2.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1114/2010

ze dne 1. prosince 2010,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální standardy pro kvalitu vážení harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (HISC), a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2454/97

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (1), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Harmonizované indexy spotřebitelských cen (dále jen „HISC“) jsou harmonizované míry inflace vyžadované Komisí a Evropskou centrální bankou pro výkon jejich funkcí podle článku 140 Smlouvy o fungování Evropské unie. Účelem HISC je usnadnit mezinárodní srovnání inflace spotřebitelských cen. Slouží jako důležité ukazatele pro řízení měnové politiky.

(2)

Ustanovení čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 2494/95 vyžaduje, aby se váhová schémata HISC aktualizovala s periodicitou postačující ke splnění podmínek srovnatelnosti a spolehlivosti. HISC založené na váhových schématech, které se aktualizují s rozdílnou periodicitou, nemusí splňovat požadavky na srovnatelnost a spolehlivost.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 2454/97 (2) ze dne 10. prosince 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální hodnoty standardů pro kvalitu vah pro harmonizované indexy spotřebitelských cen (HISC), stanovilo pravidla pro zajištění, aby se HISC vypracovávaly na základě vah, které jsou dostatečně spolehlivé a průkazné pro účely mezinárodního srovnávání. Tato pravidla by se nyní měla upravit s ohledem na vývoj v oblasti HISC. Opatření stanovená tímto nařízením by měla proto nahradit opatření stanovená nařízením (ES) č. 2454/97, které by mělo být zrušeno.

(4)

Článek 9 nařízení (ES) č. 2494/95 požaduje, aby HISC byly cenové indexy Laspeyresova typu. Při změně relativních cen různého zboží a služeb se může také změnit struktura spotřebitelských výdajů do té míry, že z toho vyplývá nezbytnost aktualizovat váhy odpovídajících skupin výdajů, a zejména kvantitativní hodnoty u jednotlivých skupin, aby se zajistila jejich průkaznost.

(5)

Na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1749/96 (3) ze dne 9. září 1996, kterým se stanoví počáteční prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, se HISC má vypracovávat tak, aby zahrnoval cenové změny nového významného druhu zboží a služeb a jejich relativní výdaje.

(6)

Toto nařízení by se mělo použít, aniž jsou dotčeny minimální standardy pro zacházení s vahami pojistného v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1617/1994 ze dne 23. července 1999 (4), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro zacházení s pojištěním v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen.

(7)

Váhy na úrovni oddílů, skupin nebo tříd COICOP/HISC (5) se proto nesmí během roku mezi jednotlivými měsíci lišit, pokud tak nestanoví ustanovení nařízení Komise (ES) č. 330/2009 (6), pokud jde o minimální standardy pro nakládání se sezónními produkty v rámci harmonizovaných indexů spotřebitelských cen.

(8)

Toto nařízení by nemělo požadovat od členských států provádění nových statistických zjišťování nebo provádění šetření statistiky rodinných účtů častěji než jednou za pět let vzhledem k tomu, že se od členských států požaduje, aby sestavovaly národní účty v souladu s Evropským systémem účtů (ESA 1995) (7), a že váhy zemí, které jsou nezbytné pro tvorbu úhrnů HISC za eurozónu, EU a jiné kategorie, vycházejí z údajů národních účtů.

(9)

V souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 2494/95 se přihlédlo k zásadě efektivity nákladů.

(10)

V souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 2494/95 byla konzultována Evropská centrální banka.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Účelem tohoto nařízení je stanovit minimální standardy pro kvalitu vážení harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (dále jen „HISC“).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„sledovaným obdobím vážení“ HISC dvanáctiměsíční období spotřeby nebo výdajů, na základě kterého se provádí odhad vah pro sestavení nejnovějších hodnot HISC;

2)

„dílčími indexy“ dílčí indexy stanovené v nařízení Komise (ES) č. 2214/96 (8) ze dne 20. listopadu o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (HISC): předávání a zveřejňování dílčích indexů HISC.

Článek 3

Minimální standardy pro vážení HISC

1.   Každý měsíc v běžném roce t vypracují členské státy harmonizované indexy spotřebitelských cen na základě vah dílčích indexů, do nichž se promítá struktura spotřebitelských výdajů v průběhu sledovaného období vážení a jejichž záměrem je co nejreprezentativněji odrážet strukturu spotřebitelských výdajů v předchozím kalendářním roce.

2.   Členské státy musí proto každý rok revidovat a aktualizovat váhy dílčích indexů HISC, přičemž zohlední předběžné údaje národních účtů o struktuře spotřeby v roce t–2, s výjimkou mimořádných a řádně odůvodněných okolností, a také jakékoli dostupné a relevantní informace z šetření statistiky rodinných účtů a jiných zdrojů údajů, které jsou pro účely HISC dostatečně spolehlivé.

3.   Pokud jde o váhy pod úrovní dílčích indexů, včetně elementárních skupin produktů vymezených v nařízení (ES) č. 1749/96, členské státy použijí váhy, které nesmí být v žádném případě starší sedmi let.

4.   Členské státy každoročně přezkoumají, zda mezi obdobími uvedenými v odstavcích 2 a 3 a obdobím t–1 došlo nebo nedošlo k významnému a udržitelnému vývoji na trhu s dopadem na kvantitativní hodnoty v dílčích indexech COICOP/HISC, s cílem provést odhad co možná nejaktuálnějších vah. Přezkoumají se zejména spotřebitelské výdaje týkající se dílčích indexů COICOP/HISC, u kterých došlo, jak známo, ke změnám v důsledku správních rozhodnutí, a produktů na rychle se rozvíjejících trzích.

5.   Veškeré úpravy váhových schémat provedené podle tohoto článku nabývají účinku s indexem za leden roku t. Váhy HISC pro předchozí roky se nerevidují, aniž by byla dotčena možnost opravit chyby v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 1921/2001 (9) ze dne 28. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro revize harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2602/2000. Váhy HISC v každém případě nabývají účinnosti s indexem za leden každého roku a jejich cenová aktualizace odpovídá cenám z předcházejícího prosince.

Článek 4

Kontrola kvality

Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) na její žádost dostatečné informace o vahách použitých pro vypracování HISC, včetně sledovaného období vážení, výsledku ročního přezkoumání a provedených úprav, které jsou potřebné k posouzení souladu s tímto nařízením.

Článek 5

Uplatňování

Ustanovení tohoto nařízení nabývají účinku nejpozději s indexem za leden 2012.

Článek 6

Zrušení

Nařízení (ES) č. 2454/97 se zrušuje s účinkem od ledna 2012. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. prosince 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 257, 27.10.1995, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 340, 11.12.1997, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 229, 10.9.1996, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 192, 24.7.1999, s. 9.

(5)  Klasifikace individuální spotřeby podle účelu upravená pro potřeby HISC.

(6)  Úř. věst. L 103, 23.4.2009, s. 6.

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 296, 21.11.1996, s. 8.

(9)  Úř. věst. L 261, 29.9.2001, s. 49.