2.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 581/2010

ze dne 1. července 2010

o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (1), a zejména na čl. 10 odst. 5 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby bylo možné účinně kontrolovat, zda řidiči a dopravci dodržují ustanovení o dobách řízení a dobách odpočinku stanovená nařízením (ES) č. 561/2006, je nutné pravidelně stahovat údaje zaznamenávané přístrojem ve vozidle a na kartě řidiče.

(2)

Stanovením maximálního časového úseku, během něhož musí být příslušné údaje z přístroje ve vozidle a z karty řidiče stahovány, se dále harmonizují podmínky pro dopravce v rámci Evropské unie.

(3)

Ke stanovení maximálních časových úseků pro stahování údajů se započtou pouze dny se zaznamenanou činností.

(4)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (2) se vztahuje na zpracování osobních údajů v souladu s tímto nařízením.

(5)

S cílem snížit administrativní zátěž podniků je vhodné vymezit příslušné údaje, které mají být stahovány.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 18 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Tímto nařízením se stanoví maximální časové úseky, během nichž musí být stahovány příslušné údaje z přístroje ve vozidle a z karty řidiče pro účely čl. 10 odst. 5 písm. a) bodu i) nařízení (ES) č. 561/2006.

2.   Pro účely tohoto nařízení se „příslušnými údaji“ rozumí veškeré údaje zaznamenané digitálním tachografem s výjimkou podrobných údajů o rychlosti.

3.   Maximální časové úseky, během nichž musí být příslušné údaje stahovány, nesmí přesáhnout dobu:

a)

90 dnů v případě údajů z přístroje ve vozidle;

b)

28 dnů v případě údajů z karty řidiče.

4.   Příslušné údaje musí být stahovány tak, aby nedošlo ke ztrátě údajů.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od devadesátého dne po jeho vyhlášení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 1. července 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8.