24.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 49/33


SMĚRNICE KOMISE 2011/15/EU

ze dne 23. února 2011,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS (1), a zejména na článek 27 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S účinkem od 1. července 2009 byla zrušena rezoluce Mezinárodní námořní organizace (IMO) MSC.150(77) a byla nahrazena rezolucí IMO MSC.286(86). Měl by proto být odpovídajícím způsobem aktualizován článek 12 směrnice 2002/59/ES, který na zrušenou rezoluci IMO odkazuje.

(2)

Požadavky na vybavení systémy automatické identifikace (AIS) a systémy záznamu cestovních údajů (VDR) by měly být aktualizovány v souladu se změnami Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS) a měly by zohlednit vývoj zjednodušených systémů záznamu cestovních údajů schválených organizací IMO. Rovněž by měl být upřesněn rozsah výjimek z požadavků na vybavení u malých osobních plavidel překonávajících krátké vzdálenosti a tento rozsah by měl být uvedeným plavbám přizpůsoben.

(3)

Měly by být přesněji vymezeny pravomoci členských států k zásahu v případě mimořádné události na moři. Zejména by mělo být jasně stanoveno, že mohou udělovat pokyny společnostem zajišťujícím pomoc, záchranu či odvlečení, aby zabránily vážnému a bezprostřednímu ohrožení svého pobřeží či jiných souvisejících zájmů, bezpečnosti jiných lodí a jejich posádek a cestujících nebo osob na pobřeží nebo aby chránily mořské prostředí.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 2002/59/ES se mění následovně:

1)

V čl. 12 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

pokud jde o látky uvedené v příloze I úmluvy MARPOL, bezpečnostní list, který případně obsahuje podrobné údaje o fyzikálně-chemických vlastnostech produktů včetně jejich viskozity vyjádřené v cSt při 50 °C a hustoty při 15 °C a ostatní údaje obsažené v bezpečnostním listu v souladu s rezolucí IMO MSC. 286(86);“

2)

Příloha II se nahrazuje přílohou I této směrnice.

3)

Příloha IV se nahrazuje přílohou II této směrnice.

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 12 měsíců od jejího vstupu v platnost, aniž je tím dotčeno datum provedení stanovené v čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/17/ES (2), pokud jde o rybářská plavidla. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. února 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 101.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

Požadavky na lodní Vybavení

I.   RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA

Rybářská plavidla o celkové délce větší než 15 metrů musí být vybaveny systémem automatické identifikace (AIS), jak stanoví článek 6a, v souladu s tímto časovým plánem:

rybářská plavidla o celkové délce 24 metrů a více, ale méně než 45 metrů: nejpozději 31. května 2012,

rybářská plavidla o celkové délce 18 metrů a více, ale méně než 24 metrů: nejpozději 31. května 2013,

rybářská plavidla o celkové délce větší než 15 metrů, ale menší než 18 metrů: nejpozději 31. května 2014.

Nově postavená rybářská plavidla o celkové délce větší než 15 metrů podléhají požadavku na vybavení stanovenému v článku 6a s platností od 30. listopadu 2010.

II.   LODĚ POUŽÍVANÉ K MEZINÁRODNÍM PLAVBÁM

Osobní lodě bez ohledu na velikost a všechny jiné lodě než osobní lodě o hrubé prostornosti 300 tun a více používané k mezinárodním plavbám, které připlují do přístavu členského státu, musí být vybaveny systémem automatické identifikace (AIS) v souladu s technickými a výkonnostními normami stanovenými v kapitole V úmluvy SOLAS. Osobní lodě bez ohledu na velikost a všechny jiné lodě než osobní lodě o hrubé prostornosti 3 000 tun a více používané k mezinárodním plavbám, které připlují do přístavu členského státu, musí být vybaveny systémem záznamu cestovních údajů (VDR) v souladu s technickými a výkonnostními normami stanovenými v kapitole V úmluvy SOLAS. Nákladní lodě postavené před 1. červencem 2002 mohou být vybaveny zjednodušeným systémem záznamu cestovních údajů (S-VDR), který je v souladu s technickými a výkonnostními normami vypracovanými podle kapitoly V úmluvy SOLAS.

III.   LODĚ POUŽÍVANÉ K JINÝM NEŽ MEZINÁRODNÍM PLAVBÁM

1.   Systém automatické identifikace (AIS)

Osobní lodě bez ohledu na velikost a všechny jiné lodě o hrubé prostornosti 300 tun a více používané k jiným než mezinárodním plavbám musí být vybaveny systémem automatické identifikace (AIS), který je v souladu s technickými a výkonnostními normami stanovenými v kapitole V úmluvy SOLAS.

2.   Systémy záznamu cestovních údajů (VDR)

a)

Osobní lodě bez ohledu na velikost a jiné lodě než osobní lodě o hrubé prostornosti 3 000 tun a více postavené 1. července 2002 nebo po tomto datu a používané k jiným než mezinárodním plavbám musí být vybaveny systémem záznamu cestovních údajů (VDR), který je v souladu s technickými a výkonnostními normami vypracovanými podle kapitoly V úmluvy SOLAS;

b)

Nákladní lodě o hrubé prostornosti 3 000 tun a více postavené před 1. červencem 2002 a používané k jiným než mezinárodním plavbám musí být vybaveny systémem záznamu cestovních údajů (VDR) nebo zjednodušeným systémem záznamu cestovních údajů (S-VDR), který je v souladu s technickými a výkonnostními normami vypracovanými podle kapitoly V úmluvy SOLAS.

IV.   VÝJIMKY

1.   Výjimky z požadavku mít na palubě systém AIS

a)

Členské státy mohou osobním lodím kratším než 15 metrů nebo o hrubé prostornosti menší než 300 tun používaným k jiným než mezinárodním plavbám udělit výjimku z uplatňování požadavků týkajících se systému AIS stanovených v této příloze;

b)

Členské státy mohou jiným lodím než osobním lodím o hrubé prostornosti 300 tun a více, avšak méně než 500 tun plujícím výlučně ve vnitřních vodách členského státu a mimo trasy, které obvykle využívají jiné lodě vybavené systémem AIS, udělit výjimku z požadavků na vybavení systémem AIS stanovených v této příloze.

2.   Výjimky z požadavku mít na palubě systém VDR nebo S-VDR

Členské státy mohou udělit výjimky z požadavku na vybavení systémem VDR nebo S-VDR následujícím způsobem:

a)

Výjimku z požadavku na vybavení systémem VDR lze udělit osobním lodím plujícím pouze v jiných námořních oblastech než těch, na které se vztahuje třída A podle článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES (1);

b)

Výjimku z požadavku na vybavení systémem VDR lze udělit jiným lodím než osobním lodím typu ro-ro postaveným před 1. červencem 2002, lze-li prokázat, že propojení systému VDR se stávajícím vybavením na lodi je neodůvodněné a neproveditelné;

c)

Výjimku z požadavku na vybavení systémem S-VDR lze udělit nákladním lodím používaným k mezinárodním a jiným než mezinárodním plavbám a postaveným před 1. červencem 2002, pokud tyto lodě mají být trvale vyřazeny z provozu do dvou let od data provedení uvedeného v kapitole V úmluvy SOLAS.


(1)  Úř. věst. L 163, 25.6.2009, s. 1.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA IV

Opatření, která jsou členským státům dostupná v případě ohrožení námořní bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí

(podle čl. 19 odst. 1)

Jestliže je loď postižena mimořádnou událostí nebo okolností druhu popsaného v článku 17 a v důsledku toho se příslušný orgán dotčeného členského státu domnívá, že je v rámci mezinárodního práva nezbytné odvrátit, zmírnit nebo odstranit závažné a bezprostřední nebezpečí hrozící jeho pobřeží nebo souvisejícím zájmům, bezpečnosti jiných lodí a jejich posádkám a cestujícím nebo osobám na pobřeží nebo ochraně námořního prostředí, může tento orgán zejména:

a)

omezit pohyb lodi nebo ji směrovat na určitý kurs. Tento požadavek neovlivňuje odpovědnost velitele za bezpečné ovládání jeho lodě;

b)

úředně velitele lodi upozornit, aby skončil s ohrožováním životního prostředí nebo námořní bezpečnosti;

c)

vyslat na loď hodnotící tým k posouzení stupně nebezpečí, k podpoření velitele při nápravě situace a k informování příslušné pobřežní stanice o této situaci;

d)

vydat veliteli pokyn, aby v případě bezprostředního nebezpečí vplul do útočiště nebo dal příkaz k vedení lodě lodivodem nebo k odvlečení lodě.

V případě, že je loď odvlečena na základě dohody o odvlečení či záchraně, mohou být opatření přijatá příslušným orgánem členského státu podle písmen a) a d) rovněž určena příslušným společnostem zajišťujícím pomoc, záchranu a odvlečení.“