11.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1015/2010

ze dne 10. listopadu 2010,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign praček pro domácnost

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

po poradě s konzultačním fórem o ekodesignu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2009/125/ES by měla Komise stanovit požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, které mají významný objem prodejů, významný dopad na životní prostředí a významný potenciál ke zlepšení dopadu na životní prostředí bez nepřiměřeně vysokých nákladů.

(2)

V čl. 16 odst. 2 první odrážce směrnice 2009/125/ES se stanoví, že Komise ve vhodných případech postupem podle čl. 19 odst. 3, v souladu s kritérii stanovenými v čl. 15 odst. 2 a po poradě s konzultačním fórem o ekodesignu zavede prováděcí opatření pro domácí spotřebiče včetně praček pro domácnost.

(3)

Komise provedla přípravnou studii, která analyzovala technické, environmentální a hospodářské aspekty praček běžně používaných v domácnostech. Výsledky studie, kterou společně vypracovaly zúčastněné strany z Unie a ze třetích zemí, byly zveřejněny.

(4)

Toto nařízení by se mělo vztahovat na výrobky určené k praní prádla v domácnostech.

(5)

Kombinované pračky se sušičkou pro domácnost mají zvláštní vlastnosti, a měly by proto být vyňaty z působnosti tohoto nařízení. Avšak vzhledem k tomu, že mají podobné funkce jako pračky pro domácnost, měly by být v co nejkratší době předmětem jiného prováděcího opatření směrnice 2009/125/ES.

(6)

Environmentálním aspektem praček pro domácnost, který je považován za významný pro účely tohoto nařízení, je spotřeba energie a vody ve fázi jejich používání. Roční spotřeba elektrické energie a vody v Unii byla v roce 2005 u výrobků podléhajících tomuto nařízení odhadnuta na 35 TWh a 2 213 milionů m3. Pokud nebudou přijata zvláštní opatření, bude v roce 2020 jejich roční spotřeba elektřiny a vody činit 37,7 TWh a 2 051 milionů m3. Z přípravné studie vyplývá, že spotřebu elektřiny a vody lze u výrobků podléhajících tomuto nařízení podstatně snížit.

(7)

Z přípravné studie vyplývá, že požadavky týkající se jiných parametrů ekodesignu uvedených v příloze I části 1 směrnice 2009/125/ES nejsou potřebné, protože spotřeba elektrické energie a vody u praček pro domácnost ve fázi jejich používání představuje zdaleka nejdůležitější environmentální aspekt.

(8)

Spotřebu elektrické energie a vody u výrobků podléhajících tomuto nařízení je nutno zefektivnit použitím stávajících nechráněných nákladově efektivních technologií, které mohou snížit celkové náklady na nákup a provoz těchto výrobků.

(9)

Požadavky na ekodesign by neměly mít negativní dopad na funkčnost výrobku z hlediska konečného uživatele nebo nepříznivě ovlivňovat zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Zejména by pak přínosy ze snížení spotřeby elektrické energie a vody ve fázi používání výrobku měly převýšit případné další dopady na životní prostředí během fáze výroby.

(10)

Požadavky na ekodesign by měly být zaváděny postupně, aby výrobci měli dostatek času na potřebné změny konstrukce výrobků podléhajících tomuto nařízení. Časový průběh by měl být takový, aby se zabránilo nepříznivým dopadům na funkčnost zařízení na trhu a aby byly zohledněny dopady na náklady pro konečné uživatele a výrobce, zejména pak na malé a střední podniky, a zároveň aby bylo zajištěno včasné dosažení cílů tohoto nařízení.

(11)

Měření příslušných parametrů výrobků je nutno provádět za použití spolehlivých, přesných a opakovatelných metod měření, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření včetně – pokud jsou k dispozici – harmonizovaných norem přijatých evropskými orgány pro normalizaci uvedených v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti (2).

(12)

V souladu s článkem 8 směrnice 2009/125/ES by toto nařízení mělo určit postupy použitelné pro posuzování shody.

(13)

Pro usnadnění kontrol shody by výrobci měli v technické dokumentaci poskytovat informace podle příloh V a VI směrnice 2009/125/ES, pokud se tyto informace týkají požadavků stanovených tímto nařízením.

(14)

Kromě právně závazných požadavků stanovených touto směrnicí by měly být určeny orientační referenční hodnoty nejlepších dostupných technologií, aby byla zajištěna široká dostupnost a snadná přístupnost informací o vlivu výrobků podléhajících tomuto nařízení na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 19 odst. 1 směrnice 2009/125/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign, které jsou předpokladem k tomu, aby mohly být uváděny na trh pračky pro domácnost napájené ze sítě a pračky pro domácnost napájené ze sítě, které mohou být rovněž napájeny z baterií, a to včetně těch, které jsou prodávány k použití mimo domácnost, a vestavěných praček pro domácnost.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na kombinované pračky se sušičkami pro domácnost.

Článek 2

Definice

Kromě definic stanovených v článku 2 směrnice 2009/125/ES se pro účely tohoto nařízení použijí tyto definice:

1)

„pračkou pro domácnost“ se rozumí automatická pračka, která čistí a máchá textilní výrobky pomocí vody a která je rovněž vybavena funkcí odstředivého ždímání a je navržena hlavně pro neprofesionální použití;

2)

„vestavěnou pračkou pro domácnost“ se rozumí pračka pro domácnost, která je určena k zabudování do skříně, připraveného výklenku ve zdi nebo podobného místa a vyžaduje nábytkovou úpravu.

3)

„automatickou pračkou“ se rozumí pračka, ve které je náplň prádla úplně zpracována strojem bez nutnosti zásahu uživatele v kterékoli části programu;

4)

„kombinovanou pračkou se sušičkou pro domácnost“ se rozumí pračka pro domácnost, která je vybavena jak funkcí odstředivého ždímání, tak prostředky pro sušení textilních výrobků obvykle pomocí ohřevu a převalování v bubnu;

5)

„programem“ se rozumí řada operací, které jsou předem definovány a jsou podle prohlášení výrobce vhodné pro praní určitých druhů textilních výrobků;

6)

„cyklem“ se rozumí úplný proces praní, máchání a odstřeďování definovaný pro zvolený program;

7)

„trváním programu“ se rozumí doba, která uplyne od zahájení programu do skončení programu, kromě případné prodlevy naprogramované konečným uživatelem;

8)

„jmenovitou kapacitou“ se rozumí maximální hmotnost suchých textilních výrobků určitého druhu v kg podle prohlášení výrobce v rozmezích po 0,5 kilogramu, kterou lze vyprat v pračce pro domácnost ve zvoleném programu při naplnění v souladu s pokyny výrobce;

9)

„poloviční náplní“ se rozumí polovina jmenovité kapacity pračky pro domácnost pro daný program;

10)

„zbytkovým obsahem vlhkosti“ se rozumí množství vlhkosti v náplni po skončení odstřeďování;

11)

„vypnutým stavem“ se rozumí stav, kdy je pračka pro domácnost vypnuta prostřednictvím ovládacích prvků nebo vypínačů přístupných konečnému uživateli a určených k tomu, aby konečný uživatel jejich pomocí při běžném používání spotřebič vypnul za účelem dosažení nejnižší možné spotřeby energie, přičemž tento stav může trvat neomezeně dlouhou dobu, zatímco pračka pro domácnost je připojena ke zdroji napájení a používána podle pokynů výrobce. Pokud pračka pro domácnost nemá žádné ovládací prvky nebo vypínač přístupný konečnému uživateli, potom se „vypnutým stavem“ rozumí stav dosažený poté, co se pračka pro domácnost samočinně vrátí do režimu ustálené spotřeby energie;

12)

„režimem ponechání v zapnutém stavu“ se rozumí režim nejnižší spotřeby energie, který může trvat neomezeně dlouho po skončení programu bez jakéhokoli dalšího zásahu konečného uživatele kromě vyprázdnění pračky pro domácnost;

13)

„ekvivalentní pračkou“ se rozumí model pračky pro domácnost uvedený na trh se stejnou jmenovitou kapacitou, technickými a funkčními charakteristikami, spotřebou energie a vody a úrovněmi emisí hluku šířeného vzduchem během praní a odstřeďování jako jiný model pračky pro domácnost uvedený na trh stejným výrobcem pod jiným obchodním kódovým číslem.

Článek 3

Požadavky na ekodesign

Obecné požadavky na ekodesign praček pro domácnost jsou stanoveny v příloze I bodě 1.

Zvláštní požadavky na ekodesign praček pro domácnost jsou stanoveny v příloze I bodě 2.

Článek 4

Posuzování shody

1.   Postupem posuzování shody uvedeným v článku 8 směrnice 2009/125/ES je systém interní kontroly designu stanovený přílohou IV uvedené směrnice nebo systém řízení stanovený přílohou V uvedené směrnice.

2.   Pro účely posouzení shody podle článku 8 směrnice 2009/125/ES musí technická dokumentace obsahovat kopii výpočtů uvedených v příloze II tohoto nařízení.

Jestliže informace uvedené v technické dokumentaci ke konkrétnímu modelu pračky pro domácnost byly získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací údajů od jiných ekvivalentních praček pro domácnost, případně oběma těmito metodami, musí technická dokumentace obsahovat podrobnosti o těchto výpočtech nebo extrapolacích či obou těchto metodách a o zkouškách provedených výrobci za účelem ověření přesnosti těchto výpočtů. V takových případech musí technická dokumentace obsahovat také seznam všech dalších ekvivalentních modelů praček pro domácnost, u nichž byly informace uvedené v technické dokumentaci získány na stejném základě.

Článek 5

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Členské státy použijí za účelem splnění požadavků stanovených v příloze I tohoto nařízení při provádění kontrol v rámci dohledu nad trhem podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES postup ověřování popsaný v příloze III tohoto nařízení.

Článek 6

Referenční hodnoty

Orientační referenční hodnoty pro pračky pro domácnost s nejlepšími výkonnostními parametry dostupné na trhu v době, kdy toto nařízení vstupuje v platnost, jsou uvedeny v příloze IV.

Článek 7

Přezkum

Komise přezkoumá toto nařízení s ohledem na technický pokrok nejpozději čtyři roky po jeho vstupu v platnost a výsledek tohoto přezkoumání předloží konzultačnímu fóru o ekodesignu. V tomto přezkumu se zejména posoudí přípustné odchylky při ověřování uvedené v příloze III a možnost stanovení požadavků na účinnost máchání a sušení odstřeďováním a případné možnosti pro přívod teplé vody.

Článek 8

Vstup v platnost a použití

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne 1. prosince 2011.

Níže uvedené požadavky na ekodesign se však použijí v souladu s tímto časovým rozvrhem:

a)

obecné požadavky na ekodesign stanovené v příloze I odst. 1 bodě 1 se použijí ode dne 1. prosince 2012;

b)

Obecné požadavky na ekodesign stanovené v příloze I odst. 1 bodě 2 se použijí ode dne 1. června 2011;

c)

obecné požadavky na ekodesign stanovené v příloze I odst. 1 bodě 3 se použijí ode dne 1. prosince 2013;

d)

Zvláštní požadavky na ekodesign stanovené v příloze I odst. 2 bodě 2 se použijí ode dne 1. prosince 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

Předseda


(1)  Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.


PŘÍLOHA I

Požadavky na ekodesign

1.   OBECNÉ POŽADAVKY NA EKODESIGN

1)

Pro výpočet spotřeby energie a dalších parametrů praček pro domácnost se použijí cykly pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla (dále jen „standardní programy pro bavlnu“) při 40 °C a 60 °C. Tyto cykly musí být jasně rozpoznatelné na zařízení pro volbu programu pračky pro domácnost nebo na displeji pračky pro domácnost, pokud je jím vybavena, nebo na obou, a označeny jako „standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C“ a „standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C“.

2)

V návodu k použití poskytovaném výrobcem musí být uvedeny tyto informace:

a)

standardní programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a při 40 °C označené jako „standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C“ a „standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C“, přičemž musí být uvedeno, že jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a že se jedná o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro praní uvedeného druhu bavlněného prádla; kromě toho upozornění, že skutečná teplota vody se může lišit od uváděné teploty cyklu;

b)

spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu;

c)

orientační informace o trvání programu, zbytkovém obsahu vlhkosti, spotřebě energie a vody pro hlavní prací programy s celou nebo poloviční náplní nebo obojí;

d)

doporučení ohledně druhu pracího prostředku vhodného pro různé teploty praní.

3)

Pračky pro domácnost musí konečným uživatelům umožnit použití cyklu praní při teplotě 20 °C. Tento program musí být jasně rozpoznatelný na zařízení pro volbu programu pračky pro domácnost nebo na displeji pračky pro domácnost, pokud je jím vybavena, nebo na obou.

2.   ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA EKODESIGN

Pračky pro domácnost musí splňovat následující požadavky:

1)

Ode dne 1. prosince 2011:

u všech praček pro domácnost musí být index energetické účinnosti (EEI) menší než 68,

u praček pro domácnost o jmenovité kapacitě větší než 3 kg musí být index prací účinnosti (Iw ) větší než 1,03,

u praček pro domácnost o jmenovité kapacitě 3 kg nebo menší musí být index prací účinnosti (Iw ) větší než 1,00,

u všech praček pro domácnost musí být index spotřeby vody (Wt ):

Wt  ≤ 5 × c + 35

kde c je jmenovitá kapacita pračky pro domácnost pro standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo pro standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C s celou náplní podle toho, která hodnota je menší.

2)

Ode dne 1. prosince 2013:

u praček pro domácnost o jmenovité kapacitě 4 kg nebo větší musí být index energetické účinnosti (EEI) menší než 59,

u všech praček pro domácnost musí být spotřeba vody:

Wt  ≤ 5 × c½  + 35

kde c½ je jmenovitá kapacita pračky pro domácnost pro standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní, nebo pro standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní podle toho, která hodnota je menší.

Hodnoty indexu energetické účinnosti (EEI), indexu mycí účinnosti (Iw ) a spotřeby vody (Wt ) se vypočítávají podle přílohy II.


PŘÍLOHA II

Postup výpočtu indexu energetické účinnosti, indexu účinnosti praní, spotřeby vody a zbytkového obsahu vlhkosti

1.   VÝPOČET INDEXU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Při výpočtu indexu energetické účinnosti (EEI) modelu pračky pro domácnost se porovnává vážená roční spotřeba energie pračky pro domácnost u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou a poloviční náplní a u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní s jeho normalizovanou roční spotřebou energie.

a)

Index energetické účinnosti (EEI) se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na jedno desetinné místo:

Formula

kde:

AEC

=

vážená roční spotřeba energie pračky pro domácnost,

SAEC

=

normalizovaná roční spotřeba energie pračky pro domácnost.

b)

Normalizovaná roční spotřeba energie (SAEC ) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

Formula

kde:

c

=

jmenovitá kapacita pračky pro domácnost pro standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo pro standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C s celou náplní podle toho, která hodnota je menší.

c)

Vážená roční spotřeba energie (AEC ) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

i)

Formula

kde:

Et

=

vážená spotřeba energie,

Po

=

vážený příkon ve vypnutém stavu,

Pl

=

vážený příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu,

Tt

=

trvání programu,

220

=

celkový počet standardních pracích cyklů za rok.

ii)

Pokud je pračka pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby energie, kdy se pračka pro domácnost po skončení programu automaticky přepne zpět do vypnutého stavu, pak se hodnota vážené roční spotřeby energie (AEC ) vypočte s ohledem na skutečné trvání režimu ponechání v zapnutém stavu podle tohoto vzorce:

Formula

kde:

Tl

=

trvání režimu ponechání v zapnutém stavu.

d)

Vážená spotřeba energie (Et ) v kWh se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na tři desetinná místa:

Formula

kde:

Et,60

=

spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C,

Et,60½

=

spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní,

Et,40½

=

spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní.

e)

Vážený příkon ve vypnutém stavu (Po ) ve wattech se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

Formula

kde:

Po,60

=

příkon ve vypnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C při celé náplni,

Po,60½

=

příkon ve vypnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C při poloviční náplni,

Po,40½

=

příkon ve vypnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C při poloviční náplni.

f)

Vážený příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu (Pl ) ve wattech se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

Formula

kde:

Pl,60

=

příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C při celé náplni,

Pl,60½

=

příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C při poloviční náplni,

Pl,40½

=

příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C při poloviční náplni.

g)

Vážené trvání programu (Tt ) v minutách se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na nejbližší celou minutu:

Formula

kde:

Tt,60

=

trvání standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C při celé náplni,

Tt,60½

=

trvání standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C při poloviční náplni,

Tt,40½

=

trvání standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C při poloviční náplni.

h)

Vážené trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (Tl ) v minutách se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na nejbližší celou minutu:

Formula

kde:

Tl,60

=

trvání režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní,

Tl,60½

=

trvání režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní,

Tl,40½

=

trvání režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní,

2.   VÝPOČET INDEXU PRACÍ ÚČINNOSTI

Při výpočtu indexu prací účinnosti (Iw ) se porovnává vážená prací účinnost pračky pro domácnost u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou a poloviční náplní a standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C při poloviční náplni s prací účinností referenční pračky, přičemž referenční pračka musí mít vlastnosti zjištěné pomocí obecně uznávaných nejmodernějších metod měření včetně metod uvedených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

a)

Index prací účinnosti (Iw ) se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na tři desetinná místa:

Formula

kde:

IW,60

=

index prací účinnosti u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní,

IW,60½

=

index prací účinnosti u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní,

IW,40½

=

index prací účinnosti u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní.

b)

Index prací účinnosti jednoho standardního programu pro bavlnu (p) se vypočte následujícím způsobem:

Formula

kde:

WT,i

=

prací účinnost testované pračky pro domácnost při jednom testovacím cyklu (i)

WR,a

=

průměrná prací účinnost referenční pračky;

n

=

počet zkušebních cyklů, n ≥ 3 pro standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C při celé náplni, n ≥ 2 pro standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C při poloviční náplni a n ≥ 2 pro standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C při poloviční náplni.

c)

Prací účinnost (W) je průměr hodnot odrazivosti každého zkušebního pruhu po ukončení testovacího cyklu.

3.   VÝPOČET SPOTŘEBY VODY

Spotřeba vody (Wt ) se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na jedno desetinné místo:

Wt = Wt,60

kde:

Wt,60

=

spotřeba vody u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C při celé náplni.

4.   VÝPOČET ZBYTKOVÉHO OBSAHU VLHKOSTI

Zbytkový obsah vlhkosti (D) programu se vypočte v procentech a zaokrouhlí na nejbližší celé procento.


PŘÍLOHA III

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Pro účely kontroly splnění požadavků stanovených v příloze I musí orgány členského státu odzkoušet jednu pračku pro domácnost. Pokud naměřené parametry neodpovídají hodnotám uváděným výrobcem v technické dokumentaci podle čl. 4 odst. 2 v rozsahu stanoveném v tabulce 1, je nutno provést měření na dalších třech pračkách pro domácnost. Aritmetický průměr naměřených hodnot těchto tří praček pro domácnost musí splňovat požadavky v rozsahu stanoveném v tabulce 1 kromě spotřeby energie, u které nesmí být naměřená hodnota větší než jmenovitá hodnota Et o více než 6 %.

V opačném případě jsou daný model a všechny další modely ekvivalentních praček pro domácnost považovány za nevyhovující požadavkům stanoveným v příloze I.

Orgány členských států musí používat spolehlivé, přesné a opakovatelné postupy měření, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější metody měření, včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Tabulka 1

Měřený parametr

Přípustné odchylky při ověřování

Roční spotřeba energie

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota (1) AEC o více než 10 %.

Index prací účinnosti

Naměřená hodnota nesmí být menší než jmenovitá hodnota IW o více než 4 %.

Spotřeba energie

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota Et o více než 10 %.

Trvání programu

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota Tt o více než 10 %.

Spotřeba vody

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota Wt o více než 10 %.

Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu

Naměřená hodnota příkonů Po a Pl , větších než 1,00 W nesmí být větší než jmenovitá hodnota o více než 10 %. Naměřená hodnota příkonů Po a Pl menších než nebo rovnajících se 1,00 W nesmí být větší než jmenovitá hodnota o více než 0,10 W.

Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota Tl o více než 10 %.


(1)  „Jmenovitou hodnotou“ se rozumí hodnota deklarovaná výrobcem


PŘÍLOHA IV

Referenční hodnoty

V době vstupu tohoto nařízení v platnost je zjištěna tato nejlepší technologie na trhu praček pro domácnost z hlediska spotřeby vody a energie, prací účinnosti a úrovněmi emisí hluku šířeného vzduchem během praní a odstřeďování u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C při celé náplni (1):

1)

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 3 kg:

a)   spotřeba energie: 0,57 kWh/cyklus (nebo 0,19 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 117,84 kWh/rok, z čehož 105,34 kWh/rok připadá na 220 cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 39 litrů/cyklus, což odpovídá 8 580 litrů/rok při 220 cyklech;

c)   index prací účinnosti: 1,03 ≥ Iw > 1,00;

d)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (900 otáček za minutu): nejsou k dispozici.

2)

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 3,5 kg:

a)   spotřeba energie: 0,66 kWh/cyklus (nebo 0,19 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 134,50 kWh/rok, z čehož 122,00 kWh/rok připadá na 220 cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 39 litrů/cyklus, což odpovídá 8 580 litrů/rok při 220 cyklech;

c)   index prací účinnosti: Iw = 1,03;

d)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (1 100 otáček za minutu): nejsou k dispozici.

3)

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 4,5 kg:

a)   spotřeba energie: 0,76 kWh/cyklus (nebo 0,17 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 152,95 kWh/rok, z čehož 140,45 kWh/rok připadá na 220 cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 40 litrů/cyklus, což odpovídá 8 800 litrů/rok při 220 cyklech;

c)   index prací účinnosti: Iw = 1,03;

d)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (1 000 otáček za minutu): 55/70 dB(A) re 1pW;

4)

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 5 kg:

a)   spotřeba energie: 0,850 kWh/cyklus (nebo 0,17 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 169,60 kWh/rok, z čehož 157,08 kWh/rok připadá na 220 cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 39 litrů/cyklus, což odpovídá roční spotřebě vody 8 580 litrů při 220 cyklech;

c)   index prací účinnosti: Iw = 1,03;

d)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (1 200 otáček za minutu): 53/73 dB(A) re 1pW.

5)

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 6 kg:

a)   spotřeba energie: 0,90 kWh/cyklus (nebo 0,15 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 178,82 kWh/rok, z čehož 166,32 kWh/rok připadá na 220 cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 37 litrů/cyklus, což odpovídá roční spotřebě vody 8 140 litrů při 220 cyklech;

c)   index prací účinnosti: Iw = 1,03;

d)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (1 600 otáček za minutu): nejsou k dispozici.

6)

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 7 kg:

a)   spotřeba energie: 1,05 kWh/cyklus (nebo 0,15 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 201,00 kWh/rok, z čehož 188,50 kWh/rok připadá na 220 cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 43 litrů/cyklus, což odpovídá roční spotřebě vody 9 460 litrů při 220 cyklech;

c)   index prací účinnosti: Iw = 1,03;

d)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (1 000 otáček za minutu): 57/73 dB(A) re 1pW;

e)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (1 400 otáček za minutu): 59/76 dB(A) re 1pW;

f)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (1 200 otáček za minutu): 48/62 dB(A) re 1pW (pro vestavěné pračky pro domácnost).

7)

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 8 kg:

a)   spotřeba energie: 1,200 kWh/cyklus (nebo 0,15 kWh/kg), což odpovídá celkové roční spotřebě energie ve výši 234,26 kWh/rok, z čehož 221,76 kWh/rok připadá na 220 cyklů a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotřebou energie;

b)   spotřeba vody: 56 litrů/cyklus, což odpovídá roční spotřebě vody 12 320 litrů při 220 cyklech;

c)   index prací účinnosti: Iw = 1,03;

d)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (1 400 otáček za minutu): 54/71 dB(A) re 1pW;

e)   úrovně emisí hluku šířeného vzduchem během praní/odstřeďování (1 600 otáček za minutu): 54/74 dB(A) re 1pW.


(1)  Pro posouzení roční spotřeby energie byl použit postup výpočtu stanovený v příloze II pro dobu trvání programu 90 minut, příkon ve vypnutém stavu 1 W a příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu 2 W.