těmito limity a měla by být stanovena pravidla pro zkoušky umožňující takové posouzení.

(36)

Potraviny jsou složité systémy a analýza látek migrujících do potravin proto může působit analytické těžkosti. Proto by měla být určena zkušební média, která simulují přechod látek z plastového materiálu do potravin. Měla by vykazovat hlavní fyzikálně-chemické vlastnosti potravin. Při použití simulantů potravin by standardní doba zkoušky a zkušební teplota měly co nejlépe simulovat možnou migraci z příslušného předmětu do potravin.

(37)

Pro určení vhodného simulantu pro některé potraviny by mělo být zohledněno chemické složení a fyzikální vlastnosti příslušné potraviny. Jsou k dispozici výsledky výzkumu pro některé reprezentativní potraviny, které srovnávají migraci do potravin s migrací do simulantů potravin. Určení simulantů potravin by mělo vycházet z výsledků tohoto srovnání. Zejména u potravin obsahujících tuk může výsledek získaný při použití simulantu v některých případech značně nadhodnocovat migraci do potravin. V těchto případech by mělo být zajištěno, že výsledek při použití simulantu bude korigován za použití redukčního faktoru.

(38)

Stanovení expozice látkám migrujícím z materiálů určených pro styk s potravinami vychází z předpokladu, že člověk denně zkonzumuje 1 kg potravin. Člověk však přijme nejvýše 200 g tuku denně. To by mělo být zohledněno u lipofilních látek, které migrují pouze do tuku. Proto by v souladu se stanoviskem Vědeckého výboru pro potraviny (Scientific Committee on Food – SCF) (8) a se stanoviskem úřadu (9) měla být umožněna korekce specifické migrace pomocí korekčního faktoru pro lipofilní látky.

(39)

Úřední kontrola by měla určit zkušební strategie, které donucovacím orgánům umožní provádět kontroly efektivně a co nejlépe využívat dostupných zdrojů. Proto by mělo být přípustné používat za určitých podmínek pro ověření shody screeningové metody. Pokud určitý materiál či předmět není v souladu s příslušnými limity, mělo by to být potvrzeno za pomocí ověřovací metody.

(40)

Toto nařízení by mělo stanovit základní pravidla pro zkoušky migrace. Nicméně jelikož zkoušky migrace jsou velmi složité, nemusí tato základní pravidla pokrývat všechny představitelné případy a podrobnosti nutné pro provedení takové zkoušky. Proto by měly být vypracovány pokyny EU, které by upravovaly podrobnější aspekty provádění základních pravidel pro zkoušky migrace.

(41)

Aktualizovaná pravidla pro simulanty potravin a zkoušky migrace stanovená tímto nařízením nahradí ta, která stanoví směrnice 78/142/EHS a příloha směrnice Rady 82/711/EHS ze dne 18. října 1982, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami (10).

(42)

Látky přítomné v určitém plastu, které však nejsou uvedeny na seznamu v příloze I tohoto nařízení, nebyly nutně posouzeny z hlediska rizika, neboť neprošly procesem schvalování. Soulad s článkem 3 nařízení (ES) č. 1935/2004 by u těchto látek měl posoudit příslušný provozovatel podniku v souladu s mezinárodně uznávanými vědeckými zásadami s ohledem na expozici z materiálů ve styku s potravinami a z jiných zdrojů.

(43)

Nedávno získaly příznivé vědecké hodnocení úřadu další monomery, další výchozí látky a přísady, které by nyní měly být doplněny na seznam Unie.

(44)

Jelikož jsou na seznam Unie doplňovány nové látky, mělo by se nařízení začít používat co nejdříve, aby se výrobci mohli přizpůsobit technickému pokroku a aby se umožnily inovace.

(45)

Některá pravidla pro zkoušky migrace by měla být s ohledem na nové vědecké poznatky aktualizována. Donucovací orgány a příslušná odvětví musí přizpůsobit stávající režim zkoušek těmto aktualizovaným pravidlům. Aby bylo možné provést příslušné změny, jeví se jako vhodné, aby aktualizovaná pravidla začala platit až 2 roky po přijetí nařízení.

(46)

Provozovatelé podniků nyní svá prohlášení o shodě předkládají na základě podpůrné dokumentace podle požadavků stanovených ve směrnici 2002/72/ES. Prohlášení o shodě je nutné aktualizovat v zásadě pouze tehdy, pokud podstatné změny ve výrobě vedou ke změnám v migraci nebo pokud jsou k dispozici nové vědecké údaje. Aby se snížila zátěž provozovatelů podniků, mělo by být možné uvádět materiály uvedené v souladu s právními předpisy na trh na základě požadavků stanovených ve směrnici 2002/72/ES na trh s prohlášením o shodě na základě podpůrné dokumentace v souladu se směrnicí 2002/72/ES ještě 5 let po přijetí nařízení.

(47)

Analytické metody pro zkoušky migrace a zbytkového obsahu monomerního vinylchloridu popsané ve směrnici Komise 80/766/EHS ze dne 8. července 1980, kterou se stanoví analytická metoda Společenství pro úřední kontrolu obsahu monomerního vinylchloridu v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (11), a ve směrnici 81/432/EHS ze dne 29. dubna 1981, kterou se stanoví analytická metoda Společenství pro úřední kontrolu vinylchloridu uvolňovaného z materiálů a předmětů do potravin (12), jsou zastaralé. Analytické metody by měly splňovat kritéria stanovená v článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (13) ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. Směrnice 80/766/EHS a 81/432/EHS by proto měly být zrušeny.

(48)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení je zvláštním opatřením ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 1935/2004.

2.   Toto nařízení stanoví zvláštní požadavky pro výrobu a uvádění na trh materiálů a předmětů z plastů, které:

a)

jsou určené pro styk s potravinami nebo

b)

jsou již ve styku s potravinami nebo

c)

u nichž se dá důvodně předpokládat, že přijdou do styku s potravinami.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se použije na materiály a předměty, které jsou uváděny na trh EU a spadají do následujících kategorií:

a)

materiály a předměty a jejich části a součásti skládající se výlučně z plastů;

b)

vícevrstvé plastové materiály a předměty spojené adhezivními látkami nebo jiným způsobem;

c)

materiály a předměty uvedené v písmenech a) nebo b), které jsou potištěné a/nebo opatřené povrchovou úpravou;

d)

plastové vrstvy nebo plastové povrchy tvořící těsnění víček a uzávěrů, které s těmito víčky a uzávěry tvoří dohromady soubor dvou či více vrstev různých druhů materiálů;

e)

plastové vrstvy ve vícevrstvých materiálech a předmětech z více materiálů.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na následující materiály a předměty, které jsou uváděny na trh EU a mají se na ně vztahovat jiná zvláštní opatření:

a)

iontoměničové pryskyřice;

b)

pryž;

c)

silikony.

3.   Tímto nařízením nejsou dotčena ustanovení EU nebo členských států vztahující se na tiskařské barvy, adhezivní látky nebo materiály pro povrchovou úpravu.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí následující definice:

1)

„materiály a předměty z plastů“ se rozumí:

a)

materiály a předměty uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a c) a

b)

plastové vrstvy uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. d) a e);

2)

„plastem“ se rozumí polymer, k němuž mohou být přidány přísady nebo další látky a který může tvořit hlavní složku struktury konečných materiálů a předmětů;

3)

„polymerem“ se rozumí jakákoli makromolekulární látka získaná:

a)

polymerizačním procesem, jako je polyadice nebo polykondenzace, nebo jiným podobným zpracováním monomerů a dalších výchozích látek; nebo

b)

chemickou modifikací přírodních nebo syntetických makromolekul; nebo

c)

mikrobiální fermentací;

4)

„vícevrstvým materiálem nebo předmětem z plastu“ se rozumí materiál nebo předmět složený ze dvou nebo více vrstev plastu;

5)

„vícevrstvým materiálem nebo předmětem z více materiálů“ se rozumí materiál nebo předmět složený ze dvou nebo více vrstev z různých typů materiálů, z nichž alespoň jedna je z plastu;

6)

„monomerem nebo jinou výchozí látkou“ se rozumí:

a)

látka procházející jakýmkoli typem polymerizačního procesu za účelem výroby polymerů; nebo

b)

přírodní nebo syntetická makromolekulární látka použitá k výrobě modifikovaných makromolekul; nebo

c)

látka použitá k modifikaci v přírodě se vyskytujících nebo syntetických makromolekul;

7)

„přísadou“ se rozumí látka, která je úmyslně přidána k plastům za účelem dosažení určitého fyzikálního nebo chemického účinku při zpracovávání příslušného plastu nebo v konečném materiálu nebo předmětu; přítomnost této látky v konečných materiálech nebo předmětech je záměrná;

8)

„pomocnou látkou pro výrobu polymerů“ se rozumí jakákoliv látka používaná k zajištění vhodného prostředí pro výrobu polymeru nebo plastu; může být v konečných materiálech nebo předmětech přítomna, avšak tato přítomnost není záměrná a látka nemá v konečném materiálu nebo předmětu žádný fyzikální nebo chemický účinek;

9)

„nezáměrně přidanou látkou“ se rozumí nečistota v použitých látkách nebo meziprodukt reakce vzniklý během výrobního procesu nebo rozkladný či reakční produkt;

10)

„pomocnou látkou pro polymerizaci“ se rozumí látka, která spouští polymerizaci a/nebo usměrňuje formování makromolekulární struktury;

11)

„celkovým migračním limitem“ se rozumí nejvyšší povolené množství netěkavých látek uvolňovaných z materiálu nebo předmětu do simulantů potravin;

12)

„simulantem potravin“ se rozumí zkušební médium simulující potraviny; simulant potravin svým chováním imituje migraci z materiálů pro styk s potravinami;

13)

„specifickým migračním limitem“ (SML) se rozumí nejvyšší povolené množství určité látky uvolňované z materiálu nebo předmětu do potravin nebo do simulantů potravin;

14)

„celkovým specifickým migračním limitem“ (SML(T)) se rozumí nejvyšší povolené úhrnné množství jednotlivých látek uvolňovaných do potravin nebo simulantů potravin vyjádřené jako celkový obsah uvedených látek;

15)

„funkční bariérou“ se rozumí bariéra tvořená jednou či více vrstvami materiálu jakéhokoliv typu, která zajišťuje, že konečný materiál nebo předmět je v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 1935/2004 a s ustanoveními tohoto nařízení;

16)

„beztukovými potravinami“ se rozumí potraviny, pro něž jsou pro zkoušky migrace stanoveny v tabulce 2 v příloze V tohoto nařízení pouze simulanty jiné než simulanty D1 nebo D2;

17)

„omezením“ se rozumí omezení použití látky nebo migrační limit nebo limit obsahu dané látky v příslušném materiálu nebo předmětu;

18)

„specifikací“ se rozumí složení látky, kritéria čistoty látky, fyzikálně-chemické vlastnosti látky, podrobnosti týkající se postupu výroby látky nebo další informace týkající se vyjádření migračních limitů.

Článek 4

Uvádění materiálů a předmětů z plastů na trh

Materiály a předměty z plastů mohou být uváděny na trh pouze tehdy, pokud:

a)

při zamýšleném a předvídatelném použití splňují příslušné požadavky stanovené v článku 3 nařízení (ES) č. 1935/2004 a

b)

splňují požadavky na označování stanovené v článku 15 nařízení (ES) č. 1935/2004 a

c)

splňují požadavky na sledovatelnost stanovené v článku 17 nařízení (ES) č. 1935/2004 a

d)

byly vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí stanovenou v nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 (14) a

e)

splňují požadavky na složení a požadavky na prohlášení stanovené v kapitolách II, III a IV tohoto nařízení.

KAPITOLA II

POŽADAVKY NA SLOŽENÍ

ODDÍL 1

Povolené látky

Článek 5

Seznam povolených látek Unie

1.   Při výrobě plastových vrstev v materiálech a předmětech z plastů je povoleno záměrně používat pouze látky zařazené do seznamu povolených látek Unie (dále jen „seznam Unie“) uvedeného v příloze I.

2.   Seznam Unie obsahuje:

a)

monomery nebo jiné výchozí látky;

b)

přísady vyjma barviv;

c)

pomocné látky pro výrobu polymerů vyjma rozpouštědel;

d)

makromolekuly získané mikrobiální fermentací.

3.   Seznam Unie může být měněn v souladu s postupem stanoveným v článcích 8 až 12 nařízení (ES) č. 1935/2004.

Článek 6

Výjimky pro látky nezařazené do seznamu Unie

1.   Odchylně od článku 5 je povoleno při výrobě plastových vrstev v materiálech a předmětech z plastů používat látky jiné než látky zařazené do seznamu Unie jako pomocné látky pro výrobu polymerů, za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy.

2.   Odchylně od článku 5 je povoleno při výrobě plastových vrstev v materiálech a předmětech z plastů používat barviva a rozpouštědla za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy.

3.   Následující látky nezařazené do seznamu Unie jsou povoleny s podmínkou dodržení pravidel stanovených v článcích 8, 9, 10, 11 a 12:

a)

soli hliníku, amonné soli, soli baria, vápníku, kobaltu, mědi, železa, lithia, hořčíku, manganu, draslíku, sodíku a zinku (včetně podvojných solí a kyselých solí) povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů;

b)

směsi získané smísením povolených látek, mezi nimiž neproběhla chemická reakce;

c)

přírodní nebo syntetické polymerní látky s molekulovou hmotností nejméně 1 000 Da použité jako přísady, s výjimkou makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, které splňují požadavky tohoto nařízení, mohou-li fungovat jako hlavní složka struktury konečných materiálů nebo předmětů;

d)

pre-polymery a přírodní nebo syntetické makromolekulární látky, včetně jejich směsí, s výjimkou makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, použité jako monomery nebo jiné výchozí látky pokud jsou monomery nebo výchozí látky potřebné pro jejich syntézu zařazeny na seznam Unie.

4.   Následující látky nezařazené do seznamu Unie mohou být přítomny v plastových vrstvách materiálů nebo předmětů z plastů:

a)

nezáměrně přidané látky;

b)

pomocné látky pro polymerizaci.

5.   Odchylně od článku 5 se mohou přísady nezařazené do seznamu Unie nadále používat za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy i po 1. lednu 2010, dokud nebude přijato rozhodnutí o jejich zařazení či nezařazení do seznamu Unie, za předpokladu, že jsou na prozatímním seznamu zmíněném v článku 7.

Článek 7

Zavedení a správa prozatímního seznamu

1.   Prozatímní seznam přísad, u nichž Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) provádí hodnocení, který Komise zveřejnila v roce 2008, bude pravidelně aktualizován.

2.   Přísada bude z prozatímního seznamu odstraněna:

a)

při zařazení na seznam Unie stanovený v příloze I nebo

b)

jestliže Komise rozhodne o jejím nezařazení na seznam Unie nebo

c)

požádá-li úřad v průběhu zkoumání údajů o doplňující informace a tyto informace nebudou předloženy ve lhůtě stanovené úřadem.

ODDÍL 2

obecné požadavky, omezení a specifikace

Článek 8

Obecné požadavky týkající se látek

Látky používané při výrobě plastových vrstev v materiálech a předmětech z plastů musí vykazovat takovou technickou kvalitu a čistotu, které jsou vhodné pro zamýšlené a převídatelné použití příslušných předmětů a materiálů. Výrobce látky musí znát její složení a na požádání jej musí sdělit příslušným orgánům.

Článek 9

Zvláštní požadavky týkající se látek

1.   Látky používané při výrobě plastových vrstev v materiálech a předmětech z plastů podléhají těmto omezením a specifikacím:

a)

specifickému migračnímu limitu stanovenému v článku 11;

b)

celkovému migračnímu limitu stanovenému v článku 12;

c)

omezením a specifikacím uvedeným ve sloupci 10 tabulky 1 v bodě 1 přílohy I;

d)

podrobným specifikacím uvedeným v bodě 4 přílohy I.

2.   Látky v nanoformě mohou být používány, pouze jsou-li výslovně povoleny a uvedeny ve specifikacích v příloze I.

Článek 10

Obecná omezení týkající se materiálů a předmětů z plastů

Obecná omezení týkající se materiálů a předmětů z plastů jsou uvedena v příloze II.

Článek 11

Specifické migrační limity

1.   Materiály a předměty z plastů nesmějí uvolňovat své složky do potravin v množstvích překračujících specifické migrační limity (SML) stanovené v příloze I. Tyto specifické migrační limity (SML) jsou vyjádřeny v mg látky na 1 kg potravin (mg/kg).

2.   Pro látky, pro které není v příloze I stanoven konkrétní specifický migrační limit ani jiná omezení, platí obecný specifický migrační limit 60 mg/kg.

3.   Odchylně od odstavců 1 a 2 přísady, které jsou zároveň povolené jako potravinářské přídatné látky nařízením (ES) č. 1333/2008 nebo jako látky určené k aromatizaci nařízením (ES) č. 1334/2008, nesmí být uvolňovány do potravin v množstvích, která mají technický účinek na konečné potraviny a nesmí:

a)

překračovat omezení stanovená v nařízení (ES) č. 1333/2008 nebo v nařízení (ES) č. 1334/2008 nebo v příloze I tohoto nařízení pro potraviny, pro které je jejich použití jako potravinářská přídatná látka nebo látka určená k aromatizaci povoleno, nebo

b)

překračovat omezení stanovená v příloze I tohoto nařízení u potravin, pro které jejich použití jako potravinářská přídatná látka nebo látka určená k aromatizaci povoleno není.

Článek 12

Celkový migrační limit

1.   Materiály a předměty z plastů nesmějí uvolňovat své složky do simulantů potravin v množství přesahujícím 10 miligramů celkem všech složek uvolněných na 1 dm2 povrchu, který je ve styku s potravinou (mg/dm2).

2.   Odchylně od odstavce 1 materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami určenými pro kojence a malé děti, podle vymezení ve směrnicích Komise 2006/141/ES (15) a 2006/125/ES (16), nesmí uvolňovat své složky do simulantů potravin v množství přesahujícím 60 miligramů celkem všech složek uvolněných na 1 kg simulantu potravin.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO NĚKTERÉ MATERIÁLY A PŘEDMĚTY

Článek 13

Vícevrstvé materiály a předměty z plastů

1.   U vícevrstvého materiálu nebo předmětu z plastu musí být složení každé plastové vrstvy v souladu s tímto nařízením.

2.   Odchylně od odstavce 1 plastová vrstva, která není v přímém styku s potravinami a kterou od potravin odděluje funkční bariéra:

a)

nemusí být v souladu s omezeními a specifikacemi uvedenými v tomto nařízení s výjimkou monomerního vinylchloridu, jak stanoví příloha I, a/nebo

b)

může být vyrobena s použitím látek, které nejsou na seznamu Unie ani na prozatímním seznamu.

3.   Migrace látek podle odst. 2 písm. b) do potravin nebo simulantů potravin nesmí být zjistitelná měřením se statistickou jistotou metodou analýzy podle článku 11 nařízení (ES) č. 882/2004, jejíž limit detekce je 0,01 mg/kg. Tento limit musí být vždy vyjádřen jako koncentrace v potravinách nebo v simulantech potravin. Použije se na skupinu sloučenin, pokud jsou strukturně a toxikologicky příbuzné, zejména izomery nebo sloučeniny se stejnou funkční skupinou, a zahrnuje případný nežádoucí přenos otiskem.

4.   Látky, které nejsou na seznamu Unie ani na prozatímním seznamu, zmíněné v odst. 2 písm. b), nesmí patřit do žádné z těchto kategorií:

a)

látky klasifikované jako „mutagenní“, „karcinogenní“ nebo „toxické pro reprodukci“ v souladu s kritérii stanovenými v oddílech 3.5, 3.6 a 3.7 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (17);

b)

látky v nanoformě.

5.   Konečný vícevrstvý materiál nebo předmět z plastu musí splňovat specifické migrační limity stanovené v článku 11 a celkový migrační limit stanovený v článku 12 tohoto nařízení.

Článek 14

Vícevrstvé materiály a předměty z více materiálů

1.   U vícevrstvého materiálu nebo předmětu z více materiálů musí být složení každé plastové vrstvy v souladu s tímto nařízením.

2.   Odchylně od odstavce 1 může být plastová vrstva ve vícevrstvém materiálu nebo předmětu z více materiálů, která není v přímém styku s potravinami a je od potravin oddělena funkční bariérou, vyrobena s použitím látek, které nejsou na seznamu Unie ani na prozatímním seznamu.

3.   Látky, které nejsou na seznamu Unie ani na prozatímním seznamu, zmíněné v odstavci 2, nesmí patřit do žádné z těchto kategorií:

a)

látky klasifikované jako „mutagenní“, „karcinogenní“ nebo „toxické pro reprodukci“ v souladu s kritérii stanovenými v oddílech 3.5, 3.6 a 3.7 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008;

b)

látky v nanoformě.

4.   Odchylně od odstavce 1 se články 11 a 12 tohoto nařízení nevztahují na plastové vrstvy ve vícevrstvých materiálech a předmětech z více materiálů.

5.   Plastové vrstvy ve vícevrstvých materiálech a předmětech z více materiálů musí být vždy v souladu s omezeními pro monomerní vinylchlorid stanovenými v příloze I tohoto nařízení.

6.   U vícevrstvých materiálů nebo předmětů z více materiálů mohou specifické migrační limity a celkový migrační limit pro plastové vrstvy a pro konečný materiál nebo předmět stanovovat vnitrostátní právní předpisy.

KAPITOLA IV

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A DOKUMENTACE

Článek 15

Prohlášení o shodě

1.   Ve všech fázích obchodování kromě maloobchodního prodeje musí pro materiály a předměty z plastů, meziprodukty jejich výroby a látky určené k výrobě těchto materiálů a předmětů existovat písemné prohlášení, které je v souladu s článkem 16 nařízení (ES) č. 1935/2004.

2.   Písemné prohlášení podle odstavce 1 vydává provozovatel podniku a toto prohlášení musí obsahovat údaje stanovené v příloze IV.

3.   Písemné prohlášení musí umožňovat snadnou identifikaci materiálů, předmětů nebo meziproduktů výroby nebo látek, pro něž bylo vydáno. Musí být znovu vydáno, jestliže podstatné změny ve složení nebo výrobě způsobí změny v migraci z materiálů nebo předmětů nebo jestliže jsou k dispozici nové vědecké údaje.

Článek 16

Podpůrné doklady

1.   Provozovatel podniku poskytne příslušným vnitrostátním orgánům na žádost náležité podklady dokládající soulad materiálů a předmětů, meziproduktů jejich výroby a rovněž látek určených k výrobě takových materiálů a předmětů s požadavky tohoto nařízení.

2.   V těchto podkladech musí být uvedeny podmínky a výsledky zkoušek, výpočty, včetně výpočtů s použitím modelů, další analýzy a důkazy o bezpečnosti nebo odůvodnění prokazující shodu. Pravidla pro prokazování shody pomocí pokusů jsou stanovena v kapitole V.

KAPITOLA V

SHODA

Článek 17

Vyjádření výsledků zkoušek migrace

1.   Pro ověření shody se hodnoty specifické migrace vyjádří v mg/kg za použití skutečného poměru povrchu ku objemu při skutečném nebo předpokládaném použití.

2.   Odchylně od odstavce 1 pro:

a)

nádoby a další předměty, které obsahují nebo mohou obsahovat méně než 500 mililitrů nebo gramů nebo více než 10 litrů,

b)

materiály a předměty, u kterých kvůli jejich tvaru nelze odhadnout vztah mezi jejich povrchem a množstvím potraviny, které je s ním ve styku,

c)

fólie, které ještě nejsou ve styku s potravinami,

d)

fólie, které obsahují méně než 500 mililitrů nebo gramů nebo více než 10 litrů,

se hodnota migrace vyjádří v mg/kg za použití poměru povrchu ku objemu 6 dm2 na 1 kg potraviny.

Tento odstavec se nevztahuje na materiály a předměty z plastů, které jsou určeny pro styk nebo již jsou ve styku s potravinami pro kojence a malé děti, podle vymezení ve směrnicích 2006/141/ES a 2006/125/ES.

3.   Odchylně od odstavce 1 musí být u víček, těsnicích kroužků, zátek a podobných uzávěrů hodnota specifické migrace vyjádřena:

a)

v mg/kg za použití skutečného obsahu nádoby, pro niž je uzávěr určen, nebo v mg/dm2 za použití celkového obsahu plochy uzávěru a uzavřené nádoby, která je ve styku s potravinou, je-li známo, k jakému použití je předmět určen, a s ohledem na odstavec 2;

b)

v mg/předmět, není-li známo, k jakému použití je předmět určen.

4.   U víček, těsnicích kroužků, zátek a podobných uzávěrů musí být hodnota celkové migrace vyjádřena:

a)

v mg/dm2 za použití celkového obsahu plochy uzávěru a uzavřené nádoby, která je ve styku s potravinou, je-li známo, k jakému použití je předmět určen;

b)

v mg/předmět, není-li známo, k jakému použití je předmět určen.

Článek 18

Pravidla pro posuzování souladu s migračními limity

1.   U materiálů a předmětů, které jsou již ve styku s potravinou, se ověření souladu se specifickými migračními limity provede v souladu s pravidly v příloze V kapitole 1.

2.   U materiálů a předmětů, které ještě nejsou ve styku s potravinou, se ověření souladu se specifickými migračními limity provede na potravinách nebo simulantech potravin stanovených v příloze III v souladu s pravidly v příloze V kapitole 2 odstavci 2.1.

3.   U materiálů a předmětů, které ještě nejsou ve styku s potravinou, je možné provést screening souladu se specifickým migračním limitem za použití screeningových postupů v souladu s pravidly stanovenými v příloze V kapitole 2 odstavci 2.2. Pokud materiál nebo předmět není v souladu s migračními limity při použití screeningových postupů, musí být tento závěr potvrzen ověřením souladu podle odstavce 2.

4.   U materiálů a předmětů, které ještě nejsou ve styku s potravinou, se ověření souladu s celkovým migračním limitem provede na simulantech potravin A, B, C, D1 a D2 podle vymezení v příloze III v souladu s pravidly v příloze V kapitole 3 odstavci 3.1.

5.   U materiálů a předmětů, které ještě nejsou ve styku s potravinou, je možné provést screening souladu s celkovým migračním limitem za použití screeningových postupů v souladu s pravidly stanovenými v příloze V kapitole 3 odstavci 3.4. Pokud materiál nebo předmět není v souladu s příslušným migračním limitem při použití screeningových postupů, musí být tento závěr potvrzen ověřením souladu podle odstavce 4.

6.   Výsledky zkoušek specifické migrace získané při zkoušení na potravinách mají přednost před výsledky získanými při zkoušení na simulantu potravin. Výsledky zkoušek specifické migrace získané při zkoušení na simulantech potravin mají přednost před výsledky získanými screeningovými postupy.

7.   Před porovnáním výsledků zkoušek specifické a celkové migrace s migračními limity se použijí korekční faktory uvedené v příloze V kapitole 4 v souladu s pravidly stanovenými tamtéž.

Článek 19

Posuzování látek nezařazených na seznam Unie

Soulad s článkem 3 nařízení (ES) č. 1935/2004 látek zmíněných v čl. 6 odst. 1, 2, 4 a 5 a čl. 14 odst. 2 nařízení, které nejsou pokryty zahrnutím do přílohy I tohoto nařízení, se posoudí v souladu s mezinárodně uznávanými vědeckými zásadami posuzování rizika.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Změny právních předpisů EU

Příloha směrnice Rady 85/572/EHS (18) se nahrazuje tímto:

„Simulanty potravin určené pro použití při zkouškách migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s určitou potravinou nebo s určitými skupinami potravin jsou stanoveny v bodě 3 přílohy III nařízení Komise (EU) č. 10/2011.“

Článek 21

Zrušení právních předpisů EU

Směrnice 80/766/EHS, 81/432/EHS, a 2002/72/ES se tímto ruší s účinkem ode dne 1. května 2011.

Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávacími tabulkami v příloze VI.

Článek 22

Přechodná ustanovení

1.   Až do 31. prosince 2012 se podpůrné doklady podle článku 16 zakládají na základních pravidlech pro zkoušení celkové a specifické migrace stanovených v příloze směrnice 82/711/EHS.

2.   Od 1. ledna 2013 se podpůrné doklady podle článku 16 u materiálů, předmětů a látek uváděných na trh do 31. prosince 2015 mohou zakládat na:

a)

pravidlech pro zkoušení migrace stanovených v článku 18 tohoto nařízení nebo

b)

základních pravidlech pro zkoušení celkové a specifické migrace stanovených v příloze směrnice 82/711/EHS.

3.   Od 1. ledna 2016 se podpůrné doklady podle článku 16 zakládají na pravidlech pro zkoušení migrace stanovených v článku 18, aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku.

4.   Až do 31. prosince 2015 musí přídatné látky používané při lubrikaci pro vyztužující skleněná vlákna plastů, které nejsou na seznamu v příloze I, splňovat ustanovení pro posuzování rizika v článku 19.

5.   Materiály a předměty, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 1. květnem 2011, mohou být na trh uváděny do 31. prosince 2012.

Článek 23

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2011.

Ustanovení článku 5 týkající se použití přídatných látek jiných než změkčovadel se použije pro plastové vrstvy nebo plastové povrchy víček a uzávěrů uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. d) od 31. prosince 2015.

Ustanovení článku 5 týkající se použití přídatných látek používaných při lubrikaci pro vyztužující skleněná vlákna plastů se použije od 31. prosince 2015.

Ustanovení čl. 18 odst. 2 a 4 a článku 20 se použijí od 31. prosince 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 14. ledna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 220, 15.8.2002, s. 18.

(3)  Úř. věst. L 44, 15.2.1978, s. 15.

(4)  Úř. věst. L 135, 30.5.2009, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(6)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.

(7)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(8)  Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny ze dne 4. prosince 2002 k zavedení faktoru snížení (spotřeby) tuku (Fat (Consumption) Reduction Factor – FRF) pro odhad expozice látkám migrujícím z materiálů, které přicházejí do styku s potravinami (SCF opinion of 4 December 2002 on the introduction of a Fat (Consumption) Reduction Factor (FRF) in the estimation of the exposure to a migrant from food contact materials).

http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf.

(9)  Stanovisko Vědecké komise pro potravinářské přídatné látky, látky určené k aromatizaci, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami ohledně zavedení faktoru snížení (spotřeby) tuku v případě kojenců a dětí (Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing AIDS and Materials in Contact with Food (AFC) to the introduction of a Fat (consumption) Reduction Factor for infants and children), vypracované na žádost Komise, The EFSA Journal (2004) 103, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 297, 23.10.1982, s. 26.

(11)  Úř. věst. L 213, 16.8.1980, s. 42.

(12)  Úř. věst. L 167, 24.6.1981, s. 6.

(13)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 75.

(15)  Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 16.

(17)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(18)  Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 14.


PŘÍLOHA I

Látky

1.   Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů

Tabulka 1 obsahuje následující údaje:

Sloupec 1 (Materiál určený pro styk s potravinami – č. látky): jedinečné identifikační číslo látky

Sloupec 2 (Ref. č.): referenční číslo EHS obalového materiálu

Sloupec 3 (Č. CAS): číslo v rejstříku Chemical Abstract Service (CAS)

Sloupec 4 (Název látky): chemický název

Sloupec 5 (Použití jako přísada nebo pomocná látka pro výrobu polymerů (ano/ne)): označení, zda je látka povolená pro použití jako přídatná látka nebo pomocná látka pro výrobu polymerů (ano), nebo zda látka není povolena pro použití jako přídatná látka nebo pomocná látka pro výrobu polymerů (ne). Pokud je látka povolena pouze jako pomocná látka pro výrobu polymerů, označí se tak (ano) a ve specifikacích se uvede, že použití je omezeno na použití jako pomocná látka pro výrobu polymerů.

Sloupec 6 (Použití jako monomer nebo jiná výchozí látka nebo makromolekula získaná mikrobiální fermentací (ano/ne)): označení, zda je látka povolena pro použití jako monomer nebo jiná výchozí látka nebo makromolekula získaná mikrobiální fermentací (ano), nebo zda látka není povolena pro použití jako monomer nebo jiná výchozí látka nebo makromolekula získaná mikrobiální fermentací (ne). Pokud je látka povolena jako makromolekula získaná mikrobiální fermentací, označí se tak (ano) a ve specifikacích se uvede, že látka je makromolekula získaná mikrobiální fermentací.

Sloupec 7 (Použití faktoru FRF (ano/ne)): označení, zda mohou být výsledky migrace látky korigovány faktorem snížení spotřeby tuku (Fat Consumption Reduction Factor, FRF (ano), nebo zda nemohou být korigovány FRF (ne).

Sloupec 8 (SML [mg/kg]): specifický migrační limit platný pro danou látku. Je vyjádřen v mg látky na 1 kg potraviny. Pokud látka nesmí migrovat ve zjistitelném množství, uvede se „ND“.

Sloupec 9 (SML(T) [mg/kg] (č. skupinového omezení)): obsahuje identifikační číslo skupiny látek, na něž se vztahuje skupinové omezení ve sloupci 1 v tabulce 2 této přílohy.

Sloupec 10 (Omezení a specifikace): Obsahuje jiná omezení než zvlášť uvedený specifický migrační limit a obsahuje specifikace týkající se dané látky. Jsou-li stanoveny podrobné specifikace, uvádí se rovněž odkaz na tabulku 4.

Sloupec 11 (Poznámky týkající se ověření shody): obsahuje číslo poznámek, které odkazuje na podrobná pravidla platná pro ověření shody této látky, uvedené ve sloupci 1 v tabulce 3 této přílohy.

Pokud určitá látka uvedená na seznamu jako samostatná sloučenina patří rovněž do obecné skupiny, jsou omezeními platnými pro tuto látku omezení, která jsou uvedena pro příslušnou samostatnou sloučeninu.

Pokud je ve sloupci 8 uveden nezjistitelný (ND) specifický migrační limit, platí limit detekce 0,01 mg látky na 1 kg potraviny, není-li uvedeno jinak pro samostatnou látku.

Tabulka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Materiál pro styk s potravinami – č. látky

Ref. č.

Č. CAS

Název látky

Použití jako přísada nebo pomocná látka pro výrobu polymerů

(ano/ne)

Použití jako monomer nebo jiná výchozí látka nebo makromolekula získaná mikrobiální fermentací

(ano/ne)

Použití faktoru FRF

(ano/ne)

SML

(mg/kg)

SML(T)

(mg/kg)

(č. skupinového omezení)

Omezení a specifikace

Poznámky týkající se ověření shody

1

12310

0266309-43-7

albumin

ne

ano

ne

 

 

 

 

2

12340

albumin, koagulovaný formaldehydem

ne

ano

ne

 

 

 

 

3

12375

alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární (C4–C22)

ne

ano

ne

 

 

 

 

4

22332

směs (40 % hmot.) 2,2,4-trimethylhexan-1,6-diyldiisokyanátu a (60 % hmot.) 2,4,4-trimethylhexan-1,6-diyldiisokyanátu

ne

ano

ne

 

(17)

1 mg/kg v konečném výrobku, vyjádřeno jako suma isokyanátů.

(10)

5

25360

2,3-epoxypropyl-trialkyl(C5–C15)acetát

ne

ano

ne

ND

 

1 mg/kg v konečném výrobku, vyjádřeno jako epoxyskupina.

Molekulová hmotnost je 43 Da.

 

6

25380

vinyl-trialkyl(C7–C17)acetáty

ne

ano

ne

0,05

 

 

(1)

7

30370

kyselina acetoctová, soli

ano

ne

ne

 

 

 

 

8

30401

acetylované mono- a diglyceridy mastných kyselin

ano

ne

ne

 

(32)

 

 

9

30610

alifatické lineární monokarboxylové kyseliny (C2–C24) z přírodních olejů a tuků a jejich mono-, di- a triglyceridy (včetně větvených mastných kyselin v množstvích, která se vyskytují v přírodě)

ano

ne

ne

 

 

 

 

10

30612

syntetické alifatické lineární monokarboxylové kyseliny C2–C24 a jejich mono-, di- a triglyceridy

ano

ne

ne

 

 

 

 

11

30960

estery alifatických monokarboxylových kyselin (C6–C22) s polyglycerolem

ano

ne

ne

 

 

 

 

12

31328

mastné kyseliny z živočišných nebo rostlinných jedlých tuků a olejů

ano

ne

ne

 

 

 

 

13

33120

alkoholy (C4–C24), alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární

ano

ne

ne

 

 

 

 

14

33801

kyselina n-alkyl(C10–C13)benzensulfonová

ano

ne

ne

30

 

 

 

15

34130

alkyldimethylaminy (lineární alkyly C12–C20 se sudým počtem atomů uhlíku)

ano

ne

ano

30

 

 

 

16

34230

alkyl(C8–C22)sulfonové kyseliny

ano

ne

ne

6

 

 

 

17

34281

alkyl(C8–C22)sírové kyseliny, lineární, primární, se sudým počtem uhlíkových atomů

ano

ne

ne

 

 

 

 

18

34475

hydroxid-fosforitan vápenato-hlinitý, hydrát

ano

ne

ne

 

 

 

 

19

39090

N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8–C18)aminy

ano

ne

ne

 

(7)

 

 

20

39120

N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8–C18)aminhydrochloridy

ano

ne

ne

 

(7)

SML(T) vyjádřeno bez HCl.

 

21

42500

kyselina uhličitá, soli

ano

ne

ne

 

 

 

 

22

43200

ricinový olej, mono- a diglyceridy

ano

ne

ne

 

 

 

 

23

43515

chloridy cholinesterů mastných kyselin kokosového oleje

ano

ne

ne

0,9

 

 

(1)

24

45280

bavlněná vlákna

ano

ne

ne

 

 

 

 

25

45440

styrenované butylované kresoly

ano

ne

ne

12

 

 

 

26

46700

5,7-di-terc-butyl-3-(3,4-a 2,3-dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on obsahující: a) 5,7-di-terc-butyl-3-(3,4-dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on (80 až 100 % hmot.) a b) 5,7-di-terc-butyl-3-(2,3-dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on (0 až 20 % hmot.)

ano

ne

ne

5

 

 

 

27

48960

kyselina 9,10-dihydroxystearová a její oligomery

ano

ne

ne

5

 

 

 

28

50160

di-n-oktylcín-bis (n-alkyl(C10–C16) sulfanylacetát

ano

ne

ne

 

(10)

 

 

29

50360

di-n-oktylcín-bis(ethyl-maleinát)

ano

ne

ne

 

(10)

 

 

30

50560

dioktylcín-butan-1,4-diol-bis(sulfanylacetát)

ano

ne

ne

 

(10)

 

 

31

50800

di-n-oktylcín-dimaleinát, esterifikovaný

ano

ne

ne

 

(10)

 

 

32

50880

di-n-oktylcín-dimaleinát, polymery (n = 2–4)

ano

ne

ne

 

(10)

 

 

33

51120

dioktylcín-thiobenzoát[(2-ethylhexyl)sulfanylacetát]

ano

ne

ne

 

(10)

 

 

34

54270

ethyl(hydroxymethyl)celulóza

ano

ne

ne

 

 

 

 

35

54280

ethyl(hydroxypropyl)celulóza

ano

ne

ne

 

 

 

 

36

54450

tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin

ano

ne

ne

 

 

 

 

37

54480

hydrogenované tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin

ano

ne

ne

 

 

 

 

38

55520

skleněná vlákna

ano

ne

ne

 

 

 

 

39

55600

skleněné mikrokuličky

ano

ne

ne

 

 

 

 

40

56360

estery glycerolu s kyselinou octovou

ano

ne

ne

 

 

 

 

41

56486

estery glycerolu s nasycenými (C14–C18) a nenasycenými (C16–C18) lineárními alifatickými kyselinami se sudým počtem uhlíkových atomů

ano

ne

ne

 

 

 

 

42

56487

estery glycerolu s kyseliou máselnou

ano

ne

ne

 

 

 

 

43

56490

estery glycerolu s kyselinou erukovou

ano

ne

ne

 

 

 

 

44

56495

estery glycerolu s kyselinou 12-hydroxystearovou

ano

ne

ne

 

 

 

 

45

56500

estery glycerolu s kyselinou laurovou estery glycerolu s kyselinou dodekanovou

ano

ne

ne

 

 

 

 

46

56510

estery glycerolu s kyselinou linolovou

ano

ne

ne

 

 

 

 

47

56520

estery glycerolu s kyselinou myristovou estery glycerolu s kyselinou tetradekanovou

ano

ne

ne

 

 

 

 

48

56535

estery glycerolu s kyselinou nonanovou

ano

ne

ne

 

 

 

 

49

56540

estery glycerolu s kyselinou olejovou

ano

ne

ne

 

 

 

 

50

56550

estery glycerolu s kyselinou palmitovou

ano

ne

ne

 

 

 

 

51

56570

estery glycerolu s kyselinou propionovou

ano

ne

ne

 

 

 

 

52

56580

estery glycerolu s kyselinou ricinolejovou

ano

ne

ne

 

 

 

 

53

56585

estery glycerolu s kyselinou stearovou

ano

ne

ne

 

 

 

 

54

57040

ester monooleátu glycerolu s kyselinou askorbovou

ano

ne

ne

 

 

 

 

55

57120

ester monooleátu glycerolu s kyselinou citronovou

ano

ne

ne

 

 

 

 

56

57200

ester monopalmitátu glycerolu s kyselinou askorbovou

ano

ne

ne

 

 

 

 

57

57280

ester monopalmitátu glycerolu s kyselinou citronovou

ano

ne

ne

 

 

 

 

58

57600

ester monostearátu glycerolu s kyselinou askorbovou

ano

ne

ne

 

 

 

 

59

57680

ester monostearátu glycerolu s kyselinou citronovou

ano

ne

ne

 

 

 

 

60

58300

glycin, soli

ano

ne

ne

 

 

 

 

62

64500

lysin, soli

ano

ne

ne

 

 

 

 

63

65440

difosforečnan manganatý

ano

ne

ne

 

 

 

 

64

66695

methyl(hydroxymethyl)celulóza

ano

ne

ne

 

 

 

 

65

67155

směs 4-(2-benzoxazolyl)-4’-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenu, 4,4’-bis(2-benzoxazolyl)stilbenu a 4,4’-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenu

ano

ne

ne

 

 

Nejvýše 0,05 % hmot. (použité množství látky/množství přípravku).

Směs získaná z výrobního procesu v typickém poměru (58–62 %):(23–27 %):(13–17 %).

 

66

67600

mono-n-oktylcíntris(alkyl C10–C16)sulfanylacetát

ano

ne

ne

 

(11)

 

 

67

67840

montanové kyseliny a/nebo estery montanových kyselin s ethylenglykolem a/nebo butan-1,3-diolem a/nebo glycerolem

ano

ne

ne

 

 

 

 

68

73160

mono- a dialkyl(n-C16 a n-C18)fosfáty

ano

ne

ano

0,05

 

 

 

69

74400

tris(nonyl- a/nebo dinonylfenyl)fosforitan

ano

ne

ano

30

 

 

 

70

76463

kyselina polyakrylová, soli

ano

ne

ne

 

(22)

 

 

71

76730

poly(dimethylsiloxan), γ-hydroxypropylovaný

ano

ne

ne

6

 

 

 

72

76815

polyester kyseliny adipové s glycerolem nebo pentaerythritolem, estery s lineárními mastnými kyselinami se sudým počtem uhlíkových atomů (C12–C22)

ano

ne

ne

 

(32)

Frakce s molekulovou hmotností nižší než 1 000 Da nesmí přesáhnout 5 % (hmot.).

 

73

76866

polyestery propan-1,2-diolu a/nebo butan-1,3-diolu a/nebo butan-1,4-diolu a/nebo poly(propylenglykolu) s kyselinou adipovou, které mohou být ukončeny skupinami odvozenými od kyseliny octové nebo mastných kyselin C12–C18 nebo oktan-1-olu a/nebo dekan-1-olu

ano

ne

ano

 

(31)

(32)

 

 

74

77440

poly(ethylenglykol)-diricinoleát

poly(ethylenglykol)-bis(12-hydroxyoktadec-9-enoát)

ano

ne

ano

42

 

 

 

75

77702

estery poly(ethylenglykolu) s alifatickými monokarboxylovými kyselinami (C6–C22) a jejich amonné a sodné sírany

ano

ne

ne

 

 

 

 

76

77732

poly(ethylenglykol) s 1–30 oxyethylenovými jednotkami (typicky 5), ether s butyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-2-kyanakrylátem

ano

ne

ne

0,05

 

Pouze pro použití v PET.

 

77

77733

poly(ethylenglykol) s 1–30 (typicky 5) oxyethylenovými jednotkami, ether s butyl-3-(4-hydroxyfenyl)-2-kyanakrylátem

ano

ne

ne

0,05

 

Pouze pro použití v PET.

 

78

77897

poly(ethylenglykol)monoalkylether-sulfát, soli (s 1–50 oxyethylenovými jednotkami, alkyly C8–C20 lineární i větvené)

ano

ne

ne

5

 

 

 

79

80640

oxyalkylovaný (C2-C4)poly(dimethylsiloxan)

ano

ne

ne

 

 

 

 

80

81760

prášky, vločky a vlákna mosazi, bronzu, mědi, nerezavějící oceli, cínu a slitin mědi, cínu a železa

ano

ne

ne

 

 

 

 

81

83320

2-hydroxyethyl(propyl)celulóza

ano

ne

ne

 

 

 

 

82

83325

hydroxymethyl(propyl)celulóza

ano

ne

ne

 

 

 

 

83

83330

hydroxypropyl(propyl)celulóza

ano

ne

ne

 

 

 

 

84

85601

přírodní křemičitany (s výjimkou azbestu)

ano

ne

ne

 

 

 

 

85

85610

přírodní silanizované křemičitany (s výjimkou azbestu)

ano

ne

ne

 

 

 

 

86

86000

sylilovaná kyselina křemičitá

ano

ne

ne

 

 

 

 

87

86285

silanizovaný oxid křemičitý

ano

ne

ne

 

 

 

 

88

86880

natrium-alkyl(dialkylfenoxy)benzendisulfonát

ano

ne

ne

9

 

 

 

89

89440

ethylenglykol-monostearát a ethylenglykol-distearát

ano

ne

ne

 

(2)

 

 

90

92195

taurin, soli

2-aminoethan-1-sulfonáty (soli)

ano

ne

ne

 

 

 

 

91

92320

α-(karboxymethyl)-ω-tetradecylpoly(ethylenglykol), EO = 3–8

ano

ne

ano

15

 

 

 

92

93970

tricyklodekandimethanol-bis(hexa-hydroftalát)

ano

ne

ne

0,05

 

 

 

93

95858

parafiny rafinované, získané z ropných nebo ze syntetických uhlovodíků, s nízkou viskozitou

ano

ne

ne

0,05

 

Nepoužívat v předmětech, které jsou ve styku s tučnými potravinami, pro které je stanoven simulant D.

Průměrná molekulová hmotnost nejméně 350 Da.

Viskozita při 100 °C nejméně 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s).

Obsah uhlovodíků s počtem atomů uhlíku < 25 nesmí překročit 40 % (hmot.).

 

94

95859

rafinované vosky, získané z ropných nebo syntetických uhlovodíků, s vysokou viskozitou

ano

ne

ne

 

 

Průměrná molekulová hmotnost nejméně 500 Da.

Viskozita při 100 °C nejméně 11 cSt (11 × 10-6 m2/s).

Obsah minerálních uhlovodíků s počtem atomů uhlíku < 25 nesmí překročit 5 % (hmot.).

 

95

95883

parafinické bílé minerální oleje, získané z ropných nebo syntetických uhlovodíků

ano

ne

ne

 

 

Průměrná molekulová hmotnost nejméně 480 Da.

Viskozita při 100 °C nejméně 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s).

Obsah minerálních uhlovodíků s počtem atomů uhlíku < 25 nesmí překročit 5 % (hmot.).

 

96

95920

dřevná moučka a vlákna, neupravená

ano

ne

ne

 

 

 

 

97

72081/10

hydrogenované smoly z ropných uhlovodíků

ano

ne

ne

 

 

Hydrogenované smoly z ropných uhlovodíků se vyrábějí katalytickou nebo tepelnou polymerizací alifatických, alicyklických nebo alkenbenzenových dienů a olefinů z destilátů krakovaných ropných surovin s bodem varu ne vyšším než 220 °C. Rovněž se vyrábějí z čistých monomerů z těchto zdrojů s následnou destilací, hydrogenací a dalším zpracováním.

Vlastnosti:

viskozita při 120 °C: > 3 Pa.s,

bod měknutí: > 95 °C stanovený metodou ASTM E 28–67,

bromové číslo: < 40 (ASTM D1159),

barva 50 % roztoku v toluenu < 11 v Gardnerově stupnici,

zbytkový aromatický monomer ≤ 50 ppm.

 

98

17260

0000050-00-0

formaldehyd

ano

ano

ne

 

(15)

 

 

54880

99

19460

0000050-21-5

kyselina mléčná

kyselina 2-hydroxypropanová

ano

ano

ne

 

 

 

 

62960

100

24490

0000050-70-4

sorbitol

ano

ano

ne

 

 

 

 

88320

101

36000

0000050-81-7

kyselina L-askorbová

ano

ne

ne

 

 

 

 

102

17530

0000050-99-7

glukóza

ne

ano

ne

 

 

 

 

103

18100

0000056-81-5

glycerol

ano

ano

ne

 

 

 

 

55920

104

58960

0000057-09-0

hexadecyltrimethylamonium-bromid

ano

ne

ne

6

 

 

 

105

22780

0000057-10-3

kyselina hexadekanová

kyselina palmitová

ano

ano

ne

 

 

 

 

70400

106

24550

0000057-11-4

kyselina oktadekanová

kyselina stearová

ano

ano

ne

 

 

 

 

89040

107

25960

0000057-13-6

močovina

ne

ano

ne

 

 

 

 

108

24880

0000057-50-1

sacharóza

ne

ano

ne

 

 

 

 

109

23740

0000057-55-6

propan-1,2-diol

ano

ano

ne

 

 

 

 

81840

110

93520

0000059-02-9

0010191-41-0

α-tokoferol

ano

ne

ne

 

 

 

 

111

53600

0000060-00-4

kyselina ethylendiamintetraoctová

ano

ne

ne

 

 

 

 

112

64015

0000060-33-3

kyselina linolová

kyselina Z,Z-okta-9,12-dienová

ano

ne

ne

 

 

 

 

113

16780

0000064-17-5

ethanol

ano

ano

ne

 

 

 

 

52800

114

55040

0000064-18-6

kyselina mravenčí

ano

ne

ne

 

 

 

 

115

10090

0000064-19-7

kyselina octová

ano

ano

ne

 

 

 

 

30000

116

13090

0000065-85-0

kyselina benzoová

ano

ano

ne

 

 

 

 

37600

117

21550

0000067-56-1

methanol

ne

ano

ne

 

 

 

 

118

23830

0000067-63-0

propan-2-ol

isopropylalkohol

ano

ano

ne

 

 

 

 

81882

119

30295

0000067-64-1

aceton

ano

ne

ne

 

 

 

 

120

49540

0000067-68-5

dimethylsulfoxid

ano

ne

ne

 

 

 

 

121

24270

0000069-72-7

kyselina salicylová

kyselina 2-hydroxybenzoová

ano

ano

ne

 

 

 

 

84640

122

23800

0000071-23-8

propan-1-ol

propylalkohol

ne

ano

ne

 

 

 

 

123

13840

0000071-36-3

butan-1-ol

butylalkohol

ne

ano

ne

 

 

 

 

124

22870

0000071-41-0

pentan-1-ol

ne

ano

ne

 

 

 

 

125

16950

0000074-85-1

ethen

ethylen

ne

ano

ne

 

 

 

 

126

10210

0000074-86-2

acetylen

ne

ano

ne

 

 

 

 

127

26050

0000075-01-4

vinylchlorid

chlorethen

ne

ano

ne

ND

 

1 mg/kg v konečném výrobku.

 

128

10060

0000075-07-0

acetaldehyd

ne

ano

ne

 

(1)

 

 

129

17020

0000075-21-8

ethylenoxid

oxiran

ne

ano

ne

ND

 

1 mg/kg v konečném výrobku.

(10)

130

26110

0000075-35-4

vinylidenchlorid

1,1-dichlorethen

ne

ano

ne

ND

 

 

(1)

131

48460

0000075-37-6

1,1-difluorethan

ano

ne

ne

 

 

 

 

132

26140

0000075-38-7

difluoro-1,1-ethylen

ne

ano

ne

5

 

 

 

133

14380

0000075-44-5

karbonylchlorid

fosgen

ne

ano

ne

ND

 

1 mg/kg v konečném výrobku.

(10)

23155

134

43680

0000075-45-6

chlordifluormethan

ano

ne

ne

6

 

Obsah chlorfluormethanu nižší než 1 mg/kg látky.

 

135

24010

0000075-56-9

propylenoxid

ne

ano

ne

ND

 

1 mg/kg v konečném výrobku.

 

136

41680

0000076-22-2

kafr

ano

ne

ne

 

 

 

(3)

137

66580

0000077-62-3

2,2’-methylenbis[4-methyl-6-(1-methylcyklohexyl)fenol]

ano

ne

ano

 

(5)

 

 

138

93760

0000077-90-7

tributyl-O-acetylcitrát

ano

ne

ne

 

(32)

 

 

139

14680

0000077-92-9

kyselina citronová

ano

ano

ne

 

 

 

 

44160

140

44640

0000077-93-0

triethyl-citrát

ano

ne

ne

 

(32)

 

 

141

13380

0000077-99-6

2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol

1,1,1-trimethylolpropan

ano

ano

ne

6

 

 

 

25600

94960

142

26305

0000078-08-0

triethoxy(vinyl)silan

ne

ano

ne

0,05

 

K použití pouze jako činidlo pro povrchovou úpravu.

(1)

143

62450

0000078-78-4

isopentan

ano

ne

ne

 

 

 

 

144

19243

0000078-79-5

2-methylbuta-1,3-dien

isopren

ne

ano

ne

ND

 

1 mg/kg v konečném výrobku.

 

21640

145

10630

0000079-06-1

akrylamid

ne

ano

ne

ND

 

 

 

146

23890

0000079-09-4

kyselina propionová

ano

ano

ne

 

 

 

 

82000

147

10690

0000079-10-7

kyselina akrylová

ne

ano

ne

 

(22)

 

 

148

14650

0000079-38-9

chlortrifluorethylen

ne

ano

ne

ND

 

 

(1)

149

19990

0000079-39-0

methakrylamid

ne

ano

ne

ND

 

 

 

150

20020

0000079-41-4

kyselina 2-methylpropenová

kyselina methakrylová

ne

ano

ne

 

(23)

 

 

151

13480

0000080-05-7

2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan

bisfenol A

ne

ano

ne

0,6

 

 

 

13607

152

15610

0000080-07-9

4,4’-dichlordifenylsulfon

bis(4-chlorfenyl)sulfon

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

153

15267

0000080-08-0

bis(4-aminofenyl)sulfon

ne

ano

ne

5

 

 

 

154

13617

0000080-09-1

4,4’-sulfonyldifenol

bis(4-hydroxyfenyl)sulfon

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

16090

155

23470

0000080-56-8

α-pinen

ne

ano

ne

 

 

 

 

156

21130

0000080-62-6

methyl-methakrylát

ne

ano

ne

 

(23)

 

 

157

74880

0000084-74-2

dibutyl-ftalát

ano

ne

ne

0,3

(32)

K použití pouze jako:

a)

změkčovadlo v materiálech a předmětech pro opakované použití přicházejících do styku s beztukovými potravinami;

b)

technický pomocný materiál v polyolefinech v koncentracích do 0,05 % v konečném výrobku.

(7)

158

23380

0000085-44-9

ftalanhydrid

ano

ano

ne

 

 

 

 

76320

159

74560

0000085-68-7

benzyl-butyl-ftalát

ano

ne

ne

30

(32)

K použití pouze jako:

a)

změkčovadlo v materiálech a předmětech pro opakované použití;

b)

změkčovadlo v materiálech a předmětech na jedno použití přicházejících do styku s beztukovými potravinami kromě počáteční a pokračovací kojenecké výživy podle vymezení ve směrnici 2006/141/ES nebo zpracovaných potravin na bázi obilovin a příkrmů pro kojence a malé děti podle vymezení ve směrnici 2006/125/ES;

c)

technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1 % v konečném výrobku.

(7)

160

84800

0000087-18-3

4-terc-butylfenyl-salicylát

4-terc-butylfenyl-hydroxybenzoát

ano

ne

ano

12

 

 

 

161

92160

0000087-69-4

kyselina vinná

ano

ne

ne

 

 

 

 

162

65520

0000087-78-5

D-mannitol

ano

ne

ne

 

 

 

 

163

66400

0000088-24-4

2,2’-methylenbis(6-terc-butyl-4-ethylfenol)

ano

ne

ano

 

(13)

 

 

164

34895

0000088-68-6

2-aminobenzamid

ano

ne

ne

0,05

 

Pouze pro použití v PET pro vodu a nápoje.

 

165

23200

0000088-99-3

kyselina o-ftalová

ano

ano

ne

 

 

 

 

74480

166

24057

0000089-32-7

benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid

pyromelitanhydrid

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

167

25240

0000091-08-7

1,3-diisokyanato-2-methylbenzen

toluen-2,6-diisokyanát

ne

ano

ne

 

(17)

1 mg/kg v konečném výrobku, vyjádřeno jako suma isokyanátů.

(10)

168

13075

0000091-76-9

6-fenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin

benzoguanamin

ne

ano

ne

5

 

 

(1)

15310

169

16240

0000091-97-4

4,4’-methylenbis(2-methylfenyl)diisokyanát

bis(4-isokyanato-3-methylfenyl)methan

ne

ano

ne

 

(17)

1 mg/kg v konečném výrobku, vyjádřeno jako suma isokyanátů.

(10)

170

16000

0000092-88-6

4,4’-dihydroxydifenyl

bifenyl-4,4’-diol

ne

ano

ne

6

 

 

 

171

38080

0000093-58-3

methyl-benzoát

ano

ne

ne

 

 

 

 

172

37840

0000093-89-0

ethyl-benzoát

ano

ne

ne

 

 

 

 

173

60240

0000094-13-3

propyl-(4-hydroxybenzoát)

ano

ne

ne

 

 

 

 

174

14740

0000095-48-7

o-kresol

ne

ano

ne

 

 

 

 

175

20050

0000096-05-9

allyl-methakrylát

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

176

11710

0000096-33-3

methyl-akrylát

ne

ano

ne

 

(22)

 

 

177

16955

0000096-49-1

ethylen-karbonát

ne

ano

ne

30

 

SML vyjádřen jako ethylenglykol.

Zbytkový obsah 5 mg ethylenkarbonátu na 1 kg hydrogelu v maximálním poměru 10 g hydrogelu ve styku s 1 kg potraviny.

 

178

92800

0000096-69-5

4,4’-sulfanylbis(6-terc-butyl-3-methylfenol)

6,6’-di-terc-butyl-4,4’-thiodi-m-kresol

ano

ne

ano

0,48

 

 

 

179

48800

0000097-23-4

2,2’-dihydroxy-5,5’-dichlordifenylmethan

4,4’-dichlor-2,2’-methylendifenol

ano

ne

ano

12

 

 

 

180

17160

0000097-53-0

eugenol

2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol

ne

ano

ne

ND

 

 

 

181

20890

0000097-63-2

ethyl-methakrylát

ne

ano

ne

 

(23)

 

 

182

19270

0000097-65-4

kyselina prop-2-en-1,2-dikarboxylová

kyselina itakonová

ne

ano

ne

 

 

 

 

183

21010

0000097-86-9

isobutyl-methakrylát

ne

ano

ne

 

(23)

 

 

184

20110

0000097-88-1

butyl-methakrylát

ne

ano

ne

 

(23)

 

 

185

20440

0000097-90-5

ethylenglykol-dimethakrylát

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

186

14020

0000098-54-4

4-terc-butylfenol

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

187

22210

0000098-83-9

α-methylstyren

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

188

19180

0000099-63-8

isoftaloyldichlorid

ne

ano

ne

 

(27)

 

 

189

60200

0000099-76-3

methyl-4-hydroxybenzoát

ano

ne

ne

 

 

 

 

190

18880

0000099-96-7

kyselina 4-hydroxybenzoová

kyselina p-hydroxybenzoová

ne

ano

ne

 

 

 

 

191

24940

0000100-20-9

tereftaloyldichlorid

ne

ano

ne

 

(28)

 

 

192

23187

kyselina ftalová

ne

ano

ne

 

(28)

 

 

193

24610

0000100-42-5

styren

ne

ano

ne

 

 

 

 

194

13150

0000100-51-6

benzylalkohol

ne

ano

ne

 

 

 

 

195

37360

0000100-52-7

benzaldehyd

ano

ne

ne

 

 

 

(3)

196

18670

0000100-97-0

hexamethylentetramin

urotropin

1,3,5,7-tetraazaadamantan

ano

ano

ne

 

(15)

 

 

59280

197

20260

0000101-43-9

cyklohexyl-methakrylát

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

198

16630

0000101-68-8

difenylmethan-4,4’-diisokyanát

ne

ano

ne

 

(17)

1 mg/kg v konečném výrobku, vyjádřeno jako suma isokyanátů.

(10)

199

24073

0000101-90-6

resorcinol(diglycidyl)ether

1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzen

ne

ano

ne

ND

 

Nepoužívat v předmětech, které jsou ve styku s tučnými potravinami, pro které je stanoven simulant D.

Pouze pro nepřímý styk s potravinami, za vrstvou PET.

(8)

200

51680

0000102-08-9

N,N′-difenylthiomočovina

ano

ne

ano

3

 

 

 

201

16540

0000102-09-0

difenyl-karbonát

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

202

23070

0000102-39-6

kyselina (1,3-fenylendioxy)dioctová

ne

ano

ne

0,05

 

 

(1)

203

13323

0000102-40-9

1,3-bis(2-hydroxyethoxy)benzen

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

204

25180

0000102-60-3

N,N,N′,N″-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin

ano

ano

ne

 

 

 

 

92640

205

25385

0000102-70-5

triallylamin

ne

ano

ne

 

 

40 mg na 1 kg hydrogelu při poměru 1 kg potraviny na nejvýše 1,5 gramů hydrogelu.

Použití pouze v hydrogelech určených pro nepřímý styk s potravinami.

 

206

11500

0000103-11-7

2-ethylhexyl-akrylát

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

207

31920

0000103-23-1

bis(2-ethylhexyl)-adipát

bis(ethylhexyl)-hexandioát

ano

ne

ano

18

(32)

 

(2)

208

18898

0000103-90-2

N-(4-hydroxyfenyl)acetamid

paracetamol

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

209

17050

0000104-76-7

2-ethylhexan-1-ol

ne

ano

ne

30

 

 

 

210

13390

0000105-08-8

1,4-bis(hydroxymethyl)cyklohexan

cyklohex-1,4-ylendimethanol

ne

ano

ne

 

 

 

 

14880

211

23920

0000105-38-4

vinyl-propionát

ne

ano

ne

 

(1)

 

 

212

14200

0000105-60-2

ε-kaprolaktam

hexano-6-laktam

ano

ano

ne

 

(4)

 

 

41840

213

82400

0000105-62-4

propylenglykol-dioleát

ano

ne

ne

 

 

 

 

214

61840

0000106-14-9

kyselina 12-hydroxystearová

ano

ne

ne

 

 

 

 

215

14170

0000106-31-0

butananhydrid

anhydrid kyseliny máselné

ne

ano

ne

 

 

 

 

216

14770

0000106-44-5

p-kresol

ne

ano

ne

 

 

 

 

217

15565

0000106-46-7

1,4-dichlorbenzen

ne

ano

ne

12

 

 

 

218

11590

0000106-63-8

isobutyl-akrylát

ne

ano

ne

 

(22)

 

 

219

14570

0000106-89-8

epichlorhydrin

1-chlor-2,3-epoxypropan

ne

ano

ne

ND

 

1 mg/kg v konečném výrobku.

(10)

16750

220

20590

0000106-91-2

2,3-epoxypropyl-methakrylát

glycidyl-methakrylát

ne

ano

ne

0,02

 

 

(10)

221

40570

0000106-97-8

butan

ano

ne

ne

 

 

 

 

222

13870

0000106-98-9

but-1-en

ne

ano

ne

 

 

 

 

223

13630

0000106-99-0

butadien

ne

ano

ne

ND

 

1 mg/kg v konečném výrobku.

 

224

13900

0000107-01-7

but-2-en

ne

ano

ne

 

 

 

 

225

12100

0000107-13-1

akrylonitril

ne

ano

ne

ND

 

 

 

226

15272

0000107-15-3

ethan-1,2-diamin

ethylendiamin

ne

ano

ne

12

 

 

 

16960

227

16990

0000107-21-1

ethan-1,2-diol

ethylenglykol

ano

ano

ne

 

(2)

 

 

53650

228

13690

0000107-88-0

butan-1,3-diol

ne

ano

ne

 

 

 

 

229

14140

0000107-92-6

kyselina máselná

ne

ano

ne

 

 

 

 

230

16150

0000108-01-0

2-(dimethylamino)ethan-1-ol

ne

ano

ne

18

 

 

 

231

10120

0000108-05-4

vinyl-acetát

ne

ano

ne

12

 

 

 

232

10150

0000108-24-7

acetanhydrid

ano

ano

ne

 

 

 

 

30280

233

24850

0000108-30-5

anhydrid kyseliny jantarové

sukcinanhydrid

ne

ano

ne

 

 

 

 

234

19960

0000108-31-6

maleinanhydrid

ne

ano

ne

 

(3)

 

 

235

14710

0000108-39-4

m-kresol

ne

ano

ne

 

 

 

 

236

23050

0000108-45-2

1,3-fenylendiamin

benzen-1,3-diamin

ne

ano

ne

ND

 

 

 

237

15910

0000108-46-3

benzen-1,3-diol

resorcinol

ne

ano

ne

2,4

 

 

 

24072

238

18070

0000108-55-4

glutaranhydrid

ne

ano

ne

 

 

 

 

239

19975

0000108-78-1

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin

melamin

ano

ano

ne

30

 

 

 

25420

93720

240

45760

0000108-91-8

cyklohexylamin

ano

ne

ne

 

 

 

 

241

22960

0000108-95-2

fenol

ne

ano

ne

 

 

 

 

242

85360

0000109-43-3

dibutyl-dekandioát

dibutyl-sebakát

ano

ne

ne

 

(32)

 

 

243

19060

0000109-53-5

isobutyl(vinyl)ether

ne

ano

ne

0,05

 

 

(10)

244

71720

0000109-66-0

pentan

ano

ne

ne

 

 

 

 

245

22900

0000109-67-1

pent-1-en

ne

ano

ne

5

 

 

 

246

25150

0000109-99-9

tetrahydrofuran

ne

ano

ne

0,6

 

 

 

247

24820

0000110-15-6

kyselina jantarová

ano

ano

ne

 

 

 

 

90960

248

19540

0000110-16-7

kyselina maleinová

kyselina (Z)-butendiová

ano

ano

ne

 

(3)

 

 

64800

249

17290

0000110-17-8

kyselina fumarová

ano

ano

ne

 

 

 

 

55120

250

53520

0000110-30-5

N,N′-ethylenbis(stearamid)

ano

ne

ne

 

 

 

 

251

53360

0000110-31-6

N,N′-ethylenbis(oleamid)

ano

ne

ne

 

 

 

 

252

87200

0000110-44-1

kyselina hexa-2,4-dienová

kyselina sorbová

ano

ne

ne

 

 

 

 

253

15250

0000110-60-1

butan-1,4-diamin

ne

ano

ne

 

 

 

 

254

13720

0000110-63-4

butan-1,4-diol

ano

ano

ne

 

(30)

 

 

40580

255

25900

0000110-88-3

1,3,5-trioxan

ne

ano

ne

5

 

 

 

256

18010

0000110-94-1

kyselina glutarová

ano

ano

ne

 

 

 

 

55680

257

13550

0000110-98-5

bis(hydroxypropyl)ether dipropylenglykol

ano

ano

ne

 

 

 

 

16660

51760

258

70480

0000111-06-8

butyl-palmitát

ano

ne

ne

 

 

 

 

259

58720

0000111-14-8

kyselina heptanová

kyselina enanthová

ano

ne

ne

 

 

 

 

260

24280

0000111-20-6

kyselina dekandiová

kyselina sebaková

ne

ano

ne

 

 

 

 

261

15790

0000111-40-0

diethylentriamin

ne

ano

ne

5

 

 

 

262

35284

0000111-41-1

N-(2-hydroxyethyl)ethan-1,2-diamin

ano

ne

ne

0,05

 

Nepoužívat v předmětech, které jsou ve styku s tučnými potravinami, pro které je stanoven simulant D.

Pouze pro nepřímý styk s potravinami, za vrstvou PET.

 

263

13326

0000111-46-6

bis(2-hydroxyethyl)ether

diethylenglykol

ano

ano

ne

 

(2)

 

 

15760

47680

264

22660

0000111-66-0

okt-1-en

ne

ano

ne

15

 

 

 

265

22600

0000111-87-5

oktan-1-ol

ne

ano

ne

 

 

 

 

266

25510

0000112-27-6

triethylenglykol

ano

ano

ne

 

 

 

 

94320

267

15100

0000112-30-1

dekan-1-ol

ne

ano

ne

 

 

 

 

268

16704

0000112-41-4

dodec-1-en

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

269

25090

0000112-60-7

tetraethylenglykol

ano

ano

ne

 

 

 

 

92350

270

22763

0000112-80-1

kyselina olejová

ano

ano

ne

 

 

 

 

69040

271

52720

0000112-84-5

(Z)-dokos-13-enamid

erukamid

ano

ne

ne

 

 

 

 

272

37040

0000112-85-6

kyselina dokosanová

kyselina behenová

ano

ne

ne

 

 

 

 

273

52730

0000112-86-7

kyselina (Z)-dokos-13-enová

kyselina eruková

ano

ne

ne

 

 

 

 

274

22570

0000112-96-9

1-isokyanatooktadekan

oktadecylisokyanát

ne

ano

ne

 

(17)

1 mg/kg v konečném výrobku, vyjádřeno jako suma isokyanátů.

(10)

275

23980

0000115-07-1

propylen

ne

ano

ne

 

 

 

 

276

19000

0000115-11-7

2-methylpropen

isobutylen

ne

ano

ne

 

 

 

 

277

18280

0000115-27-5

1,4,5,6,7,7-hexachlorbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxanhydrid

ne

ano

ne

ND

 

 

 

278

18250

0000115-28-6

kyselina 1,4,5,6,7,7-hexachlorbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxylová

ne

ano

ne

ND

 

 

 

279

22840

0000115-77-5

2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol

pentaerythritol

ano

ano

ne

 

 

 

 

71600

280

73720

0000115-96-8

tris(2-chlorethyl)fosfát

ano

ne

ne

ND

 

 

 

281

25120

0000116-14-3

tetrafluorethylen

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

282

18430

0000116-15-4

hexafluorpropylen

ne

ano

ne

ND

 

 

 

283

74640

0000117-81-7

bis(2-ethylhexyl)-ftalát

ano

ne

ne

1,5

(32)

K použití pouze jako:

a)

změkčovadlo v materiálech a předmětech pro opakované použití přicházejících do styku s beztukovými potravinami;

b)

technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1 % v konečném výrobku.

(7)

284

84880

0000119-36-8

methyl-salicylát

ano

ne

ne

30

 

 

 

285

66480

0000119-47-1

2,2’-methylenbis(6-terc-butyl-4-methylfenol)

ano

ne

ano

 

(13)

 

 

286

38240

0000119-61-9

benzofenon

ano

ne

ano

0,6

 

 

 

287

60160

0000120-47-8

ethyl-4-hydroxybenzoát

ano

ne

ne

 

 

 

 

288

24970

0000120-61-6

dimethyl-tereftalát

ne

ano

ne

 

 

 

 

289

15880

0000120-80-9

benzen-1,2-diol

pyrokatechin

pyrokatechol

ne

ano

ne

6

 

 

 

24051

290

55360

0000121-79-9

propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát

propyl-gallát

ano

ne

ne

 

(20)

 

 

291

19150

0000121-91-5

kyselina benzen-1,3-dikarboxylová

kyselina isoftalová

ne

ano

ne

 

(27)

 

 

292

94560

0000122-20-3

tris(2-hydroxypropyl)amin

trisisopropanolamin

ano

ne

ne

5

 

 

 

293

23175

0000122-52-1

triethyl-fosfit

ne

ano

ne

ND

 

1 mg/kg v konečném výrobku.

(1)

294

93120

0000123-28-4

didodecyl-(3,3’-sulfandiyldipropanoát)

didodecyl-(3,3’-thiodipropionát)

ano

ne

ano

 

(14)

 

 

295

15940

0000123-31-9

benzen-1,4-diol

hydrochinon

1,4-dihydroxybenzen

ano

ano

ne

0,6

 

 

 

18867

48620

296

23860

0000123-38-6

propionaldehyd

ne

ano

ne

 

 

 

 

297

23950

0000123-62-6

propionanhydrid

ne

ano

ne

 

 

 

 

298

14110

0000123-72-8

butanal

ne

ano

ne

 

 

 

 

299

63840

0000123-76-2

kyselina 4-oxopentanová

kyselina levulová

ano

ne

ne

 

 

 

 

300

30045

0000123-86-4

butyl-acetát

ano

ne

ne

 

 

 

 

301

89120

0000123-95-5

butyl-stearát

ano

ne

ne

 

 

 

 

302

12820

0000123-99-9

kyselina azelainová

ne

ano

ne

 

 

 

 

303

12130

0000124-04-9

kyselina adipová

ano

ano

ne

 

 

 

 

31730

304

14320

0000124-07-2

kyselina kaprylová

ano

ano

ne

 

 

 

 

41960

305

15274

0000124-09-4

hexan-1,6-diamin

hexamethylendiamin

ne

ano

ne

2,4

 

 

 

18460

306

88960

0000124-26-5

stearamid

ano

ne

ne

 

 

 

 

307

42160

0000124-38-9

oxid uhličitý

ano

ne

ne

 

 

 

 

308

91200

0000126-13-6

acetát-isobutyrát sacharózy

ano

ne

ne

 

 

 

 

309

91360

0000126-14-7

oktaacetát sacharózy

ano

ne

ne

 

 

 

 

310

16390

0000126-30-7

2,2-dimethylpropan-1,3-diol

neopentylglykol

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

22437

311

16480

0000126-58-9

dipentaerythritol

bis[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxymethyl)propyl]ether

ano

ano

ne

 

 

 

 

51200

312

21490

0000126-98-7

methakrylonitril

ne

ano

ne

ND

 

 

 

313

16650

0000127-63-9

difenylsulfon

ano

ano

ne

3

 

 

 

51570

314

23500

0000127-91-3

β-pinen

6,6-dimethyl-2-methylidenbicyklo[3.1.1]heptan

ne

ano

ne

 

 

 

 

315

46640

0000128-37-0

2,6-di-terc-butyl-4-methylfenol (BHT)

ano

ne

ne

3

 

 

 

316

23230

0000131-17-9

diallyl-ftalát

ne

ano

ne

ND

 

 

 

317

48880

0000131-53-3

2,2’-dihydroxy-4-methoxybenzofenon

dioxybenzon

ano

ne

ano

 

(8)

 

 

318

48640

0000131-56-6

2,4-dihydroxybenzofenon

ano

ne

ne

 

(8)

 

 

319

61360

0000131-57-7

2-hydroxy-4-methoxybenzofenon

oxybenzon

ano

ne

ano

 

(8)

 

 

320

37680

0000136-60-7

butyl-benzoát

ano

ne

ne

 

 

 

 

321

36080

0000137-66-6

askorbyl-palmitát

ano

ne

ne

 

 

 

 

322

63040

0000138-22-7

butyl-laktát

ano

ne

ne

 

 

 

 

323

11470

0000140-88-5

ethyl-akrylát

ne

ano

ne

 

(22)

 

 

324

83700

0000141-22-0

kyselina (Z)-12-hydroxyoktadec-9-enová

kyselina ricinolejová

ano

ne

ano

42

 

 

 

325

10780

0000141-32-2

butyl-akrylát

ne

ano

ne

 

(22)

 

 

326

12763

0000141-43-5

2-aminoethanol

2-aminoethan-1-ol

ano

ano

ne

0,05

 

Nepoužívat v předmětech, které jsou ve styku s tučnými potravinami, pro které je stanoven simulant D.

Pouze pro nepřímý styk s potravinami, za vrstvou PET.

 

35170

327

30140

0000141-78-6

ethyl-acetát

ano

ne

ne

 

 

 

 

328

65040

0000141-82-2

kyselina malonová

ano

ne

ne

 

 

 

 

329

59360

0000142-62-1

kyselina kapronová

ano

ne

ne

 

 

 

 

330

19470

0000143-07-7

kyselina laurová

ano

ano

ne

 

 

 

 

63280

331

22480

0000143-08-8

nonan-1-ol

ne

ano

ne

 

 

 

 

332

69760

0000143-28-2

oktadec-9-en-1-ol

oleylalkohol

ano

ne

ne

 

 

 

 

333

22775

0000144-62-7

kyselina šťavelová

ano

ano

ne

6

 

 

 

69920

334

17005

0000151-56-4

ethylenimin

aziridin

ne

ano

ne

ND

 

 

 

335

68960

0000301-02-0

oleamid

ano

ne

ne

 

 

 

 

336

15095

0000334-48-5

kyselina dekanová

kyselina kaprinová

ano

ano

ne

 

 

 

 

45940

337

15820

0000345-92-6

4,4’-difluorbenzofenon

bis(4-fluorfenyl)keton

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

338

71020

0000373-49-9

kyselina (Z)-hexadec-9-enová

kyselina palmitolejová

ano

ne

ne

 

 

 

 

339

86160

0000409-21-2

karbid křemíku

ano

ne

ne

 

 

 

 

340

47440

0000461-58-5

kyanoguanidin

dikyandiamid

ano

ne

ne

 

 

 

 

341

13180

0000498-66-8

bicyklo[2.2.1]hept-2-en

norbornen

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

22550

342

14260

0000502-44-3

kaprolakton

ne

ano

ne

 

(29)

 

 

343

23770

0000504-63-2

propan-1,3-diol

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

344

13810

0000505-65-7

1,3-dioxepan

ne

ano

ne

ND

 

 

(10)

21821

345

35840

0000506-30-9

kyselina ikosanová

kyselina arašidová

ano

ne

ne

 

 

 

 

346

10030

0000514-10-3

kyselina abietová

kyselina 13-isopropylpodokarpa-7,13-dien-15-ová

ne

ano

ne

 

 

 

 

347

13050

0000528-44-9

kyselina benzen-1,2,4-trikarboxylová

kyselina trimelitová

ne

ano

ne

 

(21)

 

 

25540

348

22350

0000544-63-8

kyselina myristová

kyselina tetradekanová

ano

ano

ne

 

 

 

 

67891

349

25550

0000552-30-7

trimelitanhydrid

ne

ano

ne

 

(21)

 

 

350

63920

0000557-59-5

kyselina lignocerová

kyselina tetrakosanová

ano

ne

ne

 

 

 

 

351

21730

0000563-45-1

3-methylbut-1-en

ne

ano

ne

ND

 

Pouze pro použití v polypropylenu.

(1)

352

16360

0000576-26-1

2,6-dimethylfenol

2,6-xylenol

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

353

42480

0000584-09-8

uhličitan rubidný

ano

ne

ne

12

 

 

 

354

25210

0000584-84-9

1,3-diisokyanato-4-methylbenzen

toluen-2,4-diisokyanát

ne

ano

ne

 

(17)

1 mg/kg v konečném výrobku, vyjádřeno jako suma isokyanátů.

(10)

355

20170

0000585-07-9

terc-butyl-methakrylát

ne

ano

ne

 

(23)

 

 

356

18820

0000592-41-6

hex-1-en

ne

ano

ne

3

 

 

 

357

13932

0000598-32-3

but-3-en-2-ol

ne

ano

ne

ND

 

K použití pouze jako komonomer pro přípravu polymerační přísady.

(1)

358

14841

0000599-64-4

4-(2-fenylpropan-2-yl)fenol

4-(α,α-dimethylbenzyl)fenol

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

359

15970

0000611-99-4

bis(4-hydroxyfenyl)keton

4,4’-dihydroxybenzofenon

ano

ano

ne

 

(8)

 

 

48720

360

57920

0000620-67-7

triheptanoát glycerolu

propan-(1,2,3-triyl)-trisheptanoát

ano

ne

ne

 

 

 

 

361

18700

0000629-11-8

hexan-1,6-diol

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

362

14350

0000630-08-0

oxid uhelnatý

ne

ano

ne

 

 

 

 

363

16450

0000646-06-0

1,3-dioxolan

ne

ano

ne

5

 

 

 

364

15404

0000652-67-5

1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol

ne

ano

ne

5

 

K použití pouze jako komonomer pro poly(ethylen-tereftalát-co-isosorbid-tereftalátu)

 

365

11680

0000689-12-3

isopropyl-akrylát

ne

ano

ne

 

(22)

 

 

366

22150

0000691-37-2

4-methylpent-1-en

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

367

16697

0000693-23-2

kyselina dodekandiová

ne

ano

ne

 

 

 

 

368

93280

0000693-36-7

dioktadecyl-3,3’-sulfandiyldipropanoát

ano

ne

ano

 

(14)

 

 

369

12761

0000693-57-2

kyselina 12-aminododekanová

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

370

21460

0000760-93-0

methakrylanhydrid

ne

ano

ne

 

(23)

 

 

371

11510

0000818-61-1

2-hydroxyethyl-akrylát

ne

ano

ne

 

(22)

 

 

11830

372

18640

0000822-06-0

hexan-1,6-diyldiisokyanát

hexamethylendiisokyanát

ne

ano

ne

 

(17)

1 mg/kg v konečném výrobku, vyjádřeno jako suma isokyanátů.

(10)

373

22390

0000840-65-3

dimethyl-(naftalen-2,6-dikarboxylát)

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

374

21190

0000868-77-9

2-hydroxyethyl-methakrylát

HEMA

ne

ano

ne

 

(23)

 

 

375

15130

0000872-05-9

dec-1-en

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

376

66905

0000872-50-4

N-methylpyrrolidon

ano

ne

ne

 

 

 

 

377

12786

0000919-30-2

(3-aminopropyl)triethoxysilan

ne

ano

ne

0,05

 

Zbytkový extrahovatelný obsah 3-aminopropyltriethoxysilanu musí být méně než 3 mg/kg plniva při použití pro reaktivní povrchovou úpravu anorganických plniv.

SML = 0,05 mg/kg při použití pro povrchovou úpravu materiálů a předmětů.

 

378

21970

0000923-02-4

N-(hydroxymethyl)methakrylamid

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

379

21940

0000924-42-5

N-(hydroxymethyl)akrylamid

ne

ano

ne

ND

 

 

 

380

11980

0000925-60-0

propyl-akrylát

ne

ano

ne

 

(22)

 

 

381

15030

0000931-88-4

cyklookten

ne

ano

ne

0,05

 

K použití pouze v polymerech ve styku s potravinami, pro které je stanoven simulant A.

 

382

19490

0000947-04-6

dodekano-12-laktam

laurolaktam

ne

ano

ne

5

 

 

 

383

72160

0000948-65-2

2-fenylindol

ano

ne

ano

15

 

 

 

384

40000

0000991-84-4

2-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyanilino)-4,6-bis(oktylsulfanyl)-1,3,5-triazin

2,6-di-terc-butyl-4-(4,6-bis(oktylthio)-1,3,5-triazin-2-ylamino)fenol

ano

ne

ano

30

 

 

 

385

11530

0000999-61-1

(2-hydroxypropan-1-yl)-akrylát

ne

ano

ne

0,05

 

SML vyjádřen jako suma (2-hydroxypropan-1-yl)-akrylátu a 2-hydroxyisopropyl-akrylátu.

Může obsahovat až 25 % (hmot.) 2-hydroxyisopropyl-akrylátu (CAS 0002918-23-2).

(1)

386

55280

0001034-01-1

oktyl-3,4,5-trihydroxybenzoát

oktyl-gallát

ano

ne

ne

 

(20)

 

 

387

26155

0001072-63-5

1-vinylimidazol

ne

ano

ne

0,05

 

 

(1)

388

25080

0001120-36-1

tetradec-1-en

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

389

22360

0001141-38-4

kyselina naftalen-2,6-dikarboxylová

ne

ano

ne

5

 

 

 

390

55200

0001166-52-5

dodecyl-3,4,5-trihydroxybenzoát

lauryl-gallát

ano

ne

ne

 

(20)

 

 

391

22932

0001187-93-5

perfluormethyl(perfluorvinyl)ether

ne

ano

ne

0,05

 

K použití pouze pro nepřilnavé povrchy.

 

392

72800

0001241-94-7

2-ethylhexyl-difenyl-fosfát

ano

ne

ano

2,4

 

 

 

393

37280

0001302-78-9

bentonit

ano

ne

ne

 

 

 

 

394

41280

0001305-62-0

hydroxid vápenatý

ano

ne

ne

 

 

 

 

395

41520

0001305-78-8

oxid vápenatý

ano

ne

ne

 

 

 

 

396

64640

0001309-42-8

hydroxid hořečnatý

ano

ne

ne

 

 

 

 

397

64720

0001309-48-4

oxid hořečnatý

ano

ne

ne

 

 

 

 

398

35760

0001309-64-4

oxid antimonitý

ano

ne

ne

0,04

 

SML vyjádřen jako antimon.

(6)

399

81600

0001310-58-3

hydroxid draselný

ano

ne

ne

 

 

 

 

400

86720

0001310-73-2

hydroxid sodný

ano

ne

ne

 

 

 

 

401

24475

0001313-82-2

sulfid sodný

ne

ano

ne

 

 

 

 

402

96240

0001314-13-2

oxid zinečnatý

ano

ne

ne

 

 

 

 

403

96320

0001314-98-3

sulfid zinečnatý

ano

ne

ne

 

 

 

 

404

67200

0001317-33-5

sulfid molybdeničitý

ano

ne

ne

 

 

 

 

405

16690

0001321-74-0

divinylbenzen

ne

ano

ne

ND

 

SML vyjádřen jako suma divinylbenzenu a ethylvinylbenzenu.

Může obsahovat až 45 % (hmot.) ethylvinylbenzenu.

(1)

406

83300

0001323-39-3

propylenglykol-monostearát

ano

ne

ne

 

 

 

 

407

87040

0001330-43-4

tetraboritan sodný

ano

ne

ne

 

(16)

 

 

408

82960

0001330-80-9

propylenglykol-monooleát

ano

ne

ne

 

 

 

 

409

62240

0001332-37-2

oxid železa

ano

ne

ne

 

 

 

 

410

62720

0001332-58-7

kaolin

ano

ne

ne

 

 

 

 

411

42080

0001333-86-4

saze

ano

ne

ne

 

 

Primární částice o rozměrech 10–300 nm seskupené tak, že dosahují rozměrů 100–1 200 nm, které mohou tvořit aglomeráty o rozměrech 300 nm–mm.

Toluenový extrakt: max. 0,1 %, stanoveno metodou ISO 6209.

UV absorbance cyclohexanového extraktu při 386 nm: < 0,02 pro 1 cm kyvetu nebo < 0,1 pro 5 cm kyvetu, stanoveno obecně uznávanou metodou analýzy.

Obsah benzo[a]pyrenu: max. 0,25 mg/kg sazí.

Maximální obsah sazí v polymeru: 2,5 % hmot.

 

412

45200

0001335-23-5

jodid měďný

ano

ne

ne

 

(6)

 

 

413

35600

0001336-21-6

hydroxid amonný

ano

ne

ne

 

 

 

 

414

87600

0001338-39-2

sorbitan-monolaurát

ano

ne

ne

 

 

 

 

415

87840

0001338-41-6

sorbitan-monostearát

ano

ne

ne

 

 

 

 

416

87680

0001338-43-8

sorbitan-monooleát

ano

ne

ne

 

 

 

 

417

85680

0001343-98-2

kyselina křemičitá

ano

ne

ne

 

 

 

 

418

34720

0001344-28-1

oxid hlinitý

ano

ne

ne

 

 

 

 

419

92150

0001401-55-4

taniny

ano

ne

ne

 

 

Podle specifikací JECFA.

 

420

19210

0001459-93-4

dimethyl-isoftalát

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

421

13000

0001477-55-0

1,3-bis(aminomethyl)benzen

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

422

38515

0001533-45-5

4,4’-bis(1,3-benzoxazol-2-yl)stilben

ano

ne

ano

0,05

 

 

(2)

423

22937

0001623-05-8

perfluorpropyl(perfluorvinyl)ether

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

424

15070

0001647-16-1

deka-1,9-dien

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

425

10840

0001663-39-4

terc-butyl-akrylát

ne

ano

ne

 

(22)

 

 

426

13510

0001675-54-3

2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan

diglycidylether bisfenolu A (= BADGE)

bis(2,3-epoxypropyl)ether 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propanu

ne

ano

ne

 

 

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1895/2005 (1).

 

13610

427

18896

0001679-51-2

4-(hydroxymethyl)cyklohex-1-en

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

428

95200

0001709-70-2

1,3,5-tris(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)- 2,4,6-trimethylbenzen

ano

ne

ne

 

 

 

 

429

13210

0001761-71-3

bis(4-aminocyklohexyl)methan

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

430

95600

0001843-03-4

1,1,3-tris(5-terc-butyl-4-hydroxy-2-methylfenyl)butan

ano

ne

ano

5

 

 

 

431

61600

0001843-05-6

fenyl[2-hydroxy-4-(oktyloxy)fenyl]methanon

2-hydroxy-4-(oktyloxy)benzofenon

ano

ne

ano

 

(8)

 

 

432

12280

0002035-75-8

adipanhydrid

ne

ano

ne

 

 

 

 

433

68320

0002082-79-3

oktadecyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxylfenyl)propanoát

ano

ne

ano

6

 

 

 

434

20410

0002082-81-7

diester kyseliny methakrylové s butan-1,4-diolem

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

435

14230

0002123-24-2

hexano-6-laktam, sodná sůl

ε-kaprolaktam, sodná sůl

ne

ano

ne

 

(4)

 

 

436

19480

0002146-71-6

vinyl-dodekanoát

vinyl-laurát

ne

ano

ne

 

 

 

 

437

11245

0002156-97-0

dodecyl-akrylát

lauryl-akrylát

ne

ano

ne

0,05

 

 

(2)

438

38875

0002162-74-5

bis(2,6-diisopropylfenyl)karbodiimid

ano

ne

ne

0,05

 

Pouze pro nepřímý styk s potravinami, za vrstvou PET.

 

439

21280

0002177-70-0

fenyl-methakrylát

ne

ano

ne

 

(23)

 

 

440

21340

0002210-28-8

propyl-methakrylát

ne

ano

ne

 

(23)

 

 

441

38160

0002315-68-6

propyl-benzoát

ano

ne

ne

 

 

 

 

442

13780

0002425-79-8

1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butan

butan-1,4-diol(diglycidyl)ether

ne

ano

ne

ND

 

Zbytkový obsah = 1 mg/kg v konečném výrobku, vyjádřeno jako epoxyskupina.

Molekulová hmotnost je 43 Da.

(10)

443

12788

0002432-99-7

kyselina 11-aminoundekanová

ne

ano

ne

5

 

 

 

444

61440

0002440-22-4

2-(2-hydroxy-5-methylfenyl)benzotriazol

ano

ne

ne

 

(12)

 

 

445

83440

0002466-09-3

kyselina difosforečná

kyselina pyrofosforečná

ano

ne

ne

 

 

 

 

446

10750

0002495-35-4

benzyl-akrylát

ne

ano

ne

 

(22)

 

 

447

20080

0002495-37-6

benzyl-methakrylát

ne

ano

ne

 

(23)

 

 

448

11890

0002499-59-4

oktyl-akrylát

ne

ano

ne

 

(22)

 

 

449

49840

0002500-88-1

dioktadecyldisulfid

ano

ne

ano

3

 

 

 

450

24430

0002561-88-8

anhydrid kyseliny dekandiové

sebakanhydrid

ne

ano

ne

 

 

 

 

451

66755

0002682-20-4

2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on

ano

ne

ne

0,5

 

K použití pouze ve vodných disperzích a emulzích polymeru.

 

452

38885

0002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimethylfenyl)-6-[2-hydroxy-4-(oktyloxy)fenyl]-1,3,5-triazin

ano

ne

ne

0,05

 

Pouze pro použití u vodnatých potravin.

 

453

26320

0002768-02-7

vinyltrimethoxysilan

ne

ano

ne

0,05

 

 

(10)

454

12670

0002855-13-2

3-(aminomethyl)- 3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin

ne

ano

ne

6

 

 

 

455

20530

0002867-47-2

2-(dimethylamino)ethyl-methakrylát

ne

ano

ne

ND

 

 

 

456

10810

0002998-08-5

sek-butyl-akrylát

ne

ano

ne

 

(22)

 

 

457

20140

0002998-18-7

sek-butyl-methakrylát

ne

ano

ne

 

(23)

 

 

458

36960

0003061-75-4

dokosanamid

behenamid

ano

ne

ne

 

 

 

 

459

46870

0003135-18-0

dioktadecyl-3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzylfosfonát

ano

ne

ne

 

 

 

 

460

14950

0003173-53-3

cyklohexylisokyanát

ne

ano

ne

 

(17)

1 mg/kg v konečném výrobku, vyjádřeno jako suma isokyanátů.

(10)

461

22420

0003173-72-6

1,5-diisokyanatonaftalen

naftalen-1,5-diyldiisokyanát

ne

ano

ne

 

(17)

1 mg/kg v konečném výrobku, vyjádřeno jako suma isokyanátů.

(10)

462

26170

0003195-78-6

N-methyl-N-vinylacetamid

ne

ano

ne

0,02

 

 

(1)

463

25840

0003290-92-4

2,2-bis[(methakryloyloxy)methyl]butyl-methakrylát

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

464

61280

0003293-97-8

fenyl[4-(hexyloxy)-2-hydroxyfenyl]methanon

2-hydroxy-4-(hexyloxy)benzofenon

ano

ne

ano

 

(8)

 

 

465

68040

0003333-62-8

3-fenyl-7-(2H-nafto[1,2-d]triazol-2-yl)- 2H-chromen-2-on

3-fenyl-7-(2H-nafto[1,2-d]triazol-2-yl)kumarin

ano

ne

ne

 

 

 

 

466

50640

0003648-18-8

dioktylcín-didodekanoát

dioktylcín-dilaurát

ano

ne

ne

 

(10)

 

 

467

14800

0003724-65-0

kyselina (E)-but-2-enová

kyselina krotonová

ano

ano

ne

0,05

 

 

(1)

45600

468

71960

0003825-26-1

amonium-perfluoroktanoát

ano

ne

ne

 

 

K použití pouze v předmětech pro opakované použití spékaných při vysokých teplotách.

 

469

60480

0003864-99-1

2-(3,5-di-terc-butyl-2-hydroxyfenyl)-5-chlorbenzotriazol

ano

ne

ano

 

(12)

 

 

470

60400

0003896-11-5

2-terc-butyl-6-(5-chlor-2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylfenol

2-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylfenyl)-5-chlorbenzotriazol

ano

ne

ano

 

(12)

 

 

471

24888

0003965-55-7

monosodná sůl dimethylesteru kyseliny 5-sulfoisoftalové

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

472

66560

0004066-02-8

2,2’-methylenbis(6-cyklohexyl-4-methylfenol)

ano

ne

ano

 

(5)

 

 

473

12265

0004074-90-2

divinyl-adipát

ne

ano

ne

ND

 

5 mg/kg v konečném výrobku.

Pouze pro použití jako komonomer.

(1)

474

43600

0004080-31-3

1-(3-chlorallyl)- 3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchlorid

ano

ne

ne

0,3

 

 

 

475

19110

0004098-71-9

3-(isokyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexylisokyanát

ne

ano

ne

 

(17)

1 mg/kg v konečném výrobku, vyjádřeno jako suma isokyanátů.

(10)

476

16570

0004128-73-8

4,4’-oxydifenyldiisokyanát

bis(4-isokyanatofenyl)ether

ne

ano

ne

 

(17)

1 mg/kg v konečném výrobku, vyjádřeno jako suma isokyanátů.

(10)

477

46720

0004130-42-1

2,6-di-terc-butyl-4-ethylfenol

ano

ne

ano

4,8

 

 

(1)

478

60180

0004191-73-5

isopropyl-4-hydroxybenzoát

ano

ne

ne

 

 

 

 

479

12970

0004196-95-6

anhydrid kyseliny nonandiové

azelanhydrid

ne

ano

ne

 

 

 

 

480

46790

0004221-80-1

2,4-di-terc-butylfenyl-3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzoát

ano

ne

ne

 

 

 

 

481

13060

0004422-95-1

benzen-1,3,5-tris(karbonylchlorid)

ne

ano

ne

0,05

 

SML vyjádřen jako benzen-1,3,5-trikarboxylová kyselina.

(1)

482

21100

0004655-34-9

isopropyl-methakrylát

ne

ano

ne

 

(23)

 

 

483

68860

0004724-48-5

kyselina oktylfosfonová

ano

ne

ne

0,05

 

 

 

484

13395

0004767-03-7

kyselina 2,2-bis(hydroxymethyl)propanová

ne

ano

ne

0,05

 

 

(1)

485

13560

0005124-30-1

bis(4-isokyanatocyklohexyl)methan

dicyklohexylmethan-4,4’-diisokyanát

ne

ano

ne

 

(17)

1 mg/kg v konečném výrobku, vyjádřeno jako suma isokyanátů.

(10)

15700

486

54005

0005136-44-7

N-(2-palmitamidoethyl)stearamid

ano

ne

ne

 

 

 

 

487

45640

0005232-99-5

ethyl-3,3-difenyl-2-kyanakrylát

ano

ne

ne

0,05

 

 

 

488

53440

0005518-18-3

N,N′-ethylenebis(palmitamid)

ano

ne

ne

 

 

 

 

489

41040

0005743-36-2

kalcium-butanoát

kalcium-butyrát

ano

ne

ne

 

 

 

 

490

16600

0005873-54-1

2,4’-methylendifenyldiisokyaná

(2-isokyanatofenyl)(4-isokyanatofenyl)methan

ne

ano

ne

 

(17)

1 mg/kg v konečném výrobku, vyjádřeno jako suma isokyanátů.

(10)

491

82720

0006182-11-2

propylenglykol-distearát

ano

ne

ne

 

 

 

 

492

45650

0006197-30-4

2-ethyhexyl-(3,3-difenyl-2-kyanakrylát)

ano

ne

ne

0,05

 

 

 

493

39200

0006200-40-4

bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylamoniumchlorid

[3-(dodecyloxy)-2-hydroxypropyl]bis(2-hydroxyethyl)methylamoniumchlorid

ano

ne

ne

1,8

 

 

 

494

62140

0006303-21-5

kyselina fosforná

ano

ne

ne

 

 

 

 

495

35160

0006642-31-5

6-amino-1,3-dimethyluracil

ano

ne

ne

5

 

 

 

496

71680

0006683-19-8

pentaerythritol-tetrakis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát]

ano

ne

ne

 

 

 

 

497

95020

0006846-50-0

2,2,4-trimethylpentan-1,3-diyl-diisobutyrát

ano

ne

ne

5

 

Pouze pro použití v rukavicích na jedno použití.

 

498

16210

0006864-37-5

4,4’-methylenbis(2-methylcyklohexan-1-amin)

ne

ano

ne

0,05

 

Pouze pro použití v polyamidech.

(5)

499

19965

0006915-15-7

kyselina jablečná

kyselina hydroxybutandiová

ano

ano

ne

 

 

Při použití jako monomer pouze k použití jako komonomer v alifatických polyesterech do maximální koncentrace 1 % molární.

 

65020

500

38560

0007128-64-5

2,5-bis(5-terc-butylbenzoxazol-2-yl)thiofen

ano

ne

ano

0,6

 

 

 

501

34480

hliníková vlákna, vločky a prášky

ano

ne

ne

 

 

 

 

502

22778

0007456-68-0

4,4’-oxybis(benzen-1-sulfonylazid)

ne

ano

ne

0,05

 

 

(1)

503

46080

0007585-39-9

β-dextrin

ano

ne

ne

 

 

 

 

504

86240

0007631-86-9

oxid křemičitý

ano

ne

ne

 

 

Pro syntetický amorfní oxid křemičitý: primární částice o rozměrech 1–100 nm seskupené tak, že dosahují rozměrů 0,1–1 µm, které mohou tvořit aglomeráty o rozměrech 3 µm až mm.

 

505

86480

0007631-90-5

hydrogensiřičitan sodný

ano

ne

ne

 

(19)

 

 

506

86920

0007632-00-0

dusitan sodný

ano

ne

ne

0,6

 

 

 

507

59990

0007647-01-0

kyselina chlorovodíková

ano

ne

ne

 

 

 

 

508

86560

0007647-15-6

bromid sodný

ano

ne

ne

 

 

 

 

509

23170

0007664-38-2

kyselina fosforečná

ano

ano

ne

 

 

 

 

72640

510

12789

0007664-41-7

amoniak

ano

ano

ne

 

 

 

 

35320

511

91920

0007664-93-9

kyselina sírová

ano

ne

ne

 

 

 

 

512

81680

0007681-11-0

jodid draselný

ano

ne

ne

 

(6)

 

 

513

86800

0007681-82-5

jodid sodný

ano

ne

ne

 

(6)

 

 

514

91840

0007704-34-9

síra

ano

ne

ne

 

 

 

 

515

26360

0007732-18-5

voda

ano

ano

ne

 

 

V souladu se směrnicí 98/83/ES (2).

 

95855

516

86960

0007757-83-7

siřičitan sodný

ano

ne

ne

 

(19)

 

 

517

81520

0007758-02-3

bromid draselný

ano

ne

ne

 

 

 

 

518

35845

0007771-44-0

(5E, 8E, 11E, 14E)-ikosa-5,8,11,14-tetraenová kyselina

(E,E,E,E)-ikosa-5,8,11,14-tetraenová kyselina

kyselina arašidonová

ano

ne

ne

 

 

 

 

519

87120

0007772-98-7

thiosíran sodný

ano

ne

ne

 

(19)

 

 

520

65120

0007773-01-5

chlorid manganatý

ano

ne

ne

 

 

 

 

521

58320

0007782-42-5

grafit

ano

ne

ne

 

 

 

 

522

14530

0007782-50-5

chlor

ne

ano

ne

 

 

 

 

523

45195

0007787-70-4

bromid měďný

ano

ne

ne

 

 

 

 

524

24520

0008001-22-7

sójový olej

ne

ano

ne

 

 

 

 

525

62640

0008001-39-6

japonský vosk

ano

ne

ne

 

 

 

 

526

43440

0008001-75-0

cerezin

ano

ne

ne

 

 

 

 

527

14411

0008001-79-4

ricinový olej

ano

ano

ne

 

 

 

 

42880

528

63760

0008002-43-5

lecitin

ano

ne

ne

 

 

 

 

529

67850

0008002-53-7

montanní vosk

ano

ne

ne

 

 

 

 

530

41760

0008006-44-8

kandelilový vosk

ano

ne

ne

 

 

 

 

531

36880

0008012-89-3

včelí vosk

ano

ne

ne

 

 

 

 

532

88640

0008013-07-8

sójový olej, epoxidovaný

ano

ne

ne

60

30 (*)

(32)

(*)

V případě těsnicích kroužků z PVC k uzavírání sklenic s počáteční a pokračovací kojeneckou výživou podle vymezení ve směrnici 2006/141/ES nebo s obilnými a ostatními příkrmy pro kojence a malé děti podle vymezení ve směrnici 2006/125/ES se SML snižuje na 30 mg/kg.

Oxiran < 8 %, jodové číslo < 6.

 

533

42720

0008015-86-9

karnaubský vosk

ano

ne

ne

 

 

 

 

534

80720

0008017-16-1

polyfosforečné kyseliny

ano

ne

ne

 

 

 

 

535

24100

0008050-09-7

kalafuna

kalafunová pryskyřice

ano

ano

ne

 

 

 

 

24130

24190

83840

536

84320

0008050-15-5

ester hydrogenované kalafuny s methanolem

ano

ne

ne

 

 

 

 

537

84080

0008050-26-8

ester kalafuny s pentaerythritolem

ano

ne

ne

 

 

 

 

538

84000

0008050-31-5

ester kalafuny s glycerolem

ano

ne

ne

 

 

 

 

539

24160

0008052-10-6

talový olej

ne

ano

ne

 

 

 

 

540

63940

0008062-15-5

kyselina lignosulfonová

ano

ne

ne

0,24

 

K použití pouze jako rozprašovač pro disperzi plastů.

 

541

58480

0009000-01-5

arabská guma

ano

ne

ne

 

 

 

 

542

42640

0009000-11-7

karboxymethylcelulóza

ano

ne

ne

 

 

 

 

543

45920

0009000-16-2

dammar

ano

ne

ne

 

 

 

 

544

58400

0009000-30-0

guarová guma

ano

ne

ne

 

 

 

 

545

93680

0009000-65-1

tragantová pryskyřice

ano

ne

ne

 

 

 

 

546

71440

0009000-69-5

pektin

ano

ne

ne

 

 

 

 

547

55440

0009000-70-8

želatina

ano

ne

ne

 

 

 

 

548

42800

0009000-71-9

kasein

ano

ne

ne

 

 

 

 

549

80000

0009002-88-4

polyethylenový vosk

ano

ne

ne

 

 

 

 

550

81060

0009003-07-0

polypropylenový vosk

ano

ne

ne

 

 

 

 

551

79920

0009003-11-6

0106392-12-5

poly(ethylenglykol-co-propylenglykol)

ano

ne

ne

 

 

 

 

552

81500

0009003-39-8

poly(vinylpyrrolidon)

ano

ne

ne

 

 

Látka musí splňovat kritéria pro čistotu stanovená ve směrnici Komise 2008/84/ES (3).

 

553

14500

0009004-34-6

celulóza

ano

ano

ne

 

 

 

 

43280

554

43300

0009004-36-8

acetát-butyrát celulózy

ano

ne

ne

 

 

 

 

555

53280

0009004-57-3

ethylcelulóza

ano

ne

ne

 

 

 

 

556

54260

0009004-58-4

ethyl(2-hydroxyethyl)celulóza

ano

ne

ne

 

 

 

 

557

66640

0009004-59-5

ethyl(methyl)celulóza

ano

ne

ne

 

 

 

 

558

60560

0009004-62-0

hydroxyethylcelulóza

2-hydroxyethylcelulóza

ano

ne

ne

 

 

 

 

559

61680

0009004-64-2

hydroxypropylcelulóza

ano

ne

ne

 

 

 

 

560

66700

0009004-65-3

hydroxypropyl(methyl)celulóza

ano

ne

ne

 

 

 

 

561

66240

0009004-67-5

methylcelulóza

ano

ne

ne

 

 

 

 

562

22450

0009004-70-0

nitrocelulóza

ne

ano

ne

 

 

 

 

563

78320

0009004-97-1

polyethylenglykol-12-hydroxyoktadec-9-enoát

poly(ethylenglykol)-monoricinoleát

ano

ne

ano

42

 

 

 

564

24540

0009005-25-8

škrob, jedlý

ano

ano

ne

 

 

 

 

88800

565

61120

0009005-27-0

(2-hydroxyethyl)škrob

ano

ne

ne

 

 

 

 

566

33350

0009005-32-7

kyselina alginová

ano

ne

ne

 

 

 

 

567

82080

0009005-37-2

propylenglykol-alginát

ano

ne

ne

 

 

 

 

568

79040

0009005-64-5

poly(ethylenglykol)-sorbitan-monolaurát

ano

ne

ne

 

 

 

 

569

79120

0009005-65-6

poly(ethylenglykol)-sorbitan-monooleát

ano

ne

ne

 

 

 

 

570

79200

0009005-66-7

poly(ethylenglykol)-sorbitan-monopalmitát

ano

ne

ne

 

 

 

 

571

79280

0009005-67-8

poly(ethylenglykol)-sorbitan-monostearát

ano

ne

ne

 

 

 

 

572

79360

0009005-70-3

poly(ethylenglykol)-sorbitan-trioleát

ano

ne

ne

 

 

 

 

573

79440

0009005-71-4

poly(ethylenglykol)-sorbitan-tristearát

ano

ne

ne

 

 

 

 

574

24250

0009006-04-6

kaučuk, přírodní

ano

ano

ne

 

 

 

 

84560

575

76721

0063148-62-9

poly(dimethylsiloxan) (Mw > 6 800 Da)

ano

ne

ne

 

 

Viskozita při 25 °C nejméně 100 cSt (100 × 10-6 m2/s).

 

576

60880

0009032-42-2

2-hydroxyethyl(methyl)celulóza

ano

ne

ne

 

 

 

 

577

62280

0009044-17-1

kopolymer 2-methylpropenu a butenu

ano

ne

ne

 

 

 

 

578

79600

0009046-01-9

poly(ethylenglykol)tridecylether, fosfát

ano

ne

ne

5

 

Pouze pro materiály a předměty určené pro styk s vodnatými potravinami.

Poly(ethylenglykol) (EO ≤ 11) tridecylether fosfát (mono- a dialkyl ester) s max. 10 % obsahem poly(ethylenglykolu) (EO ≤ 11) tridecyletheru.

 

579

61800

0009049-76-7

hydroxypropylškrob

ano

ne

ne

 

 

 

 

580

46070

0010016-20-3

α-dextrin

ano

ne

ne

 

 

 

 

581

36800

0010022-31-8

dusičnan barnatý

ano

ne

ne

 

 

 

 

582

50240

0010039-33-5

dioktylcín-bis(2-ethylhexyl-maleinát)

ano

ne

ne

 

(10)

 

 

583

40400

0010043-11-5

nitrid boru

ano

ne

ne

 

(16)

 

 

584

13620

0010043-35-3

kyselina boritá

ano

ano

ne

 

(16)

 

 

40320

585

41120

0010043-52-4

chlorid vápenatý

ano

ne

ne

 

 

 

 

586

65280

0010043-84-2

hypofosfit manganatý

ano

ne

ne

 

 

 

 

587

68400

0010094-45-8

oktadecyl-(Z)-dokos-9-enamid oktadecylerukamid

N-oktadecyldokos-13-enamid

ano

ne

ano

5

 

 

 

588

64320

0010377-51-2

jodid lithný

ano

ne

ne

 

(6)

 

 

589

52645

0010436-08-5

(Z)-ikos-11-enamid

ano

ne

ne

 

 

 

 

590

21370

0010595-80-9

2-sulfoethyl-methakrylát

ne

ano

ne

ND

 

 

(1)

591

36160

0010605-09-1

askorbyl-oktadekanoát

askorbyl-stearát

ano

ne

ne

 

 

 

 

592

34690

0011097-59-9

hydroxid-uhličitan hořečnato-hlinitý

ano

ne

ne

 

 

 

 

593

44960

0011104-61-3

oxid kobaltu

ano

ne

ne

 

 

 

 

594

65360

0011129-60-5

oxid manganatý

ano

ne

ne

 

 

 

 

595

19510

0011132-73-3

lignocelulóza

ne

ano

ne

 

 

 

 

596

95935

0011138-66-2

xanthanová guma

ano

ne

ne

 

 

 

 

597

67120

0012001-26-2

slída

ano

ne

ne

 

 

 

 

598

41600

0012004-14-7

0037293-22-4

sulfohlinitan vápenatý

ano

ne

ne

 

 

 

 

599

36840

0012007-55-5

tetraboritan barnatý

ano

ne

ne

 

(16)

 

 

600

60030

0012072-90-1

hydromagnesit

ano

ne

ne

 

 

 

 

601

35440

0012124-97-9

bromid amonný

ano

ne

ne

 

 

 

 

602

70240

0012198-93-5

ozokerit

ano

ne

ne

 

 

 

 

603

83460

0012269-78-2

pyrofylit

ano

ne

ne

 

 

 

 

604

60080

0012304-65-3

hydrotalcit

ano

ne

ne

 

 

 

 

605

11005

0012542-30-2

dicyklopentyl-akrylát

ne

ano

ne

0,05

 

 

(1)

606

65200

0012626-88-9

hydroxid manganatý

ano

ne

ne

 

 

 

 

607

62245

0012751-22-3

fosfid železa

ano

ne

ne

 

 

Pouze pro použití u polymerů a kopolymerů PET.

 

608

40800

0013003-12-8

tetratridecyl-[4,4’-butan-1,1-diylbis(2-terc-butyl-5-methylfenyl)]-bisfosfit

[4,4-butan-1,1-diylbis(6-terc-butyl-3-methylfenyl)]-bis(ditridecyl-fosfit)

ano

ne

ano

6

 

 

 

609

83455

0013445-56-2

kyselina difosforitá

kyselina pyrofosforitá

ano

ne

ne

 

 

 

 

610

93440

0013463-67-7

oxid titaničitý

ano

ne

ne

 

 

 

 

611

35120

0013560-49-1

2,2’-sulfandiyldiethyl-bis((E)-3-aminobut-2-enoát)

thiobis(2-hydroxyethyl)diester kyseliny (E)-3-aminobut-2-enové

ano

ne

ne

 

 

 

 

612

16694

0013811-50-2

N,N′-divinylimidazolidin-2-on

1,3-divinylimidazolidin-2-on

ne

ano

ne

0,05

 

 

(10)

613

95905

0013983-17-0

wollastonit

ano

ne

ne

 

 

 

 

614

45560

0014464-46-1

kristobalit

ano

ne

ne

 

 

 

 

615

92080

0014807-96-6

talek

ano

ne

ne

 

 

 

 

616

83470

0014808-60-7

křemen

ano

ne

ne

 

 

 

 

617

10660

0015214-89-8

kyselina 2-akrylamido-2-methylpropan-1-sulfonová

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

618

51040

0015535-79-2

di-n-oktylcín-sulfanylacetát

2,2-dioktyl-1,3,2-oxathiastannolan-5-on

ano

ne

ne

 

(10)

 

 

619

50320

0015571-58-1

bis[({[(2-ethylhexyl)oxy]karbonyl}methyl)sulfanyl]dioktylstannan

dioktylcín-bis({[(2-ethylhexyl)oxy]karbonyl}methanthiolát)

ano

ne

ne

 

(10)

 

 

620

50720

0015571-60-5

dioktylcín-dimaleinát

ano

ne

ne

 

(10)

 

 

621

17110

0016219-75-3

5-ethylidenbicyklo[2.2.1]hept-2-en

ne

ano

ne

0,05

 

 

(9)

622

69840

0016260-09-6

N-(Z)-oktadec-9-en-1-ylhexadekanamid N-oktadec-9-en-1-ylpalmitamid

ano

ne

ano

5

 

 

 

623

52640

0016389-88-1

dolomit

ano

ne

ne

 

 

 

 

624

18897

0016712-64-4

kyselina 6-hydroxynaftalen-2-karboxylová

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

625

36720

0017194-00-2

hydroxid barnatý

ano

ne

ne

 

 

 

 

626

57800

0018641-57-1

glycerol-tridokosanát

glycerol-tribehenát

ano

ne

ne

 

 

 

 

627

59760

0019569-21-2

huntit

ano

ne

ne

 

 

 

 

628

96190

0020427-58-1

hydroxid zinečnatý

ano

ne

ne

 

 

 

 

629

34560

0021645-51-2

hydroxid hlinitý

ano

ne

ne

 

 

 

 

630

82240

0022788-19-8

propylenglykol-dilaurát

propylenglykol-dioktadekanoát

ano

ne

ne

 

 

 

 

631

59120

0023128-74-7

N,N′-hexan-1,6-diylbis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanamid]

ano

ne

ano

45

 

 

 

632

52880

0023676-09-7

ethyl-4-ethoxybenzoát

ano

ne

ne

3,6

 

 

 

633

53200

0023949-66-8

2-ethoxy-2’-ethyloxalanilid

N-(2-ethoxyfenyl)-N′-(2-ethylfenyl)oxalamid

ano

ne

ano

30

 

 

 

634

25910

0024800-44-0

tripropylenglykol

ne

ano

ne

 

 

 

 

635

40720

0025013-16-5

2-terc-butyl-4-methoxyfenol

terc-butyl-4-hydroxyanisol

ano

ne

ne

30

 

 

 

636

31500

0025134-51-4

kopolymer kyseliny akrylové a 2-ethylhexyl-akrylátu

ano

ne

ne

0,05

(22)

SML vyjádřen jako 2-ethylhexyl-akrylát.

 

637

71635

0025151-96-6

2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-dioktadec-9-enoát

pentaerythritol-dioleát

ano

ne

ne

0,05

 

Nepoužívat v předmětech, které jsou ve styku s tučnými potravinami, pro které je stanoven simulant D.

 

638

23590

0025322-68-3

poly(ethylenglykol)

ano

ano

ne

 

 

 

 

76960

639

23651

0025322-69-4

poly(propylenglykol)

ano

ano

ne

 

 

 

 

80800

640

54930

0025359-91-5

kopolymer 1-naftolu a formaldehydu

poly(1-naftol-co-formaldehyd)

ano

ne

ne

0,05

 

 

 

641

22331

0025513-64-8

směs (35–45 % hmot.) 2,2,4-trimethylhexan-1,6-diaminu a (55–65 % hmot.) 2,4,4-trimethylhexan-1,6-diaminu

ne

ano

ne

0,05

 

 

(10)

642

64990

0025736-61-2

sodná sůl kopolymeru maleinanhydridu a styrenu

ano

ne

ne

 

 

Frakce s molekulovou hmotností < 1 000 Da nesmí přesáhnout 0,05 % (hmot.).

 

643

87760

0026266-57-9

sorbitan-monopalmitát

ano

ne

ne

 

 

 

 

644

88080

0026266-58-0

sorbitan-trioleát

ano

ne

ne

 

 

 

 

645

67760

0026401-86-5

tris({[(isooktyloxy)karbonyl]methyl}sulfanyl)oktylstannan

oktylcín-tris{[(isooktyloxy)karbonyl]methanthiolát}

ano

ne

ne

 

(11)

 

 

646

50480

0026401-97-8

bis({[(isooktyloxy)karbonyl]methyl}sulfanyl)dioktylstannan

dioktylcín-bis{[(isooktyloxy)karbonyl]methanthiolát}

di-n-oktylcínbis(isooktylsulfanylacetát)

ano

ne

ne

 

(10)

 

 

647

56720

0026402-23-3

glycerol-monohexanoát

glycerol-monokapronát

ano

ne

ne

 

 

 

 

648

56880

0026402-26-6

glycerol-monooktanoát

ano

ne

ne

 

 

 

 

649

47210

0026427-07-6

dibutyl-thiocíničitan, polymer

thiobis(butylcín sulfid), polymer

ano

ne

ne

 

 

Molekulová jednotka = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5–2)

 

650

49600

0026636-01-1

bis({[(isooktyloxy)karbonyl]methyl}sulfanyl)dimethylstannan

dimethylcín-bis{[(isooktyloxy)karbonyl]methylthiolát}

dimethylcínbis(isooktylsulfanylacetát)

ano

ne

ne

 

(9)

 

 

651

88240

0026658-19-5

sorbitan-tristearát

ano

ne

ne

 

 

 

 

652

38820

0026741-53-7

bis(2,4-di-terc-butylfenyl)pentaerythritoldifosfit

3,9-bis(2,4-di-terc-butylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan

ano

ne

ano

0,6

 

 

 

653

25270

0026747-90-0

1,3-diisokyanato-4-methylbenzen, dimer toluen-2,4-diisokyanát, dimer

ne

ano

ne

 

(17)

1 mg/kg v konečném výrobku, vyjádřeno jako suma isokyanátů.

(10)

654

88600

0026836-47-5

sorbitol-monostearát

D-glucitol-monostearát

ano

ne

ne

 

 

 

 

655

25450

0026896-48-0

tricyklodekandimethanol

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

656

24760

0026914-43-2

kyselina styrensulfonová

ne

ano

ne

0,05

 

 

 

657

67680

0027107-89-7

tris[({[(2-ethylhexyl)oxy]karbonyl}methyl)sulfanyl]oktylstannan

oktylcín-tris({[(2-ethylhexyl)oxy]karbonyl}methanthiolát)

mono-n-oktylcín-tris(2-ethylhexylsulfanylacetát)

ano

ne

ne

 

(11)

 

 

658

5