14.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 801/2010

ze dne 13. září 2010,

kterým se provádí čl. 10 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES, pokud jde o kritéria státu vlajky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výkon státu vlajky je jedním z obecných parametrů určujících rizikový profil lodě.

(2)

Při určování rizikového profilu lodě by se mělo přihlížet k míře zadržení v rámci Unie a v rámci oblasti, na niž se vztahuje Pařížské memorandum o porozumění o státní přístavní inspekci (dále jen „Pařížské memorandum“).

(3)

Je nutné vycházet ze zkušeností nabytých při uplatňování Pařížského memoranda s přihlédnutím k metodice používané pro vyhodnocení výkonu státu vlajky.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rozdělování států vlajky na základě míry zadržení

1.   Při určování výkonu státu vlajky ve smyslu směrnice 2009/16/ES jsou státy vlajky zařazeny na černou, šedou nebo bílou listinu, přičemž tyto listiny jsou sestavovány podle Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci na základě celkového počtu inspekcí a zadržení po dobu tří let. Kromě toho jsou státy vlajky na černé listině dále roztříděny v závislosti na míře zadržení na vlajky s velmi vysokým, vysokým, středním až vysokým a středním rizikem. Roztřídění je každoročně aktualizováno.

2.   Pro zařazení státu vlajky na černou, šedou nebo bílou listinu je třeba nejméně 30 státních přístavních inspekcí.

3.   Metody a vzorce, které se použijí při zařazení státu vlajky, musí být v souladu s kritérii státu vlajky stanovenými v příloze.

Článek 2

Výkon státu vlajky na základě auditu IMO

Dodržování předpisů uvedené v příloze I části I bodu 1 písm. c) podbodu iii) směrnice 2009/16/ES potřebné pro to, aby mohla být loď považována za méně rizikovou, se považuje za prokázané, jakmile Komise od státu vlajky obdrží písemné potvrzení, že byla dokončena závěrečná zpráva o auditu a případně navržena nápravná opatření. Rovnocenně se přihlédne k auditům provedeným před 17. červnem 2009.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 57.


PŘÍLOHA

Kritéria státu vlajky

(ve smyslu čl. 10 odst. 3 písm. a) směrnice 2009/16/ES)

1.

Výkon státu vlajky se vypočte na základě standardního vzorce pro statistické výpočty, v němž jsou stanoveny určité hodnoty. Hranice mezi černou a šedou listinou, jakož i mezi šedou a bílou listinou se určují podle těchto vzorců:

Formula Formula

kde:

N je počet inspekcí

p je povolená míra zadržení

z je kritická hodnota běžného rozdělení (1,645 při úrovni jistoty 95 %).

2.

Na základě vzorců uvedených v bodě 1 se stanoví povolený počet zadržení pro černou nebo šedou listinu. Počet zadržení, který je vyšší než hranice mezi černou a šedou listinou, znamená horší hodnotu než průměr a je pak uváděn na černé listině, přičemž počet zadržení menší než hranice mezi šedou a bílou listinou znamená lepší hodnotu než průměr a je pak uváděn na bílé listině. Pokud se počet zadržení týkající se konkrétního státu vlajky nachází mezi těmito dvěma hodnotami, je stát vlajky uveden na šedé listině.

3.

Pro účely porovnání výkonu států vlajky uvedených na černé, šedé nebo bílé listině se výpočet provede opakovaně, přičemž se upravuje hodnota p ve vzorcích uvedených v bodě 1.

4.

Aby bylo možné porovnat výkon států vlajky, použije se koeficient překročení (EF, excess factor). EF udává počet potřebných změn a opětovného výpočtu hodnoty p tak, aby počet zadržení jednotlivých států vlajky odpovídal hraničním hodnotám. Každé zvýšení nebo snížení hodnoty p o 3 % odpovídá celému bodu EF. V případě států vlajky uvedených na šedé listině se EF vypočítá tímto vzorcem:

Formula

5.

Při roztřiďování států vlajky na černé listině na státy s velmi vysokým rizikem, vysokým rizikem, středním až vysokým rizikem nebo středním rizikem se zohledňují tyto hodnoty EF:

 

EF = 4,01 a vyšší znamená velmi vysoké riziko

 

EF = 3,01 až 4,00 znamená vysoké riziko

 

EF = 2,01 až 3,00 znamená střední až vysoké riziko

 

EF = 1,01 až 2,00 znamená střední riziko