15.9.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 239/1


SMĚRNICE KOMISE 2011/75/EU

ze dne 2. září 2011,

kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení (1), a zejména na článek 17 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro účely směrnice 96/98/ES by se měly použít mezinárodní úmluvy a zkušební normy v platném znění.

(2)

Od přijetí posledního pozměňovacího aktu směrnice 96/98/ES vstoupila v platnost řada změn mezinárodních úmluv a použitelných zkušebních norem. Tyto změny by se měly do směrnice 96/98/ES zapracovat.

(3)

Ve stejné době Mezinárodní námořní organizace a evropské organizace pro normalizaci rovněž přijaly normy, včetně podrobných zkušebních norem, týkající se mnoha zařízení, která jsou vyjmenována v příloze A.2 směrnice 96/98/ES nebo která tam sice nejsou vyjmenována, ale jsou považována za významná z hlediska účelu uvedené směrnice. Proto by taková zařízení měla být zahrnuta do přílohy A.1, případně přesunuta z přílohy A.2 do přílohy A.1.

(4)

Směrnice 96/98/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS),

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha A směrnice 96/98/ES se nahrazuje zněním obsaženým v příloze této směrnice.

Článek 2

Zařízení uvedené v příloze A.1 jako zařízení převedené z přílohy A.2, jež bylo vyrobeno před 5. říjnem 2012 v souladu s postupy pro schvalování typu, které byly platné na území členského státu již před uvedeným datem, může být dále uváděno na trh a instalováno na palubu lodi Společenství do 5. října 2014.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 5. října 2012. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi. Tyto předpisy použijí od 5. října 2012.

Předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 2. září 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 25.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA A

Obecná poznámka k příloze A: Pravidla SOLAS jsou pravidla konsolidovaného znění úmluvy SOLAS z roku 2009.

Obecná poznámka k příloze A: U některých označení položky jsou v sloupci 5 uvedeny pod jedním označením položky některé možné varianty výrobků. Varianty výrobků jsou stanoveny samostatně a jsou od sebe odděleny tečkovanou čárou. Pro účely osvědčování se podle potřeby vybere pouze příslušná varianta výrobku (např. A.1/3.3).

Seznam použitých zkratek

A.1: změna 1 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO

A.2: změna 2 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO

AC: změna týkající se opravy normativních dokumentů jiných než IMO

CAT: kategorie radarového zařízení stanovená v oddíle 1.3 normy IEC 62388 (2007)

oběž.: oběžník

COLREG: Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři

COMSAR: podvýbor IMO pro radiokomunikace a vyhledávání a záchranářství

EN: evropská norma

ETSI: Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích

FSS: Mezinárodní předpisy pro systémy protipožární bezpečnosti

FTP: Mezinárodní předpisy pro použití postupů požárních zkoušek

HSC: Předpisy pro vysokorychlostní plavidla

IBC: Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií

ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví

IEC: Mezinárodní elektrotechnická komise

IMO: Mezinárodní námořní organizace

ISO: Mezinárodní organizace pro normalizaci

ITU: Mezinárodní telekomunikační unie

LSA: záchranné prostředky

MARPOL: Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí

MEPC: Výbor pro ochranu mořského prostředí

MSC: Výbor pro námořní bezpečnost

NOx: oxidy dusíku

SOLAS: Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři

SOx: oxidy síry

prav.: pravidlo

rez.: rezoluce.

PŘÍLOHA A.1

ZAŘÍZENÍ, PRO KTERÁ JIŽ V MEZINÁRODNÍCH PRÁVNÍCH DOKUMENTECH EXISTUJÍ PODROBNÉ ZKUŠEBNÍ NORMY

Poznámky použitelné pro celou přílohu A.1

a)

Obecně: Kromě specificky uváděných zkušebních norem lze řadu ustanovení, která musí být přezkoušena během přezkoušení typu (schválení typu) podle modulů posuzování shody v příloze B, nalézt v příslušných požadavcích mezinárodních úmluv a v příslušných rezolucích a oběžnících Mezinárodní námořní organizace (dále jen ‚IMO‘).

b)

Sloupec 1: Lze použít článek 2 směrnice Komise 2009/26/ES (1).

c)

Sloupec 1: Lze použít článek 2 směrnice Komise 2010/68/EU (2).

d)

Sloupec 5: Jestliže jsou citovány rezoluce IMO, jsou použitelné pouze zkušební normy obsažené v příslušných částech příloh k uvedeným rezolucím s vyloučením ustanovení rezolucí samých.

e)

Sloupec 5: Mezinárodní úmluvy a zkušební normy se použijí v platném znění. Za účelem správného zjištění příslušných norem se ve zkušebních zprávách, certifikátech shody a prohlášeních o shodě výslovně označuje použitá specifická zkušební norma a její verze.

f)

Sloupec 5: Jsou-li uvedeny dva soubory zkušebních norem oddělené slovem ‚nebo‘, každý soubor plní všechny zkušební požadavky, aby vyhověl výkonnostním normám IMO; zkouška podle jednoho souboru tedy dostačuje k prokázání souladu s požadavky příslušných mezinárodních dokumentů. Naopak jsou-li použity jiné oddělovače (čárka), použijí se všechny uvedené odkazy.

g)

Sloupec 6: Jestliže se ve sloupci objevuje modul H, rozumí se tím modul H plus certifikát o přezkoušení návrhu.

h)

Požadavky stanovenými v této příloze nejsou dotčeny požadavky na přepravu v mezinárodních úmluvách.

1.   Záchranné prostředky

Sloupec 4: Měl by se použít oběžník IMO MSC/980 s výjimkou případů, kdy byl nahrazen zvláštním dokumentem uvedeným v sloupci 4.

Pol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla SOLAS 74, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Záchranné kruhy

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.2

Záchranné prostředky s automaticky se rozsvěcujícími světly pro:

a)

záchranná plavidla a záchranářské čluny;

b)

záchranné kruhy;

c)

záchranné vesty.

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/22,

prav. III/26,

prav. III/32,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

A.1/1.3

Záchranné kruhy s automaticky se aktivujícími kouřovými signály

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Záchranné vesty

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/22,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 922,

IMO MSC.1/oběž. 1304.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Záchranné potápěčské obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy – nezařazené jako záchranné vesty:

izolované nebo neizolované.

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/22,

prav. III/32,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Záchranné potápěčské obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy – zařazené jako záchranné vesty:

izolované nebo neizolované.

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/22,

prav. III/32,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Pomůcky tepelné ochrany

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/22,

prav. III/32,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Raketové padáčkové světlice (pyrotechnika)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/6,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Ruční světlice (pyrotechnika)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Plovoucí kouřové signály (pyrotechnika)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Zařízení pro vrhání lanek

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/18,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VII,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Nafukovací záchranné vory

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/13,

prav. III/21,

prav. III/26,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 811.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Pevné záchranné vory

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/21,

prav. III/26,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 811.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Záchranné vory se samočinným uvedením do správné polohy

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC 48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 809,

IMO MSC/oběž. 811.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Oboustranně použitelné záchranné vory s ochranným přístřeškem

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 809,

IMO MSC/oběž. 811.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Uvolňovací zařízení pro záchranné vory (hydrostatická uvolňovací zařízení)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/13,

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 811.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Záchranné čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/21,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Pevné záchranářské čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/21,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Nafukovací záchranné čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/21,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Rychlé záchranářské čluny

prav. III/4.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,V,

IMO MSC/oběž. 1016,

IMO MSC/oběž. 1094.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Spouštěcí prostředky používající lanové kladkostroje (člunové jeřáby)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/23,

prav. III/33,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Uvolňovací spouštěcí prostředky pro záchranná plavidla

přesunuto do A.2/1.3

A.1/1.23

Prostředky pro vysazování záchranných člunů volným pádem

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/16,

prav. III/23,

prav. III/33,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Prostředky pro spouštění záchranných vorů

(člunové jeřáby)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/12,

prav. III/16,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Prostředky pro spouštění rychlých záchranářských člunů

(člunové jeřáby)

prav. III/4.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Uvolňovací mechanismus pro

a)

záchranné čluny a záchranářské čluny

b)

záchranné vory

spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/16,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Námořní evakuační systémy

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/15,

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Záchranné prostředky

prav. III/4.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 810.

B + D

B + F

A.1/1.29

viz poznámka b) této přílohy A.1

Naloďovací žebříky

prav. III/4,

prav. III/11,

prav. X/3.

prav. III/11,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

IMO MSC.1/oběž. 1285.

rez. IMO MSC.81(70),

ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Odrazky a reflexní materiály

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Obousměrné radiotelefonní přístroje VHF záchranných plavidel

přesunuto do A.1/5.17 a A.1/5.18

A.1/1.32

Odpovídač SAR 9 GHz (SART)

přesunuto do A.1/4.18

A.1/1.33

Radarové odrážeče pro záchranné čluny a záchranářské čluny

(pasivní)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

rez. IMO MSC.164(78).

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

nebo

ISO 8729-1 (2010),

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompas pro záchranné čluny a záchranářské čluny

přesunuto do A.1/4.23

A.1/1.35

Přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny

přesunuto do A.1/3.38

A.1/1.36

Hnací motor záchranných člunů a záchranářských člunů

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, V.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Přívěsný motor k pohonu záchranářských člunů

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Pátrací světla pro užití v záchranných člunech a záchranářských člunech

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Otevřené oboustranně použitelné záchranné vory

prav. III/4,

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, příloha 10,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, příloha 11.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) příloha 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) příloha 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Lodivodský mechanický výtah

přesunuto do A.1/4.48

A.1/1.41

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/16,

prav. III/17,

prav. III/23,

prav. III/24,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Lodivodský žebřík

přesunuto do A.1/4.49

A.1/1.43

viz poznámka c) této přílohy A.1

Pevné/nafukovací záchranářské čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/21,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.   Zabránění znečišťování moří

Pol.

Označení položky

Pravidlo MARPOL 73/78 v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla MARPOL 73/78, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Filtrovací zařízení k zadržení ropných látek (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion)

příloha I, prav. 14.

příloha I, prav. 14,

IMO MEPC.1/oběž. 643.

rez. IMO MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/oběž. 643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detektory rozhraní ropné látky/voda

příloha I, prav. 32.

příloha I, prav. 32.

rez. IMO MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Měřiče obsahu ropných látek

příloha I, prav. 14.

příloha I, prav. 14,

IMO MEPC.1/oběž. 643.

rez. IMO MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/oběž. 643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Zpracovatelské zařízení určené k připojení na stávající zařízení na oddělování vody znečištěné ropnými látkami (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion)

záměrně nevyplněno

A.1/2.5

Systém sledování a kontroly vypouštění ropných látek u ropného tankeru

příloha I, prav. 31.

příloha I, prav. 31.

rez. IMO MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Čistírny odpadních vod

příloha IV, prav. 9.

příloha IV, prav. 9.

rez. IMO MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Lodní spalovny odpadů

příloha VI, prav. 16.

příloha VI, prav. 16.

rez. IMO MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

viz poznámka b) této přílohy A.1

Přístroje pro monitorování a zaznamenávání NOx na lodi

příloha VI, prav. 13,

technický předpis NOx 2008,

rez. IMO MEPC.177(58).

příloha VI, prav. 13,

technický předpis NOx 2008,

rez. IMO MEPC.177(58),

IMO MEPC.1/oběž. 638.

technický předpis NOx 2008,

rez. IMO MEPC.177(58).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

viz poznámka b) této přílohy A.1

Ostatní technické metody omezování emisí SOx

příloha VI, prav. 4.

příloha VI, prav. 4.

rez. IMO MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.10

Ex A.2/2.2

Systémy pro čištění výfukových plynů na lodi

příloha VI, prav. 4.

příloha VI, prav. 4.

rez. IMO MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.   Protipožární ochrana

Pol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla SOLAS 74, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Kryt hlavní paluby

prav. II-2/4,

prav. II-2/6,

prav. X/3.

prav. II-2/4,

prav. II-2/6,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 2 a část 6 nebo příloha 2,

IMO MSC/oběž. 1102,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Přenosná hasicí zařízení

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4.

prav. II-2/4,

prav. II-2/10,

prav. II-2/18,

prav. II-2/19,

prav. II-2/20,

rez.IMO A.951(23),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4,

IMO MSC/oběž. 1239,

IMO MSC/oběž. 1275.

EN 3-7 (2004), včetně A.1 (2007),

EN 3-8 (2006), včetně AC (2007),

EN 3-9 (2006), včetně AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem)

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

Protipožární ochranný oděv:

EN 469 (2005), včetně A1 (2006) a AC (2006).

Protipožární ochranný oděv – reflexní oblek pro zvláštní postupy hašení požáru:

EN 1486 (2007).

Protipožární ochranný oděv – ochranný oděv s reflexní vnější vrstvou:

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Hasičská výzbroj a výstroj: obuv

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 15090 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Hasičská výzbroj a výstroj: rukavice

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 659 (2003), včetně A1 (2008) a AC (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Hasičská výzbroj a výstroj: přilba

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Samostatný dýchací přístroj na stlačený vzduch

Pozn.: Užití při nehodách týkajících se nebezpečného zboží vyžaduje přetlakovou masku.

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 136 (1998), včetně AC (2003),

EN 137 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Dýchací přístroj se vzduchovou hadicí na stlačený vzduch

prav. X/3.

IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7.

Pozn.: Toto zařízení je určeno pouze pro vysokorychlostní plavidla postavená podle předpisu HSC 1994.

MO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005), včetně AC (2005),

EN 14594 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Součásti postřikovacích systémů pro obytné a obslužné prostory rovnocenné systémům podle SOLAS 74, prav. II-2/12 (pouze proudnice a výkon)

(včetně proudnic stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC))

prav. II-2/7,

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8.

prav. II-2/7,

prav. II-2/9,

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.44(65),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8.

IMO MSC/oběž. 912.

rez. IMO A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

viz poznámka b) této přílohy A.1

Proudnice stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro strojovny a nákladové prostory

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

IMO MSC/oběž. 1165, dodatek A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Požární mezistěny třídy ‚A‘ a ‚B‘

a)

mezistěny třídy ‚A‘;

b)

mezistěny třídy ‚B‘.

třída ‚A‘:

prav. II-2/3.2,

třída ‚B‘:

prav. II-2/3.4.

prav. II-2/9 a

třída ‚A‘:

prav. II-2/3.2,

třída ‚B‘:

prav. II-2/3.4.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 3 a příloha 2,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech

prav. II-2/4,

prav. II-2/16.

prav. II-2/4,

prav. II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

IMO MSC/oběž. 677.

Pro jiná zařízení než ventily:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

Pro ventily:

B + F

A.1/3.13

Nehořlavé materiály

prav. II-2/3,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 1,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Potrubí z materiálů jiných než ocel a procházející mezistěnami tříd ‚A‘ a ‚B‘

položka je zahrnuta do A.1/3.26 a A.1/3.27

A.1/3.15

Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo topný olej

a)

potrubí a armatury;

b)

ventily;

c)

sestavy ohebného potrubí.

prav. II-2/4,

prav. X/3.

prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, 10,

IMO MSC/oběž. 1120.

rez. IMO A.753(18),

ISO 15540 (2001),

ISO 15541 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Protipožární dveře

prav. II-2/9.

prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 3,

IMO MSC/oběž. 1120,

IMO MSC.1/oběž. 1273,

IMO MSC.1/oběž. 1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Součásti systémů ovládání protipožárních dveří

Pozn.: Je-li ve sloupci 2 použit termín ‚součásti systému‘, může to znamenat, že je v zájmu splnění mezinárodních požadavků třeba přezkoušet jedinou složku, skupinu složek nebo celý systém.

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 4.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene

a)

dekorativní obklady;

b)

nátěrové systémy;

c)

podlahové krytiny;

d)

izolační kryty potrubí;

e)

lepidla používaná v konstrukci mezistěn tříd ‚A‘, ‚B‘ a ‚C‘;

f)

hořlavé potrubí.

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/6,

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/6,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1120.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 2 a část 5 nebo příloha 2,

IMO MSC/oběž. 1120,

ISO 1716 (2002).

Pozn.: Pokud se požadují maximální hodnoty hořlavosti povrchového materiálu, hořlavost se měří v souladu s ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Závěsy, záclony a ostatní zavěšené textilní materiály a fólie

prav. II-2/3,

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 7,

IMO MSC/oběž. 1102,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Čalouněný nábytek

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 8,

IMO MSC/oběž. 1102,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Lůžkoviny

prav. II-2/3,

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 9,

IMO MSC/oběž. 1102,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Protipožární clony

prav. II-2/9.

prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 3,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nehořlavé průchody potrubí přes mezistěny třídy ‚A‘

přesunuto do A.1/3.26

A.1/3.24

Průchody elektrických kabelů přes mezistěny třídy ‚A‘

přesunuto do A.1/3.26

A.1/3.25

Ohnivzdorná okna a kruhová lodní okna třídy ‚A‘ a ‚B‘

prav. II-2/9.

prav. II-2/9,

IMO MSC/oběž. 1120.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 3,

IMO MSC/oběž. 1120,

IMO MSC.1/oběž. 1203.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Průniky mezi stěnami třídy ‚A‘

a)

průchody elektrických kabelů;

b)

průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

prav. II-2/9.

prav. II-2/9,

IMO MSC.1/oběž. 1276.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 3,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Průniky mezi stěnami třídy ‚B‘

a)

průchody elektrických kabelů;

b)

průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

prav. II-2/9.

prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 3,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Postřikovací systémy (pouze postřikovací hlavice)

(včetně proudnic stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC))

prav. II-2/7,

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/7,

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.44(65),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8,

IMO MSC/oběž. 912.

ISO 6182-1 (2004)

nebo

EN 12259-1 (1999), včetně A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Požární hadice

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

EN 14540 (2004), včetně A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Přenosné zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů

prav. II-2/4,

prav. VI/3.

prav. II-2/4,

prav. VI/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999)

a příslušně pro:

a)

kategorii 1: (bezpečná oblast):

EN 50104 (2002), včetně A.1 (2004) kyslík,

EN 60079-29-1 (2007);

b)

kategorii 2: (výbušná plynná atmosféra):

EN 50104 (2002), včetně A.1 (2004) kyslík,

EN 60079-29-1 (2007),

IEC 60079-0 (2007),

IEC 60079 (-1), včetně IEC 60079 opravy 1 (2008),

IEC 60079-10 (-12008),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2010),

IEC 60079-26 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Proudnice stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC)

položka zrušena, protože spadá do položky A.1/3.9 a A.1/3.28

A.1/3.32

Protipožární izolační materiály (vyjma vnitřního vybavení) pro vysokorychlostní plavidla

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 10.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Protipožární izolační materiály vnitřního vybavení vysokorychlostních plavidel

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1102.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1: část 1, část 8 a část 10.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Ohnivzdorné mezistěny vysokorychlostních plavidel

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Protipožární dveře vysokorychlostních plavidel

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Protipožární clony vysokorychlostních plavidel

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1102.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Průniky požárními mezistěnami vysokorychlostních plavidel

a)

průchody elektrických kabelů;

b)

průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny

prav. III/4,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4.

prav. III/34,

rez. IMO A.951(23),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

EN 3-7 (2004), včetně A1 (2007),

EN 3-8 (2006), včetně AC (2007),

EN 3-9 (2006), včetně AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Proudnice pro rovnocenné hasicí systémy tvořící vodní mlhu pro strojovny a nákladové prostory

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

IMO MSC/oběž. 1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Nízko umístěné osvětlovací systémy (pouze součásti)

prav. II-2/13,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11.

prav. II-2/13,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11.

rez. IMO A.752 (18)

nebo

ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Záchranné únikové dýchací přístroje (EEBD)

prav. II-2/13.

prav. II-2/13,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3,

IMO MSC/oběž. 849.

ISO 23269-1 (2008) nebo:

Pro únikový autonomní dýchací přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem s obličejovou maskou nebo ústenkou:

EN 402 (2003).

Pro únikový autonomní dýchací přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem s kuklou:

EN 1146 (2005).

Pro autonomní dýchací přístroj na tlakový vzduch s uzavřeným okruhem:

EN 13794 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Součásti systémů inertních plynů

prav. II-2/4.

prav. II-2/4,

rez. IMO A.567(14),

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15,

IMO MSC/oběž. 353,

IMO MSC/oběž. 387,

IMO MSC/oběž. 485,

IMO MSC/oběž. 450 rev.1,

IMO MSC/oběž. 731,

IMO MSC/oběž. 1120.

IMO MSC/oběž. 353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Proudnice protipožárních hasicích systémů kuchyňských fritovacích zařízení (automatický nebo ruční typ)

prav. II-2/1,

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/1,

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Hasičská výzbroj a výstroj – záchranné lano

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 1,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Součásti rovnocenných stabilních plynových hasicích systémů (hasicí médium, hlavní ventily a proudnice) ve strojovnách a nákladových prostorách

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5,

IMO MSC/oběž. 848,

IMO MSC.1/oběž. 1313,

IMO MSC.1/oběž. 1316,

IMO MSC.1/oběž. 1317.

IMO MSC/oběž. 848,

IMO MSC.1/oběž. 1317.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Součásti rovnocenných stabilních plynových hasicích systémů ve strojovnách (aerosolové systémy)

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5,

IMO MSC.1/oběž. 1270,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

IMO MSC.1/oběž. 1270.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrát pro stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou ve strojovnách a nákladových prostorách

Pozn.: Stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou (včetně systémů používajících k provozu vzduch z vnitřních provozních prostor) pro strojovny a nákladové prostory je třeba ještě přezkoušet se schváleným koncentrátem podle požadavku státní správy.

prav. II-2/10.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6.

IMO MSC/oběž. 670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Součásti stabilních místně používaných vodních hasicích systémů pro použití ve strojovnách kategorie ‚A‘

(proudnice a zkoušky výkonu)

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

IMO MSC/oběž. 913,

IMO MSC.1/oběž. 1276.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

viz poznámka b) této přílohy A.1

Proudnice pro stabilní vodní protipožární systémy pro prostory lodí typu ro-ro a prostory zvláštní kategorie rovnocenné systémům uvedeným v rezoluci A.123(V)

prav. II-2/19,

prav. II-2/20,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

prav. II-2/19,

prav. II-2/20,

rez. IMO A.123(V),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

IMO MSC.1/oběž. 1272.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Ochranný oblek odolný proti působení chemických látek

přesunuto do A.2/3.9

A.1/3.51

Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, v prostorách strojovny a v neobsluhovaných prostorách strojovny

prav. II-2/7,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.

prav. II-2/7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9,

IMO MSC.1/oběž. 1242,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

Kontrolní a indikační zařízení. Elektrická instalace na lodích:

EN 54-2 (1997), včetně AC(1999) a A1(2006).

Zařízení elektrického napájení:

EN 54-4 (1997), včetně AC(1999), A1(2002) a A2(2006).

Detektory tepla – Bodové hlásiče:

EN 54-5 (2000), včetně A1 (2002).

Detektory kouře – Bodové hlásiče využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace:

EN 54-7 (2000), včetně A1(2002) a A2(2006).

Detektory plamene – Bodové hlásiče:

EN 54-10 (2002), včetně A1 (2005).

Ručně obsluhované hlásiče požáru:

EN 54-11 (2001), včetně A1 (2005).

A příslušně, elektrická a elektronická instalace na lodích:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Nepřenosná a vyměnitelná hasicí zařízení

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/4,

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

EN 1866-1 (2007)

nebo

ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Požární poplachová zařízení – Sirény

prav. II-2/7,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.

prav. II-2/7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

Sirény:

EN 54-3 (2001), včetně A1(2002) a A2(2006),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Stabilní zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů

prav. II-2/4,

prav. VI/3.

prav. II-2/4,

prav. VI/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), nebo IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999)

a příslušně pro:

a)

kategorii 4: (bezpečná oblast)

EN 50104 (2002), včetně A.1 (2004) kyslík;

b)

kategorii 3: (výbušná plynná atmosféra)

EN 50104 (2002), včetně A.1 (2004) kyslík,

EN 60079-29-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

viz poznámka b) této přílohy A.1

Dvojúčelové požární hadice

(rozprašovací nebo s tryskou)

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

Ručně ovládané požární proudnice – Kombinované proudnice PN 16:

EN 15182-1 (2007), včetně A1 (2009),

EN 15182-2 (2007), včetně A1 (2009).

Ručně ovládané požární proudnice – Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16:

EN 15182-1 (2007), včetně A1 (2009),

EN 15182-3 (2007), včetně A1 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

viz poznámka b) této přílohy A.1

Požární hadice (navíjecí)

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

EN 671-1 (2001), včetně AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

viz poznámka b) této přílohy A.1

Součásti hasicích systémů se středně expanzivní pěnou – stabilní palubní pěnové systémy tankerů

prav. II-2/10.

prav. II-2/10.8.1,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 14,

IMO MSC.1/oběž. 1239,

IMO MSC.1/oběž. 1276.

IMO MSC/oběž. 798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

viz poznámka b) této přílohy A.1

Součásti stabilních hasicích systémů s nízkoexpanzivní pěnou ve strojovnách a na ochranu paluby tankerů

prav. II-2/10.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6, 14,

IMO MSC.1/oběž. 1239,

IMO MSC.1/oběž. 1276,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

IMO MSC.1/oběž. 1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

viz poznámka b) této přílohy A.1

Stabilní hasicí systémy s expanzivní pěnou chemických tankerů

prav. II-2/1,

rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC).

rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC),

IMO MSC/oběž. 553.

IMO MSC.1/oběž. 1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

viz poznámka b) této přílohy A.1

Proudnice stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro balkony kabin

prav. II-2/10.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

IMO MSC.1/oběž. 1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

viz poznámka b) této přílohy A.1

Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající volný vzduch pro ochranu strojoven a nákladových prostor

Pozn.: Stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou využívající vnitřní vzduch pro ochranu strojoven a nákladových prostor je nutno přezkoušet se schváleným koncentrátem podle požadavku státní správy.

prav. II-2/10.

prav. II-2/10.

IMO MSC.1/oběž. 1271.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Ex. A.2/3.32

Chemické práškové hasicí systémy

prav. II-2/1.

prav. II-2/1,

Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících zkapalněné plyny: kapitola 11.

IMO MSC.1/oběž. 1315.

B + D

B + E

B + F

4.   Navigační zařízení

Poznámky použitelné pro oddíl 4: Navigační zařízení

Sloupec 5: Pokud je odkazováno na řadu EN 61162 nebo IEC 61162, musí být pro zjištění použitelné normy řady EN 61162 nebo IEC 61162 vzata v úvahu zamýšlená struktura položky.

Pol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla SOLAS 74, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetický kompas

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.382(X),

rez. IMO A.694(17).

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008)

nebo

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Vysílací zařízení pro řízení kursu THD (magnetická metoda)

prav. V/18,

prav. V/19,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.116(73),

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

ISO 22090-2 (2004), včetně opravy 2005,

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

ISO 22090-2 (2004), včetně opravy 2005,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gyroskopický kompas

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.424(XI),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.191(79).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008).

nebo

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarové zařízení

přesunuto do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36

A.1/4.5

Automatické radarové zobrazovací zařízení (ARPA)

přesunuto do A.1/4.34

A.1/4.6

Ozvěnový hloubkoměr

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.224(VII),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.74(69) příloha 4,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN ISO 9875 (2001), včetně technické opravy ISO 1: 2006,

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008)

nebo

ISO 9875 (2000), včetně technické opravy ISO 1: 2006,

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Zařízení k určení rychlosti a vzdálenosti (SDME)

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.824(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.96(72),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

EN 61023 (2007),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

IEC 61023 (2007)

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Ukazatel úhlu kormidla, obrátek a náklonu

přesunuto do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22

A.1/4.9

viz poznámka b) této přílohy A.1

Měřič rychlosti obratu

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.526(13),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

ISO 20672 (2007),

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

ISO 20672 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Zaměřovač

záměrně nevyplněno

A.1/4.11

Zařízení Loran-C

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.818(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

EN 61075 (1993),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

IEC 61075 (1991),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Zařízení Chayka

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.818(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

EN 61075 (1993),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

IEC 61075 (1991),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Zařízení Decca Navigator

záměrně nevyplněno

A.1/4.14

Zařízení GPS

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

rez. IMO MSC.112(73),

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

EN 61108-1 (2003),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

IEC 61108-1 (2003),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Zařízení GLONASS

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.113(73),

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

EN 61108-2 (1998),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

IEC 61108-2 (1998),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Systém pro řízení kurzu (HCS)

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.342(IX),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.64(67) příloha 3,

rez. IMO MSC.191(79).

ISO 11674 (2006),

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008)

nebo

ISO 11674 (2006),

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Lodivodský mechanický výtah

přesunuto do A.1/1.40

A.1/4.18

Odpovídač SAR 9 GHz (SART)

prav. III/4,

prav. IV/14,

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. III/6,

prav. IV/7,

rez. IMO A.530(13),

rez. IMO A.802(19),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, 14,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, 14,

ITU-R M.628-3(11/93).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

EN 61097-1 (2007)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

IEC 61097-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Radarové zařízení pro vysokorychlostní plavidla

přesunuto do A.1/4.37

A.1/4.20

viz poznámka b) této přílohy A.1

Ukazatel úhlu kormidla

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

ISO 20673 (2007),

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

ISO 20673 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.21

viz poznámka b) této přílohy A.1

Ukazatel obrátek lodního šroubu

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

ISO 22554 (2007),

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

ISO 22554 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.22

viz poznámka b) této přílohy A.1

Ukazatel náklonu

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

ISO 22555 (2007),

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

ISO 22555 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.23

Kompas pro záchranné čluny a záchranářské čluny

prav. III/4,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, V,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, 13.

ISO 25862 (2009).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24

Automatické radarové zobrazovací zařízení (ARPA) pro vysokorychlostní plavidla

přesunuto do A.1/4.37

A.1/4.25

Automatické sledovací zařízení (ATA)

přesunuto do A.1/4.35

A.1/4.26

Automatické sledovací zařízení (ATA) pro vysokorychlostní plavidla

přesunuto do A.1/4.38

A.1/4.27

Elektronické mapovací zařízení (EPA)

přesunuto do A.1/4.36

A.1/4.28

Integrovaný systém na můstku

přesunuto do A.2/4.30

A.1/4.29

Zařízení pro záznam údajů o plavbě (VDR)

prav. V/18,

prav. V/20,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/20,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.861(20),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

EN 61996-1 (2008),

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

IEC 61996-1 (2007-11),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30

Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) se zálohou a systém rastrového zobrazování mapy (RCDS)

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79),

rez. IMO MSC.232(82),

IMO SN.1/oběž. 266.

(Záložní systém ECDIS a RCDS se použijí pouze tehdy, je-li tato funkce zahrnuta v ECDIS. Certifikát modulu B uvádí, zda byly tyto varianty přezkoušeny.)

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

EN 61174 (2008),

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

IEC 61174 (2008),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31

Gyroskopický kompas pro vysokorychlostní plavidla

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.821(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

ISO 16328 (2001),

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008)

nebo

ISO 16328 (2001),

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.32

Univerzální automatický systém zjišťování totožnosti lodí (AIS)

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.74(69),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79),

ITU-R M. 1371-4 (2010).

Pozn.: ITU-R M. 1371-4 (2010) se použije pouze v souladu s požadavky rezoluce IMO MSC.74(69).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

EN 61993-2 (2001),

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

IEC 61993-2 (2001),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33

Systém řízení dráhy lodí

(fungující při rychlostech lodi od minimální manévrovací rychlosti po rychlost 30 uzlů)

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.74(69),

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

EN 62065 (2002),

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

IEC 62065 (2002),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.34

Radarové zařízení CAT 1

prav. V/18.

prav. V/19.

rez. IMO A.278(VIII),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.823(19),

rez. IMO MSC.191(79),

rez. IMO MSC.192(79),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008),

EN 62388 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008),

IEC 62388 Ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.35

Radarové zařízení CAT 2

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.278(VIII),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.191(79),

rez. IMO MSC.192(79),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008),

EN 62388 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008),

IEC 62388 Ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.36

Radarové zařízení CAT 3

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.278(VIII),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.191(79),

rez. IMO MSC.192(79),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008),

EN 62388 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008),

IEC 62388 Ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.37

Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech (CAT 1H, CAT 2H a CAT 3H)

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

rez. IMO A.278(VIII),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79),

rez. IMO MSC.192(79),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008),

EN 62388 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008),

IEC 62388 Ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.38

Radarové zařízení schválené pro volbu mapy, jmenovitě:

a)

CAT 1 s volbou mapy;

b)

CAT 2 s volbou mapy;

c)

CAT 1 pro HSC s volbou mapy;

d)

CAT 2 pro HSC s volbou mapy.

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

rez. IMO A.278(VIII),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79),

rez. IMO MSC.192(79),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008),

EN 62388 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008),

IEC 62388 Ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39

Radarový odrážeč – pasivní typ

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.