28.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/52


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 854/2010

ze dne 27. září 2010,

kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 8. do 14. září 2010, a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence

KOMISE EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (3), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané příslušným orgánům od 8. do 14. září 2010 v souladu s nařízením (ES) č. 891/2009, překračují množství dostupná pro pořadové číslo 09.4320.

(2)

Za těchto okolností by měl být v souladu s nařízením (ES) č. 1301/2006 stanoven koeficient přidělení umožňující vydávání licencí pro pořadové číslo 09.4320. Podávání dalších žádostí o licence pro toto pořadové číslo by mělo být v souladu s nařízením (ES) č. 891/2009 pozastaveno až do konce hospodářského roku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Množství, na která byly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 891/2009 od 8. do 14. září 2010, se vynásobí koeficienty přidělení uvedenými v příloze tohoto nařízení.

2.   Podávání dalších žádostí o licence, jež odpovídají pořadovým číslům uvedeným v příloze, se pozastavuje do konce hospodářského roku 2010/11.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. září 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82.


PŘÍLOHA

Koncesní cukr CXL

Hospodářský rok 2010/11

Žádosti podané od 8.9.2010 do 14.9.2010

Pořadové číslo

Země

Koeficient přidělení

(%)

Další žádosti

09.4317

Austrálie

 

09.4318

Brazílie

 

09.4319

Kuba

 

09.4320

Ostatní třetí země

5,0039

pozastaveno

09.4321

Indie

 

Nevztahuje se na tuto zemi. Komisi nebyla zaslána žádná žádost o licenci.


Cukr z balkánských zemí

Hospodářský rok 2010/11

Žádosti podané od 8.9.2010 do 14.9.2010

Pořadové číslo

Země

Koeficient přidělení

(%)

Další žádosti

09.4324

Albánie

 

09.4325

Bosna a Hercegovina

 (2)

 

09.4326

Srbsko, Černá Hora a Kosovo (1)

 (2)

 

09.4327

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 

09.4328

Chorvatsko

 (2)

 

Nevztahuje se na tuto zemi. Komisi nebyla zaslána žádná žádost o licenci.


Cukr výjimečného a průmyslového dovozu

Hospodářský rok 2010/11

Žádosti podané od 8.9.2010 do 14.9.2010

Pořadové číslo

Typ

Koeficient přidělení

(%)

Další žádosti

09.4380

Výjimečný

 

09.4390

Průmyslový

 

Nevztahuje se na tuto zemi. Komisi nebyla zaslána žádná žádost o licenci.


(1)  Kosovo podle rezoluce 1244/1999 Rady bezpečnosti OSN.

(2)  Nevztahuje se na tuto zemi. Žádosti nepřesahují dostupná množství a vyhovuje se jim v plném rozsahu.