9.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1004/2010

ze dne 8. listopadu 2010

o provedení odpočtů od některých rybolovných kvót na rok 2010 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozím roce

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rybolovné kvóty na rok 2009 byly stanoveny:

v nařízení Rady (ES) č. 1322/2008 ze dne 28. listopadu 2008, kterým se pro rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři (2),

v nařízení Rady (ES) č. 1139/2008 ze dne 10. listopadu 2008, kterým se pro rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb v Černém moři (3),

v nařízení Rady (ES) č. 1359/2008 ze dne 28. listopadu 2008, kterým se pro roky 2009 a 2010 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Společenství (4), a

v nařízení Rady (ES) č. 43/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se pro rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb použitelné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů.

(2)

Rybolovné kvóty na rok 2010 byly stanoveny:

v nařízení Rady (ES) č. 1359/2008,

v nařízení Rady (ES) č. 1226/2009 ze dne 20. listopadu 2009, kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři (5),

v nařízení Rady (ES) č. 1287/2009, kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb v Černém moři (6), a

v nařízení Rady (EU) č. 53/2010 ze dne 14. ledna 2010, kterým se na rok 2010 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU ve vodách podléhajících omezením odlovů a kterým se mění nařízení (ES) č. 1359/2008, (ES) č. 754/2009, (ES) č. 1226/2009 a (ES) č. 1287/2009 (7).

(3)

Podle čl. 105 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 platí, že pokud Komise zjistí, že členský stát překročil přidělené rybolovné kvóty, provede odpočty z budoucích rybolovných kvót dotyčného členského státu.

(4)

Některé členské státy překročily své rybolovné kvóty na rok 2009. Je proto vhodné provést odpočty od rybolovných kvót přidělených jim na rok 2010.

(5)

Na základě nařízení Komise (ES) č. 649/2009 (8) byly provedeny odpočty od rybolovných kvót na rok 2009 z důvodu překročení kvót na rok 2008. V některých členských státech však byly odpočty, které se měly provést, vyšší než jejich odpovídající kvóta na rok 2009, a nemohly tedy být provedeny v plné míře. Pro zajištění plného odpočtu i v takových případech je třeba při stanovení odpočtů od kvóty na rok 2010 zohlednit zbývající množství.

(6)

Odpočty uvedené v tomto nařízení by měly být uplatněny, aniž by byly dotčeny odpočty, které je podle následujících předpisů třeba uplatnit na kvóty na rok 2010:

nařízení Komise (ES) č. 147/2007 ze dne 15. února 2007, kterým se upravují určité rybolovné kvóty v letech 2007 až 2012 podle čl. 23 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (9), a

nařízení Komise (ES) č. 635/2008 ze dne 3. července 2008, kterým se upravují kvóty přidělené Polsku pro lov tresky obecné v Baltském moři (subdivize 25–32, vody ES) na období od roku 2008 do roku 2011 podle nařízení Rady (ES) č. 338/2008 (10).

(7)

Odstavec 2 článku 105 nařízení (ES) č. 1224/2009 stanoví, že odpočty od rybolovných kvót je třeba provést pomocí násobících koeficientů podle uvedeného odstavce.

(8)

Protože se však odpočty, které mají být provedeny, vztahují na nadměrný rybolov, k němuž došlo v roce 2009, tj. v době, kdy ještě neplatilo nařízení (ES) č. 1224/2009, je účelné z důvodu právní jistoty provést odpočty, které nejsou vyšší než odpočty, které by vyplynuly z použití pravidel platných v danou dobu, totiž pravidel stanovených v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (11),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Rybolovné kvóty stanovené v nařízeních (ES) č. 1226/2009, (ES) č. 1287/2009, (ES) č. 1359/2008 a (EU) č. 53/2010 se snižují podle přílohy.

2.   Odstavec 1 se použije, aniž by byla dotčena snížení stanovená v nařízeních (ES) č. 147/2007 a (ES) č. 635/2008.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 308, 19.11.2008, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 352, 31.12.2008, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 330, 16.12.2009, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 347, 24.12.2009, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 21, 26.1.2010, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 192, 24.7.2009, s. 14.

(9)  Úř. věst. L 46, 16.2.2007, s. 10.

(10)  Úř. věst. L 176, 4.7.2008, s. 8.

(11)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 1.


PŘÍLOHA

Členský stát

Kód druhu

Kód oblasti 2009

Název druhu

Název oblasti 2009

Pokuty čl. 5 odst. 2 nař. 847/96

Konečná kvóta 2009

Rozpětí

Celkové přizpůsobené množství 2009

Úlovky za zvláštních podmínek 2009

Úlovky 2009

Celkové úlovky 2009

%

Odpočty

Původní množství 2010

Zbývající odpočty od roku 2009 (nař. 649/09)

Revidované množství 2010

Nevyrovnaný zůstatek

BGR

TUR

F3742C

Pakambala velká

Černé moře

ano

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Platýs evropský

vody ES subdivizí 22–32

ano

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C.

Ostroun obecný

vody ES oblasti IIIa

ano

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Mník modrý

oblasti VI a VII (vody Společenství a vody, které

ano

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Treska obecná

vody ES subdivizí 22–24

ano

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Sleď obecný

subdivize 28.1

ano

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Okouník (rodu Sebastes)

NAFO 3M

ano

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Šprot obecný

IIIa

ano

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Mník modrý

vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí II, IV a V

ne

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Tuňák obecný

Atlantský oceán, východně od 45° z.d., a Středozemní

ne

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Sleď obecný

vody ES a mezinárodní vody oblastí I a II

ano

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Sleď obecný

vody Norska severně od 62° s.š. a rybolovná oblast okola ostrova Jan Mayen

ano

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Treska jednoskvrnná

VIIb až k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

ano

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN.

Platýs evropský

Skagerrak

ano

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Jiné druhy

vody Norska oblasti IV

ano

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Tkaničnice tmavá

vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost a do jurisdikce třetích zemí, oblastí V, VI, VII a XII

ne

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Růžicha šedá

VI, VII, VIII; vody ES a vody, které nespadají pod svrchovanost a do jurisdikce třetích zemí

ne

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B.

Treska obecná

mezinárodní vody oblasti I a IIb

ano

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Sleď obecný

subdivize 22–24

ano

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB.

Treska obecná

vody Norska oblastí I a II

ano

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Platýs černý

vody Grónska oblastí V a XIV

ano

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB.

Platýs černý

vody Norska oblastí I a II

ano

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Platýs černý

vody Grónska oblastí V a XIV

ano

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4.

Treska jednoskvrnná

IV; vody ES oblasti IIa

ano

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Treska modravá

vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI,

ano

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34.

Makrela obecná

IIIa a IV; vody ES oblastí IIa, IIIb, IIIc a IIId

ano

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Mníkovci rodu Phycis

vody Společenství a vody, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII a IX

ne

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214

Okouník (rodu

vody ES a mezinárodní vody oblasti V; mezinárodní

ano

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Ďasovití (čeleď)

VIIIc, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

ano

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB.

Treska jednoskvrnná

vody Norska oblastí I a II

ano

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB.

Treska tmavá

vody Norska oblastí I a II

ano

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB.

Platýs černý

vody Norska oblastí I a II

ano

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Tuňák velkooký

Atlantský oceán

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10