25.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/13


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 21. března 2011

o jmenování člena Účetního dvora

(2011/183/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 286 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pan Hubert WEBER, člen Účetního dvora, odstupuje ke dni 1. ledna 2011.

(2)

Je tudíž třeba pana Huberta WEBERA na zbývající část funkčního období nahradit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pan Harald WÖGERBAUER je jmenován členem Účetního dvora na období od 1. dubna 2011 do 31. prosince 2013.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 21. března 2011.

Za Radu

předseda

MARTONYI J.


(1)  Stanovisko ze dne 8. března 2011 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).