28.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/46


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 851/2010

ze dne 27. září 2010,

kterým se po sto třicáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 (2) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 9. září 2010 se Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl pozměnit identifikační údaje čtyř fyzických osob ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.

(3)

Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. září 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Karel KOVANDA

úřadující generální ředitel pro vnější vztahy


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2)  Článek 7a byl vložen nařízením (EU) č. 1286/2009 (Úř. věst. L 346, 23.12.2009, s. 42).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

(1)

Záznam „Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (také znám jako a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adresa: a) via Romagnosi 6, Varese, Itálie, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Itálie. Datum narození: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Místo narození: Kairouan, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: G025057 (tuniský pas vydaný dne 23.6.1999, platný do 5.2.2004). Další údaje: a) italské daňové číslo: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) v lednu 2003 v Itálii odsouzen ke dvěma a půl letům odnětí svobody. Italský odvolací soud dne 17. května 2004 rozsudek zrušil a nařídil obnovu řízení.“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (také znám jako a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou Abdullah, e) Abdullah Youssef). Adresa: a) via Romagnosi 6, Varese, Itálie, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Itálie, c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Itálie, d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunisko. Datum narození: 4.9.1966. Místo narození: Kairouan, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: G025057 (tuniský pas vydaný dne 23.6.1999, platný do 5.2.2004). Další údaje: a) italské daňové číslo: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) zákaz vstupu do schengenského prostoru, c) v červnu 2009 pobýval v Itálii, d) jméno matky: Fatima Abdaoui. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003“

(2)

Záznam „Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresa: via Catalani 1, Varese, Itálie. Datum narození: 10.8.1965. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L965734 (tuniský pas vydaný dne 6.2.1999, platný do 5.2.2004). Další údaje: a) italské daňové číslo: BDL MMD 65M10 Z352S, b) odsouzen dne 3.12.2004 soudem prvního stupně v Miláně ke čtyřem letům a osmi měsícům odnětí svobody. Dne 29.9.2005 Odvolací soud v Miláně snížil jeho trest na tři roky a čtyři měsíce. Kasační soud dne 10.11.2006 toto rozhodnutí potvrdil. V odobí od 24.6.2003 do 6.5.2005 byl ve vězení nebo se na něj vztahovala alternativní opatření. Vypovězen z území Itálie.“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (také znám jako Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Adresa: a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Itálie, b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisko. Datum narození: 10.8.1965. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L965734 (tuniský cestovní pas vydaný dne 6.2.1999, platný do 5.2.2004). Další údaje: a) italské daňové číslo: BDL MMD 65M10 Z352S, b) jméno matky: Shadhliah Ben Amir, c) v srpnu 2009 pobýval v Itálii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.6.2004.“

(3)

Záznam „Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Itálie. Datum narození: 1.5.1966. Místo narození: Rainneen, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L945660 (tuniský pas vydaný dne 4.12.1998, platný do 3.12.2001). Další údaje: a) italské daňové číslo: TRB CBN 66E01 Z352O, b) dne 3.12.2004 zproštěn viny soudem prvního stupně v Miláně. V září 2007 stále probíhalo odvolací řízení u Odvolacího soudu v Miláně.“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (také znám jako Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Adresa: Via Salvo D’Acquisto 2, Varese, Itálie. Datum narození: 1.5.1966. Místo narození: Menzel Temime, Nabeul, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L945660 (tuniský pas vydaný dne 4.12.1998, platný do 3.12.2001). Další údaje: a) italské daňové číslo: TRB CBN 66E01 Z352O, b) v prosinci 2009 pobýval v Itálii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.6.2004.“

(4)

Záznam „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (také znám jako Kamel Darraji). Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Itálie. Datum narození: 22.7.1967. Místo narození: Menzel Bouzelfa, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L029899 (tuniský cestovní pas vydaný dne 14.8.1995, platný do 13.8.2000). Národní identifikační číslo: a) DDR KML 67L22 Z352Q (italské daňové číslo), b) DRR KLB 67L22 Z352S (italské daňové číslo). Další informace: a) V odobí od 24.6.2003 do 17.11.2006 byl ve vězení nebo se na něj vztahovala alternativní vazební opatření. b) Vypovězen z území Itálie. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.6.2004“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (také znám jako Kamel Darraji). Adresa: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Itálie. Datum narození: 22.7.1967. Místo narození: Menzel Bouzelfa, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L029899 (tuniský cestovní pas vydaný dne 14.8.1995, platný do 13.8.2000). Další údaje: a) italské daňové číslo: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) v prosinci 2009 pobýval v Itálii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.6.2004.“