29.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/31


SMĚRNICE KOMISE 2011/94/EU

ze dne 28. listopadu 2011,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (1), a zejména na článek 8 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze I směrnice 2006/126/ES je stanoven vzor, podle něhož mají členské státy zavádět vnitrostátní řidičské průkazy. Vzhledem k vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 by se měl odkaz na Společenství na řidičských průkazech nahradit odkazem na Evropskou unii. Vzor by měl být aktualizován také tak, aby zohledňoval přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii.

(2)

Vzor řidičského průkazu Evropské unie by měl v souladu s přílohou I směrnice 2006/126/ES uvádět skupinu vozidel, která je řidič oprávněn řídit.

(3)

Je nezbytné aktualizovat vzor řidičského průkazu Evropské unie, pokud jde o nové skupiny vozidel zavedené směrnicí 2006/126/ES. Byly zavedeny zejména řidičské průkazy pro skupinu AM (mopedy) a skupinu A2 (motocykly), které se budou používat od 19. ledna 2013. Vzor řidičského průkazu Evropské unie by proto měl být upraven.

(4)

Směrnice 2006/126/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Členské státy se vyzývají k tomu, aby pro vlastní potřebu a v zájmu Unie sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro řidičské průkazy,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 2006/126/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2012. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 19. ledna 2013.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 28. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18.


PŘÍLOHA

Příloha I směrnice 2006/126/ES se mění takto:

1.

Název se nahrazuje tímto:

USTANOVENÍ O VZORU ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU EVROPSKÉ UNIE

2.

V bodě 1 se slova „řidičského průkazu Společenství“ nahrazují slovy „řidičského průkazu Evropské unie“.

3.

V bodě 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

rozlišovací značku členského státu vydávajícího průkaz, vytištěnou inverzně v modrém pravoúhlém čtyřúhelníku a obkrouženou 12 žlutými hvězdami; rozlišovací značky jsou tyto:

B: Belgie

BG: Bulgaria

CZ: Česká republika

DK: Dánsko

D: Německo

EST: Estonsko

GR: Řecko

E: Španělsko

F: Francie

IRL: Irsko

I: Itálie

CY: Kypr

LV: Lotyšsko

LT: Litva

L: Lucembursko

H: Maďarsko

M: Malta

NL: Nizozemsko

A: Rakousko

PL: Polsko

P: Portugalsko

RO: Rumunsko

SLO: Slovinsko

SK: Slovensko

FIN: Finsko

S: Švédsko

UK: Spojené království“.

4.

V bodě 3 týkajícím se strany 1 řidičského průkazu se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

slova „Vzor Evropské unie“ v jazyku (jazycích) členského státu vydávajícího průkaz a slova „řidičský průkaz“ v ostatních jazycích Evropské unie vytištěná růžově na pozadí řidičského průkazu:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort“.

5.

V bodě 3 týkajícím se strany 2 řidičského průkazu:

písm. a) body 10 a 11 se nahrazují tímto:

„10.

datum prvního vydání u jednotlivých skupin (toto datum je třeba zopakovat na novém průkazu v případě následného nahrazení nebo výměny); každé pole data se napíše dvěma číslicemi v tomto pořadí: den.měsíc.rok (DD.MM.RR),

11.

datum skončení platnosti pro jednotlivé skupiny; každé pole data se napíše dvěma číslicemi v tomto pořadí: den.měsíc.rok (DD.MM.RR);“

v písm. a) bodě 12 první odrážce se slova „harmonizované kódy Společenství“ nahrazují slovy „harmonizované kódy Evropské unie“;

v písm. a) bodě 12 se kód 95 nahrazuje tímto:

„95

Řidič je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti (CPC) podle směrnice 2003/59/ES do … (např.: 95(01.01.12))“;

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

vysvětlení následujících číslovaných položek uvedených na straně 1 a 2 průkazu: 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5, 10, 11 a 12;

Pokud si členský stát přeje záznamy provést v národním jazyce jiném než v jednom z těchto jazyků: anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském nebo švédském, vypracuje dvojjazyčné znění průkazu s použitím jednoho z výše uvedených jazyků, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této přílohy.“

v písmenu c) se slova „řidičského průkazu Společenství“ nahrazují slovy „řidičského průkazu Evropské unie“.

6.

V bodě 4 se vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)

Informace uvedené na přední a zadní straně karty musí být čitelné okem, přičemž pro body 9 až 12 na zadní straně se použije minimální výše znaků 5 bodů.“

7.

Řidičský průkaz podle vzoru Společenství se nahrazuje tímto:

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PODLE VZORU EVROPSKÉ UNIE

Strana 1

Image

Strana 2

Image

8.

Vzorový příklad řidičského průkazu se odstraňuje.