23.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/1


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/88/EU

ze dne 16. listopadu 2011,

kterou se mění směrnice 97/68/ES, pokud jde o ustanovení o motorech uvedených na trh v rámci přechodného režimu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (3) se týká emisí z výfuků a mezních hodnot pro emise látek znečišťujících ovzduší z motorů zabudovaných do nesilničních pojízdných strojů a přispívá k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Směrnice 97/68/ES stanovila, že mezní hodnoty emisí platné pro schválení typu většiny vznětových motorů v rámci etapy III A budou nahrazeny přísnějšími mezními hodnotami v rámci etapy III B. Tyto mezní hodnoty platí od 1. ledna 2010 pro schválení typu těchto motorů a od 1. ledna 2011 pro uvedení těchto motorů na trh.

(2)

Komise v současnosti připravuje revizi směrnice 97/68/ES v souladu s požadavky článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se mění směrnice 97/68/ES (4). Aby se zajistilo, že revidovaná směrnice bude v souladu s normami Unie pro dobrou kvalitu ovzduší a s ohledem na zkušenosti, vědecké poznatky a dostupné technologie, by Komise v nadcházející revizi směrnice 97/68/ES a na základě hodnocení dopadu měla:

zavést novou etapu mezních hodnot emisí – etapu V –, která by měla vycházet, pokud je to technicky proveditelné, z požadavků norem Euro VI pro těžká nákladní vozidla,

zavést nové požadavky na snižování emisí částic a zejména pak mezní hodnotu pro množství pevných částic, které by, je-li to technicky proveditelné, platily pro všechny kategorie vznětových motorů, aby bylo zajištěno účinné snížení emisí velmi jemných částic,

zaujmout komplexní přístup k podpoře opatření na snížení emisí a k provádění dodatečných instalací systémů následného zpracování do stávajících nesilničních pojízdných strojů na základě diskuzí probíhajících v současnosti pod záštitou Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o harmonizovaných požadavcích na dodatečně instalovaná zařízení na kontrolu emisí; tento přístup by měl podpořit úsilí členských států o zlepšení kvality ovzduší a podporu ochrany pracovníků,

vypracovat metodu zajišťující pravidelné kontroly nesilničních pojízdných strojů a vozidel, zejména s cílem zjistit, zda množství emisí, které produkují, odpovídá hodnotám stanoveným při jejich registraci,

umožnit, aby byly za určitých podmínek schváleny náhradní motory pro motorové železniční vozy a lokomotivy, které nesplňují požadavky etapy III A,

umožnit harmonizaci specifických emisních norem pro železnici s odpovídajícími normami na mezinárodní úrovni, aby byla zajištěna dostupnost cenově vyhovujících motorů, které splňují stanovené mezní hodnoty emisí.

(3)

Přechod na etapu III B vyžaduje skokovou změnu v technologii s významnými zaváděcími náklady na překonstruování motorů a vývoj pokročilých technických řešení. Nicméně současná světová finanční a hospodářská krize nebo jakékoli konjunkturální ekonomické výkyvy by neměly vést k oslabení norem v oblasti životního prostředí. Revize směrnice 97/68/ES by proto měla být považována za výjimečnou. Investice do technologií šetrných k životnímu prostředí jsou navíc významné pro podporu budoucího růstu, zaměstnanosti a ochrany zdraví.

(4)

Směrnice 97/68/ES stanovuje přechodný režim, který výrobcům zařízení dovoluje v období mezi dvěma etapami nakoupit omezený počet motorů, jež nevyhovují mezním hodnotám emisí použitelným během tohoto období, ale byly schváleny v souladu s požadavky pro etapu bezprostředně předcházející.

(5)

Čl. 2 písm. b) směrnice 2004/26/ES předvídá zhodnocení případné potřeby dalších přechodných režimů.

(6)

V průběhu etapy III B by se maximální počet motorů používaných pro jiné účely než pohon motorových železničních vozů, lokomotiv a vnitrozemských plavidel, které mohou být uvedeny na trh v rámci přechodného režimu, měl zvýšit v každé kategorii motorů z 20 % na 37,5 % počtu zařízení s motory dotyčné kategorie, která jejich výrobce každoročně uvede na trh. Měla by být k dispozici nepovinná alternativa spočívající v tom, že lze na trh v rámci přechodného režimu uvést pevně stanovený počet motorů. Tento pevně stanovený počet motorů by měl být také revidován a neměl by být vyšší než hodnoty uvedené v bodu 1.2.2 přílohy XIII směrnice 97/68/ES.

(7)

Pravidla platná pro přechodný režim by měla být upravena tak, aby bylo použití tohoto režimu rozšířeno na motory používané pro pohon lokomotiv po přesně stanovenou dobu.

(8)

Zlepšování kvality ovzduší je hlavním cílem Unie v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (5). Pro splnění uvedeného cíle je nezbytně nutné, aby se problém emisí řešil hned u jejich zdroje, což zahrnuje i snižování emisí v odvětví nesilničních pojízdných strojů.

(9)

Podniky využívající stroje, na které se vztahuje tato směrnice, by měly získávat podporu z evropských finančních podpůrných programů nebo z jakýchkoli příslušných podpůrných programů zajišťovaných členskými státy. Tyto podpůrné programy by měly být zaměřeny na usnadnění včasného zavádění nejvyšších emisních norem.

(10)

Směrnice 97/68/ES stanoví výjimku pro náhradní motory, která se nevztahuje na motorové železniční vozy a lokomotivy. Nicméně s ohledem na váhová a rozměrová omezení je nezbytné stanovit rovněž omezenou výjimku pro náhradní motory pro motorové železniční vozy a lokomotivy.

(11)

Opatření stanovená v této směrnici odrážejí dočasné obtíže, jimž výrobní sektor čelí, avšak nezavádějí žádnou trvalou úpravu, a proto by uplatňování těchto opatření mělo být omezeno na etapu III B nebo na tři roky, pokud žádná následující etapa není stanovena.

(12)

S ohledem na zvláštní infrastrukturu železniční sítě ve Spojeném království, která je charakterizována odlišným rozchodem kolejí a s tím souvisejícími váhovými a rozměrovými omezeními, a která proto vyžaduje delší období pro přizpůsobení se novým mezním hodnotám pro emise, je vhodné, aby byla ustanovení pro tento specifický trh s motory pro lokomotivy flexibilnější.

(13)

Směrnice 97/68/ES by tudíž měla být odpovídajícím způsobem pozměněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 97/68/ES

Směrnice 97/68/ES se mění takto:

1)

V článku 4 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Vznětové motory, které jsou určeny k jinému účelu než k pohonu motorových železničních vozů a vnitrozemských plavidel, mohou být kromě odstavců 1 až 5 uváděny na trh v rámci přechodného režimu postupem podle přílohy XIII.“

2)

Článek 10 se mění takto:

a)

v odstavci 1a se zrušuje druhý pododstavec;

b)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„1b.   Odchylně od čl. 9 odst. 3g, 3i a 4a mohou členské státy povolit, aby byly na trh uvedeny tyto motory pro motorové železniční vozy a lokomotivy:

a)

náhradní motory, které splňují mezní hodnoty etapy III A a mají nahradit motory pro motorové železniční vozy a lokomotivy, jež:

i)

nesplňují požadavky etapy III A, nebo

ii)

splňují požadavky etapy III A, nikoli však požadavky etapy III B;

b)

náhradní motory, které nesplňují mezní hodnoty etapy III A a mají nahradit motory pro motorové železniční vozy bez řídícího systému a neschopné samostatného pohybu, pokud tyto náhradní motory splňují požadavky, které nejsou nižší než požadavky, které splnil motor zabudovaný do stejného typu motorového železničního vozu;

Povolení v souladu s tímto odstavcem lze udělit jen v případech, kdy je schvalovací orgán členského státu přesvědčen, že použití náhradního motoru, jež splňuje požadavky nejnovější použitelné emisní etapy, pro dané motorové železniční vozy nebo lokomotivy způsobí značné technické obtíže.

1c.   Motory, na které se vztahuje odstavec 1a nebo 1b, musí být označeny štítkem s nápisem „NÁHRADNÍ MOTOR“ a jedinečným referenčním označením příslušné odchylky.

1d.   Komise posoudí dopady na životní prostředí a případné technické obtíže tykající se souladu podle odstavce 1b. V návaznosti na toto hodnocení Komise do 31. prosince 2016 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu hodnotící odstavec 1b, případně spolu s legislativním návrhem, ve kterém se uvede konečné datum pro uplatňování tohoto odstavce.“;

c)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Členské státy povolí, aby byly v rámci přechodného režimu podle přílohy XIII uváděny na trh motory, které odpovídají definici podle bodu 1 části A podbodů i), ii) a v) přílohy I.“

3)

Příloha XIII se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy do 24. listopadu 2012 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto opatření.

Tato opatření přijatá členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 16. listopadu 2011.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

W. SZCZUKA


(1)  Úř. věst. C 48, 15.2.2011, s. 134.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 25. října 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2011.

(3)  Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 146, 30.4.2004, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

Oddíl 1 přílohy XIII se nahrazuje tímto:

„1.   POSTUP VÝROBCE MOTORU A VÝROBCE PŮVODNÍCH ZAŘÍZENÍ

1.1

S výjimkou etapy III B požádá výrobce původních zařízení, který si přeje použít přechodný režim, s výjimkou motorů používaných k pohonu motorových železničních vozů a lokomotiv, kterýkoli schvalovací orgán o povolení, aby jeho výrobci motorů mohli uvádět na trh motory určené k jeho výhradnímu použití. Počet motorů, které nesplňují současné mezní hodnoty emisí, avšak byly schváleny na základě mezních hodnot nejbližší předcházející etapy, nepřekročí hodnoty uvedené v bodech 1.1.1 a 1.1.2.

1.1.1

Počet motorů uváděných na trh v rámci přechodného režimu nesmí v žádné kategorii motorů překročit 20 % ročního množství zařízení s motory dotyčné kategorie, která výrobce původních zařízení uvede za rok na trh (vypočteno jako průměr odbytu na trhu Unie v posledních pěti letech). Jestliže výrobce původních zařízení uváděl zařízení na trh Unie méně než pět let, vypočte se průměr za období, během kterého uváděl zařízení na trh Unie.

1.1.2

Alternativně k bodu 1.1.1 a s výjimkou motorů k pohonu motorových železničních vozů a lokomotiv může výrobce původních zařízení požádat o povolení, aby jeho výrobci motorů mohli uvést na trh pevně stanovený počet motorů výhradně pro použití výrobcem původních zařízení. Počet motorů v každé kategorii motorů nesmí překročit tyto hodnoty:

Kategorie motorů P (kW)

Počet motorů

19 ≤ P < 37

200

37 ≤ P < 75

150

75 ≤ P < 130

100

130 ≤ P ≤ 560

50

1.2

V průběhu etapy III B, nikoli však po dobu delší než tři roky od zahájení této etapy, s výjimkou motorů používaných k pohonu motorových železničních vozů a lokomotiv, požádá výrobce původních zařízení, který si přeje použít přechodný režim, kterýkoli schvalovací orgán o povolení, aby jeho výrobci motorů mohli uvádět na trh motory určené k jeho výhradnímu použití. Počet motorů, které nesplňují současné mezní hodnoty emisí, avšak byly schváleny na základě mezních hodnot nejbližší předcházející etapy, nepřekročí hodnoty uvedené v bodech 1.2.1 a 1.2.2.

1.2.1

Počet motorů uváděných na trh v rámci přechodného režimu nesmí v žádné kategorii motorů překročit 37,5 % ročního množství zařízení s motory dotyčné kategorie, která výrobce původních zařízení uvede na trh (vypočteno jako průměr odbytu na trhu Unie v posledních pěti letech). Jestliže výrobce původních zařízení uváděl zařízení na trh Unie méně než pět let, vypočte se průměr za období, během kterého uváděl zařízení na trh Unie.

1.2.2

Alternativně k bodu 1.2.1 může výrobce původních zařízení požádat o povolení, aby jeho výrobci motorů mohli uvést na trh pevně stanovený počet motorů k jeho výhradnímu použití. Počet motorů v každé kategorii motorů nesmí překročit tyto hodnoty:

Kategorie motorů P (kW)

Počet motorů

37 ≤ P < 56

200

56 ≤ P < 75

175

75 ≤ P < 130

250

130 ≤ P ≤ 560

125

1.3

V případě motorů určených k pohonu lokomotiv může výrobce původních zařízení v průběhu etapy III B, nikoli však po dobu delší než tři roky od zahájení této etapy, žádat o povolení, aby jeho výrobci motorů mohli uvést na trh nejvýše 16 motorů určených k jeho výhradnímu použití. Výrobce původních zařízení může rovněž žádat o povolení, aby jeho výrobci motorů mohli uvést na trh nejvýše 10 dalších kusů motorů s jmenovitým příkonem vyšším než 1 800 kW, které budou zabudovány do lokomotiv určených výhradně pro použití na železniční síti Spojeného království. Předpokládá se, že lokomotivy splnily tyto požadavky, pokud mají osvědčení o bezpečnosti potřebné k jejich provozování ve vnitrostátní síti Spojeného království nebo jsou způsobilé toto osvědčení získat.

Toto povolení se uplatní pouze tehdy, není-li z technických důvodů možné dodržet mezní hodnoty etapy III B.

1.4

Výrobce původních zařízení přiloží ke své žádosti podané schvalovacímu orgánu následující informace:

a)

vzorek štítků, které budou připojeny ke každému nesilničnímu pojízdnému stroji, v němž bude instalován motor uvedený na trh v rámci přechodného režimu. Na štítcích budou uvedena slova: „STROJ Č. … (výrobní číslo) Z … (celkový počet strojů v příslušném pásmu výkonu) S MOTOREM Č. … PODLE SCHVÁLENÍ TYPU (směrnice 97/68/ES) č. …“;

b)

vzorek doplňkového štítku připojeného k motoru s nápisem podle bodu 2.2 této přílohy.

1.5

Výrobce původních zařízení poskytne schvalovacímu orgánu veškeré potřebné informace spojené s použitím přechodného režimu, které si schvalovací orgán vyžádá jako nezbytné pro své rozhodnutí.

1.6

Výrobce původních zařízení předloží schvalovacímu orgánu v členských státech veškeré informace, které si schvalovací orgán vyžádá, aby mohl ověřit, že motor, u kterého se vykazuje nebo který je označen jako uváděný na trh v rámci přechodného režimu, je takto řádně vykázán či označen.“