4.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 291/2


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. září 2011,

kterým se zřizuje skupina Komise pro veřejné zakázky složená z odborníků zúčastněných stran a kterým se nahrazuje rozhodnutí 87/305/EHS o zřízení Poradního výboru pro zpřístupnění zadávání veřejných zakázek

(Text s významem pro EHP)

2011/C 291/02

KOMISE EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve strategii Evropa 2020 se zdůrazňuje, že v oblasti zadávání veřejných zakázek musí být zajištěno co nejúčinnější využívání veřejných financí a trhy pro zadávání veřejných zakázek musí být pro celou EU otevřené, zejména v souvislosti se značnými rozpočtovými omezeními a hospodářskými potížemi řady členských států.

(2)

Strategie Evropa 2020 vyzdvihuje, že pravidla pro zadávání veřejných zakázek mají zlepšit podnikatelské prostředí, především pokud jde o inovativní malé a střední podniky, a podpořit tak posun směrem ke společnosti méně náročné na zdroje. Zadávání veřejných zakázek má také přispívat k dosažení společných cílů celé společnosti, včetně boje proti změně klimatu a podpory inovací, jež pro Evropu představují nové důležité výzvy.

(3)

V tomto ohledu přestal rámec vytvořený rozhodnutím Komise 87/305/EHS ze dne 26. května 1987 o zřízení Poradního výboru pro zpřístupnění zadávání veřejných zakázek (1) být vhodným nástrojem k poskytování odborných a praktických znalostí, jež jsou pro Komisi nezbytné k utváření politiky v oblasti zadávání veřejných zakázek, která by odpovídala proměňujícím se výzvám v Unii.

(4)

Proto je nezbytné zřídit odbornou skupinu pro oblast veřejných zakázek v novém právním rámci, který na jedné straně umožní přizpůsobit fungování skupiny novému rámci Komise pro odborné skupiny (2) a na druhé straně Komisi zajistí potřebné odborné znalosti, zkušenosti a dovednosti, jež jí pomohou vyrovnat se s novými výzvami na poli zadávání veřejných zakázek.

(5)

Skupina by proto měla Komisi pomáhat při vedení vysoce kvalitní diskuse a politiky v oblasti veřejných zakázek. Skupina bude v případě potřeby připravovat zprávy nebo vydávat stanoviska, jež Komisi pomohou při tvorbě a provádění politiky a právních předpisů Unie týkajících se zadávání veřejných zakázek.

(6)

Toto fórum navíc umožní, aby byla příslušná odvětví informována o podobě a uplatňování pravidel Unie v oblasti zadávání veřejných zakázek.

(7)

Vzhledem k výše uvedenému by složení skupiny mělo být různorodé, tvořené členy vybranými za svou osobu a/nebo podle zájmů, jež reprezentují, a různými organizacemi. Členové skupiny by měli mít různé zázemí – budou to např. odborníci v oblasti práva, techničtí experti zabývající se veřejnými zakázkami, akademičtí pracovníci, průmyslové nebo obchodní organizace, sdružení zadavatelů nebo jiných subjektů.

(8)

Složení skupiny má být pokud možno vyvážené z hlediska pohlaví i zeměpisného původu.

(9)

Členové musí splňovat vysoké standardy z hlediska aktivní a kvalitní účasti na zasedáních a při jejich přípravě a případně i při navazující činnosti.

(10)

Osobní údaje se zpracovávají v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (3).

(11)

Rozhodnutí 87/305/EHS by proto mělo být zrušeno,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Skupina Komise pro veřejné zakázky složená z odborníků zúčastněných stran

Zřizuje se skupina pro veřejné zakázky složená z odborníků zúčastněných stran (dále jen „skupina“).

Tato skupina nahrazuje Poradní výbor pro zpřístupnění zadávání veřejných zakázek, zřízený rozhodnutím 87/305/EHS.

Článek 2

Úkoly skupiny

Skupina má za úkol poskytovat Komisi vysoce kvalitní právní, ekonomické, technické a/nebo praktické dovednosti a odborné znalosti, a pomáhat jí tak při utváření politiky Unie v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Její úkoly mohou zahrnovat:

a)

poskytování právních a ekonomických analýz a připomínek k podstatnému vývoji nebo strukturálním trendům v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich důsledkům pro politický rámec Unie;

b)

poskytování zpětné vazby útvarům Komise, co se týče problémů a vývoje v konkrétních odvětvích, které si vyžádají reakci v oblasti zadávání veřejných zakázek, a navrhovat vhodná řešení;

c)

poskytování znalostí s cílem zlepšit účinnost politiky Unie v oblasti zadávání veřejných zakázek;

d)

poskytování znalostí v rámci přípravy právních předpisů Komise v oblasti zadávání veřejných zakázek;

e)

pomoc útvarům Komise při analýze příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie.

Stanoviska skupiny nejsou pro Komisi a její útvary závazná.

Článek 3

Konzultace

Komise či její útvary mohou skupinu konzultovat v jakékoli záležitosti týkající se politiky, právních předpisů a postupů Unie v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Článek 4

Členství – jmenování členů

1.   Skupinu tvoří nejvýše 20 členů.

2.   Členy skupiny jsou jednotlivci jmenovaní za svou osobu, jednotlivci reprezentující společný zájem a/nebo organizace v souladu s pravidlem 8 horizontálních pravidel pro odborné skupiny Komise.

3.   Členové a jejich zástupci musí splňovat vysoké standardy z hlediska aktivní a kvalitní účasti na zasedáních a při jejich přípravě a případně i při navazující činnosti.

4.   Útvary Komise zveřejní výzvu k podávání návrhů na jmenování s cílem vybrat členy skupiny.

5.   Členy jmenuje generální ředitel GŘ pro vnitřní trh a služby. Členové skupiny jsou vybíráni z řad jednotlivců a organizací, kteří mají odbornou způsobilost v oblastech uvedených v článcích 2 a 3 a kteří odpověděli na výzvu k podávání návrhů na jmenování.

Organizace jmenují své zástupce. Neodpovídá-li profil zástupce navrženého organizací podmínkám výzvy k podávání návrhů, může generální ředitel GŘ pro vnitřní trh a služby jeho kandidaturu zamítnout. V tom případě bude daná organizace vyzvána ke jmenování jiného zástupce.

6.   Členové jsou jmenováni generálním ředitelem GŘ MARKT na tři roky. Jejich funkční období lze prodloužit o nejvýše tři roky. Generální ředitel GŘ MARKT rozhoduje o prodloužení funkčního období u jednoho či více členů na základě kvality, pravidelnosti a relevance jejich účasti, jak stanoví článek 3.

Členové zůstávají ve funkci a aktivní, dokud nejsou nahrazeni.

7.   Lze určit, že bude jmenován stejný počet náhradníků jako členů. Náhradníci jsou jmenováni za týchž podmínek jako členové; náhradníci automaticky zastupují členy, kteří jsou nepřítomni nebo nezpůsobilí k výkonu funkce.

8.   Členové, kteří již nejsou schopni účinně přispívat k práci skupiny, kteří odstoupí nebo nedodrží podmínky uvedené v odstavci 5 tohoto článku nebo v článku 339 Smlouvy, mohou být na zbývající část svého funkčního období zastoupeni náhradníky.

9.   Jednotlivci jmenovaní za svou osobu jednají nezávisle a ve veřejném zájmu. Jednotlivci jmenovaní s cílem reprezentovat společný zájem sdílený zúčastněnými stranami nesmějí reprezentovat jednotlivé zúčastněné strany.

10.   Jména jednotlivců jmenovaných za svou osobu, jednotlivců reprezentujících společný zájem a názvy organizací se zveřejní v rejstříku odborných skupin a ostatních podobných subjektů Komise (dále jen „rejstřík“). V rejstříku se rovněž zveřejní, které zájmy jednotlivci reprezentují.

Jednotlivci, kteří si nepřejí, aby jejich jména byla zveřejněna, mohou požádat o uplatnění výjimky z pravidla zveřejnění stanoveného v prvním pododstavci. Výjimka může být udělena pouze v případě, kdy by zveřejnění jména odborníka mohlo ohrozit jeho bezpečnost či integritu nebo nepřiměřeně poškodit jeho soukromí.

11.   Osobní údaje se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 (4).

Článek 5

Činnost

1.   Skupině předsedá zástupce útvarů Komise.

2.   Skupina koná na žádost těchto útvarů.

3.   Útvary Komise určí předem program zasedání. Útvary přitom mohou přihlédnout k návrhům členů skupiny.

4.   Útvary Komise mohou rozhodnout, že se skupina bude scházet v plném složení nebo v jedné či více podskupin složených z členů, jejichž odborné znalosti a/nebo zájmy jsou obzvláště relevantní pro body programu daného zasedání.

5.   Útvary Komise mohou k příležitostné práci ve skupině přizvat externí odborníky, kteří mají zvláštní odbornou způsobilost v určitém bodu programu jejího zasedání. Kromě toho mohou útvary Komise udělit status pozorovatele jednotlivcům a organizacím podle pravidla 8 odst. 3 horizontálních pravidel pro odborné skupiny a kandidátské země.

6.   Členové skupiny a jejich zástupci, jakož i odborníci a pozorovatelé přizvaní na určité zasedání, musí dodržovat povinnost profesního tajemství stanovenou Smlouvami a jejich prováděcími pravidly, jakož i bezpečnostní předpisy Komise o ochraně utajovaných skutečností EU stanovené v příloze rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom (5). Pokud tuto povinnost nesplňují, může generální ředitel GŘ pro vnitřní trh a služby přijmout veškerá vhodná opatření.

7.   Zasedání skupiny a jejích podskupin se konají v prostorách Komise. Komise zajišťuje sekretářské služby. Zasedání skupiny se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří mají zájem na projednávaných otázkách.

8.   Pokud skupina nepřijme zvláštní pravidla, je jednací řád skupiny shodný s vzorovým jednacím řádem pro odborné skupiny.

9.   Komise zveřejňuje příslušné informace o činnosti skupiny jejich umístěním buď v rejstříku nebo na určené internetové stránce dostupné odkazem z rejstříku.

Článek 6

Výdaje na zasedání

1.   Účastníkům podílejícím se na činnostech skupiny nepřísluší za poskytované služby odměna.

2.   Cestovní výdaje a výdaje na pobyt vzniklé účastníkům v souvislosti s činností skupiny hradí Komise v souladu s předpisy platnými v rámci Komise.

3.   Tyto výdaje se hradí v mezích disponibilních prostředků, které jsou přiděleny v rámci ročního postupu pro přidělování zdrojů.

Článek 7

Zrušení

Rozhodnutí 87/305/EHS (6) se zrušuje.

V Bruselu dne 3. září 2011.

Za Komisi

Michel BARNIER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 152, 12.6.1987, s. 32. Rozhodnutí Komise 87/305/EHS ze dne 26. května 1987 o zřízení Poradního výboru pro zpřístupnění zadávání veřejných zakázek.

(2)  SEK(2010) 1360 v konečném znění.

(3)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Viz poznámka pod čarou 3.

(5)  SEK(2007) 639, 25.6.2007.

(6)  Viz poznámka pod čarou 1.