8.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 323/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1088/2010

ze dne 23. listopadu 2010,

kterým se mění nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o služby stahování dat a transformační služby

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (1), a zejména na článek 16 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19 října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby (2), stanoví společné technické specifikace a minimální výkonnostní kritéria pro dva typy síťových služeb – prohlížecí a vyhledávací služby.

(2)

Mezi síťové služby patří rovněž služby stahování dat a transformační služby. Služby stahování dat poskytují uživatelům přístup k informacím obsaženým v sadách prostorových dat souvisejících s tématy prostorových dat definovaných ve směrnici 2007/2/ES. Sady prostorových dat zpřístupněné pomocí služeb stahování dat by měly být v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1089/2010 (3). Transformační služby jsou služby, které lze použít k uvedení sad prostorových dat do souladu s uvedeným nařízením.

(3)

Pro zajištění interoperability infrastruktur pro prostorové informace vytvářených členskými státy je třeba stanovit společné technické specifikace a minimální výkonnostní kritéria pro služby stahování dat a transformační služby.

(4)

Nařízení (ES) č. 976/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 22 směrnice 2007/2/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 976/2009 se mění takto:

1)

V článku 2 se v druhém pododstavci doplňuje bod 12, který zní:

„12)

stahováním s přímým přístupem se rozumí služba stahování dat, která na základě dotazu poskytuje přístup k prostorovým objektům v sadách prostorových dat.“

2)

V článku 3 se doplňují nová písmena c) a d), která zní:

„c)

pokud jde o služby stahování dat, se specifickými požadavky a charakteristikami podle přílohy I a IV;

d)

pokud jde o transformační služby, se specifickými požadavky a charakteristikami podle přílohy I a V.“

3)

V článku 4 se doplňují nové odstavce 3 až 6, které zní:

„3.   Nejpozději 28. června 2012 musí členské státy poskytovat služby stahování dat s počáteční provozní způsobilostí.

4.   Nejpozději 28. prosince 2012 musí členské státy poskytovat služby stahování dat v souladu s tímto nařízením.

5.   Nejpozději 28. června 2012 musí členské státy poskytovat transformační služby s počáteční provozní způsobilostí.

6.   Nejpozději 28. prosince 2012 musí členské státy poskytovat transformační služby v souladu s tímto nařízením.“

4)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

5)

Doplňuje se příloha IV, jejíž znění je uvedeno v příloze II tohoto nařízení.

6)

Doplňuje se příloha V, jejíž znění je uvedeno v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 274, 20.10.2009, s. 9.

(3)  Viz strana 11 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

KVALITA SLUŽEB

Síťové služby třetích stran provázané podle článku 12 směrnice 2007/2/ES se neberou v úvahu při hodnocení kvality služby. Zamezí se tak možnému zhoršení vlivem kaskádového efektu.

Použijí se níže uvedená kvalitativní kritéria týkající se výkonnosti, kapacity a dostupnosti služeb.

1.   VÝKONNOST

Normální situací se rozumí období mimo špičkové zatížení. Představuje 90 % času.

Doba odezvy pro zaslání prvotní odpovědi na požadavek vyhledávací služby musí být za normální situace nejvýše 3 sekundy.

U obrazu o 470 kilobytech (např. 800 × 600 pixelů s barevnou hloubkou 8 bitů) musí být za normální situace doba odezvy k odeslání prvotní odpovědi na požadavek „získat mapu“ (Get Map) u prohlížecí služby nejvýše 5 sekund.

U operace „získat metadata služby stahování dat“ (Get Download Service Metadata) musí být za normální situace doba odezvy k odeslání prvotní odpovědi nejvýše 10 sekund.

U operací „získat sadu prostorových dat“ (Get Spatial Data Set) a „získat prostorový objekt“ (Get Spatial Object) a u dotazu sestávajícího výlučně z geografického ohraničujícího obdélníku musí být za normální situace doba odezvy k odeslání prvotní odpovědi nejvýše 30 sekund a služba stahování dat poté musí, stále za normální situace, udržovat odezvu vyšší než 0,5 megabytu za sekundu nebo vyšší než 500 prostorových objektů za sekundu.

U operací „popsat sadu prostorových dat“ (Describe Spatial Data Set) a „popsat typ prostorového objektu“ (Describe Spatial Object Type) musí být za normální situace doba odezvy k odeslání prvotní odpovědi nejvýše 10 sekund a služba stahování dat poté musí, stále za normální situace, udržovat odezvu vyšší než 0,5 megabytu za sekundu nebo vyšší než 500 popisů prostorových objektů za sekundu.

2.   KAPACITA

Minimální počet požadavků simultánně vyřizovaných vyhledávací službou musí být 30 požadavků za sekundu, aby došlo ke splnění kvalitativních kritérií týkajících se výkonnosti.

Minimální počet požadavků simultánně vyřizovaných prohlížecí službou musí být 20 požadavků za sekundu, aby došlo ke splnění kvalitativních kritérií týkajících se výkonnosti.

Minimální počet požadavků simultánně vyřizovaných službou stahování dat musí být 10 požadavků za sekundu, aby došlo ke splnění kvalitativních kritérií týkajících se výkonnosti. Počet souběžně vyřizovaných požadavků může být omezen na 50.

Minimální počet požadavků simultánně vyřizovaných transformační službou musí být 5 požadavků za sekundu, aby došlo ke splnění kvalitativních kritérií týkajících se výkonnosti.

3.   DOSTUPNOST

Pravděpodobnost dostupnosti síťové služby musí být 99 % času.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA IV

SLUŽBY STAHOVÁNÍ DAT

ČÁST A

Operace stahování dat

1.   SEZNAM OPERACÍ

K dosažení souladu s čl. 11 odst. 1 písm. c) směrnice 2007/2/ES poskytuje služba stahování dat alespoň operace uvedené v tabulce 1 této přílohy.

Tabulka 1

Operace

Popis

Získat metadata služby stahování dat (Get Download Service Metadata)

Poskytuje všechny nezbytné informace o službě, dostupných sadách prostorových dat a popisuje funkcionalitu služby.

Získat sadu prostorových dat (Get Spatial Data Set)

Operace získání sady prostorových dat umožňuje vyvolání sady prostorových dat.

Popsat sadu prostorových dat Describe Spatial Data Set)

Tato operace přináší popis všech typů prostorových objektů obsažených v sadě prostorových dat.

Připojit službu stahování dat (Link Download Service)

Funkce umožňuje, aby orgán veřejné správy nebo třetí strana oznámily dostupnost služby stahování dat pro stahování sad prostorových dat nebo, pokud je to proveditelné, prostorových objektů prostřednictvím služby stahování dat členského státu, přičemž je zachována způsobilost stahování dat v místě orgánu veřejné správy nebo třetí strany.

Parametry požadavku i odezvy doplňují u každé operace její popis a tvoří nedílnou součást technické specifikace služby stahování dat.

2.   OPERACE „ZÍSKAT METADATA SLUŽBY STAHOVÁNÍ DAT“ (GET DOWNLOAD SERVICE METADATA)

2.1   Požadavek „získat metadata služby stahování dat“

2.1.1   Parametr požadavku „získat metadata služby stahování dat“ (Get Download Service Metadata Parameter)

Parametr požadavku „získat metadata služby stahování dat“ uvádí přirozený jazyk odezvy na požadavek „získat metadata služby stahování dat“.

2.2   Parametry odezvy na požadavek „získat metadata služby stahování dat“

Odezva na požadavek „získat metadata služby stahování dat“ obsahuje tento soubor parametrů:

metadata služby stahování dat (Download Service Metadata),

metadata operací (Operations Metadata),

jazyky (Languages),

metadata sad prostorových dat (Spatial Data Sets Metadata).

2.2.1   Parametr „metadata služby stahování dat“ (Download Service Metadata Parameter)

Parametry „metadata služby stahování dat“ obsahují alespoň INSPIRE prvky metadat služby stahování dat.

2.2.2   Parametr „metadata operací“ (Operations Metadata Parameter)

Parametr „metadata operací“ poskytuje metadata o operacích prováděných službou stahování dat. Pro každou operaci obsahuje alespoň popis vyměňovaných dat a síťovou adresu.

2.2.3   Parametr „jazyky“ (Languages Parameter)

Uvádějí se dva parametry:

parametr „jazyk odezvy“ (Response Language), který uvádí přirozený jazyk použitý v parametrech odezvy na požadavek „získat metadata služby stahování dat“ (Get Download Service Metadata),

parametr „podporované jazyky“ (Supported Languages), který obsahuje seznam přirozených jazyků podporovaných službou stahování dat.

2.2.4   Parametry „metadata sad prostorových dat“ (Spatial Data Sets Metadata Parameters)

Uvedou se INSPIRE prvky metadat dostupných sad prostorových dat. Navíc se pro každou sadu prostorových dat uvede rovněž seznam dostupných souřadnicových referenčních systémů uvedených v nařízení (EU) č. 1089/2010.

3.   OPERACE „ZÍSKAT SADU PROSTOROVÝCH DAT“ (GET SPATIAL DATA SET)

3.1   Požadavek „získat sadu prostorových dat“

Požadavek „získat sadu prostorových dat“ obsahuje tyto parametry:

jazyk (Language),

identifikátor sad prostorových dat (Spatial Data Sets Identifier),

souřadnicový referenční systém (Coordinate Reference System).

3.1.1   Parametr „jazyk“ (Language Parameter)

Parametr „jazyk“ uvádí přirozený jazyk požadovaný pro sadu prostorových dat.

3.1.2   Parametr „identifikátor sad prostorových dat“ (Spatial Data Sets Identifier Parameter)

Parametr „identifikátor sad prostorových dat“ obsahuje jedinečný identifikátor zdroje sady prostorových dat.

3.1.3   Parametr „souřadnicový referenční systém“ (Coordinate Reference System Parameter)

Parametr „souřadnicový referenční systém“ obsahuje jeden ze souřadnicových referenčních systémů ze seznamu dostupných souřadnicových referenčních systémů uvedeného v bodu 2.2.4.

3.2   Odezva na požadavek „získat sadu prostorových dat“

3.2.1   Parametr odezvy na požadavek „získat sadu prostorových dat“ (Get Spatial Data Set)

Parametrem odezvy na požadavek „získat sadu prostorových dat“ je požadovaná sada prostorových dat v požadovaném jazyce a v požadovaném souřadnicovém referenčním systému.

4.   OPERACE „POPSAT SADU PROSTOROVÝCH DAT“ (DESCRIBE SPATIAL DATA SET)

4.1   Požadavek „popsat sadu prostorových dat“

Požadavek „popsat sadu prostorových dat“ obsahuje tyto parametry:

jazyk (Language),

identifikátor sady prostorových dat (Spatial Data Sets Identifier).

4.1.1   Parametr „jazyk“ (Language Parameter)

Parametr „jazyk“ uvádí přirozený jazyk požadovaný pro popis typu prostorových objektů.

4.1.2   Parametr „identifikátor sad prostorových dat“ (Spatial Data Sets Identifier Parameter)

Parametr „identifikátor sad prostorových dat“ obsahuje jedinečný identifikátor zdroje sady prostorových dat.

4.2   Odezva na požadavek „popsat sadu prostorových dat“

4.2.1   Parametr odezvy na požadavek „popsat sadu prostorových dat“ (Describe Spatial Data Set Parameter)

Parametrem odezvy na požadavek „popsat sadu prostorových dat“ je popis prostorových objektů v požadované sadě prostorových dat v požadovaném jazyce.

5.   OPERACE „PŘIPOJIT SLUŽBU STAHOVÁNÍ DAT“ (LINK DOWNLOAD SERVICE)

Operace „připojit službu stahování dat“ umožňuje zveřejnit, že služba stahování dat splňuje toto nařízení o dostupnosti pro stahování zdrojů pomocí služby stahování dat členského státu, přičemž zdroje se uchovávají u jejich vlastníka.

5.1   Požadavek „připojit službu stahování dat“

5.1.1   Parametr požadavku „připojit službu stahování dat“ (Link Download Service Parameter)

Parametr požadavku „připojit službu stahování dat“ poskytuje veškeré informace o službě stahování dat orgánu veřejné správy nebo třetí strany, která je v souladu s tímto nařízením a která umožňuje službě stahování dat členského státu poskytovat přístup k sadám prostorových dat a, pokud je to proveditelné, k prostorovým objektům ze služby stahování dat orgánu veřejné správy nebo třetí strany.

ČÁST B

Operace stahování s přímým přístupem

6.   SEZNAM OPERACÍ

Pokud služba stahování dat umožňuje přímý přístup k sadám prostorových dat, poskytuje navíc k operacím uvedeným v tabulce 1 operace uvedené v tabulce 2 této přílohy.

Tabulka 2

Operace

Popis

Získat prostorový objekt (Get Spatial Object)

Tato operace umožňuje vyvolání prostorových objektů na základě dotazu.

Popsat typ prostorového objektu (Describe Spatial Object Type)

Tato operace vrací popis typu specifikovaných prostorových objektů.

Parametry požadavku i odezvy doplňují u každé operace její popis a tvoří nedílnou součást technické specifikace služby stahování dat.

7.   OPERACE „ZÍSKAT PROSTOROVÝ OBJEKT“ (GET SPATIAL OBJECT)

7.1   Požadavek „získat prostorový objekt“

Požadavek „získat prostorový objekt“ podporuje tyto parametry:

jazyk (Language),

identifikátor sad prostorových dat (Spatial Data Sets Identifier),

souřadnicový referenční systém (Coordinate Reference System),

dotaz (Query).

7.1.1   Parametr „jazyk“ (Language Parameter)

Parametr „jazyk“ uvádí přirozený jazyk požadovaný pro prostorové objekty.

7.1.2   Parametr „identifikátor sad prostorových dat“ (Spatial Data Sets Identifier Parameter)

Parametr „identifikátor sad prostorových dat“ obsahuje jedinečný identifikátor zdroje požadované sady prostorových dat. Pokud není parametr poskytnut, má se za to, že byly vybrány veškeré dostupné sady prostorových dat.

7.1.3   Parametr „souřadnicový referenční systém“ (Coordinate Reference System Parameter)

Parametr „souřadnicový referenční systém“ obsahuje jeden ze souřadnicových referenčních systémů ze seznamu souřadnicových referenčních systémů uvedeného v nařízení (EU) č. 1089/2010.

7.1.4   Parametr „dotaz“ (Query Parameter)

Parametr „dotaz“ se skládá z vyhledávacích kritérií uvedených v části C.

7.2   Odezva na požadavek „získat prostorový objekt“

Odezva na požadavek „získat prostorový objekt“ obsahuje tyto parametry:

sada prostorových objektů (Spatial Objects Set),

metadata sady prostorových objektů (Spatial Objects Set Metadata).

7.2.1   Parametr „sada prostorových objektů“ (Spatial Objects Set Parameter)

Parametrem „sada prostorových objektů“ je sada prostorových objektů v souladu s nařízením (EU) č. 1089/2010, splňující vyhledávací kritéria dotazu, v požadovaném jazyce a souřadnicovém referenčním systému.

7.2.2   Parametr „metadata sady prostorových objektů“ (Spatial Objects Set Metadata Parameter)

Parametr „metadata sady prostorových objektů“ obsahuje alespoň INSPIRE prvky metadat sady prostorových objektů.

8.   OPERACE „POPSAT TYP PROSTOROVÉHO OBJEKTU“ (DESCRIBE SPATIAL OBJECT TYPE)

8.1   Požadavek „popsat typ prostorového objektu“

Požadavek „popsat typ prostorového objektu“ obsahuje tyto parametry:

jazyk (Language),

typ prostorového objektu (Spatial Object Type).

8.1.1   Parametr „jazyk“ (Language Parameter)

Parametr „jazyk“ uvádí přirozený jazyk požadovaný pro popis typu prostorového objektu.

8.1.2   Parametr „typ prostorového objektu“ (Spatial Object Type Parameter)

Parametr „typ prostorového objektu“ obsahuje jazykově neutrální název typu prostorového objektu podle nařízení (EU) č. 1089/2010. Pokud není parametr poskytnut, má se za to, že byly vybrány veškeré typy prostorových dat.

8.2   Odezva na požadavek „popsat typ prostorového objektu“

8.2.1   Parametr odezvy na požadavek „popsat typ prostorového objektu“ (Describe Spatial Object Type Parameter)

Parametrem odezvy na požadavek „popsat typ prostorového objektu“ je popis typu prostorového objektu v souladu s nařízením (EU) č. 1089/2010.

ČÁST C

Vyhledávací kritéria pro operaci „získat prostorový objekt“ (Get Spatial Object)

Pro účely operace „získat prostorový objekt“ služby stahování dat se zavedou tato vyhledávací kritéria:

jedinečný identifikátor zdroje sady prostorových dat,

veškeré příslušné klíčové atributy a vztahy mezi prostorovými objekty podle nařízení (EU) č. 1089/2010; zejména jedinečný identifikátor prostorového objektu a charakteristiky časového rozměru, včetně data aktualizace,

geografický ohraničující obdélník, vyjádřený v kterémkoli souřadnicovém referenčním systému uvedeném v nařízení (EU) č. 1089/2010,

téma prostorových dat.

Podporují se logičtí a srovnávací operátoři, aby se umožnilo vyhledávání prostorových objektů za využití kombinace vyhledávacích kritérií.“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA V

TRANSFORMAČNÍ SLUŽBY

Transformační operace

1.   SEZNAM OPERACÍ

K dosažení souladu s čl. 11 odst. 1 písm. d) směrnice 2007/2/ES poskytuje transformační služba operace uvedené v tabulce 1 této přílohy.

Tabulka 1

Operace

Popis

Získat metadata transformační služby (Get Transformation Service Metadata)

Poskytuje veškeré nezbytné informace o službě a popisuje funkcionalitu služby, včetně podporované transformační kategorie, podporovaných transformací, akceptovaných typech datových vstupů, podporované definice modelu a mapovacích jazyků.

Transformovat (Transform)

Provede vlastní proces transformace.

Připojit transformační službu (Link Transformation Service)

Umožňuje zveřejnit, že je transformační služba dostupná pro transformaci sad prostorových dat prostřednictvím transformačních služeb členského státu, přičemž je zachována způsobilost transformace v místě orgánu veřejné správy nebo třetí strany.

Parametry požadavku i odezvy doplňují u každé operace její popis a tvoří nedílnou součást technické specifikace transformační služby.

2.   OPERACE „ZÍSKAT METADATA TRANSFORMAČNÍ SLUŽBY“ (GET TRANSFORMATION SERVICE METADATA)

2.1   Požadavek „získat metadata transformační služby“

2.1.1   Parametr požadavku „získat metadata transformační služby“ (Get Transformation Service Metadata Parameter)

Parametr požadavku „získat metadata transformační služby“ uvádí přirozený jazyk odezvy na požadavek „získat metadata transformační služby“.

2.2   Parametry odezvy na požadavek „získat metadata transformační služby“

Odezva na požadavek „získat metadata transformační služby“ obsahuje tento soubor parametrů:

metadata transformační služby (Transformation Service Metadata),

metadata operací (Operations Metadata),

jazyky (Languages).

2.2.1   Parametr „metadata transformační služby“ (Transformation Service Metadata Parameter)

Parametr „metadata transformační služby“ obsahuje alespoň INSPIRE prvky metadat transformační služby.

2.2.2   Parametr „metadata operací“ (Operations Metadata Parameter)

Parametr „metadata operací“ poskytuje metadata o operacích prováděných transformační službou.

Popisuje každou operaci alespoň včetně popisu vyměněných dat a síťové adresy, přičemž uvádí toto:

transformační kategorie akceptované operací „transformovat“ (Transform),

kódování pro vstupní sadu prostorových dat akceptovaný operací „transformovat“ (Transform),

jazyky datového modelu akceptované operací „transformovat“ (Transform),

jazyky mapového modelu akceptované operací „transformovat“ (Transform).

2.2.3   Parametr „jazyky“ (Languages Parameter)

Uvádějí se dva parametry:

parametr „jazyk odezvy“ (Response Language), který uvádí přirozený jazyk použitý v parametrech odezvy na požadavek „získat metadata transformační služby“ (Get Transformation Service Metadata),

parametr „podporované jazyky“ (Supported Languages), který obsahuje seznam přirozených jazyků podporovaných transformační službou.

3.   OPERACE „TRANSFORMOVAT“ (TRANSFORM)

3.1   Požadavek „transformovat“

Požadavek „transformovat“ obsahuje tyto parametry:

vstupní sada prostorových dat (Input Spatial Data Set),

zdrojový model (Source Model),

cílový model (Target Model),

mapování modelu (Model Mapping).

3.1.1   Parametr „vstupní sada prostorových dat“ (Input Spatial Data Set Parameter)

Parametr „vstupní sada prostorových dat“ uvádí sadu prostorových dat určenou k transformaci.

3.1.2   Parametr „zdrojový model“ (Source Model Parameter)

Parametr „zdrojový model“ specifikuje model vstupní sady prostorových dat.

3.1.3   Parametr „cílový model“ (Target Model Parameter)

Parametr „cílový model“ specifikuje model, na nějž má být vstupní sada prostorových dat transformována.

3.1.4   Parametr „mapování modelu“ (Model Mapping Parameter)

Parametr „mapování modelu“ specifikuje mapování ze zdrojového modelu do cílového modelu.

3.2   Odezva na požadavek „transformovat“

3.2.1   Parametr odezvy na požadavek „transformovat“ (Transform Response Parameter)

Parametr odezvy na požadavek „transformovat“ obsahuje sadu prostorových dat transformovanou v souladu s nařízením (EU) č. 1089/2010.

4.   OPERACE „PŘIPOJIT TRANSFORMAČNÍ SLUŽBU“ (LINK TRANSFORMATION SERVICE)

4.1   Požadavek „připojit transformační službu“

4.1.1   Parametr požadavku „připojit transformační službu“ (Link Transformation Service Request Parameter)

Parametr požadavku „připojit transformační službu“ poskytuje veškeré informace o transformační službě orgánu veřejné správy nebo třetí strany v souladu s tímto nařízením, a umožňuje tak využití transformační služby orgánu veřejné správy nebo třetí strany transformační službou členského státu.“