14.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/30


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 10. října 2011

o jmenování jednoho irského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

(2011/681/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 302 této smlouvy,

s ohledem na návrh irské vlády,

s ohledem na stanovisko Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. září 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/570/EU, Euratom o jmenování členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2010 do 20. září 2015 (1).

(2)

Po skončení mandátu paní Jillian VAN TURNHOUTOVÉ se uvolnilo jedno místo člena Evropského hospodářského a sociálního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pan Seamus BOLAND, Chief Executive Officer, Irish Rural Link, je jmenován členem Evropského hospodářského a sociálního výboru na zbývající část funkčního období, tedy do 20. září 2015.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 10. října 2011.

Za Radu

předseda

A. KRASZEWSKI


(1)  Úř. věst. L 251, 25.9.2010, s. 8.