24.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 183/13


Jednací řád odvolacího výboru (nařízení (EU) č. 182/2011)

Přijatý odvolacím výborem dne 29. března 2011

2011/C 183/05

ODVOLACÍ VÝBOR,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí, (1) a zejména na čl. 3 odst. 7 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

PŘIJAL TENTO JEDNACÍ ŘÁD:

Článek 1

Obecná pravidla pro svolání zasedání

1.   Aniž je dotčen článek 2, pokud předseda výboru rozhodne v souladu s čl. 5 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 182/2011 o předložení případu odvolacímu výboru, předseda neprodleně sdělí členům výboru a stálým zastoupením členských států (dále jen „stálá zastoupení“) své rozhodnutí. Datum tohoto sdělení se považuje za datum předložení věci. Ke sdělení o předložení věci se přiloží konečný návrh prováděcího aktu, který se předloží hlasování výboru.

2.   V případech uvedených v článku 7 nařízení (EU) č. 182/2011 předseda výboru neprodleně předloží odvolacímu výboru prováděcí akt. Datum předložení prováděcího aktu se považuje za datum předložení věci.

3.   V souladu s třetím pododstavcem čl. 3 odst. 7 nařízení (EU) č. 182/2011 se uskuteční zasedání odvolacího výboru nejdříve 14 kalendářních dní a nejpozději šest týdnů ode dne předložení věci.

4.   S výjimkou řádně odůvodněných případů svolá předseda zasedání nejdříve 14 dnů poté, co byl výboru předložen návrh prováděcího aktu a návrh pořadu jednání.

5.   V souladu s pátým pododstavcem čl. 3 odst. 7 nařízení (EU) č. 182/2011 stanoví Komise datum zasedání odvolacího výboru v úzké spolupráci s členskými státy tak, aby mohly členské státy a Komise zajistit zastoupení na odpovídající úrovni.

Komise za tím účelem konzultuje s členskými státy různé možnosti data zasedání. Členské státy mohou v tomto směru podávat návrhy a uvádět úroveň zastoupení, kterou považují za náležitou jak z hlediska výše, tak z hlediska horizontálního, včetně ministerské úrovně. Obecně platí, že zastoupení by nemělo být nižší než na úrovni členů výboru stálých zástupců vlád členských států. Komise bude brát maximální ohled na tyto návrhy.

Článek 2

Svolání zasedání v případech návrhu konečných antidumpingových nebo vyrovnávacích opatření

1.   V případech uvedených v čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) č. 182/2011 Komise neprodleně po hlasování zahájí konzultace s členskými státy.

2.   Předseda sdělí členům výboru a stálým zastoupením výsledky konzultací ustanovených v odstavci 1 a na jejich základě předloží odvolacímu výboru buď:

a)

verzi návrhu prováděcího aktu, pro kterou výbor hlasoval; nebo

b)

pozměněnou verzi návrhu prováděcího aktu.

Datum předložení podle prvního pododstavce se považuje za datum předložení věci. K tomu dojde nejdříve za 14 kalendářních dní a nejpozději za jeden měsíc ode dne konání zasedání výboru.

3.   V souladu s druhým pododstavcem čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) č. 182/2011 se odvolací výbor sejde nejdříve za 14 kalendářních dní a nejpozději za jeden měsíc ode dne předložení věci.

4.   V souladu s druhým pododstavcem čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) č. 182/2011 není lhůtami stanovenými v tomto článku dotčena potřeba zajistit, aby byly dodrženy lhůty stanovené v příslušných základních aktech.

Článek 3

Předkládání podkladů členům odvolacího výboru

1.   Předseda odvolacího výboru připraví pořad jednání a předloží jej odvolacímu výboru.

2.   Předseda odvolacího výboru předloží členům odvolacího výboru pozvání, návrh prováděcích aktů a další dokumenty pro zasedání v dostatečném předstihu před konáním zasedání s ohledem na naléhavost a složitost dané věci, nejpozději však 14 kalendářních dnů před datem konání zasedání v souladu s čl. 1 odst. 4. Dokumenty budou předloženy v souladu s čl. 11 odst. 2.

Článek 4

Stanovisko odvolacího výboru

1.   Odvolací výbor zaujme stanovisko k návrhu prováděcího aktu nebo v případě článku 7 nařízení (EU) č. 182/2011 k prováděcímu aktu ve lhůtě stanovené předsedou výboru podle čl. 3 odst. 3 a třetího pododstavce čl. 3 odst. 7 nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   V souladu s čl. 3 odst. 4 a čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 182/2011 usiluje předseda o nalezení řešení, která mají co nejširší podporu v odvolacím výboru. Před hlasováním by měl předseda sdělit výboru, jakým způsobem byla zohledněna diskuse a návrhy změn, zejména ty návrhy, kterým se dostalo široké podpory ze strany odvolacího výboru.

3.   Odvolací výbor zaujme stanovisko kvalifikovanou většinou podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 182/2011.

Odchylně od prvního pododstavce podle čl. 6 odst. 5 nařízení (EU) č. 182/2011 zaujme odvolací výbor do dne 1. září 2012 stanovisko k návrhům konečných antidumpingových nebo vyrovnávacích opatření prostou většinou všech svých členů.

4.   Pokud žádný člen odvolacího výboru nemá námitky, může předseda konstatovat, že odvolací výbor zaujal kladné stanovisko k návrhu prováděcího aktu na základě konsenzu, aniž by se přistoupilo k formálnímu hlasování.

5.   Z vlastního podnětu nebo na žádost člena odvolacího výboru může předseda po poradě s členy odvolacího výboru odložit hlasování na konec zasedání nebo na další zasedání.

6.   V případě, že odvolací výbor nezaujme žádné stanovisko, sdělí předseda co nejdříve členům tohoto výboru, zda Komise zamýšlí přijmout návrh prováděcího aktu.

Článek 5

Zastupování a kvórum

1.   Každý členský stát se považuje za jednoho člena odvolacího výboru. Každý člen odvolacího výboru rozhoduje o složení své delegace a informuje o něm předsedu a ostatní členské státy, aby byla dosažena co možná nejvíce stejnorodá úroveň zastoupení na zasedáních odvolacího výboru. Informaci o složení každé delegace je třeba sdělit předsedovi odvolacího výboru v přiměřené době, nejpozději 5 kalendářních dnů před datem konání zasedání odvolacího výboru.

2.   Úhrada cestovních nákladů Komisí se omezuje na jednu osobu za členský stát.

3.   Delegace členského státu smí zastupovat nanejvýš jeden jiný členský stát. Členský stát, který bude takto zastoupen, sdělí tuto skutečnost před schůzí, nebo nejpozději před hlasováním předsedovi.

4.   Aby byl odvolací výbor usnášeníschopný, musí být přítomna většina členských států. Toto pravidlo platí i tehdy, když odvolací výbor přijímá stanovisko jednomyslně. Pokud však časová lhůta pro vydání stanoviska odvolacího výboru uplynula z titulu uplatnění čl. 3 odst. 3 nebo odst. 7 nařízení (EU) č. 182/2011, má se za to, že pro účely čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení odvolací výbor žádné stanovisko nevydal.

Článek 6

Třetí strany a odborníci

1.   Zástupci třetích zemí nebo organizací, kteří mají z moci závazného právního aktu právo být přítomni na zasedání výboru, se přizvou k účasti na zasedání odvolacího výboru.

2.   Zástupci přistupujících zemí se přizvou k účasti na zasedáních odvolacího výboru ode dne podpisu smlouvy o přistoupení.

3.   Na zasedání budou přizváni zástupci institucí či úřadů Unie, jakož i agentur Unie, jimž základní akt přisuzuje nějakou úlohu v přijímání prováděcího aktu, pokud prostá většina členů odvolacího výboru podpoří jejich žádost o účast. Předseda může také z vlastního podnětu rozhodnout o přizvání těchto zástupců. Jejich účast na zasedání však může zamítnout prostá většina členských států.

4.   Zástupci třetích stran uvedení v odstavcích 1, 2 a 3 nejsou přítomni hlasování odvolacího výboru a ani se jej neúčastní.

5.   Žádné jiné třetí strany či odborníci, kteří netvoří část delegace členského státu, se neúčastní zasedání odvolacího výboru.

Článek 7

Písemný postup

1.   Předseda může stanovisko odvolacího výboru získat písemným postupem podle čl. 3 odst. 5 nařízení (EU) č. 182/2011. Předseda může využít písemného postupu zejména k získání stanoviska odvolacího výboru ve věcech, u kterých byl návrh prováděcího aktu během zasedání odvolacího výboru již projednán.

2.   Předseda neprodleně sdělí členům odvolacího výboru výsledek písemného postupu nejpozději 14 kalendářních dnů od uplynutí časové lhůty.

Článek 8

Služby sekretariátu

Služby sekretariátu zajišťuje odvolacímu výboru Komise.

Článek 9

Zápis a souhrnný záznam o schůzích

1.   Pro účely čl. 3 odst. 6 nařízení (EU) č. 182/2011 je na zodpovědnosti předsedy vyhotovit zápis každého zasedání. Členové odvolacího výboru mají právo žádat, aby jejich stanovisko bylo zaznamenáno v zápisu. Předseda neprodleně zašle zápis členům odvolacího výboru nejpozději jeden měsíc po konání zasedání.

Členové odvolacího výboru zašlou předsedovi své případné písemné připomínky k návrhu zápisu. V případě nesouhlasu je daná věc projednána v rámci odvolacího výboru. Pokud nesouhlas trvá, jsou příslušné poznámky připojeny ve formě přílohy ke konečnému znění zápisu.

2.   Pro účely článku 10 nařízení (EU) č. 182/2011 je předseda zodpovědný za vyhotovení souhrnného záznamu, ve kterém krátce popíše každý bod programu jednání a výsledky hlasování o každém prováděcím aktu, který byl předložen odvolacímu výboru. Tento souhrnný záznam neobsahuje postoje jednotlivých členů během jednání odvolacího výboru.

Článek 10

Prezenční listina

Na každém zasedání předseda vyhotoví prezenční listinu s uvedením orgánů a subjektů, ke kterým náleží osoby určené členskými státy, aby je zastupovaly.

Článek 11

Písemný styk

1.   Korespondence týkající se odvolacího výboru se předkládá Komisi, k rukám předsedy odvolacího výboru.

2.   Korespondence pro členy výboru se předává stálým zastoupením. Korespondence může být předložena přímo osobám určeným členskými státy, aby je zastupovaly v odvolacím výboru.

3.   Stálá zastoupení a Komise mohou pro písemný styk určit zvláštní centrální elektronickou adresu.

Článek 12

Přístup k dokumentům a důvěrnost

1.   Se žádostmi o přístup k dokumentům odvolacího výboru se zachází v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (2). Komisi přísluší rozhodovat o žádostech o přístup k těmto písemnostem podle jednacího řádu pozměněného rozhodnutím 2001/937/ES, ESUO, Euratom (3). Pokud je žádost zaslána členskému státu, tento členský stát použije článek 5 nařízení (ES) č. 1049/2001.

2.   Jednání odvolacího výboru jsou důvěrná.

3.   Dokumenty předložené členům odvolacího výboru a zástupcům třetích stran jsou důvěrné, pokud nebyl udělen přístup k těmto dokumentům podle odstavce 1, nebo pokud nejsou tyto údaje zveřejněny Komisí jiným způsobem.

4.   Od členů odvolacího výboru, jakož i od zástupců třetích stran se vyžaduje povinnost zachování důvěrnosti stanovená v tomto článku. Předseda zajistí, aby zástupci třetích stran byli upozorněni na požadavky důvěrnosti, které se jich týkají.

Článek 13

Ochrana osobních údajů

Zpracovávání osobních dat odvolacím výborem bude prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4), za což odpovídá předseda jednající jako správce ve smyslu čl. 2 bodu d) tohoto nařízení.

Článek 14

Přezkum

Komise do dubna 2014 vyhodnotí, jak se tento jednací řád osvědčil v praxi a případně navrhne jeho změnu.


(1)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(3)  Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 94.

(4)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.