17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/109


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 15. prosince 2011,

kterým se mění rozhodnutí 2005/363/ES o některých ochranných veterinárních opatřeních proti africkému moru prasat na Sardinii v Itálii

(oznámeno pod číslem K(2011) 9248)

(Text s významem pro EHP)

(2011/852/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2005/363/ES ze dne 2. května 2005 o některých ochranných veterinárních opatřeních proti africkému moru prasat na Sardinii v Itálii (4) bylo přijato v reakci na závažné opětovné vzplanutí afrického moru prasat u domácích a divokých prasat na zooticky infikovaném italském ostrově Sardinie.

(2)

Tímto rozhodnutím se zakazuje odesílat ze Sardinie živá prasata, jejich sperma, vajíčka a embrya a vepřové maso, výrobky z vepřového masa a ostatní výrobky obsahující vepřové maso.

(3)

V souladu s čl. 4 odst. 3 směrnice 2002/99/ES však rozhodnutí stanoví určité odchylky, pokud jde o odesílání některých produktů z vepřového masa z prasat pocházejících z hospodářství mimo oblasti uvedené v příloze I rozhodnutí, která splňují zvláštní požadavky na biologickou bezpečnost.

(4)

Během posledních týdnů Itálie Komisi informovala o významném zvětšení počtu ohnisek afrického moru prasat a jejich územního rozšíření v sedmi z osmi provincií Sardinie, což se týká také velkých komerčních hospodářství s chovem prasat.

(5)

Vzhledem k tomu, že je na trh uváděno vepřové maso a výrobky z vepřového masa a ostatní výrobky obsahujících vepřové maso, mohl by současný vývoj nákazy na Sardinii ohrozit stáda prasat v ostatních oblastech Itálie a v ostatních členských státech. Proto je nezbytné rozšířit rizikové oblasti uvedené v příloze I rozhodnutí 2005/363/ES na celé území regionu Sardinie. V důsledku toho se pozastavuje odchylka udělená Itálii, pokud jde o povolování odeslání vepřového masa ze Sardinie do oblastí mimo Sardinii, jelikož podmínky stanovené v čl. 5 odst. 2 písm. b) rozhodnutí 2005/363/ES již nemohou být plněny. To se vztahuje rovněž na odchylku udělenou podle článku 6 uvedeného rozhodnutí opravňující povolit odesílání výrobků z vepřového masa a ostatních výrobků obsahujících vepřové maso ze Sardinie do oblastí mimo Sardinii.

(6)

Rozhodnutí 2005/363/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 2005/363/ES se nahrazuje zněním v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 15. prosince 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 118, 5.5.2005, s. 39.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Všechny oblasti Sardinie.“