20.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/12


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. ledna 2011

o rovnocennosti systémů veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí některých třetích zemí, které se vztahují na auditory a auditorské subjekty, a o přechodném období pro auditorské činnosti auditorů a auditorských subjektů z některých třetích zemí v Evropské unii

(oznámeno pod číslem K(2011) 117)

(Text s významem pro EHP)

(2011/30/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 45 odst. 1 směrnice 2006/43/ES zaregistrují příslušné orgány členských států všechny auditory a auditorské subjekty, kteří předloží zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek některých společností se sídlem mimo Společenství, jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu ve Společenství. Podle čl. 45 odst. 3 směrnice 2006/43/ES musí členské státy podrobit takovéto auditory a auditorské subjekty svým systémům veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí.

(2)

Rozhodnutí Komise 2008/627/ES ze dne 29. července 2008 týkající se přechodného období pro auditorské činnosti auditorů a auditorských subjektů z některých třetích zemí (2) umožňuje auditorům a auditorským subjektům z třetích zemí uvedených v příloze zmíněného rozhodnutí nadále vykonávat činnosti v Evropské unii, pokud jde o zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek za finanční roky začínající v období od 29. června 2008 do 1. července 2010.

(3)

Komise posoudila systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty ze třetích zemí a území uvedených v příloze rozhodnutí 2008/627/ES. Tato posouzení byla provedena za pomoci Evropské skupiny orgánů pro dohled nad auditory. Zásady, jimiž se řídí systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty z uvedených třetích zemí a území, byly posouzeny na základě kritérií stanovených v článcích 29, 30 a 32 směrnice 2006/43/ES, které upravují systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské společnosti členských států. Hlavním cílem spolupráce mezi systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahujícími se na auditory a auditorské subjekty v členských státech a třetích zemích by mělo být dosažení vzájemné důvěry s ohledem na systémy dohledu druhé strany na základě rovnocennosti těchto systémů.

(4)

Z těchto posouzení je patrné, že Austrálie, Čína, Chorvatsko, Japonsko, Jižní Afrika, Jižní Korea, Kanada, Singapur a Švýcarsko mají systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty, které fungují podle podobných pravidel, jako jsou pravidla uvedená v článcích 29, 30 a 32 směrnice 2006/43/ES. Je proto třeba považovat systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí pro auditory a auditorské subjekty z uvedených třetích zemí za rovnocenné systémům veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí pro auditory a auditorské společnosti členských států.

(5)

Pokud jde o Jižní Afriku, právní předpisy této země vyžadují pro převod informací od příslušných orgánů v Jižní Africe příslušným orgánům v členských státech předchozí souhlas auditora nebo auditorské společnosti. Tento požadavek předchozího souhlasu by mohl způsobit potíže v účinném provádění čl. 46. odst. 1 směrnice 2006/43/ES. Proto dokud nebudou v právních předpisech Jižní Afriky provedeny nezbytné změny, měly by příslušné orgány členských států při registraci auditorů a auditorských subjektů, kteří předloží zprávy auditora týkající se společností se sídlem v Jižní Africe, požadovat, aby se auditoři a auditorské subjekty vzdali svého práva na předchozí souhlas.

(6)

Spojené státy americké mají systém veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty, který funguje podle podobných pravidel, jako jsou pravidla uvedená v článcích 29, 30 a 32 směrnice 2006/43/ES. Příslušné orgány ve Spojených státech amerických však nezastávají názor, že hlavním cílem spolupráce s členskými státy je dospět k vzájemné důvěře s příslušnými orgány pro systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské společnosti v členských státech. Pokud nebude dosaženo vzájemné důvěry, nemohou členské státy v plném rozsahu a na trvalém základě uplatňovat ustanovení čl. 46 odst. 1 na auditory a auditorské subjekty, kteří předkládají zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem ve Spojených státech amerických. Systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty ze Spojených států amerických je proto třeba přezkoumat, aby bylo možné posoudit pokrok, jehož bylo dosaženo v úsilí o nastolení vzájemné důvěry. Proto by toto rozhodnutí mělo, pokud jde o systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty ze Spojených států amerických, být časové omezené a pozbýt platnosti dne 31. července 2013.

(7)

Jakmile Komise přijme rozhodnutí, jímž pro účely čl. 46 odst. 1 směrnice 2006/43/ES uzná systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty z třetí země nebo území za rovnocenné, členské státy nemusí použít nebo mohou na základě vzájemnosti upravit požadavky čl. 45 odst. 1 a 3 vztahující se na auditory a auditorské subjekty z dané třetí země nebo území. Podmínky, za kterých nebudou požadavky čl. 45 odst. 1 a 3 použity nebo budou upraveny, musí být stanoveny v ujednání o spolupráci uvedeném v čl. 46 odst. 3 směrnice 2006/43/ES uzavřeném mezi členským státem a příslušnou třetí zemí nebo územím a sděleny Komisi.

(8)

Abú Dhabí, Brazílie, Guernsey, Hongkong, Indie, Indonésie, Jersey, Malajsie, Mauricius, Mezinárodní finanční centrum v Dubaji, Ostrov Man, Rusko, Thajsko, Tchaj-wan a Turecko zřídily nebo zřizují systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty. Informace o fungování a pravidlech, jimiž se tyto systémy řídí, však nejsou dostatečné. K provedení dalšího posouzení, které by umožnilo přijmout konečné rozhodnutí o rovnocennosti těchto systémů, je od uvedených třetích zemí a území nutno získat doplňkové informace. Je proto třeba prodloužit přechodné období stanovené v rozhodnutí 2008/627/ES s ohledem na auditory a auditorské subjekty, kteří předkládají zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem v uvedených třetích zemích a územích.

(9)

Ačkoliv Egypt nebyl do rozhodnutí 2008/627/ES zahrnut, od té doby zavedl systém veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty. K provedení dalšího posouzení, které by umožnilo přijmout konečné rozhodnutí o rovnocennosti těchto systémů, pokud jde o Egypt, je od uvedené třetí země nutné získat doplňující informace. Je proto třeba zahrnout do přechodného období auditory a auditorské společnosti, kteří předkládají zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem v Egyptě.

(10)

Bermudy, Izrael, Kajmanské ostrovy a Nový Zéland dosud nezavedly systém veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty. Uvedené třetí země a území však přijaly jednoznačný veřejný závazek vůči Komisi s konkrétním akčním plánem na zřízení systému veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí pro auditory a auditorské subjekty podle pravidel rovnocenných pravidlům stanoveným v článcích 29, 30 a 32 směrnice 2006/43/ES. Je proto třeba prodloužit přechodné období stanovené v rozhodnutí 2008/627/ES s ohledem na auditory a auditorské subjekty, kteří předkládají zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem v uvedených třetích zemích a územích. Komise by nicméně měla přezkoumat pokrok, jehož v roce 2011 tyto země a území dosáhly při přijímání právních předpisů s cílem zřídit systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty, a posoudit potřebu zkrátit přechodné období, pokud jde o tyto země a území.

(11)

Auditoři a auditorské subjekty, kteří předkládají zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem v Argentině, na Bahamách, v Chile, Kazachstánu, Maroku, Mexiku, Pákistánu a na Ukrajině, využívali přechodného období stanoveného v rozhodnutí 2008/627/ES. Od té doby však nebyly předloženy žádné informace týkající se jejich auditorských regulačních systémů a systémů dohledu. Za této situace se zdá, že uvedené třetí země nejsou ochotny dále usilovat o to, aby jejich právní úpravu auditu Komise uznala za rovnocennou systémům veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahujícím se na auditory a auditorské subjekty v členských státech. Pokud jde o auditory a auditorské subjekty, kteří předkládají roční účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky společností se sídlem v uvedených třetích zemích, přechodné období stanovené v rozhodnutí 2008/627/ES by proto nemělo být prodlouženo.

(12)

Na ochranu investorů by měli mít auditoři a auditorské subjekty, kteří předkládají zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem ve třetích zemích uvedených v příloze tohoto rozhodnutí, možnost vykonávat během přechodného období nadále auditorské činnosti v Evropské unii, aniž by byli zaregistrováni podle článku 45 směrnice 2006/43/ES, pouze tehdy, když poskytnou požadované informace. Jestliže informace předloží, měli by mít uvedení auditoři a auditorské subjekty možnost nadále vykonávat svoje auditorské činnosti, pokud jde o zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek za finanční roky začínající v období od 2. července 2010 do 31. července 2012. Toto rozhodnutí by nemělo mít vliv na právo členských států použít ve vztahu k těmto auditorům a auditorským subjektům své systémy vyšetřování a sankcí.

(13)

Pokud jde o společnost se sídlem v jedné z třetích zemí nebo území uvedených v článku 1 tohoto rozhodnutí, jejíž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu členského státu, které však nejsou přijaty k obchodování v třetí zemi nebo území, kde má sídlo, měly by členské státy zajistit, aby se na všechny auditorské zakázky týkající se účetních závěrek této společnosti vztahovala ujednání o spolupráci uzavřená s dotyčnou třetí zemí nebo územím s cílem určit, který systém veřejného dohledu, zajištění kvality a vyšetřování a sankcí bude na auditory těchto společností uplatněn. V případě, že tyto auditorské zakázky provádí auditor nebo auditorský subjekt z jiného členského státu, měly by členské státy spolupracovat s cílem zajistit, že auditorská zakázka spadá do působnosti jednoho z jejich systémů veřejného dohledu, zajištění kvality a vyšetřování a sankcí.

(14)

Pokud jde o společnost se sídlem v jedné z třetích zemí nebo území uvedených v příloze tohoto rozhodnutí, jejíž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu členského státu, které však nejsou přijaty k obchodování v třetí zemi nebo území, kde má sídlo, měly by členské státy spolupracovat s dotyčnou třetí zemí nebo územím s cílem zajistit, že na všechny auditorské zakázky týkající se účetních závěrek této společnosti se vztahuje systém veřejného dohledu, zajištění kvality a vyšetřování a sankcí. V případě, že tyto auditorské zakázky provádí auditor nebo auditorský subjekt z jiného členského státu, měly by členské státy spolupracovat s cílem zajistit, že auditorská zakázka spadá do působnosti jednoho z jejich systémů veřejného dohledu, zajištění kvality a vyšetřování a sankcí.

(15)

V průběhu přechodného období by členské státy neměly přijímat rozhodnutí o rovnocennosti na vnitrostátní úrovni. Skutečnost, že auditoři a auditorské subjekty, kteří předkládají zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem ve třetích zemích a územích uvedených v příloze tohoto rozhodnutí, mohou na základě tohoto rozhodnutí nadále vykonávat auditorskou činnost, pokud jde o společnosti uvedené v článku 45 směrnice 2006/43/ES, by neměla členským státům bránit v přijetí opatření týkajících se spolupráce při jednotlivých přezkumech zajištění kvality mezi příslušnými orgány členského státu a příslušnými orgány třetí země nebo území.

(16)

Komise by měla sledovat fungování přechodných opatření a přezkoumat pokrok, jehož dosáhly třetí země a území, pro něž bylo stanoveno nebo prodlouženo přechodné období. Na konci přechodného období může Komise rozhodnout o rovnocennosti systémů veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahujících se na auditory a auditorské subjekty dotyčných třetích zemí a území. Komise by měla přezkoumat, zda se členské státy při získávání uznání rovnocennosti od třetích zemí a území, jichž se týká toto rozhodnutí, setkaly s potížemi, pokud jde o systémy veřejného dohledu, zajištění kvality a vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské společnosti z členských států.

(17)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 48 odst. 1 směrnice 2006/43/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pokud jde o auditorské činnosti týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek za finanční roky počínající 2. červencem 2010, se pro účely čl. 46 odst. 1 směrnice 2006/43/ES za rovnocenné systémům veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahujícím se na auditory a auditorské společnosti členských států považují systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty z těchto třetích zemí:

1)

Austrálie

2)

Kanady

3)

Číny

4)

Chorvatska

5)

Japonska

6)

Singapuru

7)

Jižní Afriky

8)

Jižní Koreje

9)

Švýcarska

10)

Spojených států amerických

Článek 2

1.   Členské státy neuplatňují článek 45 směrnice 2006/43/ES, pokud jde o auditory a auditorské subjekty, kteří předkládají zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem ve třetích zemích a územích uvedených v příloze tohoto rozhodnutí, jak je uvedeno v čl. 45 odst. 1 zmíněné směrnice, a to za finanční roky začínající v období od 2. července 2010 do 31. července 2012, v případě že příslušný auditor nebo auditorský subjekt poskytne příslušným orgánům členského státu všechny tyto informace:

a)

jméno a adresu příslušného auditora nebo auditorského subjektu a informace o jeho právní struktuře;

b)

v případě, že je auditor nebo auditorský subjekt součástí sítě, popis této sítě;

c)

auditorské normy a požadavky na nezávislost, které se vztahují na příslušný audit;

d)

popis vnitřního systému kontroly kvality daného auditorského subjektu;

e)

údaje o tom, zda a kdy byl u auditora nebo auditorského subjektu naposledy proveden přezkum zajištění kvality, a potřebné informace o výsledku tohoto přezkumu, pokud tuto informaci neposkytuje příslušný orgán třetí země. Jestliže potřebné informace o výsledku přezkumu zajištění kvality nejsou veřejné, považují příslušné orgány členských států tyto informace za důvěrné.

2.   Členské státy zajistí, aby byla veřejnost informována o jménu a adrese auditorů a auditorských subjektů, kteří předkládají zprávy auditora týkající se ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem ve třetích zemích a územích uvedených v příloze tohoto rozhodnutí, a o skutečnosti, že systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí uvedených zemí a území nejsou dosud uznány jako rovnocenné podle čl. 46 odst. 2 směrnice 2006/43/ES. Pro tyto účely mohou příslušné orgány členských států uvedené v článku 45 směrnice 2006/43/ES zaregistrovat rovněž auditory a auditorské subjekty, kteří provádějí audity ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem ve třetích zemích a územích uvedených v příloze tohoto rozhodnutí.

3.   Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy podrobit auditory a auditorské subjekty, kteří provádějí audity ročních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek společností se sídlem ve třetích zemích a územích uvedených v příloze, svým systémům vyšetřování a sankcí.

4.   Odstavcem 1 nejsou dotčena opatření týkající se spolupráce v oblasti přezkumu zajištění kvality mezi příslušnými orgány členského státu a příslušnými orgány třetí země nebo území uvedeného v příloze za předpokladu, že toto opatření splňuje všechna tato kritéria:

a)

zahrnuje provedení přezkumu zajištění kvality na základě zásady rovného zacházení;

b)

bylo předem oznámeno Komisi;

c)

nepředjímá rozhodnutí Komise podle článku 47 směrnice 2006/43/ES.

Článek 3

Komise sleduje situaci ve třetích zemích a územích uvedených v příloze. Komise zejména sleduje, zda příslušné správní orgány třetích zemí a území uvedených v příloze, které se Komisi veřejně zavázaly, že zřídí systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty, takovéto systémy zavedly, a to na základě těchto zásad:

a)

systémy jsou nezávislé na auditorské profesi;

b)

zabezpečují přiměřený dohled nad audity kotovaných společností;

c)

jejich fungování je transparentní a zabezpečuje, že výsledky přezkumu zajištění kvality jsou spolehlivé;

d)

systémy jsou účinně podporovány vyšetřováními a sankcemi.

Pokud jde o Bermudy, Izrael, Kajmanské ostrovy a Nový Zéland, Komise zejména přezkoumá pokrok, jehož bylo dosaženo při přijímání právních předpisů s cílem zřídit systémy veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí vztahující se na auditory a auditorské subjekty v roce 2011. Komise podle potřeby odpovídajícím způsobem změní přílohu tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Bod 10 článku 1 pozbývá platnosti dne 31. července 2013.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. ledna 2011.

Za Komisi

Michel BARNIER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87.

(2)  Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 70.


PŘÍLOHA

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ A ÚZEMÍ

 

Abú Dhabí

 

Bermudy

 

Brazílie

 

Egypt

 

Guernsey

 

Hongkong

 

Indie

 

Indonésie

 

Izrael

 

Jersey

 

Kajmanské ostrovy

 

Malajsie

 

Mauricius

 

Mezinárodní finanční centrum v Dubaji

 

Nový Zéland

 

Ostrov Man

 

Rusko

 

Thajsko

 

Tchaj-wan

 

Turecko