3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/43


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2011,

kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení newcastleské choroby ve Španělsku v roce 2009

(oznámeno pod číslem K(2011) 8717)

(Pouze španělské znění je závazné)

(2011/797/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na článek 6 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90 odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, která zahrnuje výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijaté orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. V zájmu přispění k co nejrychlejší eradikaci newcastleské choroby by Unie na způsobilé výdaje členských států měla poskytovat finanční příspěvek. Ustanovení čl. 3 odst. 6 první odrážky uvedeného rozhodnutí stanoví pravidla týkající se procentního podílu, která se musí uplatnit na výdaje vynaložené členskými státy.

(3)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím (2), stanoví pravidla pro výdaje způsobilé pro financování ze strany Unie.

(4)

Prováděcím rozhodnutím Komise 2011/208/EU ze dne 1. dubna 2011 o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení newcastleské choroby ve Španělsku v roce 2009 (3) byl mimo jiné poskytnut finanční příspěvek Unie na nouzová opatření pro tlumení newcastleské choroby ve Španělsku v roce 2009. Úřední žádost o náhradu, jak stanoví čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 349/2005, předložilo Španělsko dne 31. května 2011.

(5)

Vyplacení finančního příspěvku Unie musí být podmíněno tím, aby plánovaná opatření byla skutečně provedena a orgány poskytly veškeré nezbytné informace ve stanovených lhůtách.

(6)

Španělsko v souladu s čl. 3 odst. 4 rozhodnutí 2009/470/ES neprodleně informovalo Komisi a ostatní členské státy o opatřeních uplatněných v souladu s právními předpisy Unie o ohlašování a eradikaci a o jejích výsledcích. K žádosti o náhradu byly připojeny finanční zpráva, doklady, epizootologická zpráva o každém hospodářství, jehož zvířata byla usmrcena nebo zničena, a výsledky příslušných auditů, jak vyžaduje článek 7 nařízení (ES) č. 349/2005.

(7)

Připomínky Komise, metoda výpočtu způsobilých výdajů a konečné závěry byly Španělsku sděleny dne 20. října 2011. Španělsko vyjádřilo svůj souhlas e-mailem ze dne 20. října 2011.

(8)

V důsledku toho lze nyní stanovit celkovou výši finančního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s eradikací newcastleské choroby ve Španělsku v roce 2009.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční příspěvek Unie na výdaje spojené s eradikací newcastleské choroby ve Španělsku v roce 2009 se stanoví na 103 219,22 EUR.

Článek 2

Toto rozhodnutí je rozhodnutím o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení a je určeno Španělskému království.

V Bruselu dne 30. listopadu 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 87, 2.4.2011, s. 29.