11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 210/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 715/2010

ze dne 10. srpna 2010,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o úpravy v návaznosti na revizi statistické klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a statistické klasifikace produkce podle činností (CPA) v národních účtech

EVROPSKÁ KOMISE ,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zavedení aktualizovaného klasifikačního systému je zásadním prvkem v průběžném úsilí Komise o zachování důležitosti evropských statistik, a to se zohledněním technologického rozvoje a strukturálních změn v hospodářství.

(2)

Revidovaná statistická klasifikace ekonomických činností nazvaná NACE Revize 2 (dále jen „NACE Rev. 2“) byla zavedena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (2).

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (3), zavedlo revidovanou statistickou klasifikaci produkce podle činností (dále jen „CPA 2008“).

(4)

Nařízení (ES) č. 2223/96 zavádějící Evropský systém národních účtů 1995 (dále jen „ESA 95“) nabízí metodiku společných norem, definic, klasifikací a účetních pravidel pro sestavování účtů členských států.

(5)

Zavedení revidované statistické klasifikace ekonomických činností a revidované statistické klasifikace produkce podle činností vyžaduje úpravu nařízení (ES) č. 2223/96.

(6)

Byl konzultován Výbor pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance zřízený rozhodnutím Rady 2006/856/ES (4).

(7)

Byl konzultován Výbor pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2223/96 se mění takto:

1)

Termín „NACE Rev. 1“ se v celém textu nahrazuje termínem „NACE Rev. 2“ s výjimkou odstavce 8.153.

2)

V odstavci 2.34 se termín „oddíl 70“ nahrazuje termínem „oddíl 68“.

3)

Znění poznámky pod čarou 1 odstavce 2.103 se nahrazuje tímto: „NACE Rev. 2: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech“.

4)

V poznámce pod čarou 2 odstavce 2.106 se termín „ISIC Rev. 3“ nahrazuje termínem „ISIC Rev. 4“.

5)

Znění poznámky pod čarou odstavce 2.118 se nahrazuje tímto: „CPA: statistická klasifikace produkce podle činností v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93“.

6)

V příloze 7.1 kapitoly 7 se definice „Dopravní prostředky (AN.11131)“ nahrazuje tímto: „Prostředky pro pohyb osob a předmětů. Patří sem výrobky jiné než součástky zahrnuté podle klasifikace CPA (1) do oddílů 29 a 30, jako jsou motorová vozidla, návěsy a přívěsy; lodě; železniční a tramvajové lokomotivy a vozový park; letadla a vesmírné dopravní prostředky; a motocykly, kola atd.“.

7)

V příloze 7.1 kapitoly 7 se definice „Ostatní stroje a zařízení (AN.11132)“ nahrazuje tímto: „Stroje a zařízení jinde neuvedené. Patří sem výrobky jiné než součásti, montáže, služby oprav a údržby zahrnuté ve skupinách CPA 28.1 stroje pro všeobecné účely; 28.2 ostatní stroje pro všeobecné účely; 28.3 stroje pro zemědělství a lesnictví; 28.4 kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje; 28.9 ostatní stroje pro zvláštní účely; 26.2 počítače a periferní zařízení; 26.3 komunikační zařízení; 26.4 spotřební elektronika; 26.5 měřící, zkušební a navigační přístroje; hodiny a hodinky; 26.6 ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje; 26.7 optické a fotografické přístroje a zařízení; a v oddíle 27 klasifikace CPA, elektrická zařízení. Jiné příklady jsou výrobky jiné než součásti, montáže, služby oprav a údržby zahrnuté v kategorii CPA 20.13.14, palivové články (kazety), nevyhořelé, pro jaderné reaktory; v oddíle CPA 31, nábytek; ve skupinách CPA 32.2 hudební nástroje; 32.3 sportovní potřeby; a 25.3 parní kotle (kromě kotlů centrálního topení)“.

8)

Znění poznámky pod čarou (1) přílohy 7.1 kapitoly 7 se nahrazuje tímto: „Statistická klasifikace produkce podle činností (CPA)“.

9)

V příloze II odstavci 7 se termín „třídy 70.20 „Pronájem vlastního majetku “ “ nahrazuje termínem „třídy 68.20 „Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí“ “, termín „oddílu 71 „Pronájem strojů a zařízení bez obsluhy a bez personálu a zboží osobní potřeby pro domácnosti“ “ se nahrazuje termínem „oddíl 77 „Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu“ “ a termín „třída 60.24“ se nahrazuje termínem „třída 49.41“.

10)

V příloze II odstavci 11 se termín „třída 65.21“ nahrazuje termínem „třída 64.91“.

11)

V příloze II odstavci 14 se termín „třída 65.22“ nahrazuje termínem „třída 64.92“.

12)

V příloze III odstavci 14 se termín „třída 75.30“ nahrazuje termínem „třída 84.30“.

13)

V příloze III odstavci 17 se termín „třída 66.02“ nahrazuje termínem „třída 65.30“.

14)

V příloze III odstavci 32 se termín „třída 66.01“ nahrazuje termínem „třída 65.11“.

15)

V příloze III odstavci 37 se termín „třída 66.03“ nahrazuje termínem „třída 65.12“.

16)

V příloze III odstavci 41 se termín „třída 67.20“ nahrazuje termínem „skupina 66.2“.

17)

V tabulce 8.22 se název tabulky „ODVĚTVÍ (podle sekcí NACE)“ nahrazuje názvem „ODVĚTVÍ (podle sekcí NACE Rev. 1)“.

18)

V příloze IV se název oddílu „SESKUPENÍ A KÓDOVÁNÍ ODVĚTVÍ (A), PRODUKTŮ (P) A INVESTIC (TVORBY FIXNÍHO KAPITÁLU) (PI)“ nahrazuje tímto: „SESKUPENÍ A KÓDOVÁNÍ ODVĚTVÍ (A*), PRODUKTŮ (P*) A DLOUHODOBÝCH AKTIV (TVORBY FIXNÍHO KAPITÁLU) (PI)“.

19)

V příloze IV se text za názvem: „SESKUPENÍ A KÓDOVÁNÍ ODVĚTVÍ (A), PRODUKTŮ (P) A INVESTIC (TVORBY FIXNÍHO KAPITÁLU) (PI)“ nahrazuje textem v příloze tohoto nařízení.

20)

V příloze B se označení „A3“ nahrazuje označením „A*3“, „A6“ se nahrazuje „A*10“, „A6†“ se nahrazuje „A*10“, „A17“ se nahrazuje „A*21“, A31 se nahrazuje „A*38“ a „A60“ se nahrazuje „A*64“, a to v celém textu přílohy.

21)

V příloze B v tabulce „Přehled tabulek“:

zrušují se oddíly s odkazem na tabulky 15 a 16:

15

Tabulka dodávek v základních cenách včetně transformace do kupních cen, A60 × P60

36

2007

od roku 2000

16

Tabulka užití v kupních cenách, A60 × P60

36

2007

od roku 2000

a nahrazují se tímto:

15

Tabulka dodávek v základních cenách včetně transformace do kupních cen

36

2007

od roku 2000

16

Tabulka užití v kupních cenách

36

2007

od roku 2000

zrušují se oddíly s odkazem na tabulky 17, 18, 19:

17

Symetrická input-output tabulka v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let

36

2008

od roku 2000

18

Symetrická input-output tabulka za domácí výrobu v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let

36

2008

od roku 2000

19

Symetrická input-output tabulka pro dovozy v základních cenách P60 × P60, jednou za pět let

36

2008

od roku 2000

a nahrazují se tímto:

17

Symetrická input-output tabulka v základních cenách, jednou za pět let

36

2008

od roku 2000

18

Symetrická input-output tabulka za domácí výrobu v základních cenách, jednou za pět let

36

2008

od roku 2000

19

Symetrická input-output tabulka pro dovozy v základních cenách, jednou za pět let

36

2008

od roku 2000

22)

V příloze B se „n = 60“ nahrazuje „n = 64“ a „m = 60“ se nahrazuje „m = 64“ v celém textu.

23)

V příloze B se tabulka 10 nahrazuje tímto:

Tabulka 10 –   Tabulky podle odvětví a podle regionů (NUTS II)

Kód

Seznam proměnných

Členění

B1.g

1.

Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (v běžných cenách)

A*10

D.1

2.

Náhrady zaměstnancům (v běžných cenách)

A*10

P.51

3.

Tvorba hrubého fixního kapitálu (běžné ceny)

A*10

4.

Zaměstnanost v tis. osobách a tis. odpracovaných hodin

ETO

Celkem

A*10

EEM

Zaměstnanci

A*10“

24)

V příloze B se tabulka 12 nahrazuje tímto:

Tabulka 12 –   Tabulky podle odvětví a podle regionů (NUTS III)

Kód

Seznam proměnných

Členění

B1.g

1.

Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (v běžných cenách)

A*10

2.

Zaměstnanost (v tis. osobách)

ETO

Celkem

A*10

EEM

Zaměstnanci

A*10“

25)

V příloze B v tabulkách 15 a 16 se termín „Produkty (CPA)“ nahrazuje termínem „Produkty (P*64)“ a termín „Odvětví (NACE A60)“ termínem „Odvětví (A*64)“.

26)

V příloze B v tabulkách 17, 18 a 19 se termín „Produkty“ nahrazuje termínem „Produkty (P*64)“.

27)

V příloze B v oddílu „Odchylky k tabulkám podle členských států“:

Bulharsko: Tabulka 2.1 „Odchylky k tabulkám“, zrušuje se tento odkaz na tabulku 22:

22

Všechny proměnné

Rok 2005: první předání v roce 2008

2005

2008

Roky 2000-2004: první předání v roce 2010

2000-2004

2010

Roky 1998-1999: první předání v roce 2011

1998-1999

2011

Roky 1995-1997: nepředává se

1995-1997

Nepředává se

a nahrazuje se tímto:

22

Všechny proměnné

Rok 2005: první předání v roce 2008

2005

2008

Roky 2000–2004: první předání v roce 2010

2000-2004

2010

Roky 1995–1999: nepředává se

1995-1999

Nepředává se

Bulharsko: Tabulka 2.2 „Odchylky pro jednotlivé proměnné/položky v tabulkách“, zrušuje se tento odkaz na tabulku 10:

10

Tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51)

Roky 2005-2006: první předání v roce 2009

2005-2006

2009

Roky 2000-2004: první předání v roce 2011

2000-2004

2011

Roky 1998-1999: první předání v roce 2012

1998-1999

2012

Roky 1995-1997: nepředává se

1995-1997

Nepředává se

a nahrazuje se tímto:

10

Tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51)

Roky 2005–2006: první předání v roce 2009

2005-2006

2009

Roky 2000–2004: první předání v roce 2011

2000-2004

2011

Rok 1999: první předání v roce 2012

1999

2012

Roky 1995–1998: nepředává se

1995-1998

Nepředává se

Řecko: Tabulka 7.2 „Odchylky pro jednotlivé proměnné/položky v tabulkách“, zrušuje se tento odkaz na tabulku 1:

1

Zaměstnanost – čtvrtletně

Roky 1990-1994: první předání v roce 2011

1990-1994

2011

a nahrazuje se tímto:

1

Zaměstnanost – čtvrtletně – celkem

Roky 1990–1994: první předání v roce 2011

1990-1994

2011

Zaměstnanost – čtvrtletně – členění podle odvětví

Roky 1990–1994: nepředává se

1990-1994

Nepředává se

Francie: Tabulka 9.1 „Odchylky k tabulkám“, zrušuje se tento odkaz na tabulku 3:

3

Všechny proměnné: členění podle odvětví A31, A60

Roky 1980-1998: první předání v roce 2011

1980-1998

2011

a nahrazuje se tímto:

3

Všechny proměnné kromě základního souboru, zaměstnanosti, náhrad zaměstnancům, členění podle odvětví A*38, A*64

Roky 1995–1998: první předání v roce 2012

1995-1998

2012

Roky 1980–1994: nepředává se

1980-1994

Nepředává se

Nizozemsko: Tabulka 18.2 „Odchylky pro jednotlivé proměnné/položky v tabulkách“, zrušuje se tento odkaz na tabulku 1:

1

Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné v rezidentských výrobních jednotkách: odvětví J až K a L až P, osoby – ročně

Roky 1980-1986: nepředává se

1980-1986

Nepředává se

a nahrazuje se tímto:

1

Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné v rezidentských výrobních jednotkách: odvětví K až L a O až T, osoby – ročně

Roky 1980–1986: nepředává se

1980-1986

Nepředává se

Nizozemsko: Tabulka 18.2 „Odchylky pro jednotlivé proměnné/položky v tabulkách“, zrušují se tyto odkazy na tabulku 3:

3

Běžné ceny:

 

 

 

 

proměnné P.1, P.2, B1.G, D.29-D.39, D.1, D.11 pro odvětví B, DC_DD, DI, DN

Roky 1980-1986: nepředává se

1980-1986

Nepředává se

 

Proměnné B.2N+B.3N pro odvětví, B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, DH, DO

Roky 1980-1986: nepředává se

1980-1986

Nepředává se

3

Ceny předchozího roku a zřetězené objemy:

 

 

 

 

Proměnné B.1G pro odvětví B, CA_CB, DB_DE, DH_DN, J_K, O_P

Za roky 1980-1987 se nepředává

1980-1987

Nepředává se

 

Proměnná K.1 pro odvětví B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O

Za roky 1980-1995 se nepředává

1980-1995

Nepředává se

3

Běžné ceny:

 

 

 

 

proměnné P.5, P.52, P.53 členění podle odvětví

Za roky 1980-1994 se nepředává

1980-1994

Nepředává se

 

Proměnná P.51 pro odvětví B, CA_CB, DC_DD, DI

Za roky 1980-1986 se nepředává

1980-1986

Nepředává se

3

Ceny předchozího roku a zřetězené objemy:

 

 

 

 

Proměnné P.5, P.52, P.53

Za roky 1980-1987 se nepředává

1980-1987

Nepředává se

 

proměnné P.5, P.52, P.53 členění podle odvětví

Za roky 1988-1995 se nepředává

1988-1995

Nepředává se

 

Proměnná P.51 pro odvětví B, CA_CB, DC_DD, DI

Za roky 1980-1987 se nepředává

1980-1987

Nepředává se

a nahrazují se tímto:

3

Běžné ceny:

 

 

 

 

Proměnné P.1, P.2, B1.G, D.29-D.39, pro odvětví 03, 13-16, 23, 28

Roky 1980–1986: nepředává se

1980–1986

Nepředává se

 

Proměnné B.2N+B3.N pro odvětví, 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32

Roky 1980–1986: nepředává se

1980–1986

Nepředává se

3

Ceny předchozího roku a zřetězené objemy:

 

 

 

 

Proměnné B.1G pro odvětví 03, 05-09, 13-17, 22-33, 64-68, 96-98

Za roky 1980–1987 se nepředává

1980–1987

Nepředává se

 

Proměnná K.1 pro odvětví 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32, 55-96

Za roky 1980–1995 se nepředává

1980–1995

Nepředává se

3

Běžné ceny:

 

 

 

 

proměnné P.5, P.52, P.53 členění podle odvětví

Za roky 1980–1994 se nepředává

1980–1994

Nepředává se

 

Proměnná P.51 pro odvětví 03, 05-09, 13-16, 23

Za roky 1980–1986 se nepředává

1980–1986

Nepředává se

3

Ceny předchozího roku a zřetězené objemy:

 

 

 

 

Proměnné P.5, P.52, P.53

Za roky 1980–1987 se nepředává

1980–1987

Nepředává se

 

proměnné P.5, P.52, P.53 členění podle odvětví

Za roky 1988–1995 se nepředává

1988–1995

Nepředává se

 

Proměnná P.51 pro odvětví 03, 05-09, 13-16, 23

Za roky 1980–1987 se nepředává

1980–1987

Nepředává se

Švédsko: Tabulka 26.2 „Odchylky pro jednotlivé proměnné/položky v tabulkách“, zrušuje se termín „Členění odvětví 50–52“ a nahrazuje se termínem „Členění odvětví 45–47“.

28)

V příloze B se za tabulku 26 doplňuje nový text, který zní:

„PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1.

Pro všechny údaje, jež mají být předány po 31. srpnu 2011, s výjimkami uvedenými v druhém pododstavci, se použijí členění A*3, A*10, A*21, A*38, A*64 odvozená z NACE Rev. 2 a P*3, P*10, P*21, P*38 a P*64 odvozená z CPA 2008.

Členské státy, kterým je poskytnuta odchylka pro předávání údajů do tabulek 15 až 19 nařízení (ES) č. 2223/96 do roku 2011 nebo déle, použijí členění A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 a P60 pro referenční období do roku 2007 a členění A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 a P*64 pro referenční období od roku 2008 dále, a to bez ohledu na dobu předání údajů.

2.

Až do 31. prosince 2014 se pro předávání údajů tabulky 10 použije buď členění NACE Rev. 2 A*10 nebo tyto agregované položky členění NACE Rev. 2 členění A*10:

(G, H, I a J) místo (G, H a I) a (J),

(K, L, M a N) místo (K), (L) a (M a N),

(O, P, Q, R, S, T a U) místo (O, P a Q) a (R, S, T a U).

Od 1. ledna 2015 se pro předávání údajů tabulky 10 použije členění NACE Rev. 2 A*10.

3.

Pro předávání údajů tabulky 12 se použije buď členění NACE Rev. 2 A*10 nebo agregované položky členění NACE Rev. 2 A*10:

(G, H, I a J) místo (G, H a I) a (J),

(K, L, M a N) místo (K), (L) a (M a N),

(O, P, Q, R, S, T a U) místo (O, P a Q) a (R, S, T a U).

4.

Předávání údajů podle členění A*38 a A*64 u příslušných položek 26a a 44a „z toho: imputované nájemné vlastníků domů a bytů“ definovaných v sekci SESKUPENÍ A KÓDOVÁNÍ ODVĚTVÍ (A*), PRODUKTŮ (P*) A DLOUHODOBÝCH AKTIV (TVORBY FIXNÍHO KAPITÁLU) (AN) přílohy IV je povinné jen pro proměnné P.1, P.2, B.1g uvedené v tabulce 3 přílohy B nařízení (ES) č. 2223/96.

5.

Údaje, které se poprvé předávají po 31. srpnu 2011 v souladu s programem ESA 95 pro předávání údajů národních účtů podle NACE Rev. 2 nebo CPA 2008, se poskytují v členění podle odvětví nebo produktů za tato sledovaná období:

a)

:

tabulka 1

:

od roku 2000 (2001Q1 pro čtvrtletně předávané údaje) dále;

b)

:

tabulka 3

:

od roku 2000 dále;

c)

:

tabulka 10

:

2009;

d)

:

tabulka 12

:

2009;

e)

:

tabulka 20

:

od roku 2000 dále;

f)

:

tabulka 22

:

od roku 2000 dále.

Členské státy předají roční údaje pro tabulku 1 společně s prvním předáním tabulky 1 čtvrtletně za 2011Q2 a nejpozději do 30. září 2011.

6.

Tabulky, které se poprvé předávají po 31. srpnu 2012 v souladu s programem ESA 95 pro předávání údajů národních účtů podle NACE Rev. 2 nebo CPA 2008, se poskytují v členění podle odvětví nebo produktů za tato sledovaná období:

a)   tabulka 1 (kromě proměnných uvedených v oddílech „Obyvatelstvo, zaměstnanost, náhrady zaměstnancům“):

1990 (1990Q pro čtvrtletně předávané údaje) dále pro Belgii, Dánsko, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francii, Itálii, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko, Spojené království,

1995 (1990Q pro čtvrtletně předávané údaje) dále pro Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko;

b)   tabulka 3 (kromě proměnných uvedených v oddíle „Zaměstnanost a náhrady zaměstnancům“): 1995 dále pro A*10 a A*38;

c)   tabulka 10: od roku 2000 dále;

d)   tabulka 12: od roku 2000 dále.

7.

Pro tabulky 15, 16, 17, 18 a 19 se nepožadují žádné zpětné údaje využívající NACE Rev. 2 nebo CPA 2008.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 65.

(4)  Úř. věst. L 332, 30.11.2006, s. 21.


PŘÍLOHA

A*3

Poř. číslo

Sekce NACE Rev. 2

Popis

1

A

Zemědělství, lesnictví a rybářství

2

B, C, D, E a F

Těžba a dobývání; zpracovatelský průmysl; výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu; zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi; stavebnictví

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T a U

Služby


A*10

Poř. číslo

Sekce NACE Rev. 2

Popis

1

A

Zemědělství, lesnictví a rybářství

2

B, C, D a E

Těžba a dobývání; zpracovatelský průmysl; výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu; zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi; stavebnictví

2a

C

z toho: zpracovatelský průmysl

3

F

Stavebnictví

4

G, H a I

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel; doprava a skladování; ubytování, stravování a pohostinství

5

J

Informační a komunikační činnosti

6

K

Peněžnictví a pojišťovnictví

7

L

Činnosti v oblasti nemovitostí

8

M a N

Profesní, vědecké a technické činnosti; administrativní a podpůrné činnosti

9

O, P, a Q

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení; vzdělávání; zdravotní a sociální péče

10

R, S, T a U

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti; ostatní činnosti; činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu; činnosti exteritoriálních organizací a orgánů


A*21

Poř. číslo

Sekce NACE Rev. 2

Oddíly NACE Rev. 2

Popis

1

A

01–03

Zemědělství, lesnictví a rybářství

2

B

05–09

Těžba a dobývání

3

C

10–33

Zpracovatelský průmysl

4

D

35

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

5

E

36–39

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

6

F

41–43

Stavebnictví

7

G

45–47

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

8

H

49–53

Doprava a skladování

9

I

55–56

Ubytování, stravování a pohostinství

10

J

58–63

Informační a komunikační činnosti

11

K

64–66

Peněžnictví a pojišťovnictví

12

L

68

Činnosti v oblasti nemovitostí

13

M

69–75

Profesní, vědecké a technické činnosti

14

N

77–82

Administrativní a podpůrné činnosti

15

O

84

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

16

P

85

Vzdělávání

17

Q

86–88

Zdravotní a sociální péče

18

R

90–93

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

19

S

94–96

Ostatní činnosti

20

T

97–98

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

21

U

99

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů


A*38

Poř. číslo

Oddíly NACE Rev. 2

Popis

1

01–03

Zemědělství, lesnictví a rybářství

2

05–09

Těžba a dobývání

3

10–12

Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků

4

13–15

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů, usní a usňových výrobků

5

16–18

Zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, kromě nábytku; výroba papíru a výrobků z papíru; tisk a rozmnožování nahraných nosičů

6

19

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

7

20

Výroba chemických látek a chemických přípravků

8

21

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

9

22–23

Výroba pryžových a plastových výrobků a ostatních nekovových minerálních výrobků

10

24–25

Výroba základních kovů, kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení

11

26

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

12

27

Výroba elektrických zařízení

13

28

Výroba strojů a zařízení j. n.

14

29–30

Výroba dopravních prostředků a zařízení

15

31–33

Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl; opravy a instalace strojů a zařízení

16

35

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

17

36–39

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

18

41–43

Stavebnictví

19

45–47

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

20

49–53

Doprava a skladování

21

55–56

Ubytování, stravování a pohostinství

22

58–60

Vydavatelské, audiovizuální a vysílací činnosti

23

61

Telekomunikační činnosti

24

62–63

Programování, poradenství v oblasti informačních technologií a související činnosti; informační činnosti

25

64–66

Peněžnictví a pojišťovnictví

26

68

Činnosti v oblasti nemovitostí

26a

 

z toho: imputované nájemné vlastníků domů a bytů

27

69–71

Právní a účetnické činnosti; činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení; architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

28

72

Výzkum a vývoj

29

73–75

Reklama a průzkum trhu; ostatní profesní, vědecké a technické činnosti; veterinární činnosti

30

77–82

Administrativní a podpůrné činnosti

31

84

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

32

85

Vzdělávání

33

86

Zdravotní péče

34

87–88

Sociální péče

35

90–93

Kulturní, zábavní a rekreační činnost

36

94–96

Ostatní činnosti

37

97–98

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

38

99

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů


A*64

Poř. číslo

Oddíly NACE Rev. 2

Popis

1

01

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

2

02

Lesnictví a těžba dřeva

3

03

Rybolov a akvakultura

4

05–09

Těžba a dobývání

5

10–12

Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků

6

13–15

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů, usní a usňových výrobků

7

16

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

8

17

Výroba papíru a výrobků z papíru

9

18

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

10

19

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

11

20

Výroba chemických látek a chemických přípravků

12

21

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

13

22

Výroba pryžových a plastových výrobků

14

23

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

15

24

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

16

25

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení

17

26

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

18

27

Výroba elektrických zařízení

19

28

Výroba strojů a zařízení j. n.

20

29

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

21

30

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

22

31–32

Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl

23

33

Opravy a instalace strojů a zařízení

24

35

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

25

36

Shromažďování, úprava a rozvod vody

26

37–39

Činnosti související s odpadními vodami; shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití; sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady

27

41–43

Stavebnictví

28

45

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel a motocyklů

29

46

Velkoobchod, kromě motorových vozidel

30

47

Maloobchod, kromě motorových vozidel

31

49

Pozemní a potrubní doprava

32

50

Vodní doprava

33

51

Letecká doprava

34

52

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

35

53

Poštovní a kurýrní činnosti

36

55–56

Ubytování, stravování a pohostinství

37

58

Vydavatelské činnosti

38

59–60

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti; tvorba programů a vysílání

39

61

Telekomunikační služby

40

62–63

Programování, poradenství v oblasti informačních technologií a související činnosti; informační činnosti

41

64

Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

42

65

Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

43

66

Ostatní finanční činnosti

44

68

Činnosti v oblasti nemovitostí

44a

 

z toho: imputované nájemné vlastníků domů a bytů

45

69–70

Právní a účetnické činnosti; činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

46

71

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

47

72

Výzkum a vývoj

48

73

Reklama a průzkum trhu

49

74–75

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti; veterinární činnosti

50

77

Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu

51

78

Činnosti související se zaměstnáním

52

79

Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti

53

80–82

Bezpečnostní a pátrací činnosti; činnosti související se stavbami a úpravou krajiny; administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání

54

84

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

55

85

Vzdělávání

56

86

Zdravotní péče

57

87–88

Sociální péče

58

90–92

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti; činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení; činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

59

93

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

60

94

Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

61

95

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

62

96

Poskytování ostatních osobních služeb

63

97–98

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

64

99

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů


P*3

Poř. číslo

Sekce CPA 2008

Popis

1

A

Produkty a služby zemědělství, lesnictví a rybářství

2

B, C, D, E a F

Těžba a dobývání; výrobky a služby zpracovatelského průmyslu; elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch; zásobování vodou; služby související s odpadními vodami, odpady a sanacemi; stavby a stavební práce

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T a U

Ostatní služby


P*10

Poř. číslo

Sekce CPA 2008

Popis

1

A

Produkty a služby zemědělství, lesnictví a rybářství

2

B, C, D a E

Těžba a dobývání; výrobky a služby zpracovatelského průmyslu; elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch; zásobování vodou; služby související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

2a

C

z toho: výrobky a služby zpracovatelského průmyslu

3

F

Stavby a stavební práce

4

G, H a I

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel a motocyklů; doprava a skladování; ubytovací a stravovací služby

5

J

Informační a komunikační služby

6

K

Finanční a pojišťovací služby

7

L

Služby v oblasti nemovitostí

8

M a N

Odborné, vědecké a technické služby; administrativní a podpůrné služby

9

O, P, a Q

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení; služby v oblasti vzdělávání; zdravotní a sociální péče

10

R, S, T a U

Kulturní, zábavní a rekreační služby; ostatní služby; služby domácností jako zaměstnavatelů; výrobky a služby blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní potřebu; služby exteritoriálních organizací a institucí


P*21

Poř. číslo

Sekce CPA 2008

Oddíly CPA 2008

Popis

1

A

01–03

Produkty a služby zemědělství, lesnictví a rybářství

2

B

05–09

Těžba a dobývání

3

C

10–33

Výrobky a služby zpracovatelského průmyslu

4

D

35

Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch

5

E

36–39

Zásobování vodou; služby související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

6

F

41–43

Stavby a stavební práce

7

G

45–47

Velkoobchod a maloobchod; služby opravy a údržba motorových vozidel a motocyklů;

8

H

49–53

Doprava a skladování;

9

I

55–56

Ubytovací a stravovací služby

10

J

58–63

Informační a komunikační služby

11

K

64–66

Finanční a pojišťovací služby

12

L

68

Služby v oblasti nemovitostí

13

M

69–75

Odborné, vědecké a technické služby

14

N

77–82

Administrativní a podpůrné služby

15

O

84

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

16

P

85

Služby v oblasti vzdělávání

17

Q

86–88

Zdravotní a sociální péče

18

R

90–93

Kulturní, zábavní a rekreační služby

19

S

94–96

Ostatní služby

20

T

97–98

Služby domácností jako zaměstnavatelů; výrobky a služby blíže neurčené produkované domácnostmi pro vlastní potřebu

21

U

99

Služby exteritoriálních organizací a institucí


P*38

Poř. číslo

Oddíly CPA 2008

Popis

1

01–03

Produkty a služby zemědělství, lesnictví a rybářství

2

05–09

Těžba a dobývání

3

10–12

Potravinářské výrobky, nápoje a tabákové výrobky

4

13–15

Textilie, textilní výrobky, oděvy, usně a usňové výrobky

5

16–18

Dřevo a dřevěné výrobky, kromě nábytku; papír a výrobky z papíru; tiskařské služby, rozmnožování nahraných nosičů

6

19

Koks a rafinované ropné produkty

7

20

Chemické látky a chemické přípravky

8

21

Základní farmaceutické výrobky a farmaceutické přípravky

9

22–23

Pryžové a plastové výrobky a ostatní nekovové minerální výrobky

10

24–25

Základní kovy a kovodělné výrobky kromě strojů a zařízení

11

26

Počítače a elektronické a optické přístroje a zařízení

12

27

Elektrická zařízení

13

28

Stroje a zařízení j. n.

14

29–30

Dopravní prostředky a zařízení

15

31–33

Nábytek; ostatní průmyslové výrobky zpracovatelského průmyslu; opravy, údržba a instalace strojů a zařízení

16

35

Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch

17

36–39

Zásobování vodou; služby související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

18

41–43

Stavby a stavební práce

19

45–47

Velkoobchod a maloobchod; služby opravy a údržby motorových vozidel a motocyklů

20

49–53

Doprava a skladování

21

55–56

Ubytovací a stravovací služby

22

58–60

Vydavatelské, audiovizuální a vysílací služby

23

61

Telekomunikační služby

24

62–63

Služby v oblasti programování, poradenství a související služby; informační služby

25

64–66

Finanční a pojišťovací služby

26

68

Služby v oblasti nemovitostí

26a

 

z toho: imputované nájemné vlastníků domů a bytů

27

69–71

Právní a účetnické služby; vedení podniků, poradenství v oblasti řízení; architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy

28

72

Výzkum a vývoj

29

73–75

Reklamní služby a průzkum trhu; ostatní odborné, vědecké a technické služby; veterinární služby

30

77–82

Administrativní a podpůrné služby

31

84

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

32

85

Služby v oblasti vzdělávání

33

86

Zdravotní péče

34

87–88

Služby v oblasti sociální péče

35

90–93

Kulturní, zábavní a rekreační služby

36

94–96

Ostatní služby

37

97–98

Služby domácností jako zaměstnavatelů; výrobky a služby blíže neurčené produkované domácnostmi pro vlastní potřebu

38

99

Služby exteritoriálních organizací a institucí


P*64

Poř. číslo

Oddíly CPA 2008

Popis

1

01

Produkty zemědělství a myslivosti a související služby

2

02

Produkty lesnictví, těžby dřeva a související služby

3

03

Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné služby pro rybolov

4

05–09

Těžba a dobývání

5

10–12

Potravinářské výrobky; nápoje; tabákové výrobky

6

13–15

Textilie, textilní výrobky, oděvy, usně a usňové výrobky

7

16

Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky

8

17

Papír a výrobky z papíru

9

18

Tiskařské a nahrávací služby

10

19

Koks a rafinované ropné produkty

11

20

Chemické látky a chemické přípravky

12

21

Základní farmaceutické výrobky a farmaceutické přípravky

13

22

Pryžové a plastové výrobky

14

23

Ostatní nekovové minerální výrobky

15

24

Základní kovy

16

25

Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení

17

26

Počítače a elektronické a optické přístroje a zařízení

18

27

Elektrická zařízení

19

28

Stroje a zařízení j. n.

20

29

Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy

21

30

Ostatní dopravní prostředky a zařízení

22

31–32

Nábytek; ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu

23

33

Opravy a instalace strojů a zařízení

24

35

Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch

25

36

Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou prostřednictvím sítí

26

37–39

Služby související s odpadními vodami; sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití; sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady

27

41–43

Stavby a stavební práce

28

45

Velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a motocykly, jejich opravy

29

46

Velkoobchod, kromě velkoobchodu s motorovými vozidly a motocykly

30

47

Maloobchod, kromě maloobchodu s motorovými vozidly a motocykly

31

49

Pozemní a potrubní doprava

32

50

Vodní doprava

33

51

Letecká doprava

34

52

Skladování a podpůrné služby v dopravě

35

53

Poštovní a kurýrní služby

36

55–56

Ubytovací a stravovací služby

37

58

Vydavatelské služby

38

59–60

Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů, zvukových nahrávek a hudební vydavatelská činnost; tvorba programů a vysílání

39

61

Telekomunikační služby

40

62–63

Služby v oblasti programování, poradenství a související služby; informační služby

41

64

Finanční služby kromě pojištění a penzijního financování

42

65

Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

43

66

Pomocné služby související s finančními a pojišťovacími službami

44

68

Služby v oblasti nemovitostí

44a

 

z toho: imputované nájemné vlastníků domů a bytů

45

69–70

Právní a účetnické služby; vedení podniků, poradenství v oblasti řízení

46

71

Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy

47

72

Výzkum a vývoj

48

73

Reklamní služby a průzkum trhu

49

74–75

Ostatní odborné, vědecké a technické služby; veterinární služby

50

77

Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu

51

78

Služby v oblasti zaměstnání

52

79

Služby cestovních agentur a kanceláří a jiné rezervační a související služby

53

80–82

Bezpečnostní a pátrací služby; služby související se stavbami a úpravou krajiny; administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání

54

84

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

55

85

Služby v oblasti vzdělávání

56

86

Zdravotní péče

57

87–88

Služby v oblasti sociální péče

58

90–92

Tvůrčí, umělecké a zábavní služby; služby knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení; služby související s hazardními hrami a sázením

59

93

Sportovní, zábavní a rekreační služby

60

94

Služby organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

61

95

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

62

96

Ostatní osobní služby

63

97–98

Služby domácností jako zaměstnavatelů; výrobky a služby blíže neurčené produkované domácnostmi pro vlastní potřebu

64

99

Služby exteritoriálních organizací a institucí


AN_F6: Členění dlouhodobých aktiv

Kategorie aktiv

Popis

AN.1111

Obydlí

AN.1112

Ostatní budovy a stavby

AN.11131

Dopravní prostředky

AN.11132

Ostatní stroje a zařízení

AN.1114

Pěstovaná aktiva

AN.112

Dlouhodobá nehmotná aktiva


AN_F6†: Členění dlouhodobých aktiv

Kategorie aktiv

Popis

AN.1111

Obydlí

AN.1112

Ostatní budovy a stavby

AN.11131

Dopravní prostředky

AN.11132

Ostatní stroje a zařízení

z toho: AN.111321

Kancelářská technika a hardware

z toho AN.111322

Rádiová, televizní a spojová zařízení

AN.1114

Pěstovaná aktiva

AN.112

Dlouhodobá nehmotná aktiva

z toho: AN.1122

Počítačové programové vybavení (software)“