15.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/24


ROZHODNUTÍ RADY 2011/239/SZBP

ze dne 12. dubna 2011

o změně rozhodnutí 2010/232/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. dubna 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/232/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru (1).

(2)

Vzhledem k situaci v Barmě/Myanmaru, a zejména s ohledem na volební proces, který se uskutečnil v roce 2010 a který nebyl shledán slučitelným s mezinárodně uznávanými normami, a na přetrvávající znepokojení ohledně dodržování lidských práv a základních svobod v zemi, by použitelnost omezujících opatření stanovených rozhodnutím 2010/232/SZBP měla být prodloužena o další období 12 měsíců.

(3)

Seznamy osob a podniků, na něž se omezující opatření vztahují, uvedené v rozhodnutí 2010/232/SZBP by měly být změněny tak, aby zohlednily změny ve vládě, bezpečnostních silách a správě Barmy/Myanmaru, jakož i změny osobní situace dotčených osob; seznam podniků, které vlastní či ovládá barmský/myanmarský režim nebo osoby s ním spojené, jakož i seznam subjektů v příloze I rozhodnutí 2010/232/SZBP by měly být rovněž aktualizovány.

(4)

S cílem podpořit v budoucnosti pokrok, pokud jde o civilní správu, posilování demokracie a dodržování lidských práv, by však použitelnost omezujících opatření měla být na 12 měsíců pozastavena v případě nových členů vlády, kteří nemají žádné vazby na armádu nebo kteří mají zásadní význam pro dialog s mezinárodním společenstvím k prosazování zájmů Evropské unie.

(5)

S cílem podpořit dialog se zúčastněnými stranami v Barmě/Myanmaru by dále mělo být do 30. dubna 2012 přerušeno pozastavení dvoustranných vládních návštěv Barmy/Myanmaru na vysoké úrovni.

(6)

Rada bude situaci v Barmě/Myanmaru pravidelně přezkoumávat a hodnotit případný pokrok dosažený orgány země, pokud jde o respektování demokratických hodnot a lidských práv.

(7)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2010/232/SZBP se mění takto:

1)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

1.   Zakazuje se nákup, dovoz nebo přeprava těchto produktů z Barmy/Myanmaru do Unie:

a)

kulatiny, dřeva a dřevařských výrobků;

b)

zlata, cínu, železa, mědi, wolframu, stříbra, uhlí, olova, manganu, niklu a zinku;

c)

drahokamů a polodrahokamů včetně diamantů, rubínů, safírů, jadeitu a smaragdů.

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na projekty a programy humanitární pomoci ani na projekty a programy nehumanitární pomoci nebo rozvoje prováděné v Barmě/Myanmaru na podporu cílů popsaných v čl. 8 odst. 2 písm. a), b) a c).“

2)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

1.   Pozastavují se programy nehumanitární pomoci nebo rozvoje.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na projekty a programy na podporu:

a)

lidských práv, demokracie, řádné správy věcí veřejných, předcházení konfliktům a budování občanské společnosti;

b)

zdravotnictví a vzdělávání, zmírnění chudoby, a zejména zajištění základních potřeb a živobytí pro nejchudší a nejohroženější skupiny obyvatelstva;

c)

ochrany životního prostředí, a zejména programů řešících problém neudržitelné a nadměrné těžby dřeva, která vede k odlesňování.

Projekty a programy by měly být pokud možno vymezeny a vyhodnocovány v konzultaci s občanskou společností a všemi demokratickými skupinami, včetně Národní ligy pro demokracii. Měly by být prováděny prostřednictvím agentur OSN, nevládních organizací, agentur členských států a mezinárodních organizací a v rámci decentralizované spolupráce s místními civilními správními orgány.

V této souvislosti povede Evropská unie i nadále dialog s vládou Barmy/Myanmaru o její odpovědnosti za vynaložení většího úsilí, pokud jde o dosažení rozvojových cílů tisíciletí OSN.“

3)

Ustanovení čl. 9 odst. 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabránily vstupu na své území nebo průjezdu přes své území:

a)

vyšším představitelům bývalé Státní rady pro mír a rozvoj (SRMR), zástupcům barmských orgánů v turistickém sektoru, vyšším představitelům armády, vlády nebo bezpečnostních sil, kteří stanovují či provádějí politiky bránící přechodu Barmy/Myanmaru k demokracii nebo kteří mají z takových politik prospěch, a členům jejich rodin;

b)

vysoce postaveným příslušníkům barmské armády v činné službě a členům jejich rodin;

c)

osobám spojeným s osobami uvedenými v písmenech a) a b),

přičemž tyto fyzické osoby jsou uvedeny v příloze II.“

4)

Ustanovení čl. 10 odst. 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří:

a)

vyšším představitelům bývalé Státní rady pro mír a rozvoj (SRMR), zástupcům barmských orgánů v odvětví cestovního ruchu, vyšším představitelům armády, vlády nebo bezpečnostních sil, kteří stanovují či provádějí politiky bránící přechodu Barmy/Myanmaru k demokracii nebo kteří mají z takových politik prospěch, a členům jejich rodin;

b)

vysoce postaveným příslušníkům barmské armády v činné službě a členům jejich rodin;

c)

fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům spojeným s osobami uvedenými v písmenech a) a b),

uvedeným v příloze II, nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.“

5)

Článek 11 se zrušuje.

6)

V článku 13 se vkládají nové odstavce, které znějí:

„Rada sdělí své rozhodnutí dotčené fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž těmto osobám, subjektům nebo orgánům umožní se k této záležitosti vyjádřit.

Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti vyrozumí.“

7)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 13a

1.   Příloha II obsahuje důvody pro zařazení fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů na seznam.

2.   V příloze II jsou rovněž uvedeny případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.“

8)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.   Toto rozhodnutí se použije do 30. dubna 2012.

3.   Použitelnost opatření podle čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 1 a 2 se ve vztahu k osobám uvedeným v příloze IV pozastavuje do 30. dubna 2012.“

Článek 2

1.   Přílohy I, II a III rozhodnutí 2010/232/SZBP se nahrazují zněním obsaženým v přílohách I, II a III tohoto rozhodnutí.

2.   Příloha IV tohoto rozhodnutí se vkládá jako příloha IV rozhodnutí 2010/232/SZBP.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 12. dubna 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 22.


PŘÍLOHA I

Seznam podniků uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. b) a v článcích 5 a 14

DŘEVO A DŘEVAŘSTVÍ

 

Název

Datum zařazení na seznam

19.11.2007

1.

Alkemal Representative Office,

142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon

 

2.

Asia Wood Co Ltd

24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon

 

3.

Aung Chanthar

1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon

 

4.

Aung Gonyi

9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon

 

5.

Aung Khant Phyo Coop Ltd

144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon

 

6.

Aung Khin & Sons

1-3, Thikhwa Pan St, Cor of Zaygyi St, KMDGG, Yangon

 

7.

Aung Kyin

11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon

 

8.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

9.

Aung Zeya

33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon

 

10.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

11.

Aye Myittar

1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon

 

12.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Room 5, Maha Bandoola St, Cor of 46th St, BTHHGG, Yangon

 

13.

C.D. Industries & Construction Co Ltd

105(b) Parami Road, Mayangon, Yangon

 

14.

Century Dragon Co Ltd

3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangon

 

15.

Chantha

Rm 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon

 

16.

Coffer Manufacturing Co Ltd

Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

17.

Dagon Timber Ltd,

262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, Myayangone, Sanchaung, Yangon

 

18.

Diamond Mercury Co Ltd

Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon

 

19.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon

 

20.

Family

798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon

 

21.

Flying Tiger Wood Industry Ltd,

171-173, 51st St, Pazundaung, Yangon

 

22.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

23.

Friend

300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon

 

24.

Fudak Enterprise Co Ltd

120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

25.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangon

 

26.

Green Gold Industrial Co Ltd

209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon

 

27.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon

 

28.

Hla Shwe, U & Family

18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon

 

29.

Hong Kong Nu San International Co Ltd

120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon

 

30.

Htay

145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon

 

31.

Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry,

aka Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

 

32.

Htoo Trading Co Ltd

5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon

 

33.

Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd

205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

34.

Khine Industries

42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

35.

Khine International Co Ltd

116/8 15th St, LMDWW, Yangon

 

36.

Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading

55 Thameinbayan RD, Tamwe, Yangon

 

37.

Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1

Shwe Pyi Tha, Yangon

 

38.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

39.

Lin Win Co Ltd

89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon

 

40.

Maha Nandar Co Ltd

90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon

 

41.

Master Timber Excel Ltd

146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangon

 

42.

Master Timber Exel Ltd (KLN Group)

282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDAA, Yangon

 

43.

Miba Gon Shein

709, Cor of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon

 

44.

Mingala Family

107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon

 

45.

Myanmar Channel Quest International Co Ltd

42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

46.

Myanmar Forest Timber Association

504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

47.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd

288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

48.

Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd

226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon

 

49.

Myanmar Singh Ltd

18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon

 

50.

Myanmar Touchwood Ltd

805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

51.

Myanmar WoodMart Co Ltd

Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon

 

52.

Myitmakha International Trading Ltd

19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon

 

53.

Myo Nwe Thit Trading Co Ltd

147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Yangon

 

54.

Myotaw

492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon

 

55.

Nay Chi Tun Family

4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangon

 

56.

Nay Chi Tun Family,

729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon

 

57.

New Brothers Co Ltd

302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon

 

58.

New Telesonic Co Ltd

94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon

 

59.

New Telesonic Wood & General Trading

218 (B) 36th St, KTDAA, Yangon

 

60.

Ngwe Zaw,

728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon

 

61.

Nightingale Co Ltd

221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangon

 

62.

Nilar

118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

63.

Phan Nay Wun Co Ltd

47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon

 

64.

Premio Int’l Co Ltd

60/75 Corner of Inwa Street & Bo Tay Za St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon

 

65.

RCC Co Ltd

65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangon

 

66.

San Family

1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon

 

67.

San Family

790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon

 

68.

Scantrade Co Ltd

422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

69.

Sein Mandaing

1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon

 

70.

Shwe Chain Trading co Ltd

Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon

 

71.

Shwe Hlaing Bwar

462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho HlaingSt, HLTAA, Yangon

 

72.

Shwe Wel Htay

6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

73.

Shwe Yi Oo

113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

74.

Soe Than Brothers Co Ltd

189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

75.

Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine) (stroje na zpracování dřeva)

74, 5th St, LMDWW, Yangon

 

76.

Swe Myo

86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

77.

Swe Thadar

78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon

 

78.

Taw Win Family Co Ltd

355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon

Jméno ředitele: Ko Ko Htwe

 

79.

Teak Farm Co Ltd

Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangon

 

80.

Teak Farm Industries Co ltd

122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

81.

Teakteam Ltd

50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

82.

Toenayar Co Ltd

91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

83.

United Int’l Group Co Ltd

58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangon

 

84.

United Internation Group (UIG)

Cor of West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikksan Ward, Yankin, Yangon

 

85.

VES Group Co Ltd

83, 50th St, Pazundaung, Yangon

 

86.

Win

383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangon

 

87.

Win Enterprise Ltd

66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

88.

Win Kabar International Timber Trading

Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

89.

Win & Win Co Ltd

6 Pyay Rd, 6th mile, Hlaing, Yangon

 

90.

Wood Technology Industries

247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

91.

Yangon Wood Industries Ltd

Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon

 

92.

Yee Shin Co Ltd

63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

93.

Ye Yint Aung

156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon

 

94.

Yin Mar Myat Noe Co Ltd

120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangon

 

95.

YN Co Ltd

120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

96.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

97.

Shwe Chain Manufacturing Co Ltd

168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay

 

DŘEVAŘSKÁ VÝROBA

98.

Aung Chan Tha Services Co Ltd

708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon

 

99.

Aung Myanmar,

42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangon

 

100.

Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd

135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon

 

101.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

102.

Laural Ltd,

Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, Cor of 54th St, Pazundaung, Yangon

 

103.

Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd

238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon

 

104.

Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon

 

105.

Myint Soe (U)

42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon

 

106.

National Wood Industry Ltd

113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon

 

107.

Scansia Myanmar Ltd

Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon

 

108.

Super Chen Co Ltd

88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangon

 

109.

Teak World Co Ltd

110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon

 

110.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426 Botahtaung Pagoda Road, Cor of Strand Rd, Botahtaung, Yangon

 

111.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

10 Kwethit St, Pazundaung, Yangon

 

112.

Win Kabar International Timber Trading

89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon

 

113.

Win Yadanar

58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon

 

114.

Wood Rich Manufacturing

349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon

 

115.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay

 

116.

Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd

137-138 Cor of Pho Yazar St & 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

117.

National Wood Industry Ltd

Pyinmana Tsp, Mandalay

 

118.

Taiho

124, 78th St Bet 36 & 37th St, Mandalay

 

119.

Myat Zaw & Young Brothers

52/13 Bogyoke Aung San Rd & Chindwin St, Monywa

 

120.

Banner Wood Based Industry

17A Padamyar Industrial Zone

Sagaing Division

 

STROJE NA ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

121.

East Union Woodworking Machinery Co Ltd

288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangon

 

122.

Everest W Trading Co Ltd

43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangon

 

123.

Hardware World

111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangon

 

124.

I.S. Tin Win

44, 27th Street, Pabdan Yangon

 

125.

Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd

506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon

 

126.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon

 

127.

Wel Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangon

 


VÝVOZCI DŘEVA

 

Název

Datum zařazení na seznam

19.11.2007

128.

A1 Construction & Trading Co,. Ltd

41 Nawaday St, Dagon,

Yangon

 

129.

Concorde Commodities Pte Ltd

339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

130.

Diamond Mercury Co., Ltd.

Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction,

Mayangon

Yangon

 

131.

Green Hardwood Enterprise Ltd

422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

132.

Kappa International Timber Trading Ltd.

288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon

Yangon

 

133.

Khine Int’l Ltd

116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw,

Yangon

 

134.

Khine Shwe Win Co., Ltd.

102(A), Inya Rd, Kamayut,

Yangon

 

135.

Mayar (H.K) Ltd.

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

136.

Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd

189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada,

Yangon

 

137.

New Wave Co Ltd

81(c), New University Avenue Rd, Bahan

Yangon

 

138.

Searock Int’l Ltd

339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada,

Yangon

 

139.

Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd

16 Bahosi Housing, Lanmadaw

Yangon

 

140.

Shivah Sawa Shoji

339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

141.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada,

Yangon

 

142.

Timber World Ltd

173, 31st Street, Pabdean,

Yangon

 

143.

Zar Ni Zaw Co Ltd

72, 51st St, Pazundaung

Yangon

 

DŘEVO

144.

AAA

6TH Street, (8) ward, South Okkalapa,

Yangon

 

145.

AAA 90

No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA

Yangon

 

146.

Academy

108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG,

Yangon

 

147.

Andaman International Traders Limited (Ext. 37)

Bldg. 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

148.

Arkar San

336, No 4 Main Road, SPTAA,

Yangon

 

149.

Asia Win Mfrg Co Ltd

170-176, #704 (7th floor), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG,

Yangon

 

150.

Aung Aye (u) & Sons

4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTAA,

Yangon

 

151.

Aung Bawga

91(B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa

Yangon

 

152.

Aung Chan Tha

72(B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

153.

Aung Chan Tha

10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon,

Yangon

 

154.

Aung Family

118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

155.

Aung Family

15, 139th Street, Tamwe,

Yangon

 

156.

Aung Gabar Timber

79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA,

Yangon

 

157.

Aung Htet

72, Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

158.

Aung Kabar

79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

159.

Aung Khant Phyo

25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon

Yangon

 

160.

Aung Kyaw Thein

15(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

161.

Aung Kyaw Thein

229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

162.

Aung Si

828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

 

163.

Aung Su Pan

43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

164.

Aung Theikdi

996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

165.

Aung Theikdi

13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

166.

Aung Thit Tun

46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

167.

Aung Thitsar

991 Myittar Street, South Okkalapa

Yangon

 

168.

Aung Thukha

41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

169.

Aung Thukha (1)

70/70(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

170.

Aung Thukha (2)

124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

171.

Aung Thukha (3)

123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

172.

Aung Thukha

71-B/72(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

173.

Aung Wood Working Enterprise Ltd.

Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp,

Yangon

 

174.

Ayarwun

123 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

175.

Aye Gabar Group

151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangon

 

176.

Aye Gabar Group

282 cor of 81st and 23rd Street, Mandalay

 

177.

Aye Myittar

115, 37th St, KTDAA, Yangon

 

178.

Aye, U & Sons

351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

179.

Aye, U & Sons

481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA

Yangon

 

180.

Aye, U & Sons

126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA

Yangon

 

181.

Aye’s Family Ltd

92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN,

Yangon

 

182.

Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd

44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Industrial Zone 3, SPTAA,

Yangon

 

183.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

136, (1st Floor), 36th St., Kyauktada Tsp,

Yangon

 

184.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17(A) Padamyar Ind Zone, Sagaing

 

185.

Bawga Mandaing

41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

186.

BDS Moe Wood Industries Co Ltd

196 Bogyoke Aung San Road, BHNN,

Yangon

 

187.

BLLB Development Co Ltd

159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT

 

188.

Chan Nyein Ko

899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward

Yangon

 

189.

Chan Tha Aung

72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

190.

Chantha

90(A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

191.

Chantha Gyi

72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG,

Yangon

 

192.

Cheung Hing Timber Co

106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp.,

Yangon

Jméno ředitele: P C Chun

 

193.

China Hope Holding

18 Bo Yar Njunt St, DGNN

Yangon

 

194.

Conqueror Trading Co Ltd

C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

195.

Dagon Timber Ltd

121 F, Sule Pagoda Road, KTDAA,

Yangon

 

196.

Dana Theikdi

985(a), Thu Mingalar St, Thingankyun

Yangon

 

197.

Dana Thiri Co Ltd

139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon

 

198.

Doh Bamar

23-27 Nat Sin Street, Cor of Salin Street, KMDGG,

Yangon

 

199.

Doh Lokehar

514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA,

Yangon

 

200.

Ever Green Wood Int'l Co., Ltd.

Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

201.

Family (1)

1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa

Yangon

 

202.

Farlin Timbers

Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG,

Yangon

 

203.

Five Oceans Co Ltd

Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW,

Yangon

 

204.

Forest Product JV Branch (Upper Myanmar)

37b 26th b St between 64th and 65th,

Mandalay

 

205.

GIG Japan Co Ltd

25 Golden Valley, BHNN,

Yangon

 

206.

Golden Door

354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okklalapa

Yangon

 

207.

Golden Hawks Int'l Ltd.

158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp,

Yangon

 

208.

Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe)

42(A)/103(A-B) Mahawgari Street, cor of Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

209.

Golden Hook Co Ltd

7 Sitha St, Oh Bo St.

Mandalay

 

210.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT,

Yangon

 

211.

Great Jupiter International Co Ltd

81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG,

Yangon

 

212.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp,

Yangon

 

213.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

 

214.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

178-180 50th St, PZDGG,

Yangon

 

215.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

216.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

217.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

202, U Wisara Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

218.

Green Treasure Wood Co Ltd

8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN,

Yangon

 

219.

Green Treasure Wood Co Ltd

Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA,

Yangon

 

220.

Hayman Trading Co., Ltd.

7, Shan Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

221.

Hein

24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

222.

Hein Htet Aung

188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA

Yangon

 

223.

Hein Soe Co Ltd

23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT,

Yangon

 

224.

Hla Kyi, U Family

356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

225.

Hla Kyi, U & Family

452 Mya Yadanar Street (Kha) Ward, North Okkalapa

Yangon

 

226.

Hla Shwe, U & Family

223 Banyadala Road, Tamwe

Yangon

 

227.

Hlaing

71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

228.

Hlaing Family

8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA,

Yangon

Yangon

 

229.

Hmine (U) & Sons

248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA,

Yangon

 

230.

Htate Tan Aung

2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injdustrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

231.

Htet

989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

232.

Htet Htet Aung

430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA

Yangon

 

233.

Htun Htun Tauk

13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN

Yangon

 

234.

Htun Thit Sa

44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

235.

Hundred Smiles Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp,

Yangon

 

236.

Imperial Builders Co Ltd

46 Eaingyi Street, PZDGG,

Yangon

 

237.

K.T. Nine

817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

238.

Kama Gasifier Power Plant

167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp,

Yangon

 

239.

Kaung Thant

62 Nat Sin St, KMDGG,

Yangon

 

240.

Kaw-Lin – Kathar

1058 Zay Street, Ward 7, TKAA,

Yangon

 

241.

Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd

Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp,

Yangon

 

242.

Khin Hninsi (Daw)

33 Hantharwaddy Street, KMYTT,

Yangon

 

243.

Khin Maung Latt, U & Family

37/4, 53rd Street, Botahtaung,

Yangon

 

244.

Khin Myanmar Trading

865 Myittar Street, SOKAA, Yangon

 

245.

Khine International Co Ltd

116/8, 15th Street, LMDWW, Yangon

 

246.

KKK

106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

247.

Kyan Taing Aung

30, Thamine Station Street, Mayangon

Yangon

 

248.

Kyan Taing Aung

Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala,

Yangon

 

249.

Kyaw

209, Banyadala Road, Tamwe,

Yangon

 

250.

Kyaw Family

2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

251.

Kyaw Soe San

819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa,

Yangon

 

252.

Kyaw Than Construction Co. Ltd

139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG,

Yangon

 

253.

Kyi Kyi

2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE,

Yangon

 

254.

Kyun Shwe Wah

74 Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

255.

La Yaung Lin Co Ltd

25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN,

Yangon

 

256.

Lal Way (1)

3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA,

Yangon

 

257.

Lal Way (2)

3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTAA,

Yangon

 

258.

Laural Ltd

27, 13th Street, LMDWW,

Yangon

 

259.

Light World Co., Ltd.

619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp,

Yangon

 

260.

Light World Co., Ltd.

Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay

 

261.

Lucky Hand Co Ltd

13 148th Street, MTNTT,

Yangon

 

262.

Maesod Forestry Ltd

69 Sule Pagoda Road, PBDNN, Yangon

 

263.

Maha Engineering Co. Ltd.

20-251, Seikkantha St. KTDAA, Yangon

 

264.

Maha New

29, Ind. Zone (2), Cor. Of Ind. Zone St. and Inn Taw St, SDGNN, Yangon

 

265.

Maha Thit Min Co. Ltd.

51 (B), Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

266.

Maha Kyaw Mahar Co. Ltd.

50, 46th Street, BTHGG, Yangon

 

267.

Mandalar Win Sawmill Co. Ltd.

262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Road, SCHGG, Yangon

 

268.

Market System Trading (MST Co. Ltd)

501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon

 

269.

MGJ Group Co-op Ltd,

125, 1st Floor, Anawrahta Road, PZDGG, Yangon

 

270.

Miba Myittar

115/116 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

271.

Miba Myittar

110/111 2nd Street, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

272.

Mingalar

28 (B), Zaygyi St. KMDGG, Yangon

 

273.

Minn Wun Industries Co. Ltd

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

274.

Moe Int’l Co. Ltd.

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

275.

Momentum Trading Co. Ltd.

21-A, Cor. Of U Phoe Hlaing St. and Hla Theingi St. Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon

 

276.

Multi World Trade Centre

183, Anawrahta St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

277.

Multi World Trade Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon.

 

278.

Mya Gabar Co. Ltd.

106-108, Sint-oh-dan St. LTAA, Yangon

 

279.

Myan Aung Myin Int’l Co. Ltd

O-140, FMI City, Golden Orchid 4th St. HLTAA, Yangon

 

280.

Myanma Htate Tan Co. Ltd

61, (4th Flr), Kaing Dan St. LMDWW, Yangon

 

281.

Myanma Marble Co. Ltd.

Bldg. 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

282.

Myanmar Automobile Group Co., Ltd.

K-38/39, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

283.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd.

422-426, Strand Road, Cor. Of Botahtaung Pagoda Rd. BTHGG, Yangon

 

284.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd

Ward (22), SDGNN, Yangon

 

285.

Myanmar Chinlax Trading Co., Ltd.

382, Inya Myaing Lane (4), Thuwunna, Thingankyun Tsp, Yangon.

 

286.

Myanmar Development Int’l Co. Ltd.

53-61, Strand Road, Cor. Of Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon

 

287.

Myanmar Guan Soon Ltd

106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon

 

288.

Myanmar Shin Poong Daewoo Pharma Co.

22, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

289.

Myanmar Technologies Industry Co. Ltd.

1389-1391, Hlaing River Road, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon

 

290.

Myanmar Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon

 

291.

Myanmar Timber Enterprise

504-506, Merchant Road, KTDAA, Yangon

 

292.

Myint

970, Yadanar St, SOKAA, Yangon

 

293.

Myitmakha Engineering Co., Ltd.

206-207, Dhamma Thukha Kyaung St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

294.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

1, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

295.

Myitmakha Int’l Trading Ltd.

55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon

 

296.

Myodaw Eain Yar

1080, Shukhintha Rd. East Ward 6, TKAA, Yangon

 

297.

Myo Taw

495 Min Nadar St, Dawbon

Yangon

 

298.

Naing Lay (U)

7, 139th St. TMWEE, Yangon

 

299.

Ngwe Nan Taw

119-120, 3rd St. Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon

 

300.

Ngwe San Eain

22-23 (A), U Wisara Rd. NDGNN, Yangon

 

301.

Nifty Int’l Co. Ltd.

Rm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

302.

Nitco Industrial Co. Ltd.

175, (G/F), 47th St. BTHGG, Yangon

 

303.

Nyein Chan Aung

122 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

304.

Nyo (Daw) Family

113/8, Oakkyin Station St. HLGG, Yangon

 

305.

OAC

289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon

 

306.

Ohn Kywe & Co. Ltd.

81, Harkhar St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

307.

One Star General Trading Co. Ltd.

87, (2nd Flr), Bogyoke Aung San Rd, Cor. of 49th St. and 50th St. PZDGG, Yangon

 

308.

Pacific Rim Asia Co. Ltd. (PRA)

145 (E), Thiri Mingalar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

309.

Padamyar Construction and Woodworks Co.

19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

310.

Pale Shwe Wah Timber Co., Ltd.

B-156/158, 34th St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

311.

Phyo Mauk

106 Nat Sin, Kyeemyindaing

Yangon

 

312.

Pioneer Venture Ltd.

7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St. LMDWW, Yangon

 

313.

Pyi See Pwar Ltd,

45, Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

314.

Red Sea Brothers Co. Ltd.

43, (2nd Flr), 43rd St. BTHGG, Yangon

 

315.

San & Family

790 Pyinma Myaing Street, (a) ward, Thingankyun,

Yangon

 

316.

San Aye (U),

531-B, Myittar St. Cor. of Thihathu St. SOKAA, Yangon

 

317.

San Myint & Family

189, Waizayantar Rd, (16) ward, South Okkalapa, Yangon

 

318.

San Myint, U Family

9, 139th Street, Tamwe

Yangon

 

319.

Sanfoco Wood Industries Ltd.

1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon

 

320.

Sarmi, U & Family

12, 53rd St, Botahtaung

Yangon

 

321.

Se Than

E(1/2), U Wisara Street, Economic Development Zone North Dagon

Yangon

 

322.

Sein Family

9, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

323.

Sein Htay Han

812, Waisayamtar Rd, (9) Ward South Okkalapa

Yangon

 

324.

Sein Pan Myaing

1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

325.

Shadow

990, Myittar St. Ward (9), SOKAA, Yangon

 

326.

Shwe Gon Thar Trading

Suite 297, Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp, Yangon

 

327.

Shwe Hinthar

70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

328.

Shwe Me Co. Ltd.

785-787, (11th Flr), Maha Bandoola Rd. Cor of 13th St. LMDWW, Yangon

 

329.

Shwe Me Industry Ltd.

51-52, Cor. Panle Wun U Shwe Bin St. & Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St. SPTAA, Yangon

 

330.

Shwe Nandaw

F-306, Pauk Pagoda St. Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

331.

Shwe Ni Timber Co. Ltd.

12, 14th St. LMDWW, Yangon

 

332.

Shwe Nyaung Pin

109, Arthawka St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

333.

Shwe Nyaung Pin

71, Bago River St. Ward (58), DGSKNN, Yangon

 

334.

Shwe Pearl Ngwe Pearl

730-731, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

335.

Shwe Tagon

813, Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

336.

Shwe Takhar

347-354, Bo Tayza St. Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

337.

Shwe Tha Min

816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

338.

Shwe Tha Pyay Co. Ltd.

5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon

 

339.

Shwe Thit

5(a), 6th Street Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

340.

Shwe Twin Wah

46, Bo Hmu Ba Htoo St. NDGNN, Yangon

 

341.

Shwe Wah Tun

26/27 Chin Dwin Street, Industrial Zone (2), South Dagon

Yangon

 

342.

Shwe Yi Moe

227(a) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

343.

Silver Born Trading Ltd

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

344.

Silver Valley Wood Industry Ltd.

65, Konzaydan St. PBDNN, Yangon

 

345.

SK Wood Industries Ltd.

82-C, Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

346.

Soe

Junction of Thitsar St. & Station Rd., Near Moe Kaung Pagoda Rd., Kanbe, Yankin Tsp, Yangon

 

347.

Soe

453, Top of Nga-mo-Yeik 5th St., Thingankyun Tsp, Yangon

 

348.

Soe Thiha

Pa(50), Pyi Daung Su Rd, (38) Ward, North Dagon,

Yangon

 

349.

Soe Thiri Co., Ltd.

808, Kyaw Thu St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

350.

Southern Myanmar Timber Co. Ltd.

4 (A-2), Padaethar St. Myaynigon, SCHGG, Yangon

 

351.

Special

53, Kyuntaw St., Sanchaung Tsp, Yangon

 

352.

Sun Myint & Association

70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon

 

353.

T&M Group Decoration Centre

5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd. KMYTT, Yangon

 

354.

TKK Int'l Ltd.

127, (G/F), 51st St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

355.

Than Hlaing (U)

105, Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

356.

Than Hlaing (U)

55(A), Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

357.

Than Than Sein & Sein Hinthar

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

358.

Than Tun

1055, 7th Zay St. Ward (6), TKAA, Yangon

 

359.

Theik Nan Shin Co., Ltd.

27, 13th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

360.

Thein Industry Dvpt. Ent. Ltd.

23 (A), Pyihtaungsu St. TGKNN, Yangon

 

361.

Thiha

4 Than Thu Mar Road, Bo Tayze Ward, Thangankyun

Yangon

 

362.

Thiri Khit Tayar

68 (B), Waizayandar Rd. Ward (11), SOKAA, Yangon

 

363.

Thiri Yadanar Myint

61, 27th St. PBDNN, Yangon

 

364.

Thu Htet Thar

52, Nat Sin St. KMDGG, Yangon

 

365.

Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw)

280-C, Cor. of Waizayanda Rd. & Byamaso Rd. SOKAA, Yangon

 

366.

Tin Oo (U) Brothers

No 18 & 29, 5th St. Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon

 

367.

Tin Shwe U & Brothers

112(C ) Arthawka St, (15) Ward, Hiaing

Yangon

 

368.

Tin Win Tun Co

Tin Win Tun Int'l Trading Co., Ltd

Bldg. C-1, Rm 002, Strand Rd., Thiri Mingalar Garden Housing,

Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon

Jméno ředitele: (Monywa) Tin Win

 

369.

Top Winner

26 (B-3), Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

370.

TPS Garden Furniture

22/2 (B), Khattar St. SCHGG, Yangon

 

371.

Traditions

24, Inya Myaing Rd., Golden Valley, Bahan Tsp, Yangon

 

372.

Tri Vadana Enterprise

99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St. BHNN, Yangon

 

373.

Tricer Company Limited

78, Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

374.

Tun Family

1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

375.

Tun Kyi, U & Sons

44 Waizayanatar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

376.

Tun Nay Lin

Rm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

377.

Tun Nay Lin Family

6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe

Yangon

 

378.

Tun Pwar

1055-1056, Maung Makan Kanthar St. Ward (19), SDGNN, Yangon

 

379.

U Chit

B (1/08-9) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

380.

Uni Brothers Co. Ltd.

28, 49th St. BTHGG, Yangon

 

381.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

10, Kwetthit St. PZDGG, Yangon

 

382.

Vivid Media

27, Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

383.

Win

59-60, Cor. of Khaymarthi Rd. & A-ma-rar St. Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

384.

Win

91, Cor. of Zizawa St. & Thudamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

385.

Win Enterprise

158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd. TMWEE, Yangon

 

386.

Win Enterprise Co. Ltd.

166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon

 

387.

Win Kabar Trading Co. Ltd

146, Sint-oh-dan St. Ward (4), LTAA, Yangon

 

388.

Win Kyaw Thu

6/8(b) Botahtaung (4)th Street, Botahtaung

Yangon

 

389.

Win Marlar Aung Trading Co., Ltd.

Bldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, Yangon

No (G-5), A/C, Hpoyarzar Street, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12),

Mandalay

Jméno ředitele: Win Ko

 

390.

Win Yadanar Ent. Co. Ltd.

Saya San Rd. Cor. of West Race Course Rd., Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon

 

391.

Wint Wint

345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

392.

Wood Industry (Myanmar) Ltd.

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

393.

Wood Rich Co. Ltd.

223, Kyaington St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

394.

Wood Working Machinery Co. Ltd.

4, Baya Theikdi St. HLGG, Yangon

 

395.

Wood World Trading Ent. Ltd.

19, Myay Nu St. SCHGG, Yangon

 

396.

Wunna

144/148 Hlaw Kar Street, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

397.

Yadanar Moe Co Ltd

502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun

Yangon

 

398.

Yadanar Moe Co Ltd

Pa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd. NDGNN, Yangon

 

399.

Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd

349-A, Zeyar Kaymar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

400.

Yaung Ni Oo

164/5 Yadana St (16/1) Ward, Thingankun

Yangon

 

401.

Yee Shin Co., Ltd.

25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

402.

Ye Yint Aung

156 Waisayanter Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

403.

Yinmar Co. Ltd.

45 (A), Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon

 

404.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon

 

405.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

73 (A), Unversity Ave Rd. BHNN, Yangon

 

406.

Yoma

5(b) Myittar Street (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

407.

Yoma

351, Myittar St. Ward (17), SOKAA, Yangon

 

408.

Yoma Timber Trading

1010, Myittar St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

409.

Yoma Timber Trading

110-B, 2nd St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

410.

Yoma Timber Trading

12, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

411.

Ywet Hla

3(A) 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

412.

Zabu Yadanar Co. Ltd.

521, Mogok St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

413.

Zaw

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

414.

Zaw Enterprise Ltd.

9-11 54th St. BTHGG, Yangon

 

415.

Zenith Myanmar Advantage (ZMA)

50, Latha St. LTAA, Yangon

 

416.

Zin Yaw

132/133, No. 4 Main Road, SPTAA, Yangon

 

Mandalay (Mandalaj)

417.

Ayegabar Timber Co. Ltd.

282, Cor. of 81st and 23rd St, Mandalay

 

418.

Golden Hook Co. Ltd.

7, Sitha St, Oh Bo St. Mandalay

 

419.

Myanmar Teak Wood Ind. Co. Ltd.

No 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay

 

420.

Myanmar Timber Enterprise

A.D.B. (1), At the foot of Mandalay Hill, Mandalay

 

421.

Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch)

37 (B), 27th (B) St, Bet 64th St. and 65th St. Mandalay

 

422.

Light World Co., Ltd.

155, 30th St., Bet. 82nd St. & 83rd St., Chan Aye Thar San Tsp., Mandalay

 

423.

Pyi See Pwar Ltd.

71-Hta, 10th St., Bet. 74th St. & 75th St., Oo Boketaw Qtr., Mandalay

 

424.

Win Malar Aung Trading Co., Ltd.

G-5 (A), Industrial Zone (1), Pyi Gyi Dagun Tsp, Mandalay

 

425.

Yee Shin Co., Ltd.

287, 82nd St., Bet. 27th & 28th St., Mandalay

 

426.

Tun Family

105-106, Bogyoke Nay Win St. Thanlyin

 

427.

Mahar Kyaw Mahar Co. Ltd

5, Nayapati Sithu St. Salin Tsp, Magway

 

428.

Thiri Khit Tayar

106, 7th St. Mingalar Ward, Pyinmana

 


SLÉVÁRNY ŽELEZA A OCELI

 

Název

Datum zařazení na seznam

19.11.2007

429.

111 (Triple One),

111, 2nd St., Industrial Zone, Okkalapa (South) Tsp, Yangon

 

430.

Aung Chanthar,

1, Cor. of Nanmatu 1st St., & Zaung Tu St., Zone (3), Dagon Myothit (South) Tsp, Yangon

 

431.

Excellence Mineral Casting Co., Ltd.

Plot No 142, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon

 

432.

MET Co-op Ltd.

42-49, Industrial Rd., Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon

 

433.

Sein Win & Bros (U)

45, 55th St., (2) Ward, Pazundaung Tsp, Yangon

 

434.

Win (U) & Sons

19 (B), Yadana Theingi St., Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon

 

435.

Aung Naing Thu

I/H-171, Cor. of 61st St & Awarat St., Industrial Zone, Mandalay

 

436.

Aung Naing Thu

Cor. 41st St., & Sein Pan Rd., Near No. (3) Bus Stop, Mandalay

 

437.

Aung Naing Thu

Plot-589, D/13-16, Yangon Main Rd., May Zin Thein St.,

Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay

 

TĚŽAŘSKÉ SPOLEČNOSTI

438.

Asia Guiding Star Services

Rm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon

 

439.

Boom Tip Private Co Ltd

001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon

 

440.

Chit Thein Mining Joint Venture

556, 6th Street, East Gyogone, Insein, Yangon

 

441.

Concordia International

B-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon

 

442.

Concordia International

3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon

 

443.

Delco Ltd

5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Road, Hlaing, Yangon

 

444.

East Asia Gold Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

445.

East One Mining Co Ltd

56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon

 

446.

East One Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

447.

Explorers Consulting Ltd

Bldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon

 

448.

Future Engineering & Gold Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

449.

Haw Khan Co Ltd

37 (tha-2), Sibintharyar St, Parami, Myayagon, Yangon

 

450.

Htarwara mining company

Jméno ředitele: Maung Ko

 

451.

Ivanhoe Myanmar Holdings Ltd

88 Room 302 Pyay Road, Int’l Business Centre, Hlaing, Yangon

 

452.

Jinghpaw Academy Co Ltd

D2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon

 

453.

KTM Mineral Prod Coop Society

Nya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon

 

454.

Kang Long Gold Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

455.

Kang Long Gem Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

456.

Kayah Golden Gate Mining Co Ltd

233/235 3rd floor, 32nd Street, Pabedan, Yangon

 

457.

KTM Enterprise Ltd

30A University Avenue Road, Bahan, Yangon

 

458.

Kwan Lon Regional Development Co Ltd

30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon

 

459.

Lamintayar Mining Co Ltd

124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon

 

460.

Maha Dana Mining Co Ltd

5 Hospital Street, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon

 

461.

Ma Naw Ahla

112A Phone Gyi Street, Lanmadaw, Yangon

 

462.

May Flower Mining Enterprise Ltd,

159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon

 

463.

MGJ Group Coop Ltd

125, 1st Floor, Anawratha Rd, Pazundaung, Yangon

 

464.

Mining Enterprise no 1

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

465.

Mining enterprise no 2

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

466.

Mining enterprise no 3

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

467.

Moon Co Ltd

70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon

 

468.

Myanmar Austino Resources Ltd

03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon

 

469.

Myanmar BPL Resources Ltd,

189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon

 

470.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

1 Shwe Li Street, Bahan, Yangon

 

471.

Myanmar First Dynasty Mines Ltd

88, Unit b302, IBC Compund, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon

 

472.

Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd

70(I), Bo Chein Lane, Pyay Road, 6th Mile, Hlaing, Yangon

 

473.

Myanmar Shwe Kone Lone Mining Co

14 Wut Kyaung St, Pazundaung, Yangon

 

474.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar RD,TGKNN, Yangon

 

475.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, Cor of Baydar Lane (2), MDNN, Yangon

 

476.

Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd

171, 28th St, Pabedan, Yangon

 

477.

Nan Cherry International Co Ltd

10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

478.

Oil & Gas Services Co Ltd

23 Thukha St, Yankin, Yangon

 

479.

Panthu Geological Services Co-operative Ltd

262/264, Room (B/03-04), 3rd floor, Dagon Centre, Pyay Road, Sanchaung, Yangon

 

480.

Sandi Mining Co Ltd

170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw Street, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon

 

481.

Sea Sun Star Mining Prod. & Marketing Co

16A, Room 17 (3rd floor), Ma Kyee Kyee St, Sanchaung, Yangon

 

482.

Shan Yoma Nagar Co Ltd

19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayintt Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

483.

Shwe Moung Taan Trading & Mining Co

117 (1st floor) 42nd St, BTHGG, Yangon

 

484.

Shwe Thanlwin Co Ltd

61-W, Bayint Naung Rd, Hlsing, Yangon

 

485.

Smart Technical Services Co Ltd

5th Floor, Banyadala Road, City Bank Bldg, Mingala Taung, Nyunt, Yangon

 

486.

Thein Than Mining Co Ltd

266 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

487.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

293 (1st floor) Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

488.

Vantage Co Ltd

80, 50th Street, Pazundaung, Yangon

 

489.

Wa Regional Development General Trading Co Ltd

8 Kan St, 6 Mile, Hlaing, Yangon

 

490.

Yadanar Win Co Ltd

117, 1st floor, 42nd St, BTHGG, Yangon

 

491.

Zarli Group of Companies

18 Inya Road, Kamayut, Yangon

 

492.

Concordia International

5 (GF) SY Bldg, Bet 77 & 78th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay

 

493.

Future Engineering and Gold Mining Co Ltd

197, 32nd St bet 79 and 80th St, Mandalay

 

494.

Shwe Thanlwin Co Ltd,

78th St, opposite 42nd St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay

 

495.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

1-F, Cor of 27 & 78th St, Mandalay

 

496.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

Barite Powdering Plant, Thazi

 

497.

Myanmar Ivanhoe Copper Ltd

Salingyi/Salingyi Tsp, Monywa

 

498.

Sea Sun Star Mining Prod & Marketing Co Ltd

432 Yuzana Ward, Myitkyina

 

499.

May Flower Mining Ent Ltd,

Inbyin, Kalaw

 

500.

Kayah Golden Gate Mining Co

Da-5, Padauk St, Dhamaryon Ward, Loikaw

 

TĚŽAŘSKÉ VYBAVENÍ A DODÁVKY

Mining and Mining Equipment (těžba a těžařské vybavení)

501.

Diethelm Technology

400/406 Merchant Street, Botahtaung, Yangon

 

502.

Geocomp Myanmar Ltd

360 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon

 

503.

M-Ways Ltd

274A Rm 1 (1st floor) Pyay RD, SCHGG, Yangon

 

504.

Ma Naw Ahla

112 (A), Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

505.

Ma Naw Ahla

D2-A, Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Quarter,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

506.

Mantra Machinery & Trading Co Ltd

17 Pan Chan Street, Sanchaung, Yangon

 

507.

MSP Ltd

7 Waizayanatar Rd, Thiriyadana Yeiktha, Thingankyan, Yangon

 

508.

Myanmar JPN Equipment Trading Co., Ltd.

Blk. No. (2), Ywama Curve, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

509.

Myanmar Tractors Ltd

16 Mya Martar St, Industrial Zone, Thaketa, Yangon

 

510.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5 Shwe Padauk Yeik Mon, Shwe Yinmar St, Kamayut, Yangon

 

511.

SAKAMOTO International Co., Ltd.

33-A, Pyay Rd., 7 1/2 Mile, Mayangon Tsp, Yangon

 

512.

Shwe Kywe

101-102 Bldg B, Laydauntkan Rd, Thumingalar Ward, TGKNN, Yangon

 

513.

Sum Cheong (Myanmar) Limited

8-A, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

514.

Sum Cheong (Myanmar) Ltd.

Thaketa Ind. Ward, Ayeyarwun Rd., Thaketa Tsp, Yangon

 

515.

Supreme Enterprise Limited.

73 (Nya), Yuzana St., Bayint Naung, Mayangon Tsp, Yangon

 

516.

Techno Marketing Ltd

50 Thumingalar Housing Estate, Laydauntkan Rd, TGKNN, Yangon

 

517.

Tractors World Co Ltd

Room 88, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan, Yangon

 

518.

TWP Co Ltd

1B, Ind. Zone, Ward 23, SDGNN, Yangon

 

519.

United Machinery Co Ltd

1947b Bogyoke Lane, Yangon Pathein Highway Road, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

520.

Kyin Lon

234, 83rd Street (Bet 27th and 28th Streets), Mandalay

 

521.

Myanmar Tractors Ltd

30, 27th Street, (between 68th and 69th St), Mandalay

 

522.

Myanmar Tractors & Trading Co., Ltd.

Mashikahtaung Qtr., Pharkant-Sittaung Rd.,

 

523.

United Machinery Co., Ltd.

G-16, Kywee-se-kan 8th St., Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

524.

United Machinery Co., Ltd.

Yumar (2) Ward, Pharkant Sethmu Rd., Pharkant

 

ZINKÁRNY

525.

Ko Nyein Maung

167 U Chit Maung Rd, Bahan, Yangon

 

526.

Lucky Sunday

Shed (59) Rm (4) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

527.

Maung Maung Thein & Sons

475 Baho Rd, West Gyo Gon, Insein, Yangon

 

528.

Myat Noe Khin

Shed (8) Rm (1) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

529.

Tint Lwin, KO & Brothers

1 (B) East Race Course Ed, Tamwe, Yangon

 

ZINEK

530.

Aung Soe Moe

123, 36th Street, Kyauktada, Yangon

 

531.

Ayeyarwaddy

Shed (25), Rm (10) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

532.

Chit Meik Swe

Shed (56) Rm (2/3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

533.

Golden Egg

33, 27th Street, Pabedan, Yangon

 

534.

Golden Egg

Shed (11), Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

535.

Hla Thu Kha

Shed (57), Rm (5), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

536.

Kaung Set Lin

Shed (70A), Rm (1/2) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

537.

Mawlamyaing

Shed (68) Rm (4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

538.

Moe Myittar

Shed (56) Rm (4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

539.

Mogok Family

Shed (94) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

540.

New Hein

Shed (55) Rm (8), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

541.

New Light

Shed (59) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

542.

New Seven

Shed (56) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

543.

Oriental

Shed (8) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

544.

R S Hla Myint Aung

Shed (75A) Rm (1), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

545.

San Thit

Shed (55) Rm (7), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

546.

Shwe Htoo Myat

Shed (57) Rm (8), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

547.

Shwe Maw Li

Shed (8) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

548.

Taw Win Tha Zin

Shed (17) Rm (9), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

549.

Yadanabon

Shed (58) Rm (9), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

550.

Zaw Myint & Brothers

Shed (56) Rm (10), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

551.

Zaw Win

Shed (107) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

552.

Zaw Win

Shed (108) Rm (3/4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

553.

Zaw Win

10 Bayint Naung Rd, Mayangon, Yangon

 

554.

Zaw Win (2)

Shed (107) Rm (5), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 


DRAHÉ KAMENY

 

Název

Datum zařazení na seznam

19.11.2007

555.

Ayawaddy Mandalay

330A, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

556.

Deal Export and Import Enterprise

216, Bo Aung Kyaw Street, Batahtaung, Yangon

 

557.

Gold Uni Investment Co., Ltd.

54, Pyay Road, Hlaing Tsp, Yangon

 

558.

Hta Wa Ra Gems

Shop (1008), Kaba Aye Pagoda Road, Sedona Hotel, Yankin, Yangon

 

559.

Jade Land Jewellery Co., Ltd.

263, Thinbyu Road, Botahtaung Yangon

 

560.

Manawmaya Gems and Jewellery

527, New University Avenue Road, Bahan Yangon

 

561.

Myanmar ruby enterprise co Ltd

22/24 Sule Pagoda Road,

Kyauktada Township, Yangon

 

562.

Myanmar gems enterprise

Ministry of Mines,

Head office Building 19, Naypyitaw

 

563.

Myanmar pearl enterprise

Ministry of Mines, Head office Building 19, Naypyitaw

 

564.

Nandawun Souvenir Shop

55, Baho Road, Ahlone Tsp, Yangon

 

565.

Ruby Dragon Jade and Gem Co., Ltd.

39A, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon

 

566.

Sunny Gems

379, Bogyoke Aung San St., Pabedan, Yangon

 

567.

The Rich Gems

303, U Wisara Road, Sanchaung Tsp, Yangon

 

OBCHODNÍCI SE ZLATEM/ZLATNÍCI A OBCHODY SE ZLATEM

568.

Ah Choon

181 Bogyoke Aung San Market, East Wing, Pabedan, Yangon

 

569.

AK

01-05, Lanamdaw Plaza, Maha Bandoola St., Lanmadaw Tsp

 

570.

Alunkhant Jewel Art

41, Zaya Waddy St., Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

571.

Ar-tiar Silver Smith & Gold Plating

522, 28th St., Maha Bandoola Rd., Pabadan Tsp., Yangon

 

572.

Arkar (Ko) (Thar Gyi)

22, Innwa St., Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

573.

Aung

77/70 Upper Pazundaung Road, Pazundaung, Yangon

 

574.

Aung Chantha

Rm 48, Shed 1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

575.

Aung Naing Win

28 (G/F), Seiktha Thukha St., Kyauk Myaung, Tamwe Yangon

 

576.

Aung Nay Lin

14, Kanna Zay, Pann Pin Gyi St., Kyi Myin Daing Tsp, Yangon

 

577.

Aung Nilar

Super World Hall 1, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp. Yangon

 

578.

Aung Soe Hla

84, 29th St., Pabedan Pabedan Tsp, Yangon

 

579.

Aung Thamardi (Nagani)

35 (G/F), Shwebontha Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

580.

Aung Thitsar Gold & Jewellery Shop

643 & 629, Maha Bandoola St., Bet. 21st St., & 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

581.

Aung Thitsar Oo

119 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

582.

Aung Yadanar

238, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

583.

Aung Zabu

61 Thamein Bayan Rd, Tamwe, Yangon

 

584.

Awarat

3 A, Kyaik Waing Pagoda Rd, 3 Ward, Mayangon, Yangon

 

585.

Aye Kyi Thar Jewellery & Gold Shop

61, Eain Gyi St., Yaykyaw, Pazundaung Tsp, Yangon

 

586.

Bangkok

631 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

587.

Banhoe

663, maha Bandoola Road, Corner of 20th St & Latha St., Latha Tsp, Yangon

 

588.

Bhone Han Gyaw

196, Bogyoke Aung San Market (East Wing), Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

589.

Boe Yadanar Co., Ltd.

45, Tay Nu Yin St., 7 1/2 Mile, Pyay Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

590.

Cartia Diamond House

137 Shewbontha St, Pabedan, Yangon

 

591.

Chaung Ho

719, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon

 

592.

Chaung Kyin

635 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

593.

Chein Hauk (Chein Hawt)

183 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

594.

Chein Kinn

199, Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

595.

Chein San (Chain San)

639 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

596.

Chein Sweet (Chain Sweet)

537/541 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

597.

Chein Win

675B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

598.

Chin Yi

707, Maha Bandoola Road, Between 18th St. and Sin Oh Dan St., Latha Tsp, Yangon

 

599.

Chitti (Chit Tee)

Bldg 1, Rm 001, Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

600.

Chone Whar

647 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

601.

Chong Li

641, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon

 

602.

City Love

C-14, Super World (1), Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

603.

Crown (Tharaphu)

212, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

604.

Daung Sandar

117A, Lay Daunk Kan Rd, Thingankyun, Yangon

 

605.

Diamond Crown

78 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

606.

Diamond Glory

(B-1) Super World (1), Bogyoke Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

607.

Diamond Mart

Bogyoke Aung San Market (North Wing), Pabedan Tsp, Yangon

 

608.

Diamond Palace

665 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

609.

Diamond Queen

75, U.T.C Compound, Inya Road, Ward (9), Kamayut Tsp, Yangon

 

610.

Doh A-Myo-Thar

65, Upper Pazundaung St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

611.

Double Dragon

75/77 Top Floor, Wadan St, Lanmadaw, Yangon

 

612.

Ei Shwe Sin

537 (G/F) Maha Bandoola St, Padeban, Yangon

539, Maha Bandoola St, Padeban, Yangon

 

613.

Ever

96/97, Yangon-Insein Road, (3) Qtr., Hlaing Tsp, Yangon

 

614.

Everest Gold Shop

3-A, Kyaikwine Pagoda Road, (3) Qtr, Hlaing Tsp, Yangon

 

615.

Flying Elephant

516, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

616.

Emperor Jewellery

127-C2, Old Yaydashay Rd., Bahan Tsp, Yangon

 

617.

Emperor Jewellery,

22, West Shed (C), Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

618.

Forever

A 2/005 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

619.

Fun Fun Gems, Jewellery & Souvenir

9-2, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

620.

Gems Jade Carving & Jewellery

66, Kaba Aye Pagoda Rd., Mayangone Tsp, Yangon

 

621.

Gold 1000

573, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

622.

Gold 2000 Goldsmiths & Jewellery

711, Maha Bandoola St., Bet. 18th St., & Sin-oh-dan St., Latha Tsp, Yangon

 

623.

Gold & Emerald Co., Ltd.

134, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

624.

Gold Fish

144 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

625.

Golden Banner

709 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

626.

Golden Bell Jewellery

66, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon

 

627.

Golden Crown

77, 44th St., Botahtaung Tsp, Yangon

104, 50th St., Pazundaung Tsp, Yangon

30, Dawna Road, Pazundaung Tsp, Yangon

 

628.

Golden Crown - Tai Inn

725, Mahabandoola Rd., Top of 17th St., Latha Tsp, Yangon

633, maha Bandoola Road, Latha Township, Yangon

 

629.

Golden Lion World

56, 29th St., Upper Block, Pabedan Tsp, Yangon

 

630.

Golden Palace

701/703 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

631.

Golden Palace

743 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

632.

Golden Pearl

136, Bogyoke Market (West Wing) Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon.

25, 1st Fl., FMI Centre, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

633.

Golden Shawl

22, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

634.

Golden Tiger

635, Maha Bandoola St., Cor. of 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

635.

Hall Mark Gems & Jewellery

16, Front Wing, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

636.

Hanthawaddy

77/70 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

637.

Hein

120, 29th Street, Pabedan, Yangon

16, 46th Street, Bothataung Tsp, Yangon

 

638.

Hein Sin

81(B), 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

639.

Hla Hla Maw

66, Shed 3, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

640.

Hla Myint Mo

136 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

641.

Hla Thida

Station Road, Corner of Mya Yadanar Zay, Mayanggone Tsp, Yangon

 

642.

Hla Tun (U) & Than Win (Daw)

20, Aung Tayza Byine0Yay0Oh-Sin Ward, Tamwe Tsp, Yangon

 

643.

Hlaing Htate Htar

65, Saya San Road, Bahan Tsp, Yangon

W(18/19) (G/F), Yuzana Plaza, Banyar Dala Road, Mingala Taung Nyunt Tsp, Yangon

 

644.

Hlyan Hlyan Wai

Rm. 5/500 (G/F), Aung Chanthat Housing, Shwegondaing Rd., Bahan Tsp, Yangon

 

645.

Ho Saan

653B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

646.

Hong Kong

515/B, Rm. 9, Maha Bandoola Road, Between Shwebontha St and 28th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

647.

Hong Le (Hone Lee)

677A Matha Bandoola St, Latha, Yangon

 

648.

Hon Sein

62, 24th St., Between 83rd St., and 84th St., Aung Myay Thazan Tsp, Yangon

 

649.

Htate Tan Aung Yadanar

10, Kyauk Myaung (Face Raw), Kyaikasan Rd., Tamwe Tsp, Yangon

 

650.

Htate Tan Construction

83, 12th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

651.

Htate Tann

683, Maha Bandoola St., Cor. of 19th St., Latha Tsp, Yangon

10/11, Mingaladon Market, Mingalardon Tsp, Yangon

 

652.

Htay

911C Pyay Rd, 10th Mile, Insein, Yangon

 

653.

Htay Aung

Bldg 5, Rm. 3, Infornt of Pazundaung Market, Pazundaung St (Upper), Yangon

 

654.

Htay Htay (Daw)

364, Maydarwi Road, Norht Okkalar Tsp, Yangon

 

655.

Hton (U)

Rm5, (G/F), Lanmadaw Plaza, Lanmadaw St., Lanmadaw Tsp, Yangon.

528, Maha Bandoola Rd. Between 27th & 28th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

656.

Htoo

537 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

657.

Htoo Khant

189 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

658.

Htun

530, Maha Bandoola Rd., Pabedan Tsp, Yangon

 

659.

Ka Naung

495 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

499 (B), Maha Bandoola Road, Corner of 29th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

660.

Kanbawza

59, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

661.

Kaung

124, 1st Dl., 29th St., Pabedan tsp, Yangon

 

662.

Kaung Kywe

66, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon

 

663.

Kaung Lin

24, G/F, Aung Mingalar St., Tamwe Tsp, Yangon

 

664.

Kaung Lon

519/5 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

665.

Kaungkinsetkyar Jewellery Co., Ltd.

A-524, New University Avenue St., Bahan Tsp, Yangon

 

666.

Kaung San

A-295, 35th St., Between 81th St and 82nd St., Chan Aye Thazan Tsp, Yangon

 

667.

Kha Yan Thone Khwa

501 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

668.

Khine Thazin

26-B, New Yaydarshay St., Bahan Tsp, Yangon

 

669.

Khit San

73/75 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

670.

Khit San Yadanar Co-op Ltd.

88, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

671.

Khit Sann Yadanar Co-op Ltd.

No 2, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

672.

Kin Sein

77, 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

673.

KKK

160 Sayasan Rd, Bahan, Yangon

 

674.

Ko Cho

277, Shwebontha (Middle) St., Pabedan Tsp, Yangon

236, Shwebontha (Middle) St., Pabedan Tsp, Yangon

97, Banyar Dala Road. Corner of 125 St., Yangon

 

675.

Ko Nyo

217, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

676.

Ko Nyo

204 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

677.

Kong Soon Jewellery & Godl Shop

83, 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

678.

Kyaing Thin

25, WestRace Course Rd., Bahan Tsp, Yangon

 

679.

Kyauk Seim (Kyauk Seinn)

673B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

680.

Kyaw Myint (Ko)

236, 35th St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

681.

Kyi

25, Kyi Taw St., Mingalataung Nyunt Tsp, Yangon

 

682.

Kyi Sin

102, Latha St., Latha Tsp, Yangon.

6, Shed 2, Insein Market, Thiri St., Insein Tsp, Yangon

 

683.

Kyin Sein Goldsmith

295, Anawratha Rd., Lanamadaw Tsp, Yangon

 

684.

Kyin Shun Gold Shop

747-B, Bet. 16th & Lanmadaw St., Maha Bandoola Rd., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

685.

Kyone Shin

647, Maha Bandoola Rd., Latha Tsp, Yangon

 

686.

La Yadanar

198, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

687.

Lamin Yadanar

20C Hledan St, Kamayut, Yangon

 

688.

Larb Shwin

(D-2) Super World 1, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

689.

Lashio Lucky

B 01-10 Lanmadaw St, Lanmadaw Plaza, Latha, Yangon

 

690.

Lei Yee Win

72, East Shed (D), Bogyoke Market, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon

 

691.

Lin Yon

80, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

692.

Lon Hin

46-47, Bldg-1, G/F, Hlaing River Rd., Insein Tsp, Yangon

 

693.

Lone Mein (Lon Mei)

Bldg 6, Rom 002, Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

694.

Lucky Jewellery & Gold Shop

141-142, Nawarat Bldg, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

695.

Lucky Tai Sin

603 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

696.

Maha Doke

501, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

697.

Make Set

113 Anawratha St, Kyauktada, Yangon

 

698.

Manaw Maya

21, 2nd Fl., Myanma Gem Museum, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon

 

699.

Mandalay

3/17, Between 62nd and 63rd St., Aung Myay Thazan Tsp, Yangon

 

700.

Maung Kain

A 01-04 Maha Bandoola St, Lanmadaw Plaza, Latha, Yangon

 

701.

Maung Mya

138, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

702.

May & Mark Gems

12, Inya Road, Kamayut Tsp, Yangon

 

703.

Meik Set

113, 37th St., Corner of Anawrahta Rd., Kyauktada Tsp, Yangon

 

704.

Min Lwin

12, Kyauk Myaung Market, (Front Row), Tamwe Tsp, Yangon

 

705.

Mingalar

24, (3rd Fl.,) Mingalar Market, Mingalar Taungnyunt Tsp, Yangon

 

706.

MK Gems

G-2, 262-264, Dagon Centre, MK Fashion, Pyay Road, Yangon

Yankin Centre Shopping Mall, MK Fashion Square, Saya San Road, Yinkin Tsp, Yangon

104, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

1-B, Pyay Road, 6 Miles, Hlaing Tsp, Yangon

 

707.

Moe Hnin (Ko) & Khin mAr Win (Ma)

Mee Kwet Market, Bo Aung Kyaw St., Yangon

 

708.

Moe Khan

148, Corner of 24th St., and 83rd St., Aung Myay Thazan Tsp, Yangon

 

709.

Moe Makha

507/519 Rm 3 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

710.

Moe Nat Thu

Bldg 5 Rm 4 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

711.

Moe Pwint Phyu

79, 125 St., Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon

 

712.

Mogok Aster Gems Shop

Rm1 & 17, Bldg 158, 47th St., (Upper Block), Botataung Tsp, Yangon

 

713.

Mya Nan Dar

497 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

714.

Mya Nandaw

739, Maha Bandoola Rd., Between Lanmadaw St., and 17th St., Latha Tsp, Yangon

 

715.

Mya Shwe Sin

493 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

716.

Mya Shwe Yon

669B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

717.

Mya Theingi

56 Ma Gyi Gyi St, Sanchaung, Yangon

 

718.

Myanmar VES Joint Venture Co., Ltd.

66, Kaba Aye Pagoda Rd., Mayangone Tsp, Yangon

Yangon International Airport, Departure Lounge, Yangon

 

719.

Myat Mingalar

493 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

720.

Myat Shwe Nadi

739 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

721.

Myint

169-175, 1st Fl., (Face Row), San Pya Nga Moe Yeik Market, Yangon

 

722.

Myint Thein (Ko)

131, 29th St., (Middle) Pabedan Tsp, Yangon

 

723.

Myint Thidar

(23-71) 2nd Fl., Mingalar Market, Tamwe Tsp, Yangon

(A-26)G/F) Yuzana Plaza, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon

 

724.

Myintmo

53, 29th Street, Pabedan, Yangon

 

725.

Nadi Shwe Yee (Nadi Shwe Yi)

B 01-13/B Lanmadaw St, Lanmadaw Plaza, Latha, Yangon

 

726.

Nagar Koe Kaung

505, Maha Bandoola Road, Corner of Shwebonthat St., Pabedan Tsp, Yangon

 

727.

Nagar Nyi Naung

73-75-77, Top Flr., Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

728.

Nagar Shwe Wah

781 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

538, Maha Bandoola Road, pabadann Tsp, Yangon

 

729.

Nan War (NanWah)

653 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

730.

Nan Yadana

176, 1st floor, So Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

731.

Nat Nandaw

153, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

732.

Nawarat

631, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon

 

733.

Nawarat Shwe Sin

S-5, 1st Fl., Yuzana Plaza, Banyar Dala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon

 

734.

Nay Chi

78, Bogyoke Augn San Market, (East Wing), Pabedan Tsp, Yangon

 

735.

Nay La Hnapar Theikdi

1st Fl., Yuzana Palza, Mingalar Taungnyunt Tsp, Yangon

 

736.

Nay Lin Htun

527 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

737.

New Shwe Sin

14,15,20,21,22, Mingalardon Market, Mingalardon Zay St., Mingalardone Tsp, Yangon

 

738.

New Tai Sin

729 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

739.

New York

636 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

740.

Ngwe Than Kyaw

C-7, 1st Fl., Yuzana Plaza, Banyar Dala Road, Mingalar Taungnyunt Tsp, Yangon

 

741.

Nine Dragons

505 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

742.

Nu Jewellery and Goldsmith

45, 2nd Fl., FMI Shopping Centre, 380, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

743.

Nu Yadanar

Rm. 69, 2nd Fl., FMI Centre, 380, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

744.

Oh Wai

25, Dhamayon St., Ward 10, Hlaing Tsp, Yangon

 

745.

OK

717 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

744, Lanmadaw St., corner of Maha Bandoola Rd., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

746.

Padamyar Theingi Goldsmith

247, Cor. of Banyar Dala Rd. & Ah-Yoe-Gone St., Tamwe Tsp, Yangon

 

747.

Painn (U) Gold Smith

Rm. 005, Bldg 1, Pazundaung Garden Ave., Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon

 

748.

Palai Mon (pale Mon)

130 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

749.

Pan Wut Yi

503 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

750.

Pann Let Saung

A-26/27, Myaynigon Palza, Bargayar Road, Sanchaung Tsp, Yangon

 

751.

Paradise Jewellery

28, (2nd Fl.) Gem Museum, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon

 

752.

Pho Shwe La Min

71 Kyauk Myaung St, Tamwe, Yangon

 

753.

Pho Thar Htoo

90, Thura St., Ward 9, Mayangone Tsp, Yangon.

X-9, G/F, Yuzana Plaza, Banyar Dala Road, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon

 

754.

Phone Han Gyaw

11, Bogyoke Aung San Market, (Nawarat Bldg), Pabedan Tsp, Yangon

 

755.

Poe San

83 Anawratha St, kyauktada, Yangon

 

756.

Power (1)

671 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

757.

Power (2)

601 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

758.

Power III

44, Pyay Road, Dagon Township, Yangon

 

759.

Princess Gems and Jewellery

133, 20th St., Latha Tsp, Yangon

 

760.

Pucca

697, MahaBandoola Rd., Cor. of Sint-oh-dan St., Latha Tsp, Yangon

 

761.

Pyae Sone

Ma 60-61, Shed 1, Insein Market, Sawbwagyigon, Insein. Yangon

 

762.

Pyae Sone Win

222 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

763.

Pyae Wa

89, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

764.

Pyi Wai Shan

S4 Banyadala Rd, Yuzana Plaza, Mingala Taung Nyunt, Yangon

S-16, (1st Fl.) Dagon Centre, 262-264, Pyay Road, Sanchaung Tsp.

 

765.

Queen Pan Htwar

S5 Banyadala Rd, Minagla Taung Nyunt, Yangon

 

766.

Raja (Ko) and Brothers

88, Rm. 6, 29th St., Lower Bolck, Ward 6, Pabedan Tsp, Yangon

 

767.

Sabei Phyu

507-519, Rm. 6, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

768.

Saint Yadanar Gems and Jewellery

191, Anawrahta Road, Lanmadaw Tsp, Yangon

 

769.

San Aung

164 Banyadala Rd, Mingala Taung Nyunt, Yangon

 

770.

San Se Sein

94, Baho Shed, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

771.

San Thit

55, 29th St., (lower Block), Pabedan Tsp, Yangon

 

772.

Sann Sann Lon

525, Maha Bandoola Rd., Between 27th and 28th S., Pabedan Tsp, Yangon

 

773.

Sann Thit

30-43-66, Shed 1, Insein market, Insein Tsp, Yangon

 

774.

Sann Thit Oo

1, Mingalardon Market, Mingalardon Zay St., Yangon

 

775.

Sanpya

146 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

776.

Scott Diamond & Gems

124, Bogyoke Aung San Marke (West Wing), Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

777.

Sein Hteik Htar

56 29th St, Pabedan, Yangon

 

778.

Sein Htet

177-B, Shwebontha St., Pabedan Tsp. Yangon

 

779.

Sein & Mya

38, Shed 4, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

780.

Sein Myint (mg)

Rm 4, Shed 2, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

781.

Sein San Ein

244/246 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

782.

Sein Shwe Nann

679, Maha Bandoola Road, Beteween 19th St., And 20th St., Latha Tsp, Yangon

 

783.

Sein Shwe Yadanar

Rm.4, Bldg 3, G/F, Moe Kaung Ave, Moe Kaung St., Yankin Tsp, Yangon

 

784.

Sein Thone Lone, San Nyein (U) and Sons

79, Bogyoke Market, (Thanbyu Shed), Bogyoke Aung San Rd., Paabedan Tsp, Yangon

 

785.

Sein Tun (U) and Ah Choon

181, East Wing, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

786.

Sein Yadanar

648, Maha Bandoola Road, Latha Tsp,

134, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

787.

Sein Zabu Hteik

101 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

788.

Setkyar Shwe Yi

45, West Shed (D), Bogyoke Augn San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

789.

Shinn Long

733, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon

 

790.

Shint Fu (Shin Phu)

530, Maha Bandoola Raod, Between 27th St., and 28th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

791.

Show

516, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

792.

Shu Taing Yin (Shu Tine Yin)

583 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

532-542, Maha Bandoola Road, Between 27th St and Kone Zaydan St., Pabedan Tsp, Yangon

 

793.

Shumawa

371, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

794.

Shwe Akari

650, maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon

 

795.

Shwe Bayin

Rm 72, Shed 1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

796.

Shwe Chinthe Kabar

15 G/F, 27th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

797.

Shwe Hmi

82, 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

798.

Shwe Hninsi

521 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

799.

Shwe Ho Family

167 Myin Taw Tha St, 2 North Ward, Thaketa, Yangon

 

800.

Shwe Kainnayi (Keinnayi)

178 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

801.

Shwe Khit

500, Maha Bandoola Rd., Pabedan Tsp, Yangon

 

802.

Shwe Kyi Min (Shwe Kyee Min)

520 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

803.

Shwe Kyin

719 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

804.

Shwe Lee

744 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

23-24, 1st Fl. FMI Centre, 380, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

805.

Shwe Maha

312 Strand Rd, Kyeemyindaing, Yangon

 

806.

Shwe Min Tha (Shwe Minthar)

199 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

807.

Shwe Nadi oo

148, 48th St, Botahtaung, Yangon

 

808.

Shwe Nagar

6, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

809.

Shwe Naing Ngan

8, Latha Street, Latha Tsp, Yangon

 

810.

Shwe Nann Htaik (Shwe Nan htike)

88, 49th St, Pazundaung, Yangon

 

811.

Shwe Nann Htaik

495 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

812.

Shwe Ou

618 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

813.

Shwe Pearl

25 1st Fl., FMI Shopping Centre, Pabedan Tsp, Yangon

 

814.

Shwe Pyae Soan

Rm 23, central Hall, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

815.

Shwe Pyi Kyaw

Bldg 5, Rm 010, Upper Pazudaung Rd, Pazudaung, Yangon

 

816.

Shwe Pyi Soe

32, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

817.

Shwe San Eain

159, Lanmadaw St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

818.

Shwe San Mee

524 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

819.

Shwe Sin Gold & Jewellery

745, Cor of Maha Bandoola St. & Lanmadaw St.,

Near Traffic Light, Lanmadaw Tsp. Yangon

 

820.

Shwe Sin Min Jewellery & Gold smith

101, Lower Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

821.

Shwe Sin Nann

16, Mingalardon Market Mingalardon Zay St., Mingalardon Tsp, Yangon

 

822.

Shwe Sint

651B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

823.

Shwe Taung Gems & Jewellery

15A Insein Rd, Kamayut, Yangon

244-246, Shwe Bontha Road, Pabedan Tsp, Yangon

131, Weikzar St., Ward (5), Mayangone Tsp, Yangon

 

824.

Shwe Tha Zin

535 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

825.

Shwe Thiri

73/75 122th Street, Mingala Taung Nyunt, Yangon

 

826.

Shwe Thitsar

130, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

827.

Shwe Thone Si

27, Hlawga St., Ward 19, Yangon

 

828.

Shwe Tint De

8, Bogyoke Aung San Market, (Front Row), Pabedan Tsp, Yangon

 

829.

Shwe (U)

96, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

830.

Shwe Wah Kyuu

24, Sint-Oh-Dan St., Latha Tsp, Yangon

 

831.

Shwe Wut Yi

292 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

832.

Shwe Ya Mone Min

499 Maha Bandoola Street, corner of Shwebontha St., and 29th St. Pabedan, Yangon

 

833.

Shwe Ye Win

007, Bldg 5, Pazundaung Garden Ave., Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon

655, Maha Bandoola Road, Between Latha St., and 21st St., Latha Tsp, Yangon

 

834.

Shwe Yi Oo

105 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

835.

Shwe Zarli

688, Maha bandoola Road, Between 19th St., and Sin-Oh-Dan St./, Latha Tsp, Yangon

 

836.

Shwe Zin

689 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

837.

Silver Lion

70, central Hall, Bogyoke Market, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

838.

Sin Hwa

633A Maha Bandoola St, Between 21st St and Latha St., Latha Tsp, Yangon

706, Maha Bandoola Rd., Corner of 22nd St., Latha Tsp, Yangon

631, Maha Bandoola Road, Corner of 22nd St., Yangon

 

839.

Sin Li

Bldg 6 Rm 001 Upper Pazundaung Street, Pazundaung, Yangon

 

840.

Sin Lon

525 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

841.

Sin Phyu Daw

495, maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

842.

Soon Shin

31, Nawarat Gems Hall, Bogyoke aung San Market, Pabedan Tsp., Yangon

 

843.

Star Shwe Sin

163 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

844.

Su Mon Aye

177/179 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

845.

Su Myat Mon

518, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

846.

Tah Lee Gold & Jewellery

75, Hledan Rd., Near Hledan Market, Kamayut Tsp, Yangon

 

847.

Tai Aung

53, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

848.

Tai Hin

659 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

849.

Tai Lon

S (1-2-19) 1st Fl., Yuzana Palza, Mingala Taungnyunt Tsp, Yangon

 

850.

Tai Mee Gold Shop

B-(3-4-5) 1st Fl., Yuzana Plaza, Mingalar Taug Nyunt Tsp, Yangon

 

851.

Tai Ohnn

645 Maha Bandoola Street, Latha, Yangon

 

852.

Tai Sein

637 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

853.

Tai Sung

661 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

854.

Taing Taing Kyaw

436 Theinbyu Rd, Mingala Taung Nyunt, Yangon

 

855.

Take Li (Take Lee)

669 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

856.

Taw Win

733 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

857.

Team Work Int'l Co., Ltd.

216-222, 9-a, 10th Fl., Bo mYat Tun Housing, Maha Bandoola Rd., Pazundaung tsp, Yangon

 

858.

Teik Chein

183 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

859.

Teik Sein (Tate Sein)

507/519 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

860.

Teik Shein (Tate Shein)

520 Maha Bandoola St, Pavedan, Yangon

 

861.

Thabawa yadanar Garden

315, Rm 1, anawrahta Rd., Corner of 26th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

862.

Thadar Yadanar Goldsmith

35, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp, Yangon

 

863.

Thai Ung

635, Maha Bandoola Rd., Latha Tsp, Yangon

 

864.

Thamada

Bldg 6 Rm 7 Insein Rd, Hlsing Yadana Housing, Hlaing, Yangon

 

865.

Thamadi

585 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

866.

Thamadi (Scale)

79, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

867.

Than Htike Oo

86, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

868.

Than Phyo

265 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon

 

869.

Than Than Htay

65 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

870.

Thazin Min

177/179C Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

871.

Thein Than Jewellery

266, Shwe Bon Thar St., Middle Blk., Pabedan Tsp, Yangon

 

872.

Theingi Shwe Yi

713 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

873.

Theingi Shwe Zin

709, Maha Bandoola Rd., Between 18th St., and Sin-Oh Dan St., Latha Tsp, Yangon

 

874.

Thidar

277(B), Thu Mingalar Rd., Ward 9, South Okkalapa Tsp, Yangon

 

875.

Thin Thin Maw

24 Bayint Naung Rd, Mayangon, Yangon

 

876.

Thinn Yadanar

No 62, G/F) Blk-1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

877.

Thiri Yadana

709 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

878.

Thit Sar

496 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

879.

Thitsar Aung Myin

390, Pyay Road, Hmaw Bi, Yangon

 

880.

Thit Sar Oo

687, Mahabandoola St., Latha Tsp, Yangon.

643, Maha Bandoola St., Between 21st and 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

881.

Thwe Ni Store Ltd.

13, (front Row) Bogyoke Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp Yangon

 

882.

Time & Treasure Jewellery & Goldsmith

1, West Maykha Lane 1, Mayangone Tsp, Yangon

 

883.

Tin Fu

715 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

63, Central Hall, Bogyoke Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

884.

Tin Mya (Ma)

23, Bogyoke Market (East Shed A) Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

885.

Toe Toe

502 Maha Bandoola St

Pabedan, Yangon

 

886.

Triple Six

177/179B Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

887.

Tun

491 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

888.

Tun Myint (Ko) & Brothers

54, Dagon Thiri St., Kyauk Mayaung, Tamwe Tsp, Yangon

 

889.

Tun Myint (Ko) (TK Gold Shop)

9-B, 141 S., Ma-U Gone Ward, Tamwe Tsp, Yangon

 

890.

Tun Tun

500 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

891.

Tun Tun

123 29th St, Pavedan, Yangon

 

892.

U Hton

B01-05 Lanmadaw St, Lanmadaw Plaza, Latha, Yangon

 

893.

U Painn

Bldg 1, Rm 005, Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

894.

U Thein Myint & Sons

4 Set Dwin St, Sin Mar Ward, Ahlone, Yangon

 

895.

Victoria Jewellery

62, 2nd Fl., FMI Centre, 380, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

896.

Victory Jewellery Management Co., Ltd. (VJM)

163, East Wing, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Road, Pabedan Tsp, Yangon

11, Thiri Kanthat St., North Okkala Tsp, Yangon

 

897.

Wan Chain

651 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

898.

Wan Sin

739, G/F, Maha Bandoola Rd. Corner of 17th St., Latha Tsp. Yangon

 

899.

War War Win

727 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

900.

Win

157, Rm 3, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

901.

Win Htein

65 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

902.

Win Myat Thu

132 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

903.

Win Nyunt Nyunt

59 Hledan St, Kamayut, Yangon

 

904.

Win Theingi

75, Upper Pazundaung R., Pazundaung Tsp, Yangon

 

905.

Win Win Shwe

Bldg 5 Rm 006 Upper Pazundaung RD, Pazundaung, Yangon

 

906.

Yadana Tun

126 Bo Min Yaung St, Mingala Taung Nyunt, Yangon

217, Shwe Bontha Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

907.

Yadana Win

265 Kyaikkasan Rd, Tamwe, Yangon

 

908.

Yadana Win

122 Sayasan Rd, Bahan, Yangon

 

909.

Yadanar

8, Yadanar St., Saya San (South) Ward, Bahan Tsp, Yangon

117, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon

(93-94-95) G-1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

910.

Yadanar Myaing

555, Maha Bandoola Rd., Between 26th St., Konzayzan St., Pabedan Tsp, Yangon

 

911.

Yadanar Nandaw

715, Maha Bandoola Rd., Between 17th St., and 18th St., Latha Tsp. Yangon

 

912.

Yadanar Shwe Sin Gold & Jewellery

746, Cor. of Maha Bandoola St. & Lanmadaw St., Near Traffic Light, Lanmadaw Tsp, Yangon

 

913.

Yadanar Theingi

539, Maha Bandoola Road, Between Konzaydan St., and 27th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

914.

Yati

B-3, SuperWorld, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

915.

Yaung Chi Oo

64 29th St, Pabedan, Yangon

 

916.

Yaung Ni Oo

707 Thu Mingalar St, 5 Ward, South Okkalapa, Yangon

116, Central Hall, Bogyoke Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

917.

Yellow Diamond

104 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

918.

Yelong (Yi Lon)

677B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

919.

Yelong (Yi Lon) Yadanar

S-7 1st floor Banyadala Rd, Yuzana Plaza, Mingala Taung Nyuny, Yangon

F-1, 1st floor, Banyadala Rd, Yuzana Plaza, Mingala Taung Nyuny, Yangon

 

920.

Zabu Linn/Nat Nan Taw

8, Bogyoke Market (Face Wing), Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp, Yangon

 

921.

Zabu Tun

70 Hledan St, Kamayut, Yangon

 

922.

Zabuyit

176 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

923.

Zalat Pan

22 Kyar Kwet Thit St, Tamwe, Yangon

 

924.

Zarmini

75-77, (Top Floor,) Wadan St., Ward (1), Lanmadaw Tsp, Yangon

 

925.

Zarni Than

107, 29th St., (Middle ) Pabedan Tsp, Yangon

23, 1st Fl., Theingyizay Shed E, Latha Tsp, Yangon

5, 1st Fl., Shed A, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

Mandalay (Mandalaj)

926.

Aung Family

A-1, 30th St., Between 72nd and 73rd St, Mandalay

 

927.

Aung Gabar

3-4 corner of 29th St & 84 St Mandalay

 

928.

Aung Thamardi

89th St., Between 21st St., and 22nd St. Mandalay

115, 84th St., Between 29th St and 30th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay

 

929.

Aung Yadanar

20-22-24, Yuzana (D) Shed, G/F, Zaycho Market, Mandalay

 

930.

Aung Zabu

306 84th St, Bet 37 and 38th St, Mandalay

 

931.

Awarat

104/23, Dana Bwar Nan Shae, Ward 6, Mandalay

 

932.

Boe Yadanar Co., Ltd.

12, Boe Yadanar Bldg., Myintzu Thaka, Saku St., Ward (1), Minbu

 

933.

Cho(U)

127, 35th St., Between 78th St and 79th St. Mandalay

217, 35th St., Corner of 78th St., and 79th St, Mandalay

 

934.

Dragon Palace Jewellery

77th St bet 32 and 33rd St Mandalay

 

935.

Fu Shin

219, Corner of 28th St, and 83rd St, Mandalay

 

936.

Fuji

Bldg.4, Corner of 84th St and 29th St., Mandalay

 

937.

Galon Min

143, 36th St., Between 77th St and 78th St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay

 

938.

Golden Crown

159, 29th St., Between 82nd St. and 83rd St, Mandalay.

111, 3rd Fl., 78th St., Between 37th St and 38th St Maha Aung Myay Ts, Yangon

 

939.

Great Diamond Jewellery

273 (A), 80th St., Between 32nd and 33rd St., Mandalay

 

940.

Hlyan Tint

6, 84th St., Between 38th St., and 39th St, Mandalay

 

941.

Kaung Lite

322 84th St bet 38 and 39th St, Mandalay

 

942.

Kaung Myat

194 84th St bet 33 and 34th St, Mandalay

 

943.

Kyway Kyway (Ma)- Aye Aye Myint (Ma)

1, Myalay Shed (H), 82nd St., Between 15th St., and 16th St., Mandalay

 

944.

Maung Gyi (U) Jewellery Shop

219, 84th St., Between 32nd and 33rd St, Mandalay

 

945.

Maung Kain

181 Corner of 80th and 29th St, Mandalay

 

946.

Maung Wein Fu Gold smith

132, Corner of 84th St and 26th St., Mandalay

 

947.

Mogok

45-50-51, Yuzana Shed (D), 3rd Fl., Zaycho Market, Mandalay

 

948.

Myitta

7-8-9-10, 84th St., Between 38th and 39th St, Mandalay

423, 84th St., Between 38th and 39th St, Mandalay

 

949.

Nawarat Jewellery Shop

516, Cor. of 80th St. & 31st St., Mandalay

 

950.

Ngwe Ngan Phyu

139, 36th St., Between 77th and 78th St., Maha Aung Myay Tsp, Mandalay

 

951.

New Star

10, 78th St (bet 32 and 33rd St, Mandalay)

 

952.

Nyein Nyein San

215, 84th St., Between 32nd and 33rd St., Mandalay

 

953.

Pound Hwa

109, 84th St., Between 29th St., and 30th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay

 

954.

Pwint Lann

251, 84th St., Between 33st and 34th St. Mandalay

 

955.

Royal Diamond Jewellery

249, 26th St., Between 82nd St., and 83rd St., Mandalay

 

956.

Seim Mya Yadana

149, Corner of 80th and 28th St, Mandalay

 

957.

Sein Kyaw Moe

Thiri Madalar Car Wing (South) 89th St., Between 24th and 25th St, Mandalay

 

958.

Sein Shwe Moe (1)

12(A), Mingalar Market, 73rd St., Between 30th St., and 31st St. Mandalay

 

959.

Sein Shwe Moe (II)

26, 30th St., Between 71st St and 72nd St, Mandalay

 

960.

Sein Tharaphu

289, 28th St between 83rd and 84th St, Mandalay

 

961.

Shwe Gabar

33-35, 1st Fl., Sagawah Shed, Zaycho Market, Mandalay

 

962.

Shwe Kyar

114, 78th St., Between 36th and 37th St., Mandalay

 

963.

Shwe Kyay Si

141, 36th St., Between 77th St., and 78th St., Mandalay

 

964.

Shwe La Min

313, 28th St bet 83 and 84th St, Mandalay

 

965.

Shwe Nadi

53, 84th St bet 34 and 35th St, Mandalay

 

966.

Shwe Nagar

442, 80th St bet 27 and 28th St, Mandalay

 

967.

Shwe Oak Or

A-9/10, 78th St., Bet. 32nd & 33rd St., Mandalay

 

968.

Shwe Oak Or

Zay Cho (South) Shop House, G/F, Mandalay

 

969.

Shwe Pyi Tha

21/28, 89th St, bet 22 and 23rd St, Mandalay

 

970.

Shwe Pyit Taing Htaung

Bet 26 and 27th St & bet 88 and 89th St, Mandalay

 

971.

Shwe Wah Phu

19th St., Between 86th St and 87th St., Mandalay

 

972.

Shwe Zarmani

136/138, 84th St bet 31 and 32nd St, Mandalay

 

973.

Soe

4-5, 84th St., Between 38th St., and 39th St, Mandalay

 

974.

Taw Win

F 9/7, 66th St., Mandalay

 

975.

Thein Maung (U) Gold Shops and Gold Smith

29, Between 81st and 82nd St., Near Chntral Fire Service Station, Mandalay

 

976.

Theingi Shwe Sin Co., Ltd.

1F, Corner of 27th St., and 78th St. Mandalay

 

977.

Thiri Shwe Zin

311, 84th St bet 38 and 39th St, Mandalay

 

978.

Thuriya Nagar

30th St., Between 71st St and 72nd St. Mandalay

 

979.

Tin Shein

12/14, Yuzana Shed D, Zaycho Market, Mandalay

 

980.

Tin (U)

26, Corner of Bayint Naung Rd., and Kannar St., Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay

 

981.

Wan Shin

167, 29th St., Between 82nd and 83rd St, Mandalay

 

982.

Weint Fu

132, Corner of 26 and 84th St, Mandalay

 

983.

Weint Li

476, 80th St bet 29 and 30th St, Mandalay

 

984.

Weint San

Corner of 27 and 84th St, Mandalay

 

985.

Weint Sann

132-1, 26(B)th St., Between 83rd St and 84th St, Mandalay

 

986.

Weint Sein

63, Corner of 28th and 84th St, Mandalay

 

987.

Win Maung (U)

55, 24th St., Between 83rd St and 84th St., Aung Myay Thazan Tsp, Mandalay

 

988.

Win Myint

183, 81st St., Between 18th St., and 19th St., aung Myay Thazan Tsp, Mandalay

 

989.

Wun Shwin

167, 29th St bet 82 and 83rd St, Mandalay

 

990.

Ya Htike

312, 80th St bet 20 and 21 St, Mandalay

 

991.

Yadana Win

119, 63rd Street bet 19 and 20th St, Mandalay

 

992.

Yadanar Moe

29th St., Between 83rd St., and 84th St., Maha Aung Myay Rsp, Mandalay

 

993.

Zabu Aye

39, 1st Fl., Mya Lay Shed (H), Zaycho Market, Mandalay

 

Da Wei/Kawthaung

994.

Bhone Han Gyaw

Bayint Naung Market, Da Wei, Thanin Thayi Division

 

995.

Phone Han Gyaw

Infornt of Bayint Naung Market, Da Wei, Thanin Thayi Division

 

Myeik

996.

Aung Nilar

Zay Gyi (Infront, Adipati St., Myeik, Thanin Thayi Division

 

997.

Phone Han Gyaw

Inside of Myeik Market, Myeik, Thanin Thayi Division

 

Pakokku

998.

Khin Maung (U) & Sein Hmi (Daw)

Rm.7, Shed (D), West of Market, Pakokku, Magwe Division

 

999.

Myint Thein (U) & Win Hein (Daw)

Bogyoke St., Ward (12), Pakokku, Magwe Division

 

1000.

Paw Oo

Thiri Sandar St., Ward (4), Pakokku, Magwe Division

 

1001.

Shwe Pin Myint

Lut Latt Yay St., Ward (8), Pakokku, Magwe Division

 

1002.

Thant Sin

3, Shed (B), South of Myoma Zay, Pakokku, Magwe Division

 

1003.

Thein Maung (U) & Yin May (Daw)

West of Zay, Pakokku, Magwe Division

 

1004.

Tun Hlyan

Pwe St., Khan Taw Qtr, Ward 12, Pakokku, Magwe Division.

D-12, West of Myom Zay Bldg, Pakokku, Magwe Division

 

1005.

Yadanar Shwe Sin

13, Shed (D), West of Market, Pakokku, Magwe Division

 

Magway (Makwei)

1006.

Myat Kyaw (U) & Myint Myint Aye (Daw)

55, Oh Bo 6th St., Magway, Magwe Division

 

Min Bu

1007.

Boe Yadanar Transport Co., Ltd.

12, Myitzu Thaka Sagu Rd., Ward (1), Min Bu, Magwe Division

 

Myingyan

1008.

Shwe Mann May

East of Zay Gyi, Myingyan, Magway Division

 

Pyinmana

1009.

Cho San

Bldg. 25/97, Bo Letyar St., North of Market, Pyinmana, Mandalay Division

 

1010.

Ever

1/8, Bogyoke St., Mingalar Ward, Pyinmana, Mandalay Division

 

1011.

Kaung Like

B1-26, A-98, Mingalar Market, Pyinmana, Mandalay Division

 

1012.

Mya Myint Moh

10/14, Bogyoke St., Pyinmana, Mandalay Division

 

1013.

Shwe Myint Moh

A-29, 135, Bo Letyar St., North of Market, Pyinmana, Mandalay Division

 

1014.

Win (KO) & Khin Than Lwin (Ma)

3/4, Bogyoke St., Pyinmana, Mandalay Division