5.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 262/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 860/2010

ze dne 10. září 2010,

kterým se na rok 2010 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o Fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství (1), a zejména na čl. 2 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EHS) č. 3924/91 požaduje, aby členské státy prováděly statistické zjišťování průmyslové výroby ve Společenství.

(2)

Statistické zjišťování průmyslové výroby musí být založeno na seznamu výrobků, podle kterého se stanoví, která průmyslová výroba má být předmětem zjišťování.

(3)

Seznam výrobků je nezbytný, aby bylo umožněno srovnání statistických údajů o výrobě a o zahraničním obchodu a aby bylo možné získat porovnání s klasifikací produkce ve Společenství (CPA).

(4)

Seznam výrobků požadovaný nařízením (EHS) č. 3924/91, označovaný „seznam Prodcom“, je jednotný pro všechny členské státy a je nezbytný pro účely porovnání údajů mezi jednotlivými členskými státy.

(5)

Seznam Prodcom je nutno aktualizovat, a tudíž je nezbytné stanovit tento seznam na rok 2010.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam Prodcom na rok 2010 je uveden v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. září 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.


PŘÍLOHA

PRODCOM

Popis

Odkaz na nomenklaturu zahraničního obchodu za rok 2010

(HS/CN)

Objem

Jednotka

P

Odkaz na poznámky

NACE 07.10: Těžba železných rud

CPA 07.10.10: Železné rudy

07.10.10.00

Železné rudy a koncentráty, kromě kyzových praženců (výpalků)

2601 [11 00 + 12 00]

kg

S

 

NACE 07.29: Těžba ostatních neželezných rud

CPA 07.29.11: Měděné rudy a jejich koncentráty

07.29.11.00

Měděné rudy a jejich koncentráty

2603 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.12: Niklové rudy a jejich koncentráty

07.29.12.00

Niklové rudy a jejich koncentráty

2604 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.13: Hliníkové rudy a jejich koncentráty

07.29.13.00

Hliníkové rudy a jejich koncentráty

2606 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.14: Rudy drahých kovů a jejich koncentráty

07.29.14.00

Rudy drahých kovů a jejich koncentráty

2616 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 07.29.15: Olovnaté, zinkové a cínové rudy a jejich koncentráty

07.29.15.00

Olovnaté, zinkové a cínové rudy a jejich koncentráty

2607 00 00 + 2608 00 00 + 2609 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.19: Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty j. n.

07.29.19.00

Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty

2602 00 00 + 2605 00 00 + 2610 00 00 + 2611 00 00 + 2613 [10 00 + 90 00] + 2614 00 00 + 2615 [10 00 + 90 00] + 2617 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

NACE 08.11: Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice

CPA 08.11.11: Mramor a jiné vápencové kameny pro výtvarné nebo stavební účely

08.11.11.33

Mramor a travertin surový nebo zhruba opracovaný, netvarovaný

2515 11 00

kg

T

 

08.11.11.36

Mramor a travertin rozřezaný do obdélníkových nebo čtvercových bloků nebo desek

2515 12 00

kg

T

 

08.11.11.50

Vápenatý stavební kámen

2515 20 00

kg

T

 

CPA 08.11.12: Žula, pískovec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely

08.11.12.33

Žula surová nebo zhruba opracovaná, netvarovaná

2516 11 00

kg

T

 

08.11.12.36

Žula rozřezaná do obdélníkových (případně čtvercových) bloků nebo desek

2516 12 00

kg

T

 

08.11.12.50

Pískovec

2516 20 00

kg

T

 

08.11.12.90

Porfyr, čedič, křemenec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely, surové, hrubě opracované nebo rozřezané (kromě vápenatých kamenů pro výtvarné nebo stavební účely o hustotě ≥ 2,5, žuly a pískovce)

2506 20 00 + 2516 90 00

kg

T

 

CPA 08.11.20: Vápenec a sádrovec

08.11.20.30

Sádrovec a anhydrit

2520 10 00

kg

T

 

08.11.20.50

Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny pro výrobu vápna nebo cementu

2521 00 00

kg

T

 

CPA 08.11.30: Křída a nekalcinovaný dolomit

08.11.30.10

Křída

2509 00 00

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomit nekalcinovaný, nebo nespékaný surový též zhruba opracovaný nebo pouze řezaný do bloků nebo desek

2518 10 00

kg

T

 

CPA 08.11.40: Břidlice

08.11.40.00

Břidlice, surová též zhruba opracovaná nebo pouze řezaná do bloků nebo desek

2514 00 00

kg

T

 

NACE 08.12: Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu

CPA 08.12.11: Přírodní písky

08.12.11.50

Křemičité a křemenné písky

2505 10 00

kg

S

 

08.12.11.90

Přírodní písky (kromě rud, strusek a popelů), j. n.

2505 90 00

kg

S

 

CPA 08.12.12: Zrnka, odštěpky a prach; oblázky, štěrk

08.12.12.10

Oblázky, štěrk, hrubý oblázkový (plážový, říční) štěrk a pazourek

2517 10 10

kg

S

 

08.12.12.30

Lámaný nebo drcený kámen používaný pro betonové směsi, štěrkování silnic atd., ostatní

2517 [10 (20 + 80)]

kg

S

 

08.12.12.50

Mramorové granule, drť a prach

2517 41 00

kg

S

 

08.12.12.90

Granule, drť a prach z kamenů (kromě mramoru)

2517 49 00

kg

S

 

CPA 08.12.13: Směsi strusky a podobný průmyslový odpad, též obsahující kamínky, oblázky, štěrk a křemen pro stavební účely

08.12.13.00

Makadam ze strusky, pěny nebo podobného průmyslového odpadu

2517 20 00

kg

S

 

CPA 08.12.21: Kaolin a jiné kaolinitické jíly

08.12.21.40

Kaolin

2507 00 20

kg

T

 

08.12.21.60

Kaolinitické jíly (kalcinované a plastické jíly)

2507 00 80

kg

T

 

CPA 08.12.22: Jiné jíly, andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit; šamotové nebo dinasové zeminy

08.12.22.10

Bentonit

2508 10 00

kg

T

 

08.12.22.30

Žáruvzdorný jíl (šamotový)

2508 30 00

kg

T

 

08.12.22.50

Hrubé kaolinické jíly a břidlice pro stavební účely (kromě bentonitu, žáruvzdorného jílu, expandovaných jílů, kaolinu a kaolinitických jílů); andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit, šamotová nebo dinasová zemina

2508 [40 00 + 50 00 + 60 00 + 70 00]

kg

T

 

NACE 08.91: Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv

CPA 08.91.11: Přírodní fosfáty vápenaté nebo přírodní fosfáty hlinitovápenaté

08.91.11.00

Přírodní fosfáty vápenaté, fosfáty hlinitovápenaté a fosfátová křída

2510 [10 00 + 20 00]

kg

T

 

CPA 08.91.12: Pyrit (kyz železný), nepražený; surová nebo nerafinovaná síra

08.91.12.00

Nepražené pyrity; surová nebo nerafinovaná síra (včetně síry získané jako vedlejší produkt)

2502 00 00 + 2503 00 10

kg

T

 

CPA 08.91.19: Ostatní chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv

08.91.19.00

Ostatní suroviny pro chemický průmysl a výrobu hnojiv

2511 [10 00 + 20 00] + 2528 [10 00 + 90 00] + 2529 [21 00 + 22 00] + 2530 [20 00 + 90 00]

kg

T

 

NACE 08.93: Těžba soli

CPA 08.93.10: Sůla čistý chlorid sodný; mořská voda

08.93.10.00

Sůl (včetně denaturované soli, avšak kromě soli vhodné k lidskému požívání) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost

2501 [00 (31 + 51 + 99)]

kg

T

 

NACE 08.99: Ostatní těžba a dobývání j. n.

CPA 08.99.10: Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; asfaltity a asfaltové horniny

08.99.10.00

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt, asfaltity a asfaltové horniny

2714 90 00

kg

T

 

CPA 08.99.21:   Drahokamy a polodrahokamy (kromě průmyslových diamantů), neopracované nebo jednoduše řezané, nebo hrubě tvarované

08.99.21.00

Drahokamy a polodrahokamy (kromě průmyslových), neopracované nebo jednoduše řezané nebo hrubě tvarované

7102 [10 00 + 31 00] + 10 00]

c/k @

T

 

CPA 08.99.22:   Průmyslové diamanty; neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené; pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a ostatní přírodní brusiva

08.99.22.00

Průmyslové diamanty, neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo obrušované; pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva

2513 [10 00 + 20 00] + 21 00]

kg

T

 

CPA 08.99.29: Ostatní nerostné suroviny

08.99.29.00

Ostatní nerostné suroviny

2504 [10 00 + 90 00] + 2506 10 00 + 2512 00 00 + 2519 [10 00 + 90 (10 + 30 + 90)] + 2524 [10 00 + 90 00] + 2525 [10 00 + 20 00 + 30 00] + 2526 [10 00 + 20 00] + 2529 [10 00 + 30 00] + 2530 10 00 + 2621 90 00

kg

T

 

NACE 10.11: Zpracování a konzervování masa

CPA 10.11.11: Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

10.11.11.40

Hovězí a telecí maso v jateční úpravě vcelku, půlky, přední a zadní čtvrti, nevykostěné, čerstvé nebo chlazené

0201 [10 00 + 20 (20 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.11.11.90

Hovězí a telecí maso výsekové, čerstvé nebo chlazené

0201 [20 90 + 30 00]

kg

S

 

CPA 10.11.12: Vepřové maso, čerstvé nebo chlazené

10.11.12.30

Vepřové maso v jateční úpravě vcelku nebo půlky, čerstvé nebo chlazené (včetně čerstvého masa baleného se solí jako dočasným konzervačním přípravkem)

0203 [11 (10 + 90)]

kg

S

 

10.11.12.50

Vepřové maso výsekové - kýty, plece a jejich části s kostí, čerstvé nebo chlazené (včetně čerstvého masa baleného se solí jako dočasným konzervačním přípravkem)

0203 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.11.12.90

Vepřové maso čerstvé nebo chlazené, ostatní, kromě masa vcelku, půlek, kýty, plece a jejich částí (včetně čerstvého masa baleného se solí jako dočasným konzervačním přípravkem)

0203 [19 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.13: Skopové maso, čerstvé nebo chlazené

10.11.13.00

Jehněčí nebo skopové maso, čerstvé nebo chlazené

0204 [10 00 + 21 00 + 22 (10 + 30 + 50 + 90) + 00)]

kg

S

 

CPA 10.11.14: Kozí maso, čerstvé nebo chlazené

10.11.14.00

Kozí maso, čerstvé nebo chlazené

0204 [50 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 39)]

kg

S

 

CPA 10.11.15: Koňské maso a maso jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené

10.11.15.00

Koňské maso a maso jiných lichokopytníků, čerstvé nebo chlazené

0205 00 20

kg

S

 

CPA 10.11.20: Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené

10.11.20.00

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných lichokopytníků, čerstvé nebo chlazené

0206 [10 (10 + 95 + 98) + 3000 + 80 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.11.31: Hovězí maso, zmrazené

10.11.31.00

Hovězí nebo telecí maso, zmrazené

0202 [10 00 + 20 (10 + 30 + 50 + 90) + 30 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.32: Vepřové maso, zmrazené

10.11.32.30

Vepřové maso zmrazené v jateční úpravě (vcelku a půlky)

0203 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

10.11.32.50

Vepřové maso zmrazené výsekové s kostí (kýty, plece a jejich části s kostí)

0203 [22 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.11.32.90

Vepřové maso zmrazené (kromě masa vcelku, půlek, kýty, plece a jejich částí), ostatní

0203 [29 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.33: Skopové maso, zmrazené

10.11.33.00

Jehněčí nebo skopové maso, zmrazené

0204 [30 00 + 41 00 + 42 (10 + 30 + 50 + 90) + 43 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.34: Kozí maso, zmrazené

10.11.34.00

Kozí maso, zmrazené

0204 [50 (51 + 53 + 55 + 59 + 71 + 79)]

kg

S

 

CPA 10.11.35: Koňské maso a maso jiných koňovitých, zmrazené

10.11.35.00

Koňské maso a maso jiných lichokopytníků, zmrazené

0205 00 80

kg

S

 

CPA 10.11.39: Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

10.11.39.10

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných lichokopytníků, zmrazené

0206 [21 00 + 22 00 + 29 (10 + 91 + 99) + 41 00 + 49 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.11.39.30

Maso a jedlé droby z domácích králíků, ze zvěřiny (kromě žabích stehýnek) čerstvé, chlazené, zmrazené

0208 [10 (10 + 90) + 30 00 + 40 (10 + 90) + 50 00 + 90 (10 + 30 + 55 + 60 + 70 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.11.41: Střižní vlna potní, včetně prané na hřbetě

10.11.41.00

Potní vlna, nemykaná ani nečesaná (kromě střižní vlny)

5101 19 00

kg

S

 

CPA 10.11.42: Celé surové kůže a kožky skotu nebo koňovitých

10.11.42.00

Surové kůže z hovězího dobytka nebo koní a jiných lichokopytníků, celé

4101 [20 (10 + 30 + 50 + 90) + 50 (10 + 30 + 50 + 90)]

p/st

S

 

CPA 10.11.43: Ostatní surové kůže a kožky skotu nebo koňovitých

10.11.43.00

Surové kůže z hovězího dobytka nebo koní a jiných lichokopytníků (kromě celých)

4101 90 00

kg

S

 

CPA 10.11.44: Surové kůže ovčí nebo jehněčí

10.11.44.00

Surové kůže z ovcí nebo jehňat

4102 [10 (10 + 90) + 21 00 + 29 00]

p/st

S

 

CPA 10.11.45: Surové kůže a kožky koz nebo kůzlat

10.11.45.00

Surové kůže z koz nebo kůzlat, nevyčiněné, čerstvé nebo konzervované

4103 90 10

p/st

S

 

CPA 10.11.50: Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový

10.11.50.40

Vepřový tuk neprorostlý libovým masem, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený

0209 [00 (11 + 19 + 30)]

kg

S

 

10.11.50.60

Vepřový tuk, škvařený nebo jinak extrahovaný

1501 [00 (11 + 19)]

kg

S

 

10.11.50.70

Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, syrový nebo škvařený nebo jinak extrahovaný

1502 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.60: Syrové droby, nevhodné k lidské spotřebě

10.11.60.30

Vnitřnosti - zvířecí měchýře, žaludky, střeva, celé nebo jejich části (kromě rybích)

0504 00 00

kg

S

 

10.11.60.90

Nejedlý odpad z jateční výroby (kromě rybího, zvířecích měchýřů a žaludků)

0502 [10 00 + 90 00] + 0506 [10 00 + 90 00] + 0507 10 00 + 0510 00 00 + 0511 [99 (10 + 85)]

kg

S

 

NACE 10.12: Zpracování a konzervování drůbežího masa

CPA 10.12.10: Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené

10.12.10.10

Kuřata (včetně slepic) nedělená, čerstvá nebo chlazená

0207 [11 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.20

Krocani a krůty nedělené, čerstvé nebo chlazené

0207 [24 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.30

Kachny, husy nebo perličky nedělené, čerstvé nebo chlazené

0207 [32 (11 + 15 + 19 + 51 + 59 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.40

Játra z vykrmených hus nebo kachen, čerstvá nebo chlazená

0207 [34 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.50

Kuřata (včetně slepic) dělená, čerstvá nebo chlazená

0207 [13 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

 

10.12.10.60

Krůtí maso dělené, čerstvé nebo chlazené

0207 [26 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

 

10.12.10.70

Kachny, husy a perličky dělené, čerstvé nebo chlazené

0207 [35 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

 

CPA 10.12.20: Drůbeží maso, zmrazené

10.12.20.13

Kuřata (včetně slepic) nedělená, zmrazená

0207 [12 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.15

Krocani a krůty nedělené, zmrazené

0207 [25 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.17

Kachny, husy a perličky nedělené, zmrazené

0207 [33 (11 + 19 + 51 + 59 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.53

Kuřata (včetně slepic) dělená, zmrazená

0207 [14 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

 

10.12.20.55

Krocani a krůty dělené, zmrazené

0207 [27 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

 

10.12.20.57

Kachny, husy a perličky dělené, zmrazené

0207 [36 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

 

10.12.20.80

Drůbeží játra, zmrazená

0207 [14 91 + 27 91 + 36 (81 + 85 + 89)]

kg

S

 

CPA 10.12.30: Drůbeží tuk

10.12.30.00

Drůbeží tuk

0209 00 90 + 1501 00 90

kg

S

 

CPA 10.12.40: Jedlé drůbeží droby

10.12.40.20

Drůbeží droby a játra (kromě husích a kachních jater), čerstvé nebo chlazené

0207 [13 (91 + 99) + 26 (91 + 99) + 35 (91 + 99)]

kg

S

 

10.12.40.50

Drůbeží droby (kromě jater), zmrazené

0207 [14 99 + 27 99 + 36 90]

kg

S

 

CPA 10.12.50: Peří a kůže ptáků s peřím

10.12.50.00

Preparované kůže ptáků s pery nebo prachovým peřím, pera

6701 00 00

kg

S

 

NACE 10.13: Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa

CPA 10.13.11: Vepřové maso, kusy, solené, sušené nebo uzené (slanina a kýta)

10.13.11.20

Vepřové kýty nebo plece a kusy z nich, nevykostěné, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

0210 [11 (11 + 19 + 31 + 39 + 90)]

kg

S

 

10.13.11.50

Vepřové boky a kusy z nich, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

0210 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.13.11.80

Vepřové maso sušené, nasolené nebo uzené včetně slaniny (kromě vepřové kýty, plece a jejich částí s kostí a boků a jejich částí ), ostatní

0210 [19 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 81 + 89 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.12: Hovězí maso, solené, sušené nebo uzené

10.13.12.00

Hovězí nebo telecí maso solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

0210 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.13:   Ostatní maso a jedlé droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (kromě vepřového a hovězího masa); jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

10.13.13.00

Maso sušené, nasolené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů (kromě vepřového, hovězího a telecího masa, sušeného, nasoleného nebo uzeného), ostatní

0210 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 (10 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 60 + 71 + 79 + 80 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.14: Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve

10.13.14.30 z

Uzenky, salámy a podobné výrobky z jater a potravinové přípravky na bázi těchto výrobků (kromě hotových pokrmů)

1601 00 10

kg

S

 

10.13.14.60 z

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve a potravinové přípravky na bázi těchto výrobků (kromě uzenek a salámů z jater a hotových pokrmů)

1601 00 99

kg

S

 

CPA 10.13.15: Jiné upravené a konzervované maso, droby nebo krev, kromě pokrmů z upraveného masa a drobů

10.13.15.05 z

Přípravky nebo konzervy z jater hus nebo kachen (kromě uzenek a salámů a hotových pokrmů)

1602 20 10

kg

S

 

10.13.15.15 z

Přípravky nebo konzervy z jater ostatních zvířat (kromě uzenek a salámů a hotových pokrmů)

1602 20 90

kg

S

 

10.13.15.25 z

Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů krůt (kromě uzenek a salámů, přípravků z jater a hotových pokrmů)

1602 [31 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.35 z

Ostatní přípravky nebo konzervy z drůbežího masa (kromě uzenek a salámů, přípravků z jater a hotových pokrmů)

1602 [32 (11 + 19 + 30 + 90) + 39 (21 + 29 + 40 + 80)]

kg

S

 

10.13.15.45 z

Přípravky nebo konzervy z masa vepřů: kýty a kusy z nich (kromě hotových pokrmů)

1602 [41 (10 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.55 z

Přípravky nebo konzervy z masa vepřů: plece a kusy z nich (kromě hotových pokrmů)

1602 [42 (10 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.65 z

Přípravky nebo konzervy z masa, drobů a směsi z domácích vepřů, obsahující < 40 % masa nebo drobů jakéhokoliv druhu a tuků všeho druhu (kromě uzenek a salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a

1602 49 50

kg

S

 

10.13.15.75 z

Ostatní přípravky nebo konzervy z masa, drobů a směsi z vepřů, včetně směsí (kromě uzenek a salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)

1602 [49 (11 + 13 + 15 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.85 z

Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů z hovězího dobytka (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)

1602 [50 (10 + 31 + 95)]

kg

S

 

10.13.15.95 z

Ostatní přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů, včetně krve (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)

1602 [90 (10 + 31 + 51 + 61 + 69 + 72 + 74 + 76 + 78 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.13.16: Moučky, šroty, pelety z masa, nevhodné k lidské spotřebě; škvarky

10.13.16.00

Moučka, drť a aglomerované výrobky z masa nepoživatelné

2301 10 00

kg

S

 

CPA 10.13.91: Tepelné zpracování a jiná průmyslová úprava masných výrobků

10.13.91.00

Tepelné zpracování a jiná průmyslová úprava masných výrobků

I

 

NACE 10.20: Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

CPA 10.20.11: Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé nebo chlazené

10.20.11.00

Rybí filé a jiné rybí maso, čerstvé nebo chlazené

0304 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 19 (01 + 03 + 13 + 15 + 17 + 18 + 31 + 33 + 35 + 39 + 91 + 97 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.12: Rybí játra, jikry a mlíčí, čerstvé nebo chlazené

10.20.12.00

Rybí játra, jikry a mlíčí, čerstvé nebo chlazené

0302 70 00

kg

S

 

CPA 10.20.13: Ryby, zmrazené

10.20.13.30

Mořské ryby celé, zmrazené

0303 [11 00 + 19 00 + 21 (10 + 20 + 80) + 22 00 + 29 00 + 31 (10 + 30 + 90) + 32 00 + 33 00 + 39 (10 + 30 + 70) + 41 (10 + 90) + 42 (12 + 18 + 42 + 48 + 90) + 43 (10 + 90) + 44 (10 + 90) + 45 (10 + 90) + 46 (10 + 90) + 49 (30 + 80) + 51 00 + 52 (10 + 30 + 90) + 61 00 + 62 00 + 71 (10 + 30 + 80) + 72 00 + 73 00 + 74 (30 + 90) + 75 (20 + 50 + 60 + 95) + 76 00 + 77 00 + 78 (11 + 12 + 13 + 19 + 90) + 79 (20 + 31 + 35 + 37 + 41 + 45 + 51 + 55 + 58 + 65 + 71 + 75 + 81 + 83 + 85 + 91 + 92 + 93 + 94 + 98)]

kg

S

 

10.20.13.60

Sladkovodní ryby celé, zmrazené

0303 [79 (11 + 19)]

kg

S

 

CPA 10.20.14: Rybí filé, zmrazené

10.20.14.00

Rybí filé, zmrazené

0304 [21 00 + 22 00 + 29 (01 + 03 + 05 + 13 + 15 + 17 + 18 + 21 + 29 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 45 + 51 + 53 + 55 + 56 + 58 + 59 + 61 + 65 + 68 + 71 + 73 + 75 + 79 + 83 + 85 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.15: Rybí maso (též mleté), zmrazené

10.20.15.00

Rybí maso bez kostí (kromě filé), zmrazené

0304 [91 00 + 92 00 + 99 (10 + 21 + 23 + 29 + 31 + 33 + 39 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 65 + 71 + 75 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.16: Rybí játra, jikry a mlíčí, zmrazené

10.20.16.00

Rybí játra, jikry a mlíčí, zmrazené

0303 [80 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.21: Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené

10.20.21.00

Rybí filé sušené, solené nebo ve slaném nálevu, kromě uzeného

0305 [30 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.22:   Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

10.20.22.00

Rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské výživě, játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu

0305 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.20.23: Ryby sušené, též solené nebo ve slaném nálevu

10.20.23.00

Ryby (kromě filé), sušené nebo solené

0305 [51 (10 + 90) + 59 (10 + 30 + 50 + 70 + 80) + 61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 (10 + 30 + 50 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.20.24: Ryby, včetně filé, uzené

10.20.24.20

Losos tichomořský, atlantický a dunajský (včetně filé), uzený

0305 41 00

kg

S

 

10.20.24.50

Sledi uzení, včetně filé

0305 42 00

kg

S

 

10.20.24.80

Ryby (včetně filé), uzené (kromě tichomořského, atlantického a dunajského lososa a sleďů)

0305 [49 (10 + 20 + 30 + 45 + 50 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.20.25: Ryby, jinak upravené nebo konzervované, kromě hotových pokrmů z ryb

10.20.25.10 z

Přípravky nebo konzervy z lososů, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

1604 11 00

kg

S

 

10.20.25.20 z

Přípravky nebo konzervy ze sleďů, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

1604 [12 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.20.25.30 z

Přípravky nebo konzervy ze sardinek, sardinel a šprotů, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

1604 [13 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.40 z

Přípravky nebo konzervy z tuňáků, skipjacků a tuňáků pruhovaných (bonito), celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

1604 [14 (11 + 16 + 18 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.50 z

Přípravky nebo konzervy z makrel, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

1604 [15 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.60 z

Přípravky nebo konzervy ze sardel (ančoviček), celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

1604 16 00

kg

S

 

10.20.25.70 z

Rybí filé, obalené těstem nebo strouhankou, včetně rybích prstů (kromě hotových pokrmů)

1604 19 91

kg

S

 

10.20.25.80 z

Ostatní přípravky nebo konzervy z ryb, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

1604 [19 (10 + 31 + 39 + 50 + 92 + 93 + 94 + 95 + 98)]

kg

S

 

10.20.25.90 z

Přípravky nebo konzervy z ryb (kromě celých nebo v kusech a hotových pokrmů)

1604 [20 (05 + 10 + 30 + 40 + 50 + 70 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.26: Kaviár a kaviárové náhražky

10.20.26.30

Kaviár (jikry jesetera)

1604 30 10

kg

S

 

10.20.26.60

Kaviárové náhražky

1604 30 90

kg

S

 

CPA 10.20.31: Korýši, zmrazení

10.20.31.00

Korýši zmrazení nebo jinak upravení k lidskému požívání

0306 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 13 (10 + 30 + 40 + 50 + 80) + 14 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.32: Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení

10.20.32.00

Měkkýši (hřebenatky, slávky jedlé, sépie, olihně a chobotnice) zmrazení, sušení, uzení, solení nebo ve slaném nálevu

0307 [29 (10 + 90) + 39 (10 + 90) + 49 (01 + 11 + 18 + 31 + 33 + 35 + 38 + 51 + 59 + 71 + 91 + 99) + 59 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.33: Ostatní vodní bezobratlí, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení

10.20.33.00

Ostatní vodní bezobratlí (mořské škeble – zaděnky, medúzy atd.), zmrazení, sušení, uzení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilé k lidskému požívání, zmrazené, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu

0307 [99 (11 + 13 + 15 + 18 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.34: Korýši, jinak upravení nebo konzervovaní; měkkýši a jiní vodní bezobratlí, jinak upravení nebo v konzervách

10.20.34.00 z

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách (kromě hotových pokrmů)

1605 [10 00 + 20 (10 + 91 + 99) + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.41: Moučky, šroty a pelety z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské spotřebě

10.20.41.00

Moučky, šroty a pelety z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské výživě

2301 20 00

kg

S

 

CPA 10.20.42: Ostatní výrobky z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské spotřebě

10.20.42.00

Ostatní produkty (odpad) z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské výživě

0511 [91 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.31: Zpracování a konzervování brambor

CPA 10.31.11: Brambory zmrazené

10.31.11.10

Brambory syrové, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené

0710 10 00

kg

S

 

10.31.11.30

Brambory, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené (včetně brambor vařených nebo částečně vařených v oleji a zmrazených)

2004 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.31.12: Sušené brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravené

10.31.12.00

Sušené brambory krájené nebo nekrájené, avšak jinak neupravené

0712 90 05

kg

S

 

CPA 10.31.13: Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a pelet

10.31.13.00

Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor

1105 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.31.14: Brambory upravené nebo konzervované

10.31.14.30

Brambory upravené nebo konzervované, nezmrazené, ve formě mouky, krupice nebo vloček (kromě sušených, lupínků, ve vinném octě nebo kyselině octové)

2005 20 10

kg

S

 

10.31.14.60

Brambory upravené nebo konzervované, nezmrazené, včetně bramborových lupínků (kromě sušených, ve vinném octě nebo kyselině octové nebo ve formě mouky, krupice nebo vloček)

2005 [20 (20 + 80)]

kg

S

 

NACE 10.32: Výroba ovocných a zeleninových šťáv

CPA 10.32.11: Šťáva z rajských jablek

10.32.11.00

Rajčatová šťáva

2009 [50 (10 + 90)]

l @

S

 

CPA 10.32.12: Pomerančová šťáva

10.32.12.10

Pomerančová šťáva nekoncentrovaná, zmrazená

2009 [11 (91 + 99)]

kg

S

 

10.32.12.20

Pomerančová šťáva nekoncentrovaná, nezmrazená

2009 [12 00 + 19 (91 + 98)]

l @

S

 

10.32.12.30

Pomerančová šťáva j.n.

2009 [11 (11 + 19) + 19 (11 + 19)]

l @

S

 

CPA 10.32.13: Grapefruitová šťáva

10.32.13.00

Grapefruitová šťáva

2009 [21 00 + 29 (11 + 19 + 91 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.14: Ananasová šťáva

10.32.14.00

Ananasová šťáva

2009 [41 (10 + 91 + 99) + 49 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.15: Hroznová šťáva

10.32.15.00

Hroznová šťáva (včetně hroznového moštu)

2009 [61 (10 + 90) + 69 (11 + 19 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90)]

l @

S

 

CPA 10.32.16: Jablečná šťáva

10.32.16.00

Jablečná šťáva

2009 [71 (20 + 99) + 79 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.17: Směsi ovocných a zeleninových šťáv

10.32.17.00

Směsi ovocných a zeleninových šťáv

2009 [90 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 71 + 73 + 79 + 92 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

l @

S

 

CPA 10.32.19: Ostatní ovocné a zeleninové šťávy

10.32.19.10

Šťáva z citrusového ovoce nekoncentrovaná (kromě pomerančové a grapefruitové)

2009 [31 (11 + 19 + 51 + 59 + 91 + 99) + 39 (31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 91 + 95 + 99)]

l @

S

 

10.32.19.20

Šťáva z ovoce nebo zeleniny jednoho druhu nekoncentrovaná (kromě rajčatové, pomerančové, grapefruitové, ananasové, hroznové a jablečné šťávy)

2009 [80 (50 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79 + 85 + 86 + 88 + 89 + 95 + 96 + 97 + 99)]

l @

S

 

10.32.19.30

Jiné ovocné a zeleninové šťávy, j. n.

2009 [39 (11 + 19) + 80 (11 + 19 + 34 + 35 + 36 + 38)]

l @

S

 

NACE 10.39: Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

CPA 10.39.11: Zelenina, zmrazená

10.39.11.00

Zelenina zmrazená, nevařená nebo vařená ve vodě nebo v páře (kromě brambor)

0710 [21 00 + 22 00 + 29 00 + 30 00 + 40 00 + 80 (10 + 51 + 59 + 61 + 69 + 70 + 80 + 85 + 95) + 00)]

kg

S

 

CPA 10.39.12: Zelenina prozatímně konzervovaná

10.39.12.00

Zelenina prozatímně konzervovaná, v tomto stavu nevhodná k okamžité spotřebě

0711 [20 (10 + 90) + 40 00 + 51 00 + 59 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 70 + 80 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.13: Sušená zelenina

10.39.13.30

Cibule sušená, ale dále nezpracovaná

0712 20 00

kg

S

 

10.39.13.50

Houby a lanýže sušené, ale dále nezpracované

0712 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

kg

S

 

10.39.13.90

Zelenina sušená, ale dále nezpracovaná (kromě brambor, cibule a hub)

0712 [90 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.15: Fazole, konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových pokrmů

10.39.15.00 z

Fazole konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě upravených zeleninových pokrmů

2005 [51 00 + 59 00]

kg

S

 

CPA 10.39.16: Hrách, konzervovaný jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových pokrmů

10.39.16.00 z

Hrách konzervovaný jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě upravených zeleninových pokrmů

2005 40 00

kg

S

 

CPA 10.39.17:   Ostatní zelenina (kromě brambor), konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě upravených zeleninových pokrmů

10.39.17.10 z

Konzervovaná rajčata, celá nebo kousky, (kromě upravených zeleninových pokrmů a rajčat konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)

2002 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.39.17.21

Rajčatový protlak nekoncentrovaný

2002 [90 (11 + 19)]

kg

S

 

10.39.17.25

Rajčatový protlak koncentrovaný

2002 [90 (31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.39.17.30 z

Upravené nebo konzervované houby a lanýže (kromě upravených zeleninových pokrmů a hub a lanýžů sušených, zmrazených nebo konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)

2003 [10 (20 + 30) + 20 00 + 90 00]

kg

S

 

10.39.17.40 z

Zmrazená zelenina a zeleninové směsi (kromě upravených zeleninových pokrmů, zmrazené zeleniny a zeleninových směsí syrových nebo vařených v páře nebo v horké vodě nebo konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)

2004 [90 (10 + 30 + 50 + 91 + 98)]

kg

S

 

10.39.17.50 z

Kysané zelí (kromě upravených zeleninových pokrmů a kysaného zelí sušeného, zmrazeného nebo konzervovaného octem nebo kyselinou octovou)

2005 99 60

kg

S

 

10.39.17.60 z

Konzervovaný chřest (kromě upravených zeleninových pokrmů a chřestu sušeného, zmrazeného nebo konzervovaného octem nebo kyselinou octovou)

2005 60 00

kg

S

 

10.39.17.70 z

Upravené nebo konzervované olivy (kromě upravených zeleninových pokrmů a oliv sušených, zmrazených nebo konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)

2005 70 00

kg

S

 

10.39.17.80 z

Upravená nebo konzervovaná kukuřice (kromě upravených zeleninových pokrmů a kukuřice sušené, zmrazené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou)

2005 80 00

kg

S

 

10.39.17.90 z

Zelenina a zeleninové směsi, j.n. (kromě upravených zeleninových pokrmů, zmrazené zeleniny a zeleninových směsí)

2005 [91 00 + 99 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.18:   Zelenina (kromě brambor), ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

10.39.18.00

Zelenina (kromě brambor), ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou

2001 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 65 + 70 + 91 + 97)]

kg

S

 

CPA 10.39.21: Ovoce a ořechy, též vařené, zmrazené

10.39.21.00

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené

0811 [10 (11 + 19 + 90) + 20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 90) + 90 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 75 + 80 + 85 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.39.22: Marmelády, džemy, želé, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty

10.39.22.30

Džemy, želé, marmelády (bez homogenizačních přípravků), z citrusového ovoce

2007 [91 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.39.22.90

Džemy, želé, marmelády (bez homogenizačních přípravků), kromě z citrusového ovoce

2007 [99 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 50 + 93 + 97)]

kg

S

 

CPA 10.39.23: Ořechy, podzemnice olejná a jiná semena, pražené, solené nebo jinak upravené

10.39.23.30

Arašídy upravené nebo konzervované (kromě konzervovaných vinným octem nebo kyselinou octovou nebo mražených)

2008 [11 (10 + 91 + 96 + 98)]

kg

S

 

10.39.23.90

Ořechy (kromě arašídů) zpracované nebo konzervované včetně směsí (kromě konzervovaných vinným octem nebo kyselinou octovou nebo mražených)

2008 [19 (11 + 13 + 19 + 91 + 93 + 95 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.39.24: Ovoce a ořechy prozatímně konzervované, nevhodné k okamžité spotřebě

10.39.24.10

Kůra citrusových plodů nebo slupky melounů (včetně melounů vodních), čerstvé, zmrazené, sušené nebo prozatímně konzervované ve slané vodě, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích

0814 00 00

kg

S

 

10.39.24.30

Ostatní ovoce a ořechy, prozatímně konzervované oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak nevhodné k přímému požívání

0812 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 70 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.39.25: Ostatní zpracované nebo konzervované ovoce

10.39.25.10

Vinné hrozny sušené

0806 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.39.25.20

Ovoce sušené, směsi sušeného ovoce nebo ořechů, kůry z ovoce (kromě HS 0801 až 0806)

0813 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 (10 + 30 + 50 + 65 + 95) + 50 (12 + 15 + 19 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.39.25.50

Ovoce, upravené nebo konzervované, j. n. (kromě Müsli)

2008 [20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 30 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 71 + 75 + 79 + 90) + 40 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 50 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 94 + 99) + 60 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 60 + 70 + 90) + 70 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 98) + 80 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 90) + 91 00 + 92 (12 + 14 + 16 + 18 + 32 + 34 + 36 + 38 + 51 + 59 + 72 + 74 + 76 + 78 + 92 + 93 + 94 + 96 + 97 + 98) + 99 (11 + 19 + 21 + 23 + 24 + 28 + 31 + 34 + 36 + 37 + 38 + 40 + 41 + 43 + 45 + 48 + 49 + 51 + 63 + 67 + 72 + 78 + 85 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.39.30: Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší rostlinné produkty

10.39.30.00

Rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, používané k výživě zvířat, j. n.

2308 [00 (11 + 19 + 40 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.91: Tepelné zpracování a ostatní služby při konzervování ovoce a zeleniny

10.39.91.00

Tepelné zpracování a ostatní služby při konzervování ovoce a zeleniny

I

 

NACE 10.41: Výroba olejů a tuků

CPA 10.41.11:   Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarin a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

10.41.11.00

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

1503 [00 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.12: Tuky a oleje a jejich frakce z ryb a mořských savců

10.41.12.00

Tuky a oleje z ryb nebo mořských savců a jejich frakce, též rafinované, chemicky neupravené

1504 [10 (10 + 91 + 99) + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.19: Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

10.41.19.00

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, chemicky neupravené

1506 00 00

kg

S

 

CPA 10.41.21: Sójový olej, surový

10.41.21.00

CPA 10.41.21: Sójový olej, surový

1507 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.22: Podzemnicový olej, surový

10.41.22.00

Surový podzemnicový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1508 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.23: Olivový olej, surový

10.41.23.10

Panenský olivový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1509 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.41.23.30

Oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, surové (též smíšené s panenským olivovým olejem, rafinované; kromě panenského olivového oleje a chemicky upravených olejů)

1510 00 10

kg

S

 

CPA 10.41.24: Slunečnicový olej, surový

10.41.24.00

Surový slunečnicový a světlicový olej a jejich frakce, chemicky neupravené

1512 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.25: Bavlníkový olej, surový

10.41.25.00

Surový bavlníkový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1512 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.26: Řepkový, řepicový a hořčičný olej, surové

10.41.26.00

Surový řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, chemicky neupravené

1514 [11 (10 + 90) + 91 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.27: Palmový olej, surový

10.41.27.00

Surový palmový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1511 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.28: Kokosový olej, surový

10.41.28.00

Surový kokosový olej (kopra) a jeho frakce, chemicky neupravené

1513 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.29: Ostatní rostlinné oleje, surové

10.41.29.00

Ostatní rostlinné oleje, surové (kromě chemicky upravených olejů)

1513 [21 (10 + 30 + 90)] + 1515 [11 00 + 50 (11 + 19) + 90 (21 + 29 + 40 + 59)]

kg

S

 

CPA 10.41.30: Bavlněný lintr

10.41.30.00

Krátká bavlna (z druhého vyzrňování)

1404 20 00

kg

S

 

CPA 10.41.41: Pokrutiny a jiné pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů

10.41.41.30

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci sójového oleje

2304 00 00

kg

S

 

10.41.41.50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci slunečnicového oleje

2306 30 00

kg

S

 

10.41.41.70

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci řepkového nebo řepicového oleje

2306 [41 00 + 49 00]

kg

S

 

10.41.41.90

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci ostatních rostlinných olejů (kromě ze sójových bobulí, slunečnicových semen, semen řepky olejky nebo řepice)

2305 00 00 + 2306 [10 00 + 20 00 + 50 00 + 60 00 + 90 (05 + 11 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.42: Mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a šrotu

10.41.42.00

Mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a šrotu

1208 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 10.41.51: Sójový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.51.00

Rafinovaný sójový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1507 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.52: Podzemnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.52.00

Rafinovaný podzemnicový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1508 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.53: Olivový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.53.10

Rafinovaný olivový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1509 90 00

kg

S

 

10.41.53.30

Oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv (též smíšené s panenským olivovým olejem, rafinované; kromě surových olejů, panenského olivového oleje a chemicky upravených olejů)

1510 00 90

kg

S

 

CPA 10.41.54: Slunečnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.54.00

Rafinovaný slunečnicový a světlicový olej a jejich frakce, chemicky neupravené

1512 [19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.55: Bavlníkový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.55.00

Rafinovaný bavlníkový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1512 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.56: Řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.56.00

Rafinovaný řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, chemicky neupravené

1514 [19 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.57: Palmový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.57.00

Rafinovaný palmový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1511 [90 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.58: Kokosový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.58.00

Rafinovaný kokosový olej (kopra) a jeho frakce, chemicky neupravené

1513 [19 (11 + 19 + 30 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.59:   Ostatní oleje a jejich frakce, rafinované, ale chemicky neupravené; pevné rostlinné tuky a jiné rostlinné oleje (kromě kukuřičného oleje) a jejich frakce j. n., rafinované, ale chemicky neupravené

10.41.59.00

Ostatní oleje a jejich frakce, rafinované, ale chemicky neupravené; stálé rostlinné tuky a jiné rostlinné oleje (kromě kukuřičného oleje) a jejich frakce, j.n., rafinované, ale chemicky neupravené

1513 [29 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)] + 1515 [19 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 50 (91 + 99) + 90 (11 + 31 + 39 + 51 + 60 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.60: Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, hydrogenované, esterifikované, avšak jinak neupravené

10.41.60.30

Živočišné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale dále neupravené (včetně rafinovaných)

1516 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.41.60.50

Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale dále neupravené

1516 [20 (10 + 91 + 95 + 96 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.41.71: Rostlinné vosky (kromě triglyceridů)

10.41.71.00

Rostlinné vosky (kromě triglyceridů)

1521 10 00

kg

S

 

CPA 10.41.72: Degras; zbytky po zpracování mastných látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků

10.41.72.00

Degras; zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků

1522 [00 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.42: Výroba margarínu a podobných jedlých tuků

CPA 10.42.10: Margarín a podobné jedlé tuky

10.42.10.30

Margarín a pomazánky se sníženým nebo nízkým obsahem tuků kromě tekutého margarínu

1517 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.42.10.50

Ostatní jedlé směsi nebo přípravky z olejů a tuků, včetně tekutého margarínu

1517 [90 (10 + 91 + 93 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.51: Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů

CPA 10.51.11: Upravené tekuté mléko

10.51.11.33

Mléko a smetana o obsahu tuku ≤ 1 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l

0401 10 10

kg

S

 

10.51.11.37

Mléko a smetana o obsahu tuku ≤ 1 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2 l

0401 10 90

kg

S

 

10.51.11.42

Mléko a smetana o obsahu tuku > 1 %, avšak ≤ 6 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l

0401 [20 (11 + 91)]

kg

S

 

10.51.11.48

Mléko a smetana o obsahu tuku > 1 %, avšak ≤ 6 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2 l

0401 [20 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.12: Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, nezahuštěné ani slazené

10.51.12.10

Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, avšak ≤ 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l

0401 30 11

kg

S

 

10.51.12.20

Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, avšak ≤ 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2 l

0401 30 19

kg

S

 

10.51.12.30

Mléko a smetana o obsahu tuku > 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l

0401 [30 (31 + 91)]

kg

S

 

10.51.12.40

Mléko a smetana o obsahu tuku > 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2 l

0401 [30 (39 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.21: Sušené odstředěné mléko

10.51.21.30

Mléko a smetana, v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnosti, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2,5 kg

0402 [10 (11 + 91)]

kg

S

 

10.51.21.60

Mléko a smetana, v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnosti, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2,5 kg

0402 [10 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.22: Sušené plnotučné mléko

10.51.22.30

Mléko a smetana, v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku > 1,5 % hmotnosti, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2,5 kg

0402 [21 (11 + 91) + 29 (11 + 15 + 91)]

kg

S

 

10.51.22.60

Mléko a smetana, v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku > 1,5 % hmotnosti, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2,5 kg

0402 [21 (17 + 19 + 99) + 29 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.30: Máslo a mléčné pomazánky

10.51.30.30

Máslo s obsahem tuku ≤ 85 % hmotnosti

0405 [10 (11 + 19 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.51.30.50

Máslo o obsahu tuku > 85 % hmotnosti a ostatní tuky a oleje získané z mléka

0405 [10 90 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

10.51.30.70

Mléčné pomazánky o obsahu tuku < 80 % hmotnosti

0405 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.40: Sýry a tvaroh

10.51.40.30

Čerstvé (nezrající nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra a tvarohu

0406 [10 (20 + 80)]

kg

S

 

10.51.40.50

Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů, sýry s modrou plísní a ostatní sýry (kromě tavených sýrů)

0406 [20 (10 + 90) + 40 (10 + 50 + 90) + 90 (01 + 13 + 15 + 17 + 18 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 32 + 35 + 37 + 39 + 50 + 61 + 63 + 69 + 73 + 75 + 76 + 78 + 79 + 81 + 82 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 93 + 99)]

kg

S

 

10.51.40.70

Tavené sýry, kromě strouhaných nebo práškových

0406 [30 (10 + 31 + 39 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.51: Mléko a smetana zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr a jiná sladidla, jiné než sušené

10.51.51.04

Zahuštěné mléko, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

0402 [91 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.51.51.08

Zahuštěné mléko, obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

0402 [99 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.52: Jogurt a jiné fermentované nebo acidofilní mléko nebo smetana

10.51.52.41

Kyselé mléko, smetana, jogurt a jiné fermentované (kysané) výrobky

0403 [10 (11 + 13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59) + 90 (13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 53 + 59 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79)]

kg

S

 

10.51.52.45

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

0403 [10 (91 + 93 + 99) + 90 (91 + 93 + 99)]

kg

S

 

10.51.52.63

Sušené podmáslí

0403 90 11

kg

S

 

10.51.52.65

Podmáslí

0403 90 51

kg

S

 

CPA 10.51.53: Kasein

10.51.53.00

Kaseináty

3501 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.54: Laktosa a laktosový sirup

10.51.54.00

Laktóza a laktózový sirup

1702 [11 00 + 19 00]

kg

S

 

CPA 10.51.55: Syrovátka

10.51.55.30

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, sušená, v granulích nebo v jiné pevné formě, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

0404 [10 (02 + 04 + 06 + 12 + 14 + 16 + 26 + 28 + 32 + 34 + 36 + 38)]

kg

S

 

10.51.55.60

Syrovátka a modifikovaná syrovátka v tekutém stavu nebo ve formě pasty, zahuštěná i nezahuštěná, slazená i neslazená

0404 [10 (48 + 52 + 54 + 56 + 58 + 62 + 72 + 74 + 76 + 78 + 82 + 84)]

kg

S

 

CPA 10.51.56: Mléčné výrobky j. n.

10.51.56.00

Výrobky z přirozených složek mléka, j. n.

0404 [90 (21 + 23 + 29 + 81 + 83 + 89)]

kg

S

 

NACE 10.52: Výroba zmrzliny

CPA 10.52.10: Zmrzlina a podobné výrobky

10.52.10.00

Zmrzlina a podobné výrobky (včetně ovocné dřeně a nanuků, kromě směsí a základů pro výrobu zmrzliny)

2105 [00 (10 + 91 + 99)]

l @

S

 

NACE 10.61: Výroba mlýnských výrobků

CPA 10.61.11: Loupaná rýže

10.61.11.00

Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže)

1006 [20 (11 + 13 + 15 + 17 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.61.12: Rýže, poloomletá nebo celoomletá nebo zlomková

10.61.12.30

Poloomletá nebo celoomletá rýže

1006 [30 (21 + 23 + 25 + 27 + 42 + 44 + 46 + 48 + 61 + 63 + 65 + 67 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

 

10.61.12.50

Zlomková rýže

1006 40 00

kg

S

 

CPA 10.61.21: Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže

10.61.21.00

Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže

1101 [00 (11 + 15 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.22: Ostatní obilné mouky

10.61.22.00

Obilné mouky, kromě pšeničné mouky nebo mouky ze soureže

1102 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.23: Zeleninové mouky a krupice

10.61.23.00

Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin, sága, manioku nebo ořechů a ovoce

1106 [10 00 + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.24: Směsi pro přípravu pekařského zboží

10.61.24.00

Směsi a těsta pro přípravu pečiva, cukrářských výrobků a sušenek

1901 20 00

kg

S

 

CPA 10.61.31: Krupice a krupička z pšenice

10.61.31.33

Krupice a krupička z pšenice tvrdé

1103 11 10

kg

S

 

10.61.31.35

Krupice a krupička z pšenice obecné a pšenice špaldy

1103 11 90

kg

S

 

CPA 10.61.32: Krupice, krupička a pelety z obilovin j. n.

10.61.32.30

Krupice a krupička z ovsa, kukuřice, žita, ječmene a ostatních obilovin (kromě pšenice)

1103 [13 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

10.61.32.40

Pelety z pšenice

1103 20 60

kg

S

 

10.61.32.50

Pelety z ječmene, kukuřice, rýže, žita, ječmene a ostatních obilovin (kromě pšenice)

1103 [20 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.33: Snídaňové cereálie a ostatní výrobky z obilných zrn

10.61.33.33

Obilná zrna jinak zpracovaná (např. loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), kromě rýže

1104 [12 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 50 + 61 + 69 + 91 + 99) + 22 (20 + 30 + 50 + 90 + 98) + 23 (10 + 30 + 90 + 99) + 29 (01 + 03 + 05 + 07 + 09 + 11 + 18 + 30 + 51 + 55 + 59 + 81 + 85 + 89)]

kg

S

 

10.61.33.35

Obilné klíčky celé, válcované, ve vločkách nebo mleté, kromě rýže

1104 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.33.51

Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček

1904 20 10

kg

S

 

10.61.33.53

Ostatní výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením

1904 [10 (10 + 30 + 90) + 20 (91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.61.33.55

Obiloviny ve formě zrn (kromě kukuřice), předvařené nebo jinak připravené

1904 [30 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.61.40: Otruby, krupičné otruby a jiné zbytky vzniklé zpracováním obilovin

10.61.40.10

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování kukuřice

2302 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.40.30

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování rýže

2302 [40 (02 + 08)]

kg

S

 

10.61.40.50

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování pšenice

2302 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.40.90

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování ostatních obilovin nebo luštěnin (kromě kukuřice, rýže a pšenice)

2302 [40 (10 + 90) + 00)]

kg

S

 

NACE 10.62: Výroba škrobárenských výrobků

CPA 10.62.11: Škroby; inulin; pšeničný lepek; dextriny a jiné modifikované škroby

10.62.11.11

Pšeničný škrob

1108 11 00

kg

S

 

10.62.11.13

Kukuřičný škrob

1108 12 00

kg

S

 

10.62.11.15

Bramborový škrob

1108 13 00

kg

S

 

10.62.11.19

Škroby (kromě z pšenice, kukuřice a z brambor), ostatní

1108 [14 00 + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.11.30

Inulin

1108 20 00

kg

S

 

10.62.11.50

Pšeničný lepek sušený nebo nesušený

1109 00 00

kg

S

 

10.62.11.70

Dextriny a jiné modifikované škroby

3505 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.62.12: Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve tvaru vloček, zrn a v podobných formách

10.62.12.00

Tapioka a její náhražky ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo podobných tvarů

1903 00 00

kg

S

 

CPA 10.62.13: Glukosa a glukosový sirup; fruktosa a fruktosový sirup; invertní cukr; cukry a cukerné sirupy j. n.

10.62.13.10

Glukóza a glukózový sirup bez přísad aromatických přípravků nebo barviva

1702 [30 (10 + 50 + 90) + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.13.20

Chemicky čistá fruktóza v pevné formě; frukóza a fruktózový sirup obsahující v suchém stavu > 50 % hmotnosti fruktózy; izoglukóza bez přísad aromatických přípravků nebo barviva;

1702 [50 00 + 60 (10 + 80 + 95) + 30)]

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodextrin a maltodextrinový sirup bez přísad aromatických přípravků nebo barviva

1702 90 50

kg

S

 

10.62.13.90

Chemicky čistá maltóza, umělý med, inulinový sirup a ostatní cukry, j.n.

1702 [90 (10 + 80 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.62.14: Kukuřičný olej

10.62.14.30

Surový kukuřičný olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1515 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.14.60

Rafinovaný kukuřičný olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1515 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.62.20: Škrobárenské a podobné zbytky

10.62.20.00

Škrobárenské a podobné zbytky z výroby kukuřičného škrobu (kromě koncentrované vody z máčení)

2303 [10 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.71: Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých

CPA 10.71.11: Chléb, čerstvý

10.71.11.00

Chléb bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce

1905 90 30

kg

S

 

CPA 10.71.12: Ostatní pekařské a cukrářské výrobky, čerstvé

10.71.12.00

Pečivo cukrářské čerstvé

1905 90 60

kg

S

 

NACE 10.72: Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků

CPA 10.72.11: Suchary, opékaný chléb

10.72.11.30

Křupavý chléb zvaný „knäckebrot“

1905 10 00

kg

S

 

10.72.11.50

Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky

1905 [40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.72.12: Perník a podobné výrobky; sladké sušenky; vafle a oplatky

10.72.12.30

Perník a podobné výrobky

1905 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.72.12.53

Sladké sušenky, oplatky a malé oplatky, zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao

1905 [31 (11 + 19) + 32 (11 + 19)]

kg

S

 

10.72.12.55

Sladké sušenky, včetně sendvičových sušenek (kromě úplně nebo částečně natřených nebo politých čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao)

1905 [31 (30 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.72.12.57

Oplatky a malé oplatky s obsahem vody > 10 % hmotnosti (kromě zmrzlinových kornoutků, sendvičových oplatek a ostatních podobných výrobků)

1905 32 05

kg

S

 

10.72.12.59

Oplatky a malé oplatky, včetně solených (kromě úplně nebo částečně natřených nebo politých čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao)

1905 [32 (91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.72.19: Ostatní suché nebo trvanlivé pekařské výrobky

10.72.19.10

Nekvašený chléb (macesy)

1905 90 10

kg

S

 

10.72.19.20

Hostie a podobné výrobky

1905 90 20

kg

S

 

10.72.19.40

Sušenky, oplatky a malé oplatky, neslazené

1905 90 45

kg

S

 

10.72.19.50

Výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené

1905 90 55

kg

S

 

10.72.19.90

Trvanlivé pečivo, j.n. a pekárenské výrobky s přídavkem medu, vajec, sýra nebo ovoce, neslazené

1905 90 90

kg

S

 

NACE 10.73: Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků

CPA 10.73.11: Makarony, nudle a podobné moučné výrobky

10.73.11.30

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené, obsahující vejce

1902 11 00

kg

S

 

10.73.11.50

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené, neobsahující vejce

1902 [19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.73.12: Kuskus

10.73.12.00

Kuskus

1902 [40 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.81: Výroba cukru

CPA 10.81.11: Surový třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu

10.81.11.00

Surový cukr z třtinového nebo řepného cukru v pevném stavu, bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv

1701 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.81.12: Surový cukr z třtinového nebo řepného cukru v pevném stavu, bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv

10.81.12.30

Rafinovaný bílý třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu

1701 99 10

kg

S

 

10.81.12.90

Rafinovaný třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu (kromě bílého cukru)

1701 99 90

kg

S

 

CPA 10.81.13: Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný, s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv; javorový cukr a javorový sirup

10.81.13.00

Rafinovaný třtinový nebo řepný cukr s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv; javorový cukr a sirup

17019100 + 1702 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.81.14: Melasy

10.81.14.30

Třtinová melasa získaná extrakcí nebo rafinací třtinového cukru

1703 10 00

kg

S

 

10.81.14.50

Melasa získaná extrakcí nebo rafinací cukru (kromě třtinového)

1703 90 00

kg

S

 

CPA 10.81.20: Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady

10.81.20.00

Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady

2303 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.82: Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek

CPA 10.82.11: Kakaová hmota, též odtučněná

10.82.11.00

Kakaová hmota

1803 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.82.12: Kakaové máslo, kakaový tuk a olej

10.82.12.00

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

1804 00 00

kg

S

 

CPA 10.82.13: Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

10.82.13.00

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

1805 00 00

kg

S

 

CPA 10.82.14: Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

10.82.14.00

Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

1806 [10 (15 + 20 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.82.21: Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao (kromě slazeného kakaového prášku), ve velkém balení

10.82.21.30

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách > 2 kg nebo v tekutém stavu, ve formě pasty, prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu o obsahu > 2 kg, obsahující ≥ 18 % hmotnosti kaka

1806 [20 (10 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.82.21.50

Čokoládové mléčné drobky v balení > 2 kg, obsahující ≥ 18 % kakaového másla

1806 20 70

kg

S

 

10.82.21.70

Čokoládová poleva s přísadou aromatických přípravků v balení > 2 kg, obsahující ≥ 18 % kakaového másla

1806 20 80

kg

S

 

10.82.21.90

Potravinové výrobky v balení > 2 kg, obsahující < 18 % kakaového másla (kromě čokoládové polevy s přísadou aromatických přípravků, čokoládových mléčných drobků)

1806 20 95

kg

S

 

CPA 10.82.22:   Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao (kromě slazeného kakaového prášku), jiné než ve velkém balení

10.82.22.33

Čokoládové výrobky v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, plněné

1806 31 00

kg

S

 

10.82.22.35

Čokoládové výrobky v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, neplněné, s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů

1806 32 10

kg

S

 

10.82.22.39

Čokoládové výrobky v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, neplněné, ostatní

1806 32 90

kg

S

 

10.82.22.43

Čokoládové bonbony (pralinky) obsahující alkohol

1806 90 11

kg

S

 

10.82.22.45

Čokoládové bonbony (pralinky) neobsahující alkohol

1806 90 19

kg

S

 

10.82.22.53

Čokoládové cukrovinky plněné (kromě v kusech, tabulkách, tyčinkách nebo čokoládových sušenek a čokolád)

1806 90 31

kg

S

 

10.82.22.55

Čokoládové cukrovinky neplněné (kromě v kusech, tabulkách, tyčinkách nebo čokoládových sušenek a čokolád)

1806 90 39

kg

S

 

10.82.22.60

Cukrovinky vyrobené z náhražek cukru s obsahem kakaa (včetně čokoládového nugátu, kromě bílé čokolády)

1806 90 50

kg

S

 

10.82.22.70

Pasty (pomazánky) obsahující kakao

1806 90 60

kg

S

 

10.82.22.80

Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao

1806 90 70

kg

S

 

10.82.22.90

Potravinové přípravky s obsahem kakaa (s výjimkou kakaové pasty, másla, prášku, kusů, tabulek, tyčinek, tekutých, past, prášků, granulí a jiné formy, v balení > 2 kg, na výrobu nápojů, čokoládových past)

1806 90 90

kg

S

 

CPA 10.82.23: Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao

10.82.23.10

Žvýkací guma

1704 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.82.23.20

Cukrovinky s výtažkem lékořice obsahující > 10 % hmotnosti sacharózy

1704 90 10

kg

S

 

10.82.23.30

Bílá čokoláda

1704 90 30

kg

S

 

10.82.23.53

Pasty včetně marcipánu v balení s celkovým obsahem ≥ 1 kg

1704 90 51

kg

S

 

10.82.23.55

Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli

1704 90 55

kg

S

 

10.82.23.63

Cukrovinky s cukrovou polevou (dražé apod.)

1704 90 61

kg

S

 

10.82.23.65

Cukrovinky gumovité a želé včetně ovocných past ve formě cukrovinek

1704 90 65

kg

S

 

10.82.23.73

Tvrdé bonbony plněné nebo neplněné

1704 90 71

kg

S

 

10.82.23.75

Karamely měkké i tvrdé a podobné cukrovinky

1704 90 75

kg

S

 

10.82.23.83

Cukrovinky - komprimáty

1704 90 81

kg

S

 

10.82.23.90

Cukrovinky na bázi cukru, j.n.

1704 90 99

kg

S

 

CPA 10.82.24: Ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin konzervované cukrem

10.82.24.00

Ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin konzervované cukrem

2006 [00 (10 + 31 + 35 + 38 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.83: Zpracování čaje a kávy

CPA 10.83.11: Káva bez kofeinu nebo pražená

10.83.11.30

Nepražená káva bez kofeinu

0901 12 00

kg

S

 

10.83.11.50

Pražená káva s kofeinem

0901 21 00

kg

S

 

10.83.11.70

Pražená káva bez kofeinu

0901 22 00

kg

S

 

CPA 10.83.12: Kávové náhražky; výtažky, tresti a koncentráty vyrobené z kávy nebo kávové náhražky kávové slupky a pulpy

10.83.12.10

Kávové náhražky obsahující kávu

0901 90 90

kg

S

 

10.83.12.40

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy

2101 [11 00 + 12 (92 + 98)]

kg

S

 

10.83.12.70

Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich

2101 [30 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.83.13:   Zelený čaj (nefermentovaný), černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný v bezprostředním obalu o hmotnosti ≤ 3 kg

10.83.13.00

Zelený čaj (nefermentovaný), černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný, v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 3 kg

0902 [10 00 + 30 00]

kg

S

 

CPA 10.83.14: Výtažky, tresti, koncentráty a přípravky z čaje nebo maté

10.83.14.00

Výtažky, tresti a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté

2101 [20 (20 + 92 + 98)]

kg

S

 

NACE 10.84: Výroba koření a aromatických výtažků

CPA 10.84.11: Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové

10.84.11.30

Ocet a jeho náhražky vyrobené z vína

2209 [00 (11 + 19)]

l

S

 

10.84.11.90

Ocet a jeho náhražky nevyrobené z vína

2209 [00 (91 + 99)]

l

S

 

CPA 10.84.12: Hotové omáčky; směsi kořenía směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a moučka a připravená hořčice

10.84.12.10

Sójová omáčka

2103 10 00

kg

S

 

10.84.12.30

Kečup a jiné omáčky z rajčat

2103 20 00

kg

S

 

10.84.12.53

Hořčičná mouka

2103 30 10

kg

S

 

10.84.12.55

Hotová hořčice

2103 30 90

kg

S

 

10.84.12.70

Přípravky pro výrobu omáček a hotové omáčky; kořenící směsi (kromě sójové omáčky, rajčatové a kečupu, hořčičné mouky a hořčice), ostatní

2103 [90 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.84.30: Potravinářská sůl

10.84.30.00

Sůl vhodná k lidskému požívání

2501 00 91

kg

T

 

NACE 10.85: Výroba hotových pokrmů

CPA 10.85.11: Hotové pokrmy z masa, drobů nebo krve

10.85.11.00 z

Hotové pokrmy z masa, drobů nebo krve

 

kg

S

 

CPA 10.85.12: Hotové pokrmy z ryb, korýšů a měkkýšů

10.85.12.00 z

Hotové pokrmy z ryb, korýšů a měkkýšů

 

kg

S

 

CPA 10.85.13: Hotové pokrmy ze zeleniny

10.85.13.00 z

Hotové pokrmy ze zeleniny

 

kg

S

 

CPA 10.85.14: Hotové pokrmy z těstovin

10.85.14.10

Těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak upravené

1902 [20 (10 + 30 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.85.14.30

Těstoviny sušené, zmrazené apod. (včetně připravených jídel), j.n. (kromě kuskusu)

1902 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.85.19: Ostatní hotové pokrmy (včetně zmrazené pizzy)

10.85.19.00

Ostatní hotové pokrmy (včetně zmrazené pizzy)

2106 90 98

kg

S

 

NACE 10.86: Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin

CPA 10.86.10: Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny

10.86.10.10

Homogenizované přípravky z masa, masových drobů nebo krve

1602 10 00

kg

S

 

10.86.10.30

Homogenizovaná zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazená

2005 10 00

kg

S

 

10.86.10.50

Homogenizované džemy, želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty

2007 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.86.10.60

Homogenizované směsi potravinových přípravků

2104 20 00

kg

S

 

10.86.10.70

Přípravky pro dětskou výživu v balení pro maloobchodní prodej

1901 10 00

kg

S

 

CPA 10.89.11: Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny

NACE 10.89: Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.

10.89.11.00

Přípravky pro výrobu polévek a bujonů; hotové polévky a bujony

2104 10 00

kg

S

 

CPA 10.89.12:   Vejce bez skořápek a vaječné žloutky čerstvé nebo konzervované; vejce ve skořápkách čerstvá nebo konzervovaná; vaječný albumin

10.89.12.30

Vaječné výrobky kromě albuminu

0408 [11 (20 + 80) + 19 (20 + 81 + 89) + 91 (20 + 80) + 99 (20 + 80)]

kg

S

 

10.89.12.50

Vaječný albumin

3502 [11 (10 + 90) + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.89.13: Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy; hotové prášky do pečiva

10.89.13.34

Pekařské droždí

2102 [10 (31 + 39)]

kg

S

 

10.89.13.39

Živé kvasinky (kromě pekařského droždí)

2102 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.89.13.50

Neživé kvasinky; jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy

2102 [20 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.89.13.70

Kypřící prášky do pečiva

2102 30 00

kg

S

 

CPA 10.89.14: Výtažky a šťávy z masa, ryb a vodních bezobratlých

10.89.14.00

Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo vodních bezobratlých

1603 [00 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.89.19: Různé potravinářské výrobky j. n.

10.89.19.10

Karamel

1702 [90 (71 + 75 + 79)]

kg

S

 

10.89.19.25

Sladový výtažek

1901 [90 (11 + 19)]

kg

S

 

10.89.19.30

Potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu atd.

1901 [90 (91 + 99)]

kg

S

 

10.89.19.35

Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky a sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviv

2106 [10 (20 + 80) + 90 (30 + 51 + 55 + 59)]

kg

S

 

10.89.19.40

Sýrové fondue a ostatní potravinové přípravky, j. n.

2106 [90 (20 + 92)]

kg

S

 

CPA 10.91.10: Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky

NACE 10.91: Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata

10.91.10.10 z

Premixy pro hospodářská zvířata

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.33 z

Krmiva průmyslová pro hospodářská zvířata (kromě premixů): prasata

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.35 z

Krmiva průmyslová pro hospodářská zvířata (kromě premixů): hovězí dobytek

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.37 z

Krmiva průmyslová pro hospodářská zvířata (kromě premixů): drůbež

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.39 z

Krmiva průmyslová pro hospodářská zvířata (kromě premixů), ostatní

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.92: Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

CPA 10.92.10: Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

10.92.10.30

Krmiva pro psy nebo kočky balená pro maloobchod

2309 [10 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59 + 70 + 90)]

kg

S

 

10.92.10.60 z

Přípravky používané pro výživu domácích zvířat (kromě krmiv pro psy a kočky)

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

 

NACE 11.01: Destilace, rektifikace a míchaní lihovin

CPA 11.01.10: Destilované alkoholické nápoje

11.01.10.20

Destiláty vinné (z vinných hroznů nebo matolin)

2208 [20 (12 + 14 + 26 + 27 + 29 + 40 + 62 + 64 + 86 + 87 + 89)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.30

Whisky

2208 [30 (11 + 19 + 30 + 41 + 49 + 61 + 69 + 71 + 79 + 82 + 88)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.40

Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) produktů z cukrové třtiny

2208 [40 (11 + 31 + 39 + 51 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.50

Gin a jalovcová

2208 [50 (11 + 19 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.63

Vodka s obsahem alkoholu ≤ 45,4 % objemu

2208 [60 (11 + 19)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.65

Slivovice, hruškovice nebo třešňovice a ostatní destiláty z ovoce (kromě likérů)

2208 [90 (33 + 38 + 45 + 48 + 71)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.70

Etanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu < 80 % objemu

2208 [90 (91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.80

Likéry a jiné lihoviny

2208 [60 (91 + 99) + 70 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 41 + 52 + 54 + 56 + 69 + 75 + 77 + 78)]

l alc 100 %

S

 

NACE 11.02: Výroba vína z vinných hroznů

CPA 11.02.11: Šumivé víno z čerstvých hroznů

11.02.11.30

Šumivé víno šampaňské

2204 10 11

l

S

 

11.02.11.90

Šumivé víno z čerstvých hroznů (kromě šampaňského; cla z alkoholu)

2204 [10 (91 + 93 + 94 + 96 + 98)]

l

S

 

CPA 11.02.12: Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

11.02.12.11

Bílá vína révová ze stanovených pěstitelských oblastí (vqprd/jakostní vína s. o.)

2204 [21 (11 + 12 + 13 + 17 + 18 + 19 + 22 + 23 + 24 + 26 + 27 + 28 + 32 + 34 + 36 + 37 + 38) + 29 (11 + 12 + 13 + 17 + 18)]

l

S

 

11.02.12.15

Vína révová nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo bylo zastaveno přidáním alkoholu, která mají při teplotě 20 °C přetlak ≥ 1 bar a < 3 bary způsobený oxidem uhličitým (kromě šumivého vína)

2204 [21 (06 + 07 + 08 + 09) + 10)]

l

S

 

11.02.12.17

Vína révová nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo bylo zastaveno přidáním alkoholu, ze stanovených pěstitelských oblastí (vqprd/jakostní vína s.o.), s obsahem alkoholu ≤ 15 %, kromě bílého a šumivého vína

2204 [21 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 62 + 66 + 67 + 68 + 69 + 71 + 74 + 76 + 77 + 78) + 29 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 58)]

l

S

 

11.02.12.20

Vína révová nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo bylo zastaveno přidáním alkoholu, s obsahem alkoholu ≤ 15 % (kromě bílého a šumivého vína vqprd / jakostního vína s.o.)

2204 [21 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98) + 29 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

l

S

 

11.02.12.31

Vína Portská, Madeira, Sherry a jiná s obsahem alkoholu > 15 %

2204 [21 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92) + 29 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92)]

l

S

 

11.02.12.50

Hroznový mošt kvašený

2204 [30 (10 + 92 + 94 + 96 + 98)]

l

S

 

NACE 11.03: Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín

CPA 11.03.10: Jiné kvašené nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); míchané nápoje s obsahem alkoholu

11.03.10.00

Kvašené nápoje (např. jablečné víno (cidre), hruškové víno (poiré), medovina); směsi kvašených nápojů a směsi kvašených nápojů s nealkoholickými nápoji, j.n. ani nezahrnuté

2206 [00 (10 + 31 + 39 + 51 + 59 + 81 + 89)]

l

S

 

NACE 11.04: Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů

CPA 11.04.10: Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z čerstvých hroznů

11.04.10.00

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek

2205 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

l

S

 

NACE 11.05: Výroba piva ze sladu

CPA 11.05.10: Pivo, kromě pivovarnického mláta

11.05.10.00

Pivo ze sladu (kromě nealkoholického piva obsahujícího ≤ 0,5 % objemu alkoholu)

2203 [00 (01 + 09 + 10)]

l

S

 

CPA 11.05.20: Pivovarnické nebo lihovarnické mláto

11.05.20.00

Pivovarské mláto nebo lihovarské výpalky a odpad

2303 30 00

kg

S

 

NACE 11.06: Výroba sladu

CPA 11.06.10: Slad

11.06.10.30

Slad nepražený

1107 [10 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

11.06.10.50

Slad pražený

1107 20 00

kg

S

 

NACE 11.07: Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví

CPA 11.07.11: Minerální vody a sodovky, neslazené a nearomatizované

11.07.11.30

Minerální vody a sodovky, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel

2201 [10 (11 + 19 + 90)]

l

S

 

11.07.11.50

Voda, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh

2201 90 00

l @

S

 

CPA 11.07.19: Ostatní nealkoholické nápoje

11.07.19.30

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

2202 10 00

l

S

 

11.07.19.50

Nealkoholické nápoje neobsahující mléčné tuky, ostatní

2202 90 10

l

S

 

11.07.19.70

Nealkoholické nápoje obsahující mléčné tuky

2202 [90 (91 + 95 + 99)]

l

S

 

NACE 12.00: Výroba tabákových výrobků

CPA 12.00.11: Doutníky, doutníčky, viržinka a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

12.00.11.30

Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky obsahující tabák

2402 10 00

p/st @

S

 

12.00.11.50

Cigarety obsahující tabák

2402 [20 (10 + 90)]

p/st @

S

 

12.00.11.70

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety obsahující tabákové náhražky

2402 90 00

kg

S

 

CPA 12.00.19: Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence

12.00.19.30

Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru

2403 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

12.00.19.90

Zpracovaný tabák, výtažky a tresti, tabák jinak homogenizovaný nebo rekonstituovaný jinde neuvedený

2403 [91 00 + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 13.10: Úprava a spřádání textilních vláken a příze

CPA 13.10.10: Tuk z ovčí vlny (včetně lanolinu)

13.10.10.00

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu)

1505 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.21: Surové hedvábí (neskané)

13.10.21.00

Surové hedvábí (neskané)

5002 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.22: Ovčí vlna odmaštěná nebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná

13.10.22.00

Vlna, odtučněná nebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná

5101 [21 00 + 29 00 + 30 00]

kg

T

 

CPA 13.10.23: Výčesky z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů

13.10.23.00

Výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

5103 [10 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.24: Vlna a jemné či hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

13.10.24.00

Vlna a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané (včetně zbytků česané vlny)

5105 [10 00 + 21 00 + 29 00 + 31 00 + 39 00 + 40 00]

kg

T

 

CPA 13.10.25: Bavlna, mykaná nebo česaná

13.10.25.00

Bavlna, mykaná nebo česaná

5203 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.26: Juta a jiná textilní vlákna (kromě lnu, pravého konopí a ramie), zpracovaná, avšak nespředená

13.10.26.00

Jutová a jiná textilní vlákna, upravená, ale nespředená

5303 90 00

kg

T

 

CPA 13.10.29: Jiná rostlinná textilní vlákna, zpracovaná, avšak nespředená

13.10.29.00

Jiná rostlinná textilní vlákna, upravená, ale nespředená

5301 [21 00 + 29 00 + 30 00] + 5302 90 00 + 5305 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.31: Syntetická střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

13.10.31.00

Syntetická střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

5506 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 13.10.32: Umělá střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

13.10.32.00

Umělá střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

5507 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.40: Hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu

13.10.40.10

Hedvábná příze kromě příze spředené z hedvábného odpadu, neupravená pro maloobchodní prodej

5004 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.40.30

Příze spředená z hedvábného odpadu, neupravená pro maloobchodní prodej

5005 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.40.50

Hedvábná příze, příze spředená z hedvábného odpadu, upravená pro maloobchodní prodej, střívko bource morušového

5006 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.50: Vlněná příze upravená či neupravená pro maloobchodní prodej; příze z jemných či hrubých zvířecích chlupů nebo žíní

13.10.50.10

Příze z mykané vlny nebo jemné zvířecí srsti, neupravená pro maloobchodní prodej

5106 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 91 + 99)] + 5108 [10 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.50.30

Příze z česané vlny nebo jemné zvířecí srsti, neupravená pro maloobchodní prodej

5107 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)] + 5108 [20 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.50.50

Příze z vlny nebo jemné zvířecí srsti, upravená pro maloobchodní prodej

5109 [10 (10 + 90) + 00)]

kg

T

 

CPA 13.10.61: Bavlněná příze (jiná než šicí nitě)

13.10.61.32 z

Bavlněná příze z nečesaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro tkané textilie (kromě koberců a jiných textilních podlahových krytin)

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.33 z

Bavlněná příze z nečesaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro pletené textilie a pro výrobu punčochového zboží

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.35 z

Bavlněná příze z nečesaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro ostatní použití (včetně koberců a jiných textilních podlahových krytin)

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.52 z

Bavlněná příze z česaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro tkané textilie (kromě koberců a jiných textilních podlahových krytin)

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.53 z

Bavlněná příze z česaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro pletené textilie a pro výrobu punčochového zboží

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.55 z

Bavlněná příze z česaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro jiné použití (včetně koberců a podlahových krytin)

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.60

Bavlněná příze (kromě šicí), upravená pro maloobchodní prodej

5207 [10 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 13.10.62: Bavlněné šicí nitě

13.10.62.00

Bavlněné šicí nitě

5204 [11 00 + 19 00 + 20 00]

kg

T

 

CPA 13.10.71: Lněné nitě

13.10.71.10

Lněné nitě

5306 [10 (10 + 30 + 50) + 10)]

kg

T

 

13.10.71.20

Lněná příze upravená pro maloobchodní prodej

5306 [10 90 + 20 90]

kg

T

 

CPA 13.10.72: Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken; nitě z jiných rostlinných textilních vláken; papírové nitě

13.10.72.00

Příze z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken, příze z ostatních rostlinných textilních vláken (kromě lněných) a papírová příze

5307 [10 00 + 20 00] + 5308 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (12 + 19 + 50 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.81:   Nitě z chemických nekonečných vláken, skané nebo kablové (jiné než šicí nitě, vysokopevnostní nitě z polyamidů, polyesterů nebo viskózového vlákna), neupravené pro maloobchodní prodej; nitě z chemických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), upravené pro maloobchodní prodej

13.10.81.10

Skaná (násobná) nebo kablová příze ze syntetických vláken, neupravená pro maloobchodní prodej

5402 [61 00 + 62 00 + 69 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.81.30

Skaná (násobná) nebo kablová příze z umělého hedvábí, neupravená pro maloobchodní prodej

5403 [41 00 + 42 00 + 49 00]

kg

T

 

13.10.81.50

Příze z chemického hedvábí (jiná než šicí nit), upravená pro maloobchodní prodej

5406 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.82: Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, obsahující ≥ 85 % hmotnosti takovýchto vláken

13.10.82.10

Příze (jiná než šicí nitě) obsahující ≥ 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken, neupravená pro maloobchodní prodej

5509 [11 00 + 12 00 + 21 00 + 22 00 + 31 00 + 32 00 + 41 00 + 42 00]

kg

T

 

13.10.82.50

Příze (jiná než šicí nitě) obsahující ≥ 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken, upravená pro maloobchodní prodej

5511 10 00

kg

T

 

CPA 13.10.83: Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střížových vláken, obsahující < 85 % hmotnosti takovýchto vláken

13.10.83.20

Příze obsahující < 85 % hmotnosti polyesterových střižových vláken, ve směsi s umělými vlákny, neupravená pro maloobchodní prodej

5509 51 00

kg

T

 

13.10.83.33 z

Příze obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken, ve směsi s mykanou vlnou nebo jemnou zvířecí srstí, neupravená pro maloobchodní prodej

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

kg

T

 

13.10.83.36 z

Příze obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken, ve směsi s česanou vlnou nebo jemnou zvířecí srstí, neupravená pro maloobchodní prodej

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

kg

T

 

13.10.83.40

Příze obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken (jiné než šicí nitě), ve směsi s bavlnou, neupravená pro maloobchodní prodej

5509 [53 00 + 62 00 + 92 00]

kg

T

 

13.10.83.80

Ostatní příze obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken (jiné než šicí nitě), j.n, neupravená pro maloobchodní prodej

5509 [59 00 + 69 00 + 99 00]

kg

T

 

13.10.83.90

Příze (jiná než šicí nitě) obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken, upravená pro maloobchodní prodej

5511 20 00

kg

T

 

CPA 13.10.84: Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken, neupravené pro drobný prodej

13.10.84.10

Příze z umělých střižových vláken (jiná než šicí nit), neupravená pro maloobchodní prodej

5510 [11 00 + 12 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

 

13.10.84.30

Příze (jiná než šicí nitě) z umělých střižových vláken, upravená pro maloobchodní prodej

5511 30 00

kg

T

 

CPA 13.10.85: Šicí nitě a příze z chemických nekonečných nebo střižových vláken

13.10.85.10

Šicí nitě ze syntetického nebo umělého hedvábí

5401 [10 (12 + 14 + 16 + 18 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.85.50

Šicí nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken

5508 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

 

NACE 13.20: Tkaní textilií

CPA 13.20.11: Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

13.20.11.00

Tkaniny z hedvábí nebo hedvábného odpadu

5007 [10 00 + 20 (11 + 19 + 21 + 31 + 39 + 41 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.12: Tkaniny z mykané nebo česané vlny nebo z jemných či hrubých zvířecích chlupů či žíní

13.20.12.30

Tkaniny z mykané vlněné příze nebo z příze z mykané jemné zvířecí srsti

5111 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)]

m2

T

 

13.20.12.60

Tkaniny z česané vlněné příze nebo z příze z česané jemné zvířecí srsti nebo hrubé zvířecí srsti

5112 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)] + 00)]

m2

T

 

CPA 13.20.13: Lněné tkaniny

13.20.13.30

Lněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnosti lnu

5309 [11 (10 + 90) + 00)]

m2

T

 

13.20.13.60

Lněné tkaniny obsahující < 85 % hmotnosti lnu

5309 [21 00 + 29 00]

m2

T

 

CPA 13.20.14: Tkaniny z juty a jiných textilních lýkových vláken (kromě lnu, pravého konopí a ramie)

13.20.14.00

Tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken (kromě lnu, konopí a ramie)

5310 [10 (10 + 90) + 00)]

m2

T

 

CPA 13.20.19: Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití

13.20.19.00

Tkaniny z ostatních textilních vláken a z papírové příze (kromě lnu, juty a ostatních textilních lýkových vláken)

5311 [00 (10 + 90)]

m2

T

 

CPA 13.20.20: Bavlněné tkaniny

13.20.20.14 z

Bavlněné tkaniny, jiné než z různobarevných přízí, o hmotnosti ≤ 200 g/m2, pro oděvy

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5212.1a – 5208 [.11.10 + .21.10]a – 5212.14a

m2

T

 

13.20.20.17 z

Bavlněné tkaniny, jiné než z různobarevných přízí, o hmotnosti ≤ 200 g/m2, pro domácí nebo bytový textil

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5212.1b – 5208 [.11.10 + .21.10]b – 5212.14b

m2

T

 

13.20.20.19 z

Bavlněné tkaniny, jiné než z různobarevných přízí, o hmotnosti ≤ 200 g/m2, pro technické a průmyslové použití (kromě perlinkové tkaniny)

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5212.1c – 5208 [.11.10 + .21.10]c – 5212.14c

m2

T

 

13.20.20.20

Bavlněné perlinkové tkaniny o hmotnosti ≤ 100 g/m2, pro zdravotnictví

5208 [11 10 + 21 10]

m2

S

 

13.20.20.31 z

Bavlněné tkaniny o hmotnosti ≤ 200 g/m2 z různobarevných přízí, na košile a halenky

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.42 z

Bavlněné textilie o hmotnosti > 200 g/m2, jiné než z různobarevných přízí, pro oděvy

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.44 z

Bavlněné tkaniny, jiné než z různobarevných přízí, o hmotnosti > 200 g/m2, pro domácí nebo bytový textil

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.49 z

Bavlněné tkaniny o hmotnosti > 200 g/m2, jiné než z různobarevných přízí, pro technické a průmyslové použití

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.60

Bavlněné tkaniny, denim (džínsovina) o hmotnosti > 200 g/m2

5209 42 00 + 5211 42 00

m2

S

 

13.20.20.72 z

Bavlněné tkaniny z různobarevných přízí, pro ostatní oblečení

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.74 z

Bavlněné tkaniny z různobarevných přízí, pro domácí textilie a nábytkové potahové textilie

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.79 z

Bavlněné tkaniny z různobarevných přízí, pro technické a průmyslové použití

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

CPA 13.20.31: Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken

13.20.31.30

Tkaniny vyrobené ze syntetického hedvábí získaného z vysokopevnostní příze, z pásků nebo podobných tvarů (včetně nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí)

5407 [10 00 + 20 (11 + 19 + 90) + 00)] + 10 00]

m2

S

 

13.20.31.50

Tkaniny z příze ze syntetického hedvábí, kromě tkanin vyrobených z vysokopevnostní příze nebo z pásků nebo podobných tvarů

5407 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 51 00 + 52 00 + 53 00 + 54 00 + 61 (10 + 30 + 50 + 90) + 69 (10 + 90) + 71 00 + 72 00 + 73 00 + 74 00 + 81 00 + 82 00 + 83 00 + 84 00 + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 94 00]

m2

T

 

13.20.31.70

Tkaniny z příze z umělého hedvábí, kromě tkanin vyrobených z vysokopevnostní příze z viskózových vláken

5408 [21 00 + 22 (10 + 90) + 23 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00]

m2

T

 

CPA 13.20.32: Tkaniny ze syntetických střižových vláken

13.20.32.10

Tkaniny ze syntetických střižových vláken obsahující ≥ 85 % hmotnosti těchto vláken

5512 [11 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 29 (10 + 90) + 91 00 + 99 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.32.20

Tkaniny ze syntetických vláken obsahující < 85 % hmotnosti těchto vláken ve směsi s bavlnou (kromě z různobarevných přízí)

5513 [11 (20 + 90) + 12 00 + 13 00 + 19 00 + 21 00 + 23 (10 + 90) + 29 00 + 41 00 + 49 00] + 5514 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 29 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

m2

T

 

13.20.32.30

Tkaniny ze syntetických vláken obsahující < 85 % hmotnosti těchto vláken ve směsi s bavlnou z různobarevných přízí

5513 [31 00 + 39 00] + 5514 [30 (10 + 30 + 50 + 90)]

m2

T

 

13.20.32.40

Tkaniny ze syntetických střižových vláken ve směsi s mykanou vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy

5515 [13 (11 + 19) + 22 (11 + 19)]

m2

T

 

13.20.32.50

Tkaniny ze syntetických střižových vláken ve směsi s česanou vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy

5515 [13 (91 + 99) + 22 (91 + 99)]

m2

T

 

13.20.32.90

Tkaniny ze syntetických střižových vláken smíšené s jinými materiály než s vlnou, jemnými zvířecími chlupy nebo bavlnou

5515 [11 (10 + 30 + 90) + 12 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90) + 21 (10 + 30 + 90) + 29 00 + 91 (10 + 30 + 90) + 99 (20 + 40 + 80)]

m2

T

 

CPA 13.20.33: Tkaniny z umělých střižových vláken

13.20.33.30

Tkaniny z umělých střižových vláken, jiné než z různobarevných přízí

5516 [11 00 + 12 00 + 14 00 + 21 00 + 22 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 34 00 + 41 00 + 42 00 + 44 00 + 91 00 + 92 00 + 94 00]

m2

T

 

13.20.33.50

Tkaniny z umělých střižových vláken z různobarevných přízí

5516 [13 00 + 23 (10 + 90) + 33 00 + 43 00 + 93 00]

m2

S

 

CPA 13.20.41: Tkané vlasové textilie a žinylkové textilie (jiné než froté a úzké tkaniny)

13.20.41.00

Tkaniny vlasové osnovní a útkové, tkaniny žinylkové

5801 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 26 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00 + 36 00 + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.42: Froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké tkaniny) z bavlny

13.20.42.00

Smyčkové ručníkoviny (froté) a podobné výrobky z bavlny

5802 [11 00 + 19 00]

m2

T

 

CPA 13.20.43: Ostatní froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké tkaniny)

13.20.43.00

Smyčkové ručníkoviny (froté) a podobné výrobky (kromě z bavlny)

5802 20 00

m2

T

 

CPA 13.20.44: Gáza (jiné než úzké tkaniny)

13.20.44.00

Tkaniny perlinkové (kromě pro zdravotnictví)

5803 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.45: Všívané tkaniny, jiné než koberce

13.20.45.00

Všívané textilie (kromě všívaných koberců a jiných textilních podlahových krytin)

5802 30 00

m2

S

 

CPA 13.20.46: Tkaniny (včetně úzkých tkanin) ze skleněných vláken

13.20.46.00

Tkaniny ze skleněných vláken (včetně úzkých tkanin)

7019 [40 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00]

kg

S

 

NACE 13.30: Konečná úprava textilií

CPA 13.30.11: Bělení a barvení textilních vláken a přízí

13.30.11.10

Barvení vláken

I

 

13.30.11.21

Barvení hedvábné příze

I

 

13.30.11.22

Barvení vlněné příze

I

 

13.30.11.23

Barvení bavlněné příze

I

 

13.30.11.24

Barvení lněné příze, juty, ostatních lýkových a rostlinných textilních vláken a papírových vláken

I

 

13.30.11.25

Barvení příze ze syntetických nekonečných vláken

I

 

13.30.11.26

Barvení příze z umělých nekonečných vláken

I

 

13.30.11.27

Barvení příze ze syntetických střižových vláken

I

 

13.30.11.28

Barvení příze z umělých střižových vláken

I

 

CPA 13.30.12: Bělení vláken a textilních výrobků (včetně oděvů)

13.30.12.10

Bělení tkanin z přírodního hedvábí

I

 

13.30.12.20

Bělení vlněných tkanin

I

 

13.30.12.30

Bělení bavlněných tkanin o obsahu ≥ 85 % hmotnosti bavlny

I

 

13.30.12.40

Bělení lněných tkanin a tkanin z rostlinných nebo lýkových vláken a papírových vláken

I

 

13.30.12.50

Bělení tkanin ze syntetického hedvábí a syntetických vláken (včetně směsových)

I

 

13.30.12.60

Bělení tkanin z umělých vláken

I

 

13.30.12.70

Bělení vlasových tkanin a žinylkových tkanin (kromě smyčkových textilií (froté) a stuh)

I

 

13.30.12.80

Bělení smyčkové ručníkoviny a podobných smyčkových tkanin

I

 

13.30.12.90

Bělení pletených nebo háčkovaných textilií

I

 

CPA 13.30.13: Barvení vláken a textilních výrobků (včetně oděvů)

13.30.13.10

Barvení tkanin z přírodního hedvábí nebo hedvábného odpadu

I

 

13.30.13.20

Barvení vlněných tkanin

I

 

13.30.13.30

Barvení bavlněných tkanin o obsahu ≥ 85 % hmotnosti bavlny

I

 

13.30.13.40

Barvení tkanin ze lnu, juty, ostatních textilních lýkových vláken, rostlinných textilních vláken a papírových nití

I

 

13.30.13.50

Barvení tkanin ze syntetického hedvábí a syntetických vláken (včetně směsových)

I

 

13.30.13.60

Barvení tkanin z umělých vláken

I

 

13.30.13.70

Barvení vlasových tkanin a žinylkových tkanin (kromě smyčkových textilií (froté) a stuh)

I

 

13.30.13.80

Barvení smyčkové ručníkoviny a podobných smyčkových tkanin

I

 

13.30.13.90

Barvení pletených nebo háčkovaných textilií a netkaných textilií

I

 

CPA 13.30.14: Potiskování vláken a textilních výrobků (včetně oděvů)

13.30.14.10

Potisk tkanin z přírodního hedvábí nebo hedvábného odpadu

I

 

13.30.14.20

Potisk vlněných tkanin

I

 

13.30.14.30

Potisk bavlněných tkanin o obsahu ≥ 85 % hmotnosti bavlny

I

 

13.30.14.40

Potisk lněných tkanin a tkanin z rostlinných nebo lýkových vláken a papírových vláken

I

 

13.30.14.50

Potisk tkanin ze syntetického hedvábí a syntetických vláken (včetně směsových)

I

 

13.30.14.60

Potisk tkanin z umělých vláken

I

 

13.30.14.70

Potisk vlasových tkanin a žinylkových tkanin (kromě smyčkových textilií (froté) a stuh)

I

 

13.30.14.80

Potisk smyčkové ručníkoviny a podobných smyčkových tkanin

I

 

13.30.14.90

Potisk pletených nebo háčkovaných textilií a netkaných textilií

I

 

CPA 13.30.19: Jiná konečná úprava vláken a textilních výrobků (včetně oděvů)

13.30.19.10

Konečná úprava tkanin z přírodního hedvábí nebo hedvábného odpadu (kromě bělení, barvení, potisku ), ostatní

I

 

13.30.19.20

Konečná úprava vlněných tkanin (kromě bělení, barvení, potisku)

I

 

13.30.19.30

Konečná úprava bavlněných tkanin (kromě bělení, barvení, potisku)

I

 

13.30.19.40

Konečná úprava lněných tkanin a tkanin z rostlinných nebo lýkových vláken (kromě bělení, barvení, potisku)

I

 

13.30.19.50

Konečná úprava tkanin ze syntetických vláken (kromě bělení, barvení, potisku)

I

 

13.30.19.60

Konečná úprava tkanin z umělých vláken (kromě bělení, barvení, potisku)

I

 

13.30.19.70

Konečná úprava vlasových tkanin a žinylkových tkanin (kromě bělení, barvení, potisku)

I

 

13.30.19.80

Konečná úprava smyčkové ručníkoviny a podobných smyčkových tkanin (kromě bělení, barvení, potisku)

I

 

13.30.19.90

Konečná úprava pletených a netkaných textilií (kromě bělení, barvení, potisku)

I

 

13.30.19.95

Konečná oděvní úprava textilií

I

 

NACE 13.91: Výroba pletených a háčkovaných materiálů

CPA 13.91.11: Vlasové textilie, froté, pletené nebo háčkované

13.91.11.00

Vlasové textilie, froté, pletené nebo háčkované

6001 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 91 00 + 92 00 + 99 00]

kg

T

 

CPA 13.91.19: Ostatní pletené nebo háčkované materiály, včetně pletených napodobenin kožešiny

13.91.19.10

Pletené nebo háčkované textilie (kromě vlasových textilií)

6002 [40 00 + 90 00] + 6003 [10 00 + 20 00 + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 00] + 6004 [10 00 + 90 00] + 6005 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 50 + 90) + 32 (10 + 50 + 90) + 33 (10 + 50 + 90) + 34 (10 + 50 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 (10 + 90)] + 6006 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 90) + 32 (10 + 90) + 33 (10 + 90) + 34 (10 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 00]

kg

T

 

13.91.19.20

Umělé kožešiny a výrobky z umělých kožešin

4304 00 00

S

 

NACE 13.92: Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů

CPA 13.92.11: Přikrývky a plédy, jiné než elektricky vyhřívané

13.92.11.30

Přikrývky (kromě elektricky vyhřívaných) a cestovní koberečky, z vlny

6301 [20 (10 + 90)]

p/st

S

 

13.92.11.50

Přikrývky (kromě elektricky vyhřívaných) a cestovní koberečky, ze syntetických vláken

6301 [40 (10 + 90)]

p/st

S

 

13.92.11.90

Přikrývky (kromě elektricky vyhřívaných) a cestovní koberečky, z ostatních textilních materiálů (kromě z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, ze syntetických vláken)

6301 [30 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 13.92.12: Prádlo ložní

13.92.12.30

Ložní prádlo z pletených nebo háčkovaných textilií

6302 10 00

kg

S

 

13.92.12.53

Ložní prádlo z bavlny (kromě pleteného nebo háčkovaného)

6302 [21 00 + 31 00]

kg

S

 

13.92.12.55

Ložní prádlo ze lnu nebo ramie (kromě pleteného nebo háčkovaného)

6302 [29 10 + 39 20]

kg

S

 

13.92.12.59

Ložní prádlo z tkaných textilií (kromě z bavlny, ze lnu nebo ramie)

6302 [22 90 + 29 90 + 32 90 + 39 90]

kg

S

 

13.92.12.70

Ložní prádlo z umělých nebo syntetických vláken netkaných (kromě pletených nebo háčkovaných)

6302 [22 10 + 32 10]

kg

S

 

CPA 13.92.13: Prádlo stolní

13.92.13.30

Stolní prádlo pletené nebo háčkované

6302 40 00

kg

S

 

13.92.13.53

Stolní prádlo z bavlny (kromě pleteného nebo háčkovaného)

6302 51 00

kg

S

 

13.92.13.55

Stolní prádlo ze lnu (kromě pleteného nebo háčkovaného)

6302 59 10

kg

S

 

13.92.13.59

Stolní prádlo z tkaných umělých nebo syntetických vláken a z jiných tkaných nebo netkaných textilií (kromě zboží z bavlny, ze lnu)

6302 [53 90 + 59 90]

kg

S

 

13.92.13.70

Stolní prádlo z umělých nebo syntetických vláken netkaných

6302 53 10

kg

S

 

CPA 13.92.14: Prádlo toaletní a kuchyňské

13.92.14.30

Toaletní a kuchyňské prádlo ze smyčkových textilií (froté) z bavlny

6302 60 00

kg

S

 

13.92.14.50

Tkané toaletní a kuchyňské prádlo z tkaných textilií (kromě smyčkových textilií (froté) z bavlny)

6302 [91 00 + 93 90 + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

13.92.14.70

Toaletní a kuchyňské prádlo z umělých nebo syntetických vláken netkaných

6302 93 10

kg

S

 

CPA 13.92.15: Záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové draperie

13.92.15.30

Záclony a interiérové závěsy, záclonové nebo postelové draperie z pletených nebo háčkovaných materiálů

6303 [12 00 + 19 00]

m2

S

 

13.92.15.50

Záclony a interiérové závěsy, záclonové nebo postelové draperie z tkaných materiálů

6303 [91 00 + 92 90 + 99 90]

m2

S

 

13.92.15.70

Záclony a interiérové závěsy, záclonové nebo postelové draperie z netkaných materiálů

6303 [92 10 + 99 10]

m2

S

 

CPA 13.92.16: Bytové textilie j. n.; soupravy sestávající z tkanin a nití pro výrobu koberečků, tapiserií apod.

13.92.16.20

Ručně tkané tapiserie typu goblénů, flanderských goblénů apod.

5805 00 00

S

 

13.92.16.40

Lůžkové přehozy

6304 [11 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

 

13.92.16.60

Bytové textilie včetně nábytkových přehozů a potahů na polštáře atd. (kromě přikrývek, ložního prádla, stolního prádla, toaletního prádla, kuchyňského prádla, záclon, vnitřních rolet, draperií a postelových draperií)

6304 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

S

 

13.92.16.80

Soupravy sestávající z tkanin a nití, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro maloobchodní prodej

6308 00 00

S

 

CPA 13.92.21: Pytle a pytlíky používané k balení zboží

13.92.21.30

Pytle a sáčky, z bavlny, k balení zboží

6305 20 00

kg

S

 

13.92.21.50

Pytle a sáčky, z pletených nebo háčkovaných polyetylenových nebo polypropylenových pásků, k balení zboží

6305 [32 11 + 33 10]

kg

S

 

13.92.21.70

Pytle a sáčky, z polyetylenových nebo polypropylenových pásků, k balení zboží (kromě pletených nebo háčkovaných)

6305 [32 19 + 33 90]

kg

S

 

13.92.21.90

Pytle a sáčky, k balení zboží (kromě zboží z bavlny, z polyetylenových nebo polypropylenových pásků)

6305 [10 (10 + 90) + 32 90 + 39 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 13.92.22:   Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; stany a kempinkové výrobky (včetně nafukovacích matrací)

13.92.22.10

Nepromokavé ochranné a stínicí plachty (kromě ochranných plachet pro karavany a lodě)

6306 [12 00 + 19 00]

kg

S

 

13.92.22.30

Stany (včetně ochranných plachet pro karavany)

6306 [22 00 + 29 00]

kg

S

 

13.92.22.50

Lodní plachty

6306 30 00

kg

S

 

13.92.22.70

Nafukovací matrace a ostatní výrobky pro táboření (kromě ochranných plachet pro karavany a kromě stanů a spacích pytlů)

6306 [40 00 + 91 00 + 99 00]

kg

S

 

CPA 13.92.23: Padáky (včetněřiditelných padáků) a rotorové padáky; jejich díly

13.92.23.00

Padáky (včetně řiditelných padáků a paraglidů) a rotující padáky; jejich části, součásti a příslušenství

8804 00 00

kg

S

 

CPA 13.92.24:   Prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, pufy, podušky, spací pytle apod., pérované, vycpávané nebo uvnitř vyložené jakýmkoli materiálem nebo z lehčené pryže nebo lehčených plastů

13.92.24.30

Spací pytle

9404 30 00

p/st

S

 

13.92.24.93

Ložní potřeby plněné draným nebo prachovým peřím (např. prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, pufy a podušky; kromě matrací a spacích pytlů)

9404 90 10

p/st @

S

 

13.92.24.99

Ložní potřeby (kromě matrací a spacích pytlů) jiné než plněné draným nebo prachovým peřím

9404 90 90

p/st @

S

 

CPA 13.92.29:   Ostatní konfekční textilní výrobky (včetně hadrů na podlahu, na nádobí, prachovek a podobných čisticích hadrů, záchranných vest a záchranných pásů)

13.92.29.53

Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné výrobky, z netkaných textilií

6307 10 30

kg

S

 

13.92.29.57

Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné výrobky, z tkanin

6307 10 90

kg

S

 

13.92.29.90

Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné výrobky, pletené nebo háčkované, záchranné vesty, záchranné pásy a ostatní zhotovené výrobky

6307 [10 10 + 20 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 13.93: Výroba koberců a kobercových předložek

CPA 13.93.11: Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané

13.93.11.00

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, ručně vázané nebo navíjené

5701 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.93.12: Koberce a jiné textilní podlahové textilní krytiny, tkané, jiné než všívané nebo povločkované

13.93.12.00

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované

5702 [10 00 + 20 00 + 31 (10 + 80) + 32 (10 + 90) + 39 00 + 41 (10 + 90) + 42 (10 + 90) + 49 00 + 50 (10 + 31 + 39 + 90) + 91 00 + 92 (10 + 90) + 00)]

m2

S

 

CPA 13.93.13: Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané

13.93.13.00

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané

5703 [10 00 + 20 (12 + 18 + 92 + 98) + 30 (12 + 18 + 82 + 88) + 90 (20 + 80)]

m2

S

 

CPA 13.93.19: Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny (včetně plstěných)

13.93.19.30

Jehličkové plstěné koberce a jiné textilní podlahové krytiny, nevšívané ani nepovločkované

5704 [10 00 + 90 00]

m2

S

 

13.93.19.90

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny (kromě vázaných, tkaných, všívaných, jehličkových)

5705 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

 

NACE 13.94: Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků

CPA 13.94.11: Motouzy, šňůry, provazy a lana z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken

13.94.11.30

Motouzy, šňůry, provazy a lana, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken a jiných tvrdých vláken (listů) (kromě vázacích nebo balicích motouzů)

5607 [29 00 + 90 20]

kg

S

 

13.94.11.53

Sisalové vázací nebo balicí (zemědělské) motouzy

5607 21 00

kg

S

 

13.94.11.55

Vázací nebo balicí (zemědělské) motouzy z polyetylenu nebo polypropylenu

5607 41 00

kg

S

 

13.94.11.60

Šňůry, provazy a lana z polyetylenu, polypropylenu, nylonu nebo jiných polyamidů nebo z polyesteru o délkové hmotnosti > 50 000 decitex, z jiných syntetických vláken (kromě vázacích nebo balicích motouzů)

5607 [49 (11 + 19) + 50 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

13.94.11.70

Motouzy z polyetylenu nebo polypropylenu, z nylonu nebo jiných polyamidů nebo polyesterů o délkové hmotnosti ≤ 50 000 decitex (5 g/m) (kromě vázacích nebo balicích motouzů)

5607 [49 90 + 50 30]

kg

S

 

13.94.11.90

Motouzy, šňůry, provazy a lana z textilních materiálů (kromě juty a jiných textilních lýkových vláken, sisalových a abakových vláken nebo jiných tvrdých vláken (listů), syntetických vláken)

5607 90 90

kg

S

 

CPA 13.94.12: Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů, sítě z textilních materiálů; výrobky z nití, pásků j. n.

13.94.12.33

Zhotovené rybářské sítě z motouzů, šňůr a provazů ze syntetických nebo umělých vláken (kromě podběráků)

5608 11 20

kg

S

 

13.94.12.35

Zhotovené rybářské sítě z příze ze syntetických nebo umělých vláken (kromě podběráků)

5608 11 80

kg

S

 

13.94.12.53

Zhotovené sítě z motouzů, provazů a lan z nylonu nebo jiných polyamidů (kromě velkých podběráků vyrobených háčkováním, sítěk na vlasy, sportovních a rybářských sítí)

5608 19 11

kg

S

 

13.94.12.55

Zhotovené sítě z nylonu nebo jiných polyamidů (kromě velkých podběráků vyrobených háčkováním, sítěk na vlasy, sportovních a rybářských sítí, sítí vyrobených z motouzů, provazů nebo lan)

5608 19 19

kg

S

 

13.94.12.59

Pletená síťovina z textilních materiálů (kromě zhotovených rybářských sítí ze syntetických nebo umělých textilií, jiných zhotovených sítí z nylonu nebo jiných polyamidů)

5608 [19 (30 + 90) + 00)]

kg

S

 

13.94.12.80

Výrobky z nití, pásků nebo podobných tvarů, motouzy, šňůry, provazy nebo lana, j. n.

5609 00 00

kg

S

 

NACE 13.95: Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů

CPA 13.95.10: Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů

13.95.10.10

Netkané textilie o hmotnosti ≤ 25 g/m2 (včetně výrobků z netkaných textilií; kromě oděvního zboží, povrstveného nebo potaženého)

5603 [11 90 + 91 90]

kg

S

 

13.95.10.20

Netkané textilie o hmotnosti > 25 g/m2, avšak ≤ 70 g/m2 (včetně výrobků z netkaných textilií; kromě oděvního zboží, povrstveného nebo potaženého)

5603 [12 90 + 92 90]

kg

S

 

13.95.10.30

Netkané textilie o hmotnosti > 70 g/m2, avšak ≤ 150 g/m2 (včetně výrobků z netkaných textilií; kromě oděvního zboží, povrstveného nebo potaženého)

5603 [13 90 + 93 90]

kg

S

 

13.95.10.50

Netkané textilie o hmotnosti > 150 g/m2 (včetně výrobků z netkaných textilií; kromě oděvního zboží, povrstveného nebo potaženého)

5603 [14 90 + 94 90]

kg

S

 

13.95.10.70

Netkané textilie (včetně výrobků z nich kromě oděvů) potahované, povlečené nebo pokrývané

5603 [11 10 + 12 10 + 13 10 + 14 10 + 91 10 + 92 10 + 93 10 + 94 10]

kg

S

 

CPA 13.96.11: Metalizované vlákno nebo příze, nitě, opředené

NACE 13.96: Výroba ostatních technických a průmyslových textilií

13.96.11.00

Kovové a metalizované nitě, též opředené, představující textilní nitě, pásky nebo podobné tvary, kombinované s kovem ve formě vláken, pásků nebo prášků nebo potažené kovem

5605 00 00

kg

S

 

CPA 13.96.12: Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných vláken, přízí j. n.

13.96.12.00

Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných nití používané v oděvnictví, jako dekorační textilie nebo pro podobné účely, j. n. ani nezahrnuté

5809 00 00

kg

S

 

CPA 13.96.13: Pryžové nitě a provazy (lana) potažené textilem; textilní příze a pásy impregnované nebo potažené pryží nebo plasty

13.96.13.00

Pryžové nitě a šňůry potažené textilem; textilní nitě, pásky a podobné tvary, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné pryží nebo plasty

5604 [10 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 13.96.14: Textilie impregnované, povrstvené nebo potažené j. n.

13.96.14.00

Textilie impregnované, povrstvené nebo potažené

5901 [10 00 + 90 00] + 5903 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 91 + 99)] + 00)]

m2

S

 

CPA 13.96.15:   Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózových vláken

13.96.15.00

Kordové textilie pro pneumatiky z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí

5902 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.96.16:   Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (včetně knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prosévání a filtračních plachetek)

13.96.16.20

Textilní hadice k čerpadlům a podobné hadice, též s výztuží nebo tvarovkami z jiných materiálů

5909 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

13.96.16.50

Textilní knoty, dopravní nebo hnací pásy a řemeny z textilií a textilní hadice (včetně výrobků vyztužených kovem nebo jinými materiály)

5908 00 00 + 5910 00 00 + 5911 [10 00 + 20 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

13.96.16.80

Textilie a plsti, používané na papírenských nebo podobných strojích (včetně na buničinu nebo azbestocement)

5911 [31 (11 + 19 + 90) + 32 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 13.96.17: Úzké tkaniny; stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken, spojených pojivy (bolduky); prýmky a podobné výrobky

13.96.17.30

Stuhy, kromě štítků, odznaků a podobných výrobků z textilních materiálů

5806 [10 00 + 20 00 + 31 00 + 32 (10 + 90) + 39 00 + 40 00]

S

 

13.96.17.50

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů nevyšívané

5807 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

S

 

13.96.17.70

Prýmky a stuhy v metráži, ozdobné lemovky (kromě pletených a háčkovaných)

5808 [10 00 + 90 00]

S

 

NACE 13.99: Výroba ostatních textilií j. n.

CPA 13.99.11: Tyly a jiné síťové textilie, kromě tkanin, pletených nebo háčkovaných textilií; krajky v metráži, pásech nebo jako motivy

13.99.11.30

Tyly, bobinové tyly a síťové textilie (kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných)

5804 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.50

Strojově vyrobené krajky v metráži, v pásech nebo v motivech

5804 [21 (10 + 90) + 29 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.70

Ručně vyrobené krajky v metráži, v pásech nebo v motivech

5804 30 00

S

 

CPA 13.99.12: Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivy

13.99.12.30

Výšivky bez viditelného podkladu

5810 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.50

Bavlněné výšivky v metráži, v pásech nebo jako motivy

5810 [91 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.70

Výšivky z ostatních textilních materiálů a ze syntetických nebo umělých vláken (kromě bavlněných výšivek bez viditelného podkladu) v metráži, v pásech nebo v motivech

5810 [92 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

S

 

CPA 13.99.13: Plsť povrstvená, potažená nebo laminovaná

13.99.13.00

Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná

5602 [10 (11 + 19 + 31 + 38 + 90) + 21 00 + 29 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 13.99.14: Textilní vlákna o délce ≤ 5 mm (vločky), textilní prach a nopky

13.99.14.00

Textilní postřižky, prach a nopky

5601 30 00

kg

S

 

CPA 13.99.15: Opředené nitě a pásky; žinylkové nitě; nitě nazývané řetízkové

13.99.15.00

Opředené nitě, pásky a podobné opředené tvary (jiné než opředené žíněné příze) z chemických textilních materiálů o běžné šířce ≤ 5 mm, žinylkové nitě; tzv. „řetízkové“ nitě

5606 [00 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 13.99.16: Prošívané textilní výrobky v metráži

13.99.16.00

Prošívané textilní výrobky v metráži, jiné než výšivky

5811 00 00

m2

S

 

CPA 13.99.19: Ostatní textilie a textilní výrobky j. n.

13.99.19.00

Labutěnky a pudrovátka k nanášení kosmetických nebo toaletních přípravků

9616 20 00

p/st @

S

 

NACE 14.11: Výroba kožených oděvů

CPA 14.11.10: Oděvy z kůže nebo z kompozitu kůže

14.11.10.00

Oděvy z přírodní nebo kompozitní usně (včetně kabátů a svrchníků; kromě oděvních doplňků, pokrývek hlavy a obuvi)

4203 10 00

p/st @

S

 

NACE 14.12: Výroba pracovních oděvů

CPA 14.12.11: Pánské komplety, saka a blejzry, pracovní

14.12.11.20

Pracovní pánské nebo chlapecké komplety z bavlny nebo z chemických vláken

6203 [22 10 + 23 10 + 29 11]

p/st

S

 

14.12.11.30

Pracovní pánská nebo chlapecká saka a blejzry (sportovní saka) z bavlny nebo z chemických vláken

6203 [32 10 + 33 10 + 39 11]

p/st

S

 

CPA 14.12.12: Pánské kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pracovní

14.12.12.40

Pracovní pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty z bavlny nebo z chemických vláken

6203 [42 11 + 43 11 + 49 11]

p/st

S

 

14.12.12.50

Pracovní pánské nebo chlapecké náprsníkové kalhoty se šlemi z bavlny nebo z chemických vláken

6203 [42 51 + 43 31 + 49 31]

p/st

S

 

CPA 14.12.21: Dámské komplety, saka a blejzry, pracovní

14.12.21.20

Pracovní dámské nebo dívčí komplety z bavlny nebo z chemických vláken

6204 [22 10 + 23 10 + 29 11]

p/st

S

 

14.12.21.30

Pracovní dámská nebo dívčí saka a blejzry (sportovní saka) z bavlny nebo z chemických vláken

6204 [32 10 + 33 10 + 39 11]

p/st

S

 

CPA 14.12.22: Dámské kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pracovní

14.12.22.40

Pracovní dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty z bavlny nebo z chemických vláken

6204 [62 11 + 63 11 + 69 11]

p/st

S

 

14.12.22.50

Pracovní dámské nebo dívčí náprsníkové kalhoty se šlemi z bavlny nebo z chemických vláken

6204 [62 51 + 63 31 + 69 31]

p/st

S

 

CPA 14.12.30: Ostatní pracovní oděvy

14.12.30.13

Pracovní pánské nebo chlapecké ostatní oděvy, z bavlny nebo z chemických vláken

6211 [32 10 + 33 10]

p/st @

S

 

14.12.30.23

Pracovní dámské nebo dívčí ostatní oděvy, z bavlny nebo z chemických vláken

6211 [42 10 + 43 10]

p/st @

S

 

NACE 14.13: Výroba ostatních svrchních oděvů

CPA 14.13.11: Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.13.11.10

Pánské nebo chlapecké svrchníky, pláště, pláštěnky apod., pletené nebo háčkované (kromě sak a blejzrů, nepromokavých větrovek s kapucí, větrovek apod.)

6101 [20 10 + 30 10 + 90 20]

p/st

S

 

14.13.11.20

Pánské nebo chlapecké větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (kromě sak a blejzrů)

6101 [20 90 + 30 90 + 90 80]

p/st

S

 

CPA 14.13.12: Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry, kalhoty, pletené nebo háčkované

14.13.12.30

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, pletená nebo háčkovaná

6103 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.13.12.60

Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, pletené nebo háčkované

6103 [10 (10 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.13.12.70

Pánské nebo chlapecké kalhoty, krátké kalhoty a šortky, náprsníkové kalhoty se šlemi, pletené nebo háčkované

6103 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.13: Dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.13.13.10

Dámské nebo dívčí kabáty, kabáty, pláště do deště a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (kromě sak a blejzrů)

6102 [10 10 + 20 10 + 30 10 + 90 10]

p/st

S

 

14.13.13.20

Dámské nebo dívčí větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (kromě sak a blejzrů)

6102 [10 90 + 20 90 + 30 90 + 90 90]

p/st

S

 

CPA 14.13.14:   Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka a blejzry, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pletené nebo háčkované

14.13.14.30

Dámské nebo dívčí saka a blejzry, pletené nebo háčkované

6104 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.13.14.60

Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety, pletené nebo háčkované

6104 [13 00 + 19 (20 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.14.70

Dámské nebo dívčí šaty, pletené nebo háčkované

6104 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 00]

p/st

S

 

14.13.14.80

Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně, pletené nebo háčkované

6104 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 00]

p/st

S

 

14.13.14.90

Dámské nebo dívčí kalhoty, krátké kalhoty a šortky, náprsníkové kalhoty se šlemi, pletené nebo háčkované

6104 [61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.21:   Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné textilní výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.21.10

Pánské nebo chlapecké pláště do deště

6201 [12 10 + 13 10]

p/st

S

 

14.13.21.20

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky apod.

6201 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

p/st

S

 

14.13.21.30

Pánské nebo chlapecké větrovky, lyžařské bundy a podobné výrobky (jiné než saka a blejzry pletené nebo háčkované, impregnované, povrstvené, potažené, laminované nebo pogumované)

6201 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.22: Pánské nebo chlapecké textilní obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.22.10

Pánské nebo chlapecké obleky (kromě pletených nebo háčkovaných)

6203 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

 

14.13.22.20

Pánské nebo chlapecké komplety (kromě pletených nebo háčkovaných)

6203 [22 80 + 23 80 + 29 (18 + 30 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.23: Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.23.00

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry (sportovní saka) (kromě pletených nebo háčkovaných)

6203 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.24:   Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.24.42

Pánské nebo chlapecké kalhoty, lýtkové kalhoty apod., z denimu (kromě šortek a pracovních kalhot)

6203 42 31

p/st

S

 

14.13.24.44

Pánské nebo chlapecké kalhoty, lýtkové kalhoty apod., z vlněných tkanin (kromě pracovních kalhot)

6203 [41 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.24.45

Pánské nebo chlapecké kalhoty, lýtkové kalhoty apod., z tkanin z chemických vláken (kromě šortek a pracovních kalhot)

6203 [43 19 + 49 19]

p/st

S

 

14.13.24.48

Pánské nebo chlapecké kalhoty, lýtkové kalhoty apod., z bavlněných tkanin (kromě šortek, pracovních kalhot a z denimu)

6203 [42 (33 + 35)]

p/st

S

 

14.13.24.49

Pánské nebo chlapecké dlouhé, lýtkové, šortky, náprsníkové kalhoty a kalhoty se šlemi, z ostatních tkanin (kromě z vlny, bavlny a chemických vláken)

6203 49 90

p/st

S

 

14.13.24.55

Pánské nebo chlapecké náprsníkové kalhoty se šlemi z vlněných, bavlněných tkanin a z tkanin z chemických vláken (kromě pracovních)

6203 [41 30 + 42 59 + 43 39 + 49 39]

p/st

S

 

14.13.24.60

Pánské nebo chlapecké šortky z bavlny nebo z chemických vláken (kromě pletených nebo háčkovaných)

6203 [42 90 + 43 90 + 49 50]

p/st

S

 

CPA 14.13.31:   Dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné textilní výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.31.10

Dámské nebo dívčí pláště do deště

6202 [12 10 + 13 10]

p/st

S

 

14.13.31.20

Dámské nebo dívčí svrchníky, kabáty, peleríny apod. z tkanin

6202 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

p/st

S

 

14.13.31.30

Dámské nebo dívčí bundy, lyžařské bundy, větrovky a podobné výrobky (jiné než saka a blejzry pletené nebo háčkované, impregnované, povrstvené, potažené, laminované nebo pogumované)

6202 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.32: Dámské nebo dívčí textilní obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.32.10

Dámské nebo dívčí kostýmy (kromě pletených nebo háčkovaných)

6204 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 19 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.32.20

Dámské nebo dívčí komplety (kromě pletených nebo háčkovaných)

6204 [21 00 + 22 80 + 23 80 + 29 (18 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.33: Dámská nebo dívčí textilní saka a blejzry, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.33.30

Dámská nebo dívčí saka a blejzry (sportovní saka) (kromě pletených nebo háčkovaných)

6204 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.34: Dámské nebo dívčí textilní šaty, sukně a kalhotové sukně, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.34.70

Dámské nebo dívčí šaty (kromě pletených nebo háčkovaných)

6204 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.34.80

Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně (kromě pletených nebo háčkovaných)

6204 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.35:   Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.35.42

Dámské nebo dívčí kalhoty, lýtkové kalhoty, z denimu (kromě pracovních)

6204 62 31

p/st

S

 

14.13.35.48

Dámské nebo dívčí kalhoty, lýtkové kalhoty z bavlněných tkanin (kromě z denimu a pracovních)

6204 [62 (33 + 39)]

p/st

S

 

14.13.35.49

Dámské nebo dívčí kalhoty a lýtkové kalhoty z vlněných tkanin nebo z chemických vláken (kromě pracovních)

6204 [61 10 + 63 18 + 69 18]

p/st

S

 

14.13.35.51

Dámské nebo dívčí náprsníkové kalhoty se šlemi, z bavlněných tkanin (kromě pracovních)

6204 62 59

p/st

S

 

14.13.35.61

Dámské nebo dívčí šortky, z bavlněných tkanin

6204 62 90

p/st

S

 

14.13.35.63

Dámské nebo dívčí náprsníkové kalhoty se šlemi, z vlněných tkanin nebo z tkanin z chemických vláken (kromě pracovních) a dámské nebo dívčí šortky z vlněných tkanin

6204 [61 85 + 63 39 + 69 39]

p/st

S

 

14.13.35.65

Dámské nebo dívčí šortky, z chemických vláken (kromě pletených nebo háčkovaných)

6204 [63 90 + 69 50]

p/st

S

 

14.13.35.69

Dámské nebo dívčí kalhoty dlouhé, lýtkové, náprsníkové se šlemi, šortky, apod., z ostatních tkanin (kromě bavlněných, vlněných a tkanin z chemických vláken)

6204 69 90

p/st

S

 

CPA 14.14.11: Výroba osobního prádla

NACE 14.14: Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované

14.14.11.00

Pánské nebo chlapecké košile a nátělníky, pletené nebo háčkované

6105 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.12:   Pánské nebo chlapecké slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.14.12.20

Pánské nebo chlapecké slipy a jiné spodky, pletené nebo háčkované (včetně boxerských trenýrek)

6107 [11 00 + 12 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.12.30

Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama, pletené nebo háčkované

6107 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.12.40

Pánské nebo chlapecké koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

6107 [91 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.14.13: Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované

14.14.13.10

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované

6106 [10 00 + 20 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.14:   Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.14.14.20

Dámské nebo dívčí kalhotky a spodní dlouhé kalhoty, pletené nebo háčkované včetně boxerských trenýrek

6108 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.14.30

Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama, pletená nebo háčkovaná

6108 [31 00 + 32 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.14.14.40

Dámské nebo dívčí nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

6108 [91 00 + 92 00 + 99 00]

p/st

S

 

14.14.14.50

Dámské nebo dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované

6108 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

CPA 14.14.21: Pánské nebo chlapecké košile z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.14.21.00

Pánské nebo chlapecké košile (kromě pletených nebo háčkovaných)

6205 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 80)]

p/st

S

 

CPA 14.14.22:   Pánské nebo chlapecké nátělníky, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany, koupací pláště a podobné výrobky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.14.22.20

Pánské nebo chlapecké slipy a spodky (včetně boxerek; kromě pletených nebo háčkovaných)

6207 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.22.30

Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama (kromě pletených nebo háčkovaných)

6207 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.22.40

Pánská nebo chlapecká tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, koupací pláště, župany a podobné výrobky (kromě pletených nebo háčkovaných)

6207 [91 00 + 99 (10 + 90)]

p/st @

S

 

CPA 14.14.23: Dámské nebo dívčí halenky a košile z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.14.23.00

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky (kromě pletených nebo háčkovaných)

6206 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.24:   Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.14.24.30

Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama (kromě pletených nebo háčkovaných)

6208 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.24.50

Dámská nebo dívčí kombiné a spodničky (kromě pletených nebo háčkovaných)

6208 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.24.60

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kalhotky, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné bavlněné výrobky (kromě pletených nebo háčkovaných)

6208 91 00

p/st @

S

 

14.14.24.80

Dámské nebo dívčí nedbalky (negližé), koupací pláště, župany, nátělníky, koupací pláště, kalhotky a spodní dlouhé kalhoty (včetně boxerských trenýrek), z vláken jiných než bavlněných (kromě pletených nebo háčkovaných)

6208 92 00

p/st @

S

 

14.14.24.89

Dámské nebo dívčí župany, koupací pláště, nedbalky, tílka, košilky, kalhotky a pod. spodní prádlo, z tkanin jinde neuvedených (kromě bavlny, chem. vláken, pletených nebo háčkovaných)

6208 99 00

p/st @

S

 

CPA 14.14.25:   Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované

14.14.25.30

Podprsenky

6212 [10 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.14.25.50

Podvazky, podvazkové pásy a korzety (včetně body s nastavitelnými ramínky)

6212 [20 00 + 30 00]

p/st

S

 

14.14.25.70

Šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části

6212 90 00

S

 

CPA 14.14.30: Trička a tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované

14.14.30.00

Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované

6109 [10 00 + 90 (20 + 90)]

p/st

S

 

NACE 14.19: Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků

CPA 14.19.11: Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované

14.19.11.00

Kojenecká výbava a oděvní doplňky (velikost ≤ 86 cm) včetně plenek, pletené nebo háčkované

6111 [20 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 90)]

S

 

CPA 14.19.12: Tepláky, lyžařské oděvy, plavky a jiné druhy oděvů, pletené nebo háčkované

14.19.12.10

Teplákové soupravy, pletené nebo háčkované

6112 [11 00 + 12 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.19.12.30

Lyžařské komplety, pletené nebo háčkované

6112 20 00

p/st @

S

 

14.19.12.40

Pánské nebo chlapecké plavky, pletené nebo háčkované

6112 [31 (10 + 90) + 39 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.19.12.50

Dámské nebo dívčí plavky, pletené nebo háčkované

6112 [41 (10 + 90) + 49 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.19.12.90

Ostatní oděvy, pletené nebo háčkované (včetně body s rukávem)

6114 [20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 14.19.13: Prstové rukavice, rukavice bez prstů a palčáky, pletené nebo háčkované

14.19.13.00

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované

6116 [10 (20 + 80) + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

pa

S

 

CPA 14.19.19: Ostatní oděvní doplňky a části oděvů nebo oděvních doplňků, pletené nebo háčkované

14.19.19.30

Šály, šátky, štóly, plédy, mantily, závoje a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

6117 10 00

p/st @

S

 

14.19.19.60

Oděvní doplňky a jejich části a součásti, pletené nebo háčkované (kromě prstových rukavic, palcových rukavic, šál, šátků a štól, plédů, mantil a závojů)

6117 [80 (10 + 80) + 00)]

S

 

CPA 14.19.21: Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.19.21.00

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky (velikost ≤ 86 cm), z textilních materiálů (kromě pletených a háčkovaných)

6209 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 90)]

S

 

CPA 14.19.22: Teplákové soupravy, lyžařské oděvy a plavky; jiné oděvy z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.19.22.10

Ostatní pánské nebo chlapecké oděvy, jinde nezařazené, včetně teplákových souprav a jiného sportovního oblečení (kromě lyžařských kombinéz a pletených nebo háčkovaných výrobků)

6211 [32 (31 + 41 + 42 + 90) + 33 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

p/st @

S

 

14.19.22.20

Ostatní dámské nebo dívčí oděvy, jinde nezařazené, včetně teplákových souprav a jiného sportovního oblečení (kromě lyžařských kombinéz a pletených nebo háčkovaných výrobků)

6211 [41 00 + 42 (31 + 41 + 42 + 90) + 43 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

p/st @

S

 

14.19.22.30

Lyžařské komplety (kromě pletených nebo háčkovaných)

6211 20 00

p/st

S

 

14.19.22.40

Pánské nebo chlapecké plavky (kromě pletených nebo háčkovaných)

6211 11 00

p/st

S

 

14.19.22.50

Dámské nebo dívčí plavky (kromě pletených nebo háčkovaných)

6211 12 00

p/st

S

 

CPA 14.19.23:   Kapesníky, šátky, šály, přehozy, vázanky, kravaty, rukavice a ostatní oděvní doplňky; části oděvů a oděvních doplňků z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované, j. n.

14.19.23.10

Kapesníky

6213 [20 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.33

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky (kromě výrobků z hedvábí nebo hedvábného odpadu a pletených nebo háčkovaných výrobků)

6214 [20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.38

Šály, šátky, štóly, plédy, mantily, závoje a podobné výrobky, z hedvábí nebo hedvábného odpadu (kromě pletených nebo háčkovaných)

6214 10 00

p/st

S

 

14.19.23.53

Vázanky, motýlky a kravaty (kromě výrobků z hedvábí nebo hedvábného odpadu a pletených nebo háčkovaných výrobků)

6215 [20 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.58

Vázanky, motýlky a kravaty, z hedvábí nebo hedvábného odpadu (kromě pletených nebo háčkovaných)

6215 10 00

p/st

S

 

14.19.23.70

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů (kromě pletených nebo háčkovaných)

6216 00 00

pa

S

 

14.19.23.93

Oděvní doplňky z textilií (kromě šál, šátků a štól, plédů, mantil a závojů, vázanek, motýlků a kravat, rukavic prstových, palcových a rukavic bez prstů, pletených nebo háčkovaných)

6217 10 00

S

 

14.19.23.95

Části oděvů nebo oděvních doplňků, z textilií (kromě podprsenek, podvazků a korzetů, šlí, podvazků s přezkou a kulatých podvazků, pletených nebo háčkovaných)

6217 90 00

S

 

CPA 14.19.31: Oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně, kromě sportovních rukavic

14.19.31.75

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů z usně nebo z kompozitní usně (kromě sportovních, ochranných pro všechny profese)

4203 [29 (91 + 99)]

pa

S

 

14.19.31.80

Pásky, opasky a závěsné řemeny (náramenní pásy s náboji), z usně nebo kompozitní usně

4203 30 00

p/st @

S

 

14.19.31.90

Oděvní doplňky z usně nebo kompozitní usně (kromě rukavic prstových, palcových a rukavic bez prstů, pásků a opasků)

4203 40 00

S

 

CPA 14.19.32: Oděvy z plsti nebo netkaných materiálů, impregnované nebo potahované textilní výrobky

14.19.32.00

Oděvy z plsti nebo netkaných materiálů, impregnované nebo potahované textilní výrobky

6113 [00 (10 + 90)] + 6210 [10 (10 + 90) + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 50 00]

p/st @

S

 

CPA 14.19.41:   Kloboukové formy a kloboukové šišáky z plsti; šišákové ploché kotouče a tzv. manchons z plsti; kloboukové šišáky, splétané nebo vyrobené spojením pásků z jakéhokoli materiálu

14.19.41.30

Kloboukové formy, kloboukové a čepicové šišáky, šišáky ploché (plateuax) a válcovité (manchons), z plsti

6501 00 00

p/st

S

 

14.19.41.50

Kloboukové šišáky, splétané nebo zhotovené spojením pásků, z jakýchkoliv materiálů

6502 00 00

p/st

S

 

CPA 14.19.42:   Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti, splétané nebo vyrobené spojením pásků z jakéhokoli materiálu, též pletené nebo háčkované nebo zhotovené z krajek nebo jiných textilních látek v metráži; síťky na vlasy

14.19.42.30

Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových plochých kotoučů

6505 90 05 + 6506 99 10

p/st

S

 

14.19.42.50

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, splétané nebo zhotovené spojením pásků z jakýchkoliv materiálů

6504 00 00

p/st

S

 

14.19.42.70

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zcela zhotovené z krajek, plsti nebo jiných textilií (ne však v pásech), síťky na vlasy z jakýchkoliv materiálů

6505 [10 00 + 90 (10 + 30 + 80)]

p/st @

S

 

CPA 14.19.43:   Ostatní pokrývky hlavy, kromě pokrývek z pryže nebo plastů, ochranných a azbestových pokrývek hlavy; pásky pro vnitřní vybavení, podšívky, povlaky, podložky, kostry, štítky (stínítka) a podbradní pásky, pro pokrývky hlavy

14.19.43.00

Ostatní pokrývky hlavy (kromě pokrývek z pryže nebo plastů, ochranných a azbestových pokrývek hlavy); pásky pro vnitřní vybavení, podšívky, povlaky, podložky, kostry, štítky (stínítka) a podbradní pásky pro pokrývky hlavy

6506 99 90 + 6507 00 00

S

 

NACE 14.20: Výroba kožešinových výrobků

CPA 14.20.10: Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin, kromě pokrývek hlavy

14.20.10.30

Oděvy a oděvní doplňky, z kožešin (kromě klobouků a pokrývek hlav)

4303 [10 (10 + 90)]

S

 

14.20.10.90

Výrobky z kožešin (kromě oděvů, oděvních doplňků, klobouků a pokrývek hlav)

4303 90 00

S

 

NACE 14.31: Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků

CPA 14.31.10: Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované

14.31.10.33

Punčochové kalhoty a punčochy, z pletených nebo háčkovaných syntetických vláken, o délkové hmotnosti jednoduché niti < 67 decitex

6115 21 00

p/st

S

 

14.31.10.35

Punčochové kalhoty a punčochy, z pletených nebo háčkovaných syntetických vláken, o délkové hmotnosti jednoduché niti ≥ 67 decitex

6115 22 00

p/st

S

 

14.31.10.37

Punčochové kalhoty a punčochy, z textilií (kromě výrobků z pletených nebo háčkovaných syntetických vláken)

6115 29 00

p/st

S

 

14.31.10.50

Dámské punčochy nebo podkolenky pletené nebo háčkované, o délkové hmotnosti jednoduché niti < 67 decitex

6115 [30 (11 + 19 + 90)]

pa

S

 

14.31.10.90

Punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, včetně punčoch na křečové žíly a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované (kromě dámských punčoch nebo podkolenek o délkové hmotnosti jednoduché niti < 67 decitex)

6115 [10 (10 + 90) + 94 00 + 95 00 + 96 (10 + 91 + 99) + 00)]

pa

S

 

NACE 14.39: Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů

CPA 14.39.10: Trička, pulovry, svetry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.39.10.31

Pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, trička, vesty apod., pletené z vlny nebo jemné zvířecí srsti (kromě svetrů a pulovrů obsahujících ≥ 50 % vlny a hmotnosti ≥ 600 g)

6110 [11 30 + 12 10 + 19 10]

p/st

S

 

14.39.10.32

Dámské nebo dívčí svetry, pulovry, trička, vesty apod., pletené z vlny nebo jemné zvířecí srsti (kromě svetrů a pulovrů obsahujících ≥ 50 % vlny a hmotnosti ≥ 600 g)

6110 [11 90 + 12 90 + 19 90]

p/st

S

 

14.39.10.33

Svetry, pulovry, pletené z vlny nebo jemné zvířecí srsti, obsahující ≥ 50 % vlny a hmotnosti ≥ 600 g

6110 11 10

p/st

S

 

14.39.10.53

Lehké jemné roláky pletené z bavlny

6110 20 10

p/st

S

 

14.39.10.55

Lehké jemné roláky pletené z chemických vláken

6110 30 10

p/st

S

 

14.39.10.61

Pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, trička, vesty, pletené z bavlny (kromě lehkých jemných roláků)

6110 20 91

p/st

S

 

14.39.10.62

Dámské nebo dívčí svetry, pulovry, trička, vesty, pletené z bavlny (kromě lehkých jemných roláků)

6110 20 99

p/st

S

 

14.39.10.71

Pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, trička, vesty, pletené z chemických vláken (kromě lehkých jemných roláků)

6110 30 91

p/st

S

 

14.39.10.72

Dámské nebo dívčí svetry, pulovry, trička, vesty, pletené z chemických vláken (kromě lehkých jemných roláků)

6110 30 99

p/st

S

 

14.39.10.90

Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, z textilních materiálů (kromě výrobků z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny, z chemických vláken)

6110 [90 (10 + 90)]

p/st

S

 

NACE 15.11: Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin

CPA 15.11.10: Činěné a zpracované kožešiny

15.11.10.30

Vyčiněné nebo upravené celé kožešiny, nesešité, králičí, zaječí nebo jehněčí

4302 [19 (35 + 75 + 80)]

p/st

S

 

15.11.10.50

Vyčiněné nebo upravené kožešiny nebo usně (kromě králičí, zaječí nebo jehněčí)

4302 [11 00 + 19 (10 + 20 + 30 + 41 + 49 + 50 + 60 + 70 + 95) + 20 00 + 30 (10 + 21 + 25 + 31 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 71 + 95)]

S

 

CPA 15.11.21: Zámišové usně

15.11.21.00

Zámišové usně (včetně jejich kombinací)

4114 [10 (10 + 90)]

m2 @

S

 

CPA 15.11.22: Lakové usně a lakové laminované usně; metalizované usně

15.11.22.00

Lakové nebo lakové-laminované usně; metalizované usně

4114 20 00

m2

T

 

CPA 15.11.31: Usně skotu odchlupené, celé

15.11.31.00

Usně z hovězího dobytka, odchlupené, celé

4104 [11 (10 + 51) + 19 (10 + 51) + 41 (11 + 19 + 51) + 49 (11 + 19 + 51)] + 4107 [11 (11 + 19) + 12 (11 + 19 + 91) + 10)]

kg

T

 

CPA 15.11.32: Usně skotu odchlupené, ostatní

15.11.32.00

Usně z hovězího dobytka, odchlupené, ne celé

4104 [11 59 + 19 59 + 41 59 + 49 59] + 4107 [91 (10 + 90) + 92 10 + 99 10]

kg

T

 

CPA 15.11.33: Usně z koní a jiných lichokopytníků, odchlupené

15.11.33.00

Usně z koní, bez chlupů

4104 [11 90 + 19 90 + 41 90 + 49 90] + 4107 [11 90 + 12 99 + 19 90 + 92 90 + 99 90]

kg

T

 

CPA 15.11.41: Usně ovčí nebo jehněčí, odchlupené

15.11.41.30

Vyčiněné usně ovčí nebo jehněčí, avšak dále neupravené (kromě zámišových usní)

4105 [10 (10 + 90) + 30 (10 + 91 + 99)]

kg

T

 

15.11.41.50

Usně ovčí nebo jehněčí dále upravené po činění (kromě zámišových usní, lakových, lakových-laminovaných a metalizovaných usní)

4112 00 00

m2

T

 

CPA 15.11.42: Usně kozí nebo kozlečí, odchlupené

15.11.42.30

Vyčiněné usně kozí a kozlečí, odchlupené, avšak dále neupravené (kromě zámišových usní)

4106 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90)]

kg

T

 

15.11.42.50

Usně koz nebo kůzlat odchlupené, zpracované na pergamen nebo upravené po činění (kromě zámišových usní, lakových, lakových-laminovaných usní a metalizovaných usní)

4113 10 00

m2

T

 

CPA 15.11.43: Usně vepřové, odchlupené

15.11.43.30

Usně vepřů odchlupené, vyčiněné, avšak dále neupravené

4106 [31 (10 + 90) + 32 (10 + 90)]

kg

T

 

15.11.43.50

Usně vepřů odchlupené, zpracované na pergamen nebo upravené po činění (kromě lakových, lakových-laminovaných usní a metalizovaných usní)

4113 20 00

m2

T

 

CPA 15.11.51: Usně ostatních zvířat, odchlupené

15.11.51.00

Usně ostatních zvířat, odchlupené

4106 [40 (10 + 90) + 91 00 + 92 00] + 4113 [30 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 15.11.52: Kompozitní usně se základy z kůže nebo kožených vláken

15.11.52.00

Kompozitní usně na základě nerozvlákněné usně nebo kožených vláken, ve tvaru desek, listů nebo pruhů

4115 10 00

m2 @

T

 

NACE 15.12: Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

CPA 15.12.11: Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata z jakéhokoli materiálu

15.12.11.00

Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata (včetně postraňků, vodítek, nákoleníků, náhubků, pokrývek pod sedla, sedlových pouzder, pokrývek na psy a podobných výrobků) z jakéhokoliv materiálu

4201 00 00

S

 

CPA 15.12.12:   Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky z usní, kompozitních usní, plastových fólií, textilních materiálů, vulkanizovaného vlákna nebo lepenky; cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů

15.12.12.10

Velké cestovní kufry, cestovní kufry, toaletní kufříky, kufříky, školní brašny a podobné schránky z usně, kompozitní usně, lakové usně, plastu, textilií, hliníku nebo jiného materiálu

4202 [11 (10 + 90) + 12 (11 + 19 + 50 + 91 + 99) + 19 (10 + 90)]

p/st @

S

 

15.12.12.20

Kabelky z usně, kompozitní usně, lakové usně, plastové fólie, textilních nebo jiných materiálů (včetně kabelek bez držadla)

4202 [21 00 + 22 (10 + 90) + 00)]

p/st

S

 

15.12.12.30

Výrobky nošené obvykle v kapse nebo v kabelce (peněženky a pod. galanterní výrobky)

4202 [31 00 + 32 (10 + 90) + 00)]

S

 

15.12.12.50

Cestovní vaky a brašny, neceséry, batohy a sportovní tašky a vaky, j.n.

4202 [91 (10 + 80) + 92 (11 + 15 + 19 + 91 + 98) + 00)]

S

 

15.12.12.70

Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů (kromě manikúry)

9605 00 00

p/st @

S

 

CPA 15.12.13: Hodinkové řemínky (kromě kovových), pásky a náramky k hodinářským výrobkům a jejich díly

15.12.13.00

Hodinkové řemínky, pásky a náramky a jejich díly (včetně z přírodní nebo kompozitní usně nebo plastů; kromě kovových)

9113 [90 (10 + 80)]

p/st @

S

 

CPA 15.12.19:   Ostatní výrobky z přírodních nebo kompozitních usní (včetně výrobků pro strojní nebo strojírenské použití nebo pro ostatní technické použití) j. n.

15.12.19.30

Výrobky z vyčiněné kůže (usně) pro technické použití (např. ve strojních nebo v mechanických zařízeních)

4205 [00 (11 + 19)]

kg

S

 

15.12.19.60

Výrobky z přírodních nebo kompozitních vyčiněných kůží (usní), j. n.

4205 00 90

S

 

NACE 15.20: Výroba obuvi

CPA 15.20.11: Nepromokavá obuv s podešví a svrškem z pryže nebo plastů, kromě obuvi s kovovou ochrannou špičkou

15.20.11.00

Nepromokavá obuv se svrškem z pryže nebo plastů (kromě obuvi s kovovou ochrannou špičkou)

6401 [92 (10 + 90) + 00)]

pa

S

 

CPA 15.20.12: Obuv s podešví a svrškem z pryže nebo plastů, kromě nepromokavé nebo sportovní obuvi

15.20.12.10

Sandály, opánky se svrškem z pryže nebo plastů

6402 [20 00 + 99 (31 + 39)]

pa

S

 

15.20.12.31

Vycházková obuv se svrškem z pryže nebo plastů

6402 [91 90 + 99 (10 + 91 + 93 + 96 + 98)]

pa

S

 

15.20.12.37

Domácí obuv (bačkory, pantofle …) s podešví z pryže nebo plastu a svrškem z plastu

6402 99 50

pa

S

 

CPA 15.20.13: Obuv se svrškem z usně, kromě sportovní obuvi, obuvi s kovovou ochrannou špičkou a různé speciální obuvi

15.20.13.30

Obuv na dřevěném základním dílu, bez stélky a kovové špičky, se svrškem z usně

6403 [51 05 + 59 05 + 91 05 + 99 05]

pa

S

 

15.20.13.51

Pánská vycházková obuv se svrškem (nártem) z usně (kromě nepromokavé obuvi)

6403 [51 (15 + 95) + 59 95 + 91 (16 + 96) + 96)]

pa

S

 

15.20.13.52

Dámská vycházková obuv se svrškem (nártem) z usně (kromě nepromokavé obuvi)

6403 [51 (19 + 99) + 59 99 + 91 (13 + 18 + 93 + 98) + 99 (93 + 98)]

pa

S

 

15.20.13.53

Dětská vycházková obuv se svrškem (nártem) z usně (kromě nepromokavé obuvi)

6403 [51 (11 + 91) + 59 91 + 91 (11 + 91) + 91)]

pa

S

 

15.20.13.61

Pánské sandály, opánky s svrškem (nártem) z usně

6403 [59 35 + 99 36]

pa

S

 

15.20.13.62

Dámské sandály, opánky se svrškem (nártem) z usně

6403 [59 (11 + 39) + 99 (11 + 33 + 38)]

pa

S

 

15.20.13.63

Dětské sandály, opánky se svrškem (nártem) z usně

6403 [59 31 + 99 31]

pa

S

 

15.20.13.70

Domácí obuv (bačkory, pantofle …) s podešví z pryže, plastu nebo usně a svrškem z usně

6403 [59 50 + 99 50]

pa

S

 

15.20.13.80

Obuv s dřevěnou, korkovou nebo jinou podešví a svrškem z usně (kromě podešví z pryže, plastu nebo usně)

6405 10 00

pa

S

 

CPA 15.20.14: Obuv se svrškem z textilních materiálů, kromě sportovní obuvi

15.20.14.44

Domácí obuv (např. bačkory, pantofle ….) s podešví z pryže, plastů nebo usně a se svrškem z textilních materiálů

6404 [19 10 + 20 10] + 20 91]

pa

S

 

15.20.14.45

Obuv s podešví z pryže, plastů nebo usně se svrškem z textilních materiálů (kromě trepek a jiné domácí obuvi, sportovní obuvi)

6404 [19 90 + 20 90]

pa

S

 

15.20.14.46

Obuv se svrškem z textilních materiálů (kromě trepek a jiné domácí obuvi, jakož i obuvi s podešví z pryže, plastu a přírodní nebo kompozitní usně)

6405 [20 (10 + 99)]

pa

S

 

CPA 15.20.21: Obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení apod.

15.20.21.00

Sportovní obuv s pryžovou nebo plastovou podešví a svrškem z textilních materiálů (včetně obuvi na tenis, basketbal, gymnastiku, cvičení a podobně)

6404 11 00

pa

S

 

CPA 15.20.29: Ostatní sportovní obuv, kromě lyžařské a bruslařské obuvi

15.20.29.00

Ostatní sportovní obuv, kromě lyžařské a bruslařské obuvi

6402 19 00 + 6403 19 00

pa

S

 

CPA 15.20.31: Obuv s kovovou ochrannou špičkou

15.20.31.20

Obuv (včetně vodotěsné obuvi), s ochrannou kovovou špičkou, s pryžovou nebo plastovou podešví a svrškem

6401 10 00 + 6402 [91 10 + 99 05]

pa

S

 

15.20.31.50

Obuv s podešví z pryže, plastu nebo usně a svrškem z usně, s ochrannou kovovou špičkou

6403 40 00

pa

S

 

CPA 15.20.32: Obuv s dřevěným základním dílem, různá speciální a jiná obuv j. n.

15.20.32.00

Obuv s dřevěným základním dílem, různá speciální a jiná obuv, j.n.

6403 20 00 + 6405 [90 (10 + 90)]

pa

S

 

CPA 15.20.40:   Díly obuvi z usně; vyměnitelné vložky do bot, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky a jejich díly

15.20.40.20

Svršky a jejich části a součásti z usně, kromě opatků a výztuží

6406 10 10

S

 

15.20.40.50

Svršky a jejich části a součásti (kromě opatků a výztuží, z usně)

6406 10 90

S

 

15.20.40.80

Části obuvi (kromě svršků) z jiných materiálů

6406 [99 (30 + 50 + 60 + 85)]

S

 

NACE 16.10: Výroba pilařská a impregnace dřeva

CPA 16.10.10:   Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm; dřevěné železniční a tramvajové pražce, neimpregnované

16.10.10.10

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce), neimpregnované

4406 10 00

m3

S

 

16.10.10.33

Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, na koncích spojované, broušené nebo hoblované

4407 [10 (15 + 31 + 33 + 38)]

m3

S

 

16.10.10.35

Smrkové dřevo (Picea abies Karst.), jedlové dřevo (Abies alba Mill.)

4407 10 91

m3

S

 

16.10.10.37

Borové dřevo: Pinus sylvestris L.

4407 10 93

m3

S

 

16.10.10.39

Jehličnaté dřevo, j. n., malá (tužkárenská) prkénka, o délce ≤ 125 cm, o tloušťce ≤ 12,5 mm

4407 10 98

m3

S

 

16.10.10.50

Dubové, bukové a jiné dřevo, hoblované nebo broušené pískem, na koncích spojované, o tloušťce > 6 mm (kromě jehličnatého a tropického dřeva)

4407 [91 (15 + 39 + 90) + 92 00 + 93 (10 + 91 + 99) + 94 (10 + 91 + 99) + 95 (10 + 91 + 99) + 99 (20 + 25 + 40 + 91 + 96 + 98)]

m3 @

S

 

16.10.10.71

Tropické dřevo, rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce > 6 mm

4407 [21 (10 + 91 + 99) + 22 (10 + 91 + 99) + 25 (10 + 30 + 50 + 90) + 26 (10 + 30 + 50 + 90) + 27 (10 + 91 + 99) + 28 (10 + 91 + 99) + 29 (15 + 20 + 25 + 45 + 61 + 68 + 83 + 85 + 95)]

m3 @

S

 

16.10.10.77

Dubové desky, latě a vlysy pro parketovou nebo dřevěnou podlahu, hoblované, nesestavené

4407 91 31

m2

S

 

CPA 16.10.21:   Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách (včetně nespojených pruhů a vlysů pro parketové podlahy, lišt a tvarovaných lišt)

16.10.21.10

Jehličnaté dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy), souvisle profilované

4409 [10 (11 + 18)]

kg

S

 

16.10.21.50

Dřevo jiné než jehličnaté (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy), souvisle profilované

4409 [21 00 + 29 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 16.10.22: Dřevěná vlna; dřevitá moučka

16.10.22.00

Dřevěná vlna, dřevitá moučka

4405 00 00

kg

S

 

CPA 16.10.23: Dřevěné štěpky nebo třísky

16.10.23.03

Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky

4401 21 00

kg

S

 

16.10.23.05

Dřevěné štěpky nebo třísky jiné než jehličnaté

4401 22 00

kg

S

 

CPA 16.10.31: Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky

16.10.31.16

Surové dřevo natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky

4403 10 00

m3

S

 

CPA 16.10.32: Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce), impregnované

16.10.32.00

Impregnované dřevěné železniční nebo tramvajové pražce

4406 90 00

m3

S

 

CPA 16.10.39: Dřevo surové ostatní, včetně štípaných tyčí a kolíků

16.10.39.00

Dřevo surové ostatní, včetně štípaných tyčí a kolíků

4404 [10 00 + 20 00]

m3 @

S

 

CPA 16.10.91: Sušení, impregnace a chemické ošetření dřeva

16.10.91.00

Ošetření, impregnování nebo konzervování dřeva (včetně zrání a sušení)

I

 

NACE 16.21: Výroba dýh a desek na bázi dřeva

CPA 16.21.11: Překližky, dýhované desky a podobné laminované dřevo, z bambusu

16.21.11.00

Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, z bambusu

4412 10 00

m3

S

 

CPA 16.21.12: Ostatní překližky, dýhované desky a podobné laminované dřevo

16.21.12.11

Překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy ≤ 6 mm, nejméně s jednou vnější vrstvou z tropického dřeva

4412 [31 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.14

Překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy ≤ 6 mm, nejméně s jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého dřeva (kromě tropického dřeva)

4412 [32 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.17

Překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy ≤ 6 mm (kromě výrobků s nejméně jednou vnější vrstvou z tropického nebo jiného než jehličnatého dřeva)

4412 39 00

m3

S

 

16.21.12.21

Dýhované desky a podobné vrstvené dřevo s laťovkami, vrstvenými deskami a podlahovými laťovkami

4412 [94 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.24

Dýhované desky a podobné vrstvené dřevo (kromě laťovek, vrstvených desek a podlahových laťovek)

4412 [99 (30 + 40 + 50 + 85)]

m3

S

 

CPA 16.21.13: Dřevotřískové a podobné desky ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů

16.21.13.13

Třískové desky, ze dřeva

4410 [11 (10 + 30 + 50 + 90)]

m3

S

 

16.21.13.16

Desky s orientovanými třískami, tzv. „oriented strand board“, ze dřeva

4410 [12 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.13.19

Třískové desky tzv. „waferboard“ a podobné desky ze dřeva (kromě třískových desek a desek s orientovanými třískami, tzv. „oriented strand board“)

4410 19 00

m3

S

 

16.21.13.50

Dřevotřískové desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů

4410 90 00

m3

S

 

CPA 16.21.14: Dřevovláknité desky nebo desky z jiných dřevitých materiálů

16.21.14.23

Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) a podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, o tloušťce ≤ 5 mm

4411 [12 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.26

Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) a podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, o tloušťce > 5 mm, avšak ≤ 9 mm

4411 [13 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.29

Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) a podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, o tloušťce > 9 mm

4411 [14 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.43

Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů (kromě polotvrdých dřevovláknitých desek MDF), též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, o hustotě > 0,8 g/cm3

4411 [92 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.46

Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů (kromě polotvrdých dřevovláknitých desek MDF), též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, o hustotě > 0,5 g/cm3, avšak ≤ 0,8 g/cm3

4411 [93 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.49

Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů (kromě polotvrdých dřevovláknitých desek MDF), též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, o hustotě ≤ 0,5 g/cm3

4411 [94 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 16.21.21: Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm

16.21.21.13

Listy k dýhování na překližky nebo jiné dřevo, podélně rozřezané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce ≤ 6 mm, tužkárenská prkénka

4408 [10 (15 + 91) + 31 (11 + 21 + 25) + 39 (15 + 21 + 55 + 70) + 90 (15 + 35)]

m3 @

S

 

16.21.21.18

Listy k dýhování a listy na překližky podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm kromě na konci spojovaných, hoblovaných nebo broušených pískem

4408 [10 (93 + 99) + 31 30 + 39 (31 + 35 + 85 + 95) + 90 (85 + 95)]

m3

S

 

CPA 16.21.22: Zhutněné dřevo ve tvaru špalků, prken, destiček nebo profilů

16.21.22.00

Zhutněné dřevo ve tvaru špalků, prken, destiček nebo profilů

4413 00 00

m3

S

 

NACE 16.22: Výroba sestavených parketových podlah

CPA 16.22.10: Sestavené parketové desky

16.22.10.30

Parketové desky ze dřeva, pro mozaikové podlahy

4418 71 00

m2

S

 

16.22.10.60

Parketové desky ze dřeva (kromě pro mozaikové podlahy)

4418 [72 00 + 79 00]

m2

S

 

NACE 16.23: Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

CPA 16.23.11: Okna, balkonové dveře a jejich rámy a zárubně, dveře a jejich rámy, zárubně a prahy, dřevěné

16.23.11.10

Okna, francouzská okna a jejich rámy, ze dřeva

4418 [10 (10 + 50 + 90)]

p/st

S

 

16.23.11.50

Dveře a jejich rámy, zárubně a prahy ze dřeva

4418 [20 (10 + 50 + 80)]

p/st

S

 

CPA 16.23.12: Bednění pro betonování, parketové desky a šindele, dřevěné

16.23.12.00

Bednění pro betonování, parketové desky a šindele, dřevěné

4418 [40 00 + 50 00]

kg

S

 

CPA 16.23.19: Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství j. n.

16.23.19.00

Ostatní výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ze dřeva, j. n.

4418 [60 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 16.23.20: Montované stavby ze dřeva

16.23.20.00

Montované stavby ze dřeva

9406 [00 (11 + 20)]

S

 

NACE 16.24: Výroba dřevěných obalů

CPA 16.24.11: Palety, skříňové palety a jiné přepravní desky ze dřeva

16.24.11.33

Jednoduché palety, nástavce palet ze dřeva

4415 20 20

p/st

S

 

16.24.11.35

Skříňové palety a jiné nákladové plošiny ze dřeva (kromě jednoduchých palet)

4415 20 90

p/st @

S

 

CPA 16.24.12: Džbery a bednářské výrobky ze dřeva

16.24.12.00

Sudy, kádě, škopky a jiné bednářské výrobky a jejich části, ze dřeva (včetně dužin)

4416 00 00

kg

S

 

CPA 16.24.13: Ostatní dřevěné obaly a jejich díly

16.24.13.20

Bedny, bedničky, klece, bubny a podobné obaly, ze dřeva

4415 10 10

kg

S

 

16.24.13.50

Kabelové bubny ze dřeva

4415 10 90

kg

S

 

NACE 16.29: Výroba ostatních dřevěných výrobků, kromě nábytku; výroba ostatních korkových, proutěných a slaměných výrobků

CPA 16.29.11:   Dřevěné nástroje, dříky, rukojeti nástrojů, tělesa a násady pro košťata, kartáče nebo štětce, dřevěné formy pro výrobu dýmek, kopyta a napínáky obuvi

16.29.11.30

Dřevěné nástroje, násady a rukojeti k nástrojům, násady ke smetákům, kartáčům a štětcům; dřevěné formy, kopyta a napínáky obuvi ze dřeva

4417 00 00

kg

S

 

16.29.11.80

Hrubě tvarované špalky ze dřeva nebo kořenů pro výrobu dýmek

9614 00 10

kg

S

 

CPA 16.29.12: Kuchyňské a stolní nádobí ze dřeva

16.29.12.00

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní ze dřeva

4419 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 16.29.13:   Intarzované a inkrustované dřevo, dřevěné skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky ze dřeva, sošky a jiné ozdobné dřevěné předměty

16.29.13.00

Intarzované a inkrustované dřevo; skříňky, pouzdra a kazety na klenoty nebo příbory a podobné výrobky ze dřeva; sošky a jiné ozdobné předměty ze dřeva

4420 [10 (11 + 19) + 90 (10 + 91 + 99)]

S

 

CPA 16.29.14: Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předmětya jiné dřevěné výrobky

16.29.14.10

Dřevěné části obuvi (kromě svršků a výztuže)

6406 91 00

S

 

16.29.14.20

Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty

4414 [00 (10 + 90)]

m @

S

 

16.29.14.90

Ostatní výrobky ze dřeva (kromě nástavných rámů palet)

4421 [10 00 + 90 (91 + 98)] + 10)]

S

 

CPA 16.29.21:   Přírodní korek, zbavený kůry nebo nahrubo hraněný nebo v blocích, deskách, listech nebo pásech; rozdrcený, granulovaný nebo na prach umletý korek; korkový odpad

16.29.21.30

Korkový odpad; rozdrcený, granulovaný nebo na prach rozemletý korek (kromě přírodního korku, surového nebo jednoduše upraveného)

4501 90 00

kg

S

 

16.29.21.50

Přírodní korek, odkorněný nebo jednoduše nahrubo otesaný nebo v kostkách, deskách, listech nebo pásech

4502 00 00

kg

S

 

CPA 16.29.22: Výrobky z přírodního korku

16.29.22.50

Korky a zátky z přírodního korku

4503 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

16.29.22.90

Výrobky z přírodního korku, ostatní

4503 90 00

kg

S

 

CPA 16.29.23: Kostky, desky, listy a pásy, dlaždice všech tvarů, plné válce z aglomerovaného korku

16.29.23.20

Korky a zátky, z aglomerovaného korku, pro šumivá vína

4504 10 11

kg

S

 

16.29.23.50

Korky a zátky, z aglomerovaného korku, pro vína (kromě šumivých vín)

4504 10 19

kg

S

 

16.29.23.80

Aglomerovaný korek - kostky, desky, listy a pásy, dlaždice všech tvarů, plné válce nebo kotouče včetně aglomerovaného expandovaného korku nebo páleného korku (kromě korků a zátek)

4504 [10 (91 + 99)]

kg

S

 

CPA 16.29.24: Aglomerovaný korek; výrobky z aglomerovaného korku j. n.

16.29.24.00

Aglomerovaný korek; ostatní výrobky z aglomerovaného korku, j. n.

4504 [90 (20 + 80)]

kg

S

 

CPA 16.29.25: Výrobky ze slámy, proutí nebo podobných splétacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

16.29.25.00

Výrobky ze slámy, proutí nebo podobných slaměných materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

4601 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 29 (10 + 90) + 92 (05 + 10 + 90) + 93 (05 + 10 + 90) + 94 (05 + 10 + 90) + 99 (05 + 10 + 90)] + 4602 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 91 + 99) + 00)]

kg

S

 

NACE 17.11: Výroba buničiny

CPA 17.11.11: Dřevná buničina pro chemické zpracování

17.11.11.00

Chemická dřevná buničina pro chemické zpracování

4702 00 00

kg 90 % sdt

T

 

CPA 17.11.12: Dřevná buničina, sulfátová nebo natronová, jiná než pro chemické zpracování

17.11.12.00

Dřevná buničina, sulfátová nebo natronová, jiná než pro chemické zpracování

4703 [11 00 + 19 00 + 21 00 + 29 00]

kg 90 % sdt

T

 

CPA 17.11.13: Dřevná buničina, sulfitová, jiná než pro chemické zpracování

17.11.13.00

Dřevná buničina, sulfitová, jiná než pro chemické zpracování

4704 [11 00 + 19 00 + 21 00 + 29 00]

kg 90 % sdt

T

 

CPA 17.11.14: Mechanická buničina; polochemická buničina; buničina z celulózových vláknovin, kromě dřeva

17.11.14.00

Mechanická buničina; polochemická buničina; buničina z celulózových vláknovin, kromě dřeva

4701 [00 (10 + 90)] + 4705 00 00 + 4706 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 91 00 + 92 00 + 93 00]

kg 90 % sdt @

T

 

NACE 17.12: Výroba papíru a lepenky

CPA 17.12.11: Novinový papír, v kotoučích nebo listech

17.12.11.00

Novinový papír v kotoučích nebo listech

4801 00 00

kg

S

 

CPA 17.12.12: Ruční papír a lepenka

17.12.12.00

Ruční papír a lepenka v kotoučích nebo listech (kromě novinového papíru)

4802 10 00

kg

S

 

CPA 17.12.13:   Papír a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír; karbonový podkladový papír; surový tapetový papír

17.12.13.00

Papír a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír; karbonový podkladový papír; surový tapetový papír

4802 [20 00 + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.14: Jiný papír a lepenka pro grafické účely

17.12.14.10

Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy činí ≤ 10 % hmotnosti a plošná hmotnost činí < 40 g/m2

4802 54 00

kg

S

 

17.12.14.35

Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy činí ≤ 10 % hmotnosti a plošná hmotnost činí ≥ 40 g/m2, avšak ≤ 150 g/m2, v kotoučích

4802 [55 (15 + 25 + 30 + 90)]

kg

S

 

17.12.14.39

Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy činí ≤ 10 % hmotnosti a plošná hmotnost činí ≥ 40 g/m2, avšak ≤ 150 g/m2, v listech

4802 [56 (20 + 80) + 00)]

kg

S

 

17.12.14.50

Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy činí ≤ 10 % hmotnosti a plošná hmotnost činí > 150 g/m2

4802 [58 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.14.70

Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy činí > 10 %

4802 [61 (15 + 80) + 62 00 + 69 00]

kg

S

 

CPA 17.12.20: Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový papír, buničitá vata a pásy z buničinových vláken

17.12.20.30

Buničitá vata pro použití v domácnosti nebo ve zdravotnictví, o šířce > 36 cm nebo v obdélníkových listech (včetně čtverců) s alespoň jednou stranou o šířce > 36 cm v rozloženém stavu

4803 00 10

kg

S

 

17.12.20.55

Krepový papír, ubrouskovina pro použití v domácnosti nebo ve zdravotnictví o plošné hmotnosti ≤ 25 g/m2, v rolích o šířce > 36 cm nebo v obdélníkových listech (včetně čtverců) s alespoň jednou stranou o šířce > 36 cm v rozloženém stavu

4803 00 31

kg

S

 

17.12.20.57

Krepový papír, ubrouskovina pro použití v domácnosti nebo ve zdravotnictví o plošné hmotnosti > 25 g/m2, v rolích o šířce > 36 cm nebo v obdélníkových listech (včetně čtverců) s alespoň jednou stranou o šířce > 36 cm v rozloženém stavu

4803 00 39

kg

S

 

17.12.20.90

Papírovina pro použití v domácnosti ostatní

4803 00 90

kg

S

 

CPA 17.12.31: Kraftový papír, nebělený, nenatíraný

17.12.31.00

Sulfátový krycí karton (Kraftliner) nebělený v rolích nebo arších

4804 [11 (11 + 15 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.32: Bílý kraftový papír; natíraný kraftový papír

17.12.32.00

Sulfátový krycí karton (Kraftliner) kromě neběleného v rolích nebo arších

4804 [19 (12 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.33: Polochemický papír na zvlněnou vrstvu

17.12.33.00

Polochemický papír na zvlněnou vrstvu

4805 11 00

kg

S

 

CPA 17.12.34: Recyklovaný a jiný papír na zvlněnou vrstvu

17.12.34.00

Recyklovaný a jiný papír na zvlněnou vrstvu

4805 [12 00 + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.35: Testliner (recyklovaný krycí karton)

17.12.35.20

Nenatíraný testliner (recyklovaný krycí karton) o plošné hmotnosti ≤ 150 g/m2, v kotoučích nebo listech

4805 24 00

kg

S

 

17.12.35.40

Nenatíraný testliner (recyklovaný krycí karton) o plošné hmotnosti > 150 g/m2, v kotoučích nebo listech

4805 25 00

kg

S

 

CPA 17.12.41: Nenatíraný kraftový papír; pytlový kraftový papír, krepovaný nebo plisovaný

17.12.41.20

Nebělený pytlový a sáčkový kraft papír kromě krepovaného nebo plizovaného

4804 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.41.40

Ostatní pytlový a sáčkový kraft papír kromě neběleného, krepovaného nebo plizovaného

4804 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.41.60

Ostatní kraft papír o plošné hmotnosti ≤ 150 g/m2

4804 [31 (51 + 58 + 80) + 39 (51 + 58 + 80)]

kg

S

 

17.12.41.80

Krepovaný nebo plisovaný pytlový kraftový papír, v kotoučích nebo listech

4808 20 00

kg

S

 

CPA 17.12.42: Sulfitový balicí papír a jiný nenatíraný papír (jiný než určený ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům)

17.12.42.20

Sulfitový balicí papír v kotoučích nebo listech

4805 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.42.40

Ostatní nenatíraný papír a lepenka, v kotoučích nebo listech, o plošné hmotnosti ≤ 150 g/m2 (kromě výrobků z HS 4802, papíru na zvlněnou vrstvu, testlineru, sulfitového balicího papíru, filtračního papíru nebo savého napouštěcího papíru a

4805 91 00

kg

S

 

17.12.42.60

Ostatní nenatíraný papír a lepenka, v kotoučích nebo listech, o plošné hmotnosti > 150 g/m2 a < 225 g/m2 (kromě výrobků z HS 4802, papíru na zvlněnou vrstvu, testlineru, sulfitového balicího papíru, filtračního papíru nebo savého napouštěcího

4805 92 00

kg

S

 

17.12.42.80

Ostatní nenatíraný papír a lepenka, v kotoučích nebo listech, o plošné hmotnosti ≥ 225 g/m2 (kromě výrobků z HS 4802, papíru na zvlněnou vrstvu, testlineru, sulfitového balicího papíru, filtračního papíru nebo savého napouštěcího papíru)

4805 [93 (20 + 80)]

kg

S

 

CPA 17.12.43: Filtrační papír a lepenka; plstěný papír

17.12.43.30

Nenatíraný filtrační papír a lepenka v kotoučích nebo listech

4805 40 00

kg

S

 

17.12.43.60

Nenatíraný savý napouštěcí papír a lepenka v kotoučích nebo listech

4805 50 00

kg

S

 

CPA 17.12.44: Cigaretový papír, jiný než řezaný na stanovenou velikost nebo ve tvaru sešitků nebo dutinek

17.12.44.00

Cigaretový papír jiný než ve tvaru složek (sešítků) nebo trubek (dutinek), v rolích o šířce > 5 cm

4813 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.51: Uvnitř šedá lepenka, nenatíraná

17.12.51.10

Uvnitř šedá lepenka, nenatíraná

4804 59 90

kg

S

 

CPA 17.12.59: Jiná nenatíraná lepenka

17.12.59.10

Jiná nenatíraná lepenka

4804 [41 (91 + 98) + 42 00 + 49 00 + 51 00 + 52 00 + 59 10]

kg

S

 

CPA 17.12.60: Přírodní pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamen a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry

17.12.60.00

Přírodní pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamen a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry

4806 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.71: Vrstvený papír a lepenka, bez ochranného nátěru nebo impregnace

17.12.71.00

Vrstvený papír a lepenka v kotoučích nebo listech na povrchu nenatírané ani neimpregnované, též uvnitř zesílené

4807 [00 (30 + 80)]

kg

S

 

CPA 17.12.72: Papír a lepenka, krepované, zřasené, ražené nebo perforované

17.12.72.00

Papír a lepenka, krepované, plisované, ražené nebo perforované

4808 [30 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 17.12.73: Papír a lepenka pro psaní, tisk nebo pro jiné grafické účely, natírané kaolinem či jinými anorganickými látkami

17.12.73.35

Surový natíraný papír, karton a lepenka, používaný jako podklad pro světlocitlivý, teplocitlivý, elektrocitlivý papír, o plošné hmotnosti ≤ 150 g/m2 a s obsahem mechanicky získaných vláken ≤ 10 %

4810 [13 20 + 14 20 + 19 10]

kg

S

 

17.12.73.37

Natíraný papír pro psaní, tisk a grafické účely o plošné hmotnosti ≤ 150 g/m2 a s obsahem mechanicky získaných vláken ≤ 10 % (kromě surového papíru)

4810 [13 80 + 14 80 + 19 90]

kg

S

 

17.12.73.60

Papír s nízkou hmotností nátěru pro psaní, tisk nebo pro jiné grafické účely, s obsahem mechanicky získaných vláken > 10 %

4810 [22 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.73.75

Ostatní natíraný pro psaní, tisk nebo pro jiné grafické účely, s obsahem mechanicky získaných vláken > 10 %, v kotoučích

4810 29 30

kg

S

 

17.12.73.79

Ostatní natíraný pro psaní, tisk nebo pro jiné grafické účely, s obsahem mechanicky získaných vláken > 10 %, v listech

4810 29 80

kg

S

 

CPA 17.12.74:   Kraftový papír (jiný než určený ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraný kaolinem či jinými anorganickými látkami

17.12.74.00

Kraftový papír (jiný než určený ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraný kaolinem či jinými anorganickými látkami

4810 31 00

kg

S

 

CPA 17.12.75:   Kraftová lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraná kaolinem či jinými anorganickými látkami

17.12.75.00

Kraftová lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraná kaolinem či jinými anorganickými látkami

4810 [32 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.76: Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry, v kotoučích nebo v listech

17.12.76.00

Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry, v kotoučích nebo v listech (arších)

4809 [20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.77:   Papír, lepenka, buničitá vata a pásy z buničinových vláken, natírané, impregnované, potažené, na povrchu barvené nebo potištěné, v kotoučích nebo listech

17.12.77.10

Dehtovaný, bitumenovaný nebo asfaltovaný papír a lepenka v kotoučích nebo listech

4811 10 00

kg

S

 

17.12.77.33

Papír, karton a lepenka samolepicí

4811 [41 (20 + 90)]

kg

S

 

17.12.77.35

Papír, karton a lepenka gumované (kromě samolepicího)

4811 49 00

kg

S

 

17.12.77.55

Papír, karton a lepenka natírané plasty, bělené o plošné hmotnosti > 150 g/m2 ( kromě lepicího)

4811 51 00

kg

S

 

17.12.77.59

Papír, karton a lepenka natírané plasty, j.n. (kromě bělené o plošné hmotnosti > 150 g/m2 a lepicího)

4811 59 00

kg

S

 

17.12.77.70

Papír, karton a lepenka natírané voskem, parafínem, olejem nebo glycerolem

4811 60 00

kg

S

 

17.12.77.80

Ostatní papír, karton a lepenka, buničitá vata a pásy z buničitých vláken natírané, j. n.

4811 90 00

kg

S

 

CPA 17.12.78: Ostatní papír, karton a lepenka, buničitá vata a pásy z buničitých vláken natírané, j.n.

17.12.78.20

Kraftový papír, karton a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, v kotoučích nebo ve čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jakéhokoliv rozměru (jiné než určené ke psaní, tisku

4810 39 00

kg

S

 

17.12.78.50

Vícevrstvý papír a lepenka, natírané, ostatní

4810 92 90

kg

S

 

CPA 17.12.79:   Ostatní lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraná kaolinem či jinými anorganickými látkami

17.12.79.53

Vícevrstvý papír a lepenka, natírané, u nichž je bělená každá vrstva

4810 92 10

kg

S

 

17.12.79.55

Vícevrstvý papír a lepenka, natírané, u nichž je bělená pouze jedna vnější vrstva

4810 92 30

kg

S

 

17.12.79.70

Papír a lepenka v kotoučích nebo listech, natírané po jedné straně nebo po obou stranách anorganickou látkou

4810 [99 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

NACE 17.21: Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů

CPA 17.21.11: Vlnitá lepenka, v kotoučích nebo listech

17.21.11.00

Vlnitý papír a lepenka, též perforované, v kotoučích nebo listech

4808 10 00

kg

S

 

CPA 17.21.12: Papírové pytle a sáčky

17.21.12.30

Pytle a sáčky z papíru, jejichž spodní část má šířku ≥ 40 cm

4819 30 00

kg

S

 

17.21.12.50

Ostatní pytle, sáčky, kapsy, tašky z papíru (kromě obalů pro gramofonové desky se spodní šířkou ≥ 40 cm)

4819 40 00

kg

S

 

CPA 17.21.13: Krabice, bedny a přepravky z vlnitého papíru nebo lepenky

17.21.13.00

Krabice a bedny z vlnitého papíru nebo vlnité lepenky

4819 10 00

kg

S

 

CPA 17.21.14: Skládací krabice, bedny a přepravky z nezvlněného papíru nebo lepenky

17.21.14.00

Skládací krabice a bedny z nezvlněného papíru nebo lepenky

4819 20 00

kg

S

 

CPA 17.21.15:   Krabicové pořadače, dopisové přihrádky, skladovací krabice a podobné výrobky používané v kancelářích, obchodech apod., z papíru

17.21.15.30

Ostatní obaly, včetně obalů na gramofonové desky, j. n.

4819 50 00

kg

S

 

17.21.15.50

Papírové výrobky používané v kancelářích, obchodech a podobně

4819 60 00

kg

S

 

NACE 17.22: Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru

CPA 17.22.11:   Toaletní papír, kapesníky, čisticí a odličovací hedvábný papír, ručníky, ubrusy a ubrousky z buničiny, papíru, buničité vaty nebo pásů z buničinových vláken

17.22.11.20

Toaletní papír

4818 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

17.22.11.40

Kapesníky, čisticí a odličovací hedvábný papír z papíru nebo buničité vaty

4818 20 10

kg

S

 

17.22.11.60

Ručníky z papíru nebo buničité vaty

4818 [20 (91 + 99)]

kg

S

 

17.22.11.80

Ubrusy a ubrousky z papíru nebo buničité vaty

4818 30 00

kg

S

 

CPA 17.22.12:   Hygienické vložky a tampony, dětské pleny a přebaly a podobné hygienické výrobky a oděvy a doplňky oděvů, z buničiny, papíru, buničité vaty nebo pásů z buničinových vláken

17.22.12.10

Hygienické vložky a tampony, dětské pleny a podobné hygienické výrobky z vaty

5601 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

17.22.12.20

Hygienické vložky, tampony a podobné hygienické výrobky z papíru nebo buničité vaty

4818 [40 (11 + 13 + 19)]

kg

S

 

17.22.12.30

Dětské pleny a podobné hygienické výrobky z papíru nebo buničité vaty

4818 [40 (91 + 99)]

kg

S

 

17.22.12.40

Vata; jiné výrobky z vaty

5601 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 00)]

kg

S

 

17.22.12.50

Oděvy a oděvní doplňky z papíru nebo buničité vaty

4818 50 00

kg

S

 

17.22.12.90

Výrobky z papíru pro domácnost, pro hygienické nebo nemocniční účely, j. n.

4818 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.22.13: Podnosy, tácky, talíře a šálky a podobné výrobky z papíru nebo lepenky

17.22.13.00

Podnosy, tácky, talíře, misky, šálky, kelímky a podobné výrobky z papíru nebo lepenky

4823 [61 00 + 69 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 17.23: Výroba kancelářských potřeb z papíru

CPA 17.23.11:   Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry; rozmnožovací blány a ofsetové matrice z papíru; lepící nebo adhezivní papír

17.23.11.00

Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry; rozmnožovací blány a ofsetové matrice z papíru; gumovaný nebo lepící papír

4816 [20 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 17.23.12:   Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky z papíru, kartonu nebo lepenky; krabice, pytlíky, tašky a brašny a psací soupravy obsahující kancelářské potřeby pro korespondenci, z papíru nebo lepenky

17.23.12.30

Obálky z papíru nebo lepenky

4817 10 00

kg

S

 

17.23.12.50

Zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky z papíru nebo lepenky

4817 20 00

kg

S

 

17.23.12.70

Krabice, tašky, brašny a psací soupravy obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru nebo lepenky

4817 30 00

kg

S

 

CPA 17.23.13: Rejstříky, účetní knihy, rychlovazače, tiskopisy a jiné kancelářské potřeby, z papíru nebo lepenky

17.23.13.13

Rejstříky, účetní knihy, bloky objednávek a stvrzenek, z papíru nebo lepenky

4820 10 10

kg

S

 

17.23.13.15

Poznámkové bloky, psací podložky, plánovací (memorandové) podložky, bloky (kromě kalendářů) z papíru nebo lepenky

4820 10 30

kg

S

 

17.23.13.17

Diáře, z papíru nebo lepenky

4820 10 50

kg

S

 

17.23.13.19

Ostatní výrobky jako adresáře, telefonní seznamy, z papíru nebo lepenky (kromě diářů)

4820 10 90

S

 

17.23.13.30

Sešity, z papíru nebo lepenky

4820 20 00

kg

S

 

17.23.13.50

Rychlovazače, desky a spisové mapy, z papíru nebo lepenky (kromě knižních desek)

4820 30 00

kg

S

 

17.23.13.70

Různé obchodní tiskopisy a sady papírů proložené uhlovými papíry, z papíru nebo lepenky

4820 40 00

kg

S

 

17.23.13.80

Alba na vzorky nebo sbírky, z papíru nebo lepenky

4820 50 00

kg

S

 

17.23.13.90

Savé podložky, obaly na knihy a jiné kancelářské výrobky, z papíru nebo lepenky

4820 90 00

S

 

CPA 17.23.14:   Ostatní výrobky používané pro psaní, tisk nebo jiné grafické účely, potištěné, tvarované nebo perforované, z papíru a lepenky

17.23.14.00

Ostatní výrobky používané pro psaní, tisk nebo jiné grafické účely, potištěné, tvarované nebo perforované, z papíru a lepenky

4823 90 40

kg

S

 

NACE 17.24: Výroba papírových tapet

CPA 17.24.11: Papírové tapety a podobné krycí materiály na stěny; okenní transparentní papír

17.24.11.00

Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěny; okenní transparentní papír

4814 [10 00 + 20 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 17.24.12: Textilní tapety

17.24.12.00

Textilní tapety

5905 [00 (10 + 30 + 50 + 70 + 90)]

kg

S

 

NACE 17.29: Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky

CPA 17.29.11: Etikety všech druhů z papíru nebo lepenky

17.29.11.20

Samolepicí potištěné etikety, z papíru nebo lepenky

4821 10 10

kg

S

 

17.29.11.40

Potištěné etikety, z papíru nebo lepenky (kromě samolepicích)

4821 10 90

kg

S

 

17.29.11.60

Samolepicí etikety z papíru nebo lepenky (kromě potištěných)

4821 90 10

kg

S

 

17.29.11.80

Etikety z papíru nebo lepenky (kromě potištěných a samolepicích)

4821 90 90

kg

S

 

CPA 17.29.12: Filtrační bloky, stropní desky a desky z buničiny

17.29.12.00

Filtrační bloky a desky z papíroviny

4812 00 00

kg

S

 

CPA 17.29.19:   Cigaretový papír; dutinky, cívky, potáče a podobné výztuže; filtrační papír a lepenka; ostatní výrobky z papíru a lepenky j. n.

17.29.19.10

Cigaretový papír v kotoučcích o šířce ≤ 5 cm nebo ve tvaru složek (sešitků) nebo trubiček (dutinek)

4813 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

17.29.19.20

Dutinky, cívky, potáče a podobné výztuže (podložky) z papíroviny, papíru nebo lepenky používané k navíjení textilních nití

4822 10 00

kg

S

 

17.29.19.30

Dutinky, cívky, potáče a podobné výztuže (podložky) z papíroviny, papíru nebo lepenky (kromě používaných k navíjení textilních nití)

4822 90 00

kg

S

 

17.29.19.51

Filtrační papír a lepenka, nařezané

4823 20 00

kg

S

 

17.29.19.55

Diagramový (registrační) papír pro registrační přístroje ve formě kotoučů, listů a disků z papíru nebo lepenky

4823 40 00

kg

S

 

17.29.19.57

Tvarované výrobky z papíroviny, nasávané nebo lisované

4823 [70 (10 + 90)]

kg

S

 

17.29.19.85

Ostatní výrobky z papíru a lepenky

4823 90 85

kg

S

 

NACE 18.11: Tisk novin

CPA 18.11.10: Tisk novin

18.11.10.00

Tištěné noviny, časopisy a periodika, vycházející ≥ čtyřikrát týdně

kg

S

P

NACE 18.12: Ostatní tisk

CPA 18.12.11:   Tiskařské služby pro tisk známek, daňových kolků, dokumentů s názvy, čipových karet, šeků, bezpečnostních dokladů a podobných výrobků

18.12.11.00

Cenné papíry, poštovní známky, šekové tiskopisy, bankovky apod.

kg

S

P

CPA 18.12.12: Tiskařské služby pro reklamní katalogy, prospekty, plakáty a jiné tištěné reklamní materiály

18.12.12.30

Tištěné obchodní katalogy

kg

S

P

18.12.12.50

Tištěné reklamní a propagační tiskoviny (kromě obchodních katalogů)

kg

S

P

CPA 18.12.13: Tiskařské služby pro tisk časopisů a periodických publikací, vycházejících méně než čtyřikrát týdně

18.12.13.00

Tištěné noviny, časopisy a periodika, vycházející < čtyřikrát týdně

kg

S

P

CPA 18.12.14:   Tiskařské služby pro tisk knih, map, hydrografických nebo podobných map všech druhů, obrázků, rytin a fotografií, pohlednic

18.12.14.07

Knihy, brožury, letáky a podobné tiskařské výrobky, v jednotlivých listech (arších)

kg

S

P

18.12.14.14

Knihy, brožury, letáky a podobné tiskařské výrobky (kromě těch v jednotlivých listech (arších))

kg

S

P

18.12.14.21

Tištěná obrázková alba nebo obrázkové knihy, předlohy ke kreslení nebo omalovánky, pro děti

kg

S

P

18.12.14.28

Tištěné slovníky a encyklopedie, též v pořadačové úpravě

kg

S

P

18.12.14.35

Tištěné mapy v knižní formě

kg

S

P

18.12.14.42

Tištěné mapy v jiné než knižní formě

kg

S

P

18.12.14.49

Tištěné dopisnice, též ilustrované

kg

S

P

18.12.14.56

Osobní merkantil (tiskoviny s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami)

kg

S

P

18.12.14.63

Tištěné obrazy, kresby a fotografie

kg

S

P

CPA 18.12.19: Ostatní tiskařské služby j. n.

18.12.19.10

Tištěné kalendáře všech druhů, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků

kg

S

P

18.12.19.20

Tištěné hudebniny (noty), včetně v Braillově slepeckém písmu

kg

S

P

18.12.19.30

Obtisky všeho druhu v tištěné podobě

kg

S

P

18.12.19.90

Ostatní tiskoviny, j. n.

S

P

NACE 18.13: Příprava tisku a digitálních dat

CPA 18.13.10: Služby související s přípravou tisku

18.13.10.00

Zhotovení obrazových a textových předloh

I

 

CPA 18.13.20: Tiskařské desky nebo válce a ostatní pomůcky potřebné pro tisk

18.13.20.00

Tiskové formy

8442 [50 (20 + 80)]

S

 

CPA 18.13.30: Pomocné (doplňkové) služby související s tiskem

18.13.30.00

Práce polygrafického průmyslu ostatní

I

 

NACE 18.14: Vázání a související činnosti

CPA 18.14.10: Vázání a související činnosti

18.14.10.10

Vazba a dokončovací práce při výrobě knih a podobných výrobků (skládání, kompletace, sešívání, lepení, řezání, opatření obalem)

I

 

18.14.10.30

Vazba knih a dokončovací práce při výrobě brožur, časopisů, katalogů, vzorků, inzerátů, reklam atd. (skládání, kompletace, šití, lepení, řezání, opatření obalem)

I

 

18.14.10.50

Ostatní knihařské a dokončovací práce (konečná úprava potištěného papíru nebo potištěného kartonu a lepenky) kromě dokončovacích prací na knihách, brožurách, časopisech a katalozích

I

 

NACE 18.20: Rozmnožování nahraných nosičů

CPA 18.20.10: Rozmnožování zvukových nahrávek

18.20.10.10

Rozmnožování gramofonových desek

I

 

18.20.10.30

Rozmnožování magnetických pásků se záznamem zvuku o šířce ≤ 4 mm

I

 

18.20.10.50

Rozmnožování magnetických pásků se záznamem zvuku o šířce > 4 mm, avšak ≤ 6,5 mm

I

 

18.20.10.70

Rozmnožování kompaktních disků se záznamem zvuku

I

 

CPA 18.20.20: Rozmnožování videozáznamů

18.20.20.50

Rozmnožování magnetických pásků se záznamem obrazu o šířce > 6,5 mm

I

 

18.20.20.70

Rozmnožování nahraných záznamů obrazu, videodisky a ostatní nosiče záznamu obrazu (kromě magnetických pásků)

I

 

CPA 18.20.30: Rozmnožování softwaru

18.20.30.30

Rozmnožování nahraných nosičů pro počítače, magnetické pásky s nahranými informacemi pro zpracování údajů o šířce ≤ 4 mm

I

 

18.20.30.50

Rozmnožování nahraných nosičů pro počítače, magnetické pásky s nahranými informacemi pro zpracování údajů o šířce > 4 mm

I

 

18.20.30.70

Rozmnožování ostatních nosičů záznamů pro počítače s nahranými informacemi pro zpracování údajů (kromě magnetických pásků, zvukových nebo obrazových nahrávek)

I

 

NACE 19.10: Výroba koksárenských produktů

CPA 19.10.30: Smola a smolný koks

19.10.30.00

Smola a smolný koks z uhelného dehtu nebo jiných minerálních dehtů

2708 [10 00 + 20 00]

kg

T

 

NACE 20.11: Výroba technických plynů

CPA 20.11.11: Vodík, argon, vzácné plyny, dusík a kyslík

20.11.11.20

Argon

2804 21 00

m3

T

 

20.11.11.30

Vzácné plyny kromě argonu

2804 [29 (10 + 90)]

m3

T

 

20.11.11.50

Vodík

2804 10 00

m3

T

 

20.11.11.60

Dusík

2804 30 00

m3

T

 

20.11.11.70

Kyslík

2804 40 00

m3

T

 

CPA 20.11.12: Oxid uhličitý a ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů

20.11.12.30

Oxid uhličitý

2811 21 00

kg

T

 

20.11.12.50

Oxid sírový a arzenitý

2811 29 10

kg

T

 

20.11.12.70

Oxidy dusíku

2811 29 30

kg

T

 

20.11.12.90

Ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů

2811 29 90

kg

T

 

CPA 20.11.13: Kapalný vzduch a stlačený vzduch

20.11.13.00

Stlačený vzduch

2853 00 30

kg

T

 

NACE 20.12: Výroba barviv a pigmentů

CPA 20.12.11: Oxid zinečnatý a peroxid zinku; oxidy titanu

20.12.11.30

Oxid a peroxid zinečnatý

2817 00 00

kg

T

 

20.12.11.50

Oxidy titanu

2823 00 00

kg TiO2 @

T

 

CPA 20.12.12: Oxidy a hydroxidy chromu, manganu, olova a mědi

20.12.12.00

Oxidy a hydroxidy chromu, manganu, olova a mědi

2819 [10 00 + 90 (10 + 90)] + 2820 [10 00 + 90 (10 + 90)] + 2824 [10 00 + 90 (10 + 90)] + 00)]

kg

T

 

CPA 20.12.19: Oxidy, peroxidy s hydroxidy ostatních kovů

20.12.19.10

Oxidy a hydroxidy železa; barevné hlinky obsahující 70 % hmotnosti nebo více vázaného železa vyhodnoceného jako Fe2O3

2821 [10 00 + 20 00]

kg

T

 

20.12.19.30

Oxidy a hydroxidy kobaltu

2822 00 00

kg

T

 

20.12.19.50

Oxid a hydroxid lithný; oxidy a hydroxidy vanadu; oxidy a hydroxidy niklu; oxidy germania a oxid zirkoničitý

2825 [20 00 + 30 00 + 40 00 + 60 00]

kg

T

 

20.12.19.73

Oxidy a hydroxidy molybdenu

2825 70 00

kg

T

 

20.12.19.75

Oxidy antimonu

2825 80 00

kg

T

 

20.12.19.90

Ostatní anorganické sloučeniny zásadité povahy, oxidy, hydroxidy a peroxidy kovů, j. n.

2825 [90 (11 + 19 + 20 + 40 + 60 + 85)]

kg

T

 

CPA 20.12.21:   Syntetická organická barviva a přípravky na jejich bázi; syntetické organické výrobky užívané jako fluorescenční zjasňovací prostředky nebo luminofory; barevné laky a přípravky založené na jejich bázi

20.12.21.10

Disperzní barviva a přípravky na bázi těchto barviv

3204 11 00

kg

T

 

20.12.21.20

Kyselá barviva, též metalizovaná a přípravky na bázi těchto barviv; mořidlová barviva a přípravky na bázi těchto barviv

3204 12 00

kg

T

 

20.12.21.30

Zásaditá barviva a přípravky na bázi těchto barviv

3204 13 00

kg

T

 

20.12.21.40

Přímá barviva a přípravky na bázi těchto barviv

3204 14 00

kg

T

 

20.12.21.50

Ostatní syntetická organická barviva

3204 [15 00 + 16 00 + 17 00 + 19 00 + 90 00]

kg

T

 

20.12.21.60

Syntetické organické výrobky používané jako fluorescenční zjasňující prostředky

3204 20 00

kg

T

 

20.12.21.70

Barevné laky; přípravky na bázi barevných laků

3205 00 00

kg

T

 

CPA 20.12.22:   Tříselné výtažky rostlinného původu; taniny a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty; barviva rostlinného nebo živočišného původu

20.12.22.50

Tříselné výtažky rostlinného původu, taniny, jejich soli, étery, estery a jiné deriváty

3201 [10 00 + 20 00 + 90 (20 + 90)]

kg

T

 

20.12.22.70

Barviva rostlinného nebo živočišného původu (včetně barvicích výtažků, avšak kromě černi živočišného původu)

3203 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 20.12.23: Syntetická organická třísliva; anorganická třísliva; tříslicí přípravky; enzymatické přípravky pro předčinění

20.12.23.30

Syntetická organická třísliva

3202 10 00

kg

T

 

20.12.23.50

Třísliva syntetická anorganická

3202 90 00

kg

T

 

CPA 20.12.24: Barviva j. n.; anorganické výrobky používané jako luminofory

20.12.24.15

Pigmenty a přípravky na bázi oxidu titaničitého obsahující ≥ 80 % hmotnosti oxidu titaničitého v sušině

3206 11 00

kg TiO2 @

T

 

20.12.24.19

Pigmenty a přípravky na bázi oxidu titaničitého (kromě výrobků obsahujících ≥ 80 % hmotnosti oxidu titaničitého v sušině), ostatní

3206 19 00

kg TiO2 @

T

 

20.12.24.40

Pigmenty a přípravky na bázi sloučenin chrómu a kadmia

3206 [20 00 + 49 30]

kg

T

 

20.12.24.70

Ostatní barviva, přípravky a luminofory

3206 [41 00 + 42 00 + 49 (10 + 80) + 00)]

kg

T

 

NACE 20.13: Výroba jiných základních anorganických chemických látek

CPA 20.13.21: Metaloidy

20.13.21.11

Chlor

2801 10 00

kg

T

 

20.13.21.16

Jód; fluor; brom

2801 [20 00 + 30 (10 + 90)]

kg

T

 

20.13.21.20

Síra, sublimovaná nebo srážená; koloidní síra

2802 00 00

kg

T

 

20.13.21.30

Uhlík (uhlíkové saze a jiné formy uhlíku, j. n.)

2803 00 00

kg

T

 

20.13.21.40

Bor; tellur

2804 [50 (10 + 90)]

kg

T

 

20.13.21.50

Křemík

2804 [61 00 + 69 00]

kg

T

 

20.13.21.80

Fosfor; arzen; selen

2804 [70 00 + 80 00 + 90 00]

kg