18.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1213/2010

ze dne 16. prosince 2010

o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (1), a zejména na článek 16 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se usnadnilo propojení vnitrostátních elektronických rejstříků požadované v čl. 16 odst. 5 nařízení (ES) č. 1071/2009, měla by Komise přijmout společná pravidla pro realizaci uvedeného propojení v souladu s čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) č. 1071/2009.

(2)

Na zpracování všech osobních údajů podle nařízení (ES) č. 1071/2009 se vztahují ustanovení o ochraně osobních údajů stanovené zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (2). Členské státy by obzvláště měly provést vhodná bezpečnostní opatření bránící zneužití osobních údajů.

(3)

Na zpracování všech osobních údajů podle nařízení (ES) č. 1071/2009 se případně vztahují ustanovení o ochraně osobních údajů stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001/ES ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (3).

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 18 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společná pravidla umožňující propojení vnitrostátních elektronických rejstříků jsou stanovena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 31. prosince 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8.


PŘÍLOHA

Systém propojení vnitrostátních elektronických rejstříků se nazývá ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings – evropské rejstříky podniků silniční dopravy).

1.   VÝMĚNA INFORMACÍ

1.1   Výměna týkající se porušení předpisů

1.1.1   Oznámení o porušení předpisů

Při výměně informací v souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (1) nebo v souladu s čl. 23 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (2) používají členské státy zprávy v tomto formátu (Oznámení o porušení předpisů):

Druh údajů

Položka údajů

Povinné nebo nepovinné

Doplňující popis pole údajů

Oznamující členský stát

Oznamující členský stát

Povinné

Zvolený dvoupísmenný kód ISO 3166-1 alfa 2

Oznamující příslušný orgán

Identifikátor oznamujícího příslušného orgánu

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Členský stát určení

Členský stát určení

Povinné

Zvolený dvoupísmenný kód ISO 3166-1 alfa 2

Podrobnosti oznámení

Číslo oznámení

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Datum oznámení

Povinné

Zadání numerických údajů ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Čas oznámení

Povinné

Zadání numerických údajů ve formátu HH:MM:SS

Dopravní podnik

Název

Nepovinné

Alfanumerické pole pro volný text

Povolení

Sériové číslo ověřené kopie licence Společenství

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

 

Registrační číslo vozidla

Nepovinné

Alfanumerické pole pro volný text

Závažné porušení předpisů

Kategorie

Povinné

 

Typ

Povinné

 

Datum porušení předpisů

Povinné

Zadání numerických údajů ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Datum kontroly, během níž bylo porušení předpisů zjištěno

Povinné

Zadání numerických údajů ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Uložené a provedené sankce

Datum konečného rozhodnutí

Povinné

Zadání numerických údajů ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Druh uložené sankce

Povinné

Uvede se jedna z těchto skutečností:

 

„Výstraha“

 

„Dočasný zákaz provozování kabotáže“

 

„Pokuta“

 

„Zákaz“

 

„Odstavení“

 

„Jiné“

V případě potřeby datum začátku platnosti uložené sankce

Nepovinné

Zadání numerických údajů ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

V případě potřeby datum konce platnosti uložené sankce

Nepovinné

Zadání numerických údajů ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Provedené sankce

Povinné

Uvede se jedna z těchto skutečností:

 

„Ano“

 

„Ne“

 

„Není známo“

Vyžádané sankce

Druh vyžádané správní sankce

Nepovinné

Uvede se jedna z těchto skutečností:

 

„Výstraha“

 

„Dočasné odejmutí některých nebo všech ověřených opisů licence Společenství“

 

„Trvalé odejmutí některých nebo všech ověřených opisů licence Společenství“

 

„Dočasné odejmutí licence Společenství“

 

„Trvalé odejmutí licence Společenství“

 

„Vydání osvědčení řidiče pozastaveno“

 

„Odejmutí osvědčení řidiče“

 

„Vydání osvědčení řidiče podřízeno dalším podmínkám, které zabrání jejich zneužívání nebo nesprávnému používání“

Trvání vyžádané sankce (v kalendářních dnech)

Nepovinné

Zadání numerických údajů ve formátu DDDDD

1.1.2   Oznámení o reakci na porušení předpisů

Při výměně informací v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 1072/2009 nebo v souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 1073/2009 používají členské státy zprávy v tomto formátu (Oznámení o reakci na porušení předpisů):

Druh údajů

Položka údajů

Povinné nebo nepovinné

Doplňující popis pole údajů

Reagující členský stát

Reagující členský stát

Povinné

Zvolený dvoupísmenný kód ISO 3166-1 alfa 2

Reagující příslušný orgán

Identifikátor reagujícího příslušného orgánu

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Členský stát určení

Členský stát určení

Povinné

Zvolený dvoupísmenný kód ISO 3166-1 alfa 2

Příslušný orgán určení

Identifikátor příslušného orgánu určení

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Podrobnosti o reakci

Číslo oznámení

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Datum reakce

Povinné

Zadání numerických údajů ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Čas reakce

Povinné

Zadání numerických údajů ve formátu HH:MM:SS

Dopravní podnik

Název

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Orgán ukládající sankci

Název orgánu ukládajícího sankci

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Uložené sankce

Potvrzení uložené sankce

Povinné

Uvede se jedna z těchto skutečností:

 

„Ano“

 

„Ne“

Uložená sankce

Povinné

Uvede se jedna z těchto skutečností:

 

„Výstraha“

 

„Dočasné odejmutí některých nebo všech ověřených opisů licence Společenství“

 

„Trvalé odejmutí některých nebo všech ověřených opisů licence Společenství“

 

„Dočasné odejmutí licence Společenství“

 

„Trvalé odejmutí licence Společenství“

 

„Vydání osvědčení řidiče pozastaveno“

 

„Odejmutí osvědčení řidiče“

 

„Vydání osvědčení řidiče podřízeno dalším podmínkám, které zabrání jejich zneužívání nebo nesprávnému používání“

 

„Jiné“

Datum uložení sankce

Nepovinné

Zadání numerických údajů ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Datum konce platnosti sankce

Nepovinné

Zadání numerických údajů ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Důvod, proč nebyla sankce uložena

Nepovinné

Alfanumerické pole pro volný text

1.2   Kontrola dobré pověsti odpovědných zástupců pro dopravu

1.2.1   Požadavek k vyhledávání

Při ověřování, zda byl odpovědný zástupce pro dopravu v jednom z členských států prohlášen za nezpůsobilého k řízení dopravní činnosti podniku v souladu s čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 1071/2009, používají členské státy zprávy v tomto formátu (Požadavek k vyhledávání):

Kategorie údajů

Položka údajů

Povinné nebo nepovinné

Doplňující popis pole údajů

Žádající členský stát

Žádající členský stát

Povinné

Zvolený dvoupísmenný kód ISO 3166-1 alfa 2

Žádající příslušný orgán

Identifikátor žádajícího příslušného orgánu

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Podrobnosti požadavku k vyhledávání

Číslo požadavku k vyhledávání

Povinné

 

Datum požadavku k vyhledávání

Povinné

 

Čas požadavku k vyhledávání

Povinné

 

Odpovědný zástupce pro dopravu

Křestní jméno

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Příjmení

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Datum narození

Povinné

Zadání numerických údajů ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Místo narození

Nepovinné

Alfanumerické pole pro volný text

Číslo osvědčení o odborné způsobilosti

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Datum vydání osvědčení o odborné způsobilosti

Povinné

Zadání numerických údajů ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Země vydání osvědčení o odborné způsobilosti

Povinné

Zvolený dvoupísmenný kód ISO 3166-1 alfa 2

1.2.2   Reakce na požadavek k vyhledávání

Pro odpověď na požadavek k vyhledávání podle bodu 1.2.1 používají členské státy zprávy v tomto formátu (Reakce na požadavek k vyhledávání):

Druh údajů

Položka údajů

Povinné nebo nepovinné

Doplňující popis pole údajů

Žádající členský stát

Žádající členský stát

Povinné

Zvolený dvoupísmenný kód ISO 3166-1 alfa 2

Žádající příslušný orgán

Identifikátor žádajícího příslušného orgánu

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Odpovídající členský stát

Odpovídající členský stát

Povinné

Zvolený dvoupísmenný kód ISO 3166-1 alfa 2

Odpovídající příslušný orgán

Identifikátor odpovídajícího příslušného orgánu

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Podrobnosti reakce na požadavek k vyhledávání

Číslo požadavku k vyhledávání

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Datum reakce

Povinné

Zadání numerických údajů ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Čas reakce

Povinné

Zadání numerických údajů ve formátu HH:MM:SS

Výsledky vyhledávání

Stav

Povinné

Uvede se jedna z těchto skutečností:

Zjištěno

Nezjištěno

Odpovědný zástupce pro dopravu

Křestní jméno

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Příjmení

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Datum narození

Povinné

Zadání numerických údajů ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Místo narození

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Číslo osvědčení o odborné způsobilosti

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Datum vydání osvědčení o odborné způsobilosti

Povinné

Zadání numerických údajů ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Země vydání osvědčení o odborné způsobilosti

Povinné

Zvolený dvoupísmenný kód ISO 3166-1 alfa 2

 

Počet řízených podniků

Povinné

Zadání numerických údajů

 

Počet vozidel, za něž odpovídá

Povinné

Zadání numerických údajů

Způsobilost

Způsobilost

Povinné

Uvede se jedna z těchto skutečností:

„Nezpůsobilý“

„Způsobilý“

Datum konce období, pro něž je osoba prohlášena za nezpůsobilou

Nepovinné

Zadání numerických údajů ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Použije se, pokud je stav způsobilosti „Nezpůsobilý“

1.3   Potvrzení

Pro potvrzení přijetí zprávy používají členské státy zprávy v tomto formátu (Potvrzení):

Druh údajů

Položka údajů

Povinné nebo nepovinné

Doplňující popis pole údajů

Potvrzující členský stát

Potvrzující členský stát

Povinné

Zvolený dvoupísmenný kód ISO 3166-1 alfa 2

Potvrzující příslušný orgán

Identifikátor potvrzujícího příslušného orgánu

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Členský stát určení

Členský stát určení

Povinné

Zvolený dvoupísmenný kód ISO 3166-1 alfa 2

Příslušný orgán určení

Identifikátor příslušného orgánu určení

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Podrobnosti původní zprávy

Identifikátor původní zprávy

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Podrobnosti potvrzení

Identifikátor potvrzení

Povinné

Alfanumerické pole pro volný text

Datum potvrzení

Povinné

Zadání numerických údajů ve formátu YYYY-MM-DD

Čas potvrzení

Povinné

Zadání numerických údajů ve formátu HH:MM:SS

2.   ARCHITEKTURA ERRU

Propojení má formu rámce pro předávání XML zpráv, který poskytuje členským státům služby prostřednictvím XML zpráv způsobem, jenž je spolehlivý, bezpečný a koordinovaný (pokud jde o tok dat).

Systém ERRU sestává ze systému zahrnujícího architekturu „centrálního uzlu“ (od klienta k serveru, s inteligentním routerem) a architekturu typu „peer to peer“. Členské státy si mohou pro výměnu XML zpráv v síti sTESTA (za použití HTTPS) zvolit kteroukoli z těchto dvou architektur.

Schéma systému ERRU je na obrázku 1 níže:

Obrázek 1

Systém ERRU

Image 1

Peer to peer

Centrální uzel

Členské státy mají dvě možnosti, jak sdělovat zprávy, v závislosti na architektuře využívané členskými státy, které jsou zapojeny do výměny: použití architektury centrálního uzlu nebo architektury peer to peer.

Centrální uzel spravuje Komise. Komise odpovídá za technický provoz, údržbu a celkovou bezpečnost sítě sTESTA a centrálního uzlu. Na tomto centrálním uzlu se ukládají pouze přihlašovací údaje. Komise nemá mimo účely údržby a odstraňování chyb přístup k obchodním údajům.

Členské státy odpovídají za svůj vnitrostátní systém. Členské státy využívající architekturu peer to peer odpovídají za její interoperabilitu s centrálním uzlem.

Členské státy pro účely propojení prostřednictvím ERRU používají:

standardní internetové protokoly (XML, HTTPS, webové služby XML) a

soukromou síť Evropské komise sTESTA.

3.   STATISTIKA A PŘIHLAŠOVÁNÍ

Členské státy využívající připojení peer to peer zpřístupní Komisi jednou týdně informace nezbytné pro statistické účely.

V zájmu zajištění soukromí jsou údaje pro statistické účely anonymní.

Přihlašovací údaje se užívají pro sledování veškerých transakcí za účelem monitorování a odstraňování chyb a pro sestavování statistických údajů o těchto transakcích. Ukládají se a monitorují tyto druhy přihlašovacích údajů:

záznamy o aplikacích (např. vyměněné zprávy včetně druhu zprávy, data a struktury zprávy);

bezpečnostní záznamy (např. pokusy o přihlášení, o přístup k souborům);

systémové záznamy (např. selhání systému).

Přihlašovací údaje se uchovávají po dobu nejvýše šesti měsíců.

Členské státy využívající architekturu peer to peer odpovídají za přihlašovací údaje týkající se transakcí provedených prostřednictvím připojení typu peer to peer.

Národní kontaktní místa určená členskými státy v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 1071/2009 odpovídají za přístup k vyměněným údajům a další použití a aktualizaci údajů po přístupu.

4.   MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ SLUŽEB

Členské státy v souvislosti s ERRU udržují tyto minimální standardy služeb:

4.1   Časový rámec služeb a jejich působnost

24 hodin/7 dnů

4.2   Míra dostupnosti technického systému

98 %

Míra dostupnosti systému představuje procento úspěšných transakcí za měsíc.

4.3   Doba odezvy systému

Maximálně 60 vteřin.

Pokud systém nesplňuje požadovanou dobu reakce, členský stát podnikne všechny potřebné kroky k tomu, aby u systému byla co nejdříve obnovena doba obvyklé reakce.

4.4   Údržba

Členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o jakékoli běžné činnosti údržby prostřednictvím portálu pro údržbu týden předem.

4.5   Postup v případě poruch

Poruchou se rozumí situace, kdy je systém členského státu z nepředvídatelných důvodů nedostupný.

V případě, že poruchu nelze do 30 minut odstranit, uplatní členský stát, jehož systém poruchu způsobil, následující postup:

a)

oznámení poruchy ostatním členským státům a Komisi e-mailem do 30 minut;

b)

okamžitě po obnovení systému se ostatním členským státům a Komisi zašle e-mailem další zpráva informující je o tom, že byl obnoven běžný provoz systému.


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72.

(2)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88.