24.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 104/37


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 351/2010

ze dne 23. dubna 2010,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, pokud jde o definice kategorií skupin zemí pro zemi narození, zemi předchozího místa obvyklého pobytu, zemi příštího místa obvyklého pobytu a pro státní občanství

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících (1), a zejména na čl. 10 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kategorie skupin země narození, země předchozího místa obvyklého pobytu, země příštího místa obvyklého pobytu a skupin státního občanství musí být ve všech členských státech definovány stejným způsobem, aby byla zajištěna srovnatelnost údajů z různých statistických a administrativních zdrojů v členských státech a aby bylo možno sestavit spolehlivé přehledy týkající se celého Společenství. Z toho důvodu požaduje nařízení (ES) č. 862/2007, aby Komise definovala výše zmíněné kategorie.

(2)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení stanoví kategorie skupin země narození, země předchozího místa obvyklého pobytu, země příštího místa obvyklého pobytu a skupin státního občanství v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 862/2007.

Článek 2

S ohledem na výše uvedené kategorie se rozumí:

a)

„zemí předchozího místa obvyklého pobytu“ země, ve které osoba obvykle pobývala bezprostředně před přistěhováním, bez ohledu na státní občanství této osoby nebo na zemi narození;

b)

„zemí příštího místa obvyklého pobytu“ země, ve které bude osoba obvykle pobývat po přistěhování, bez ohledu na státní občanství této osoby nebo na zemi narození;

c)

„úrovní rozvoje“ relativní stupeň rozvoje země, jak je definován pomocí statistických ukazatelů naděje dožití, gramotnosti, dosaženého vzdělání a hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele;

d)

„narozenou v tuzemsku“ osoba, která se narodila v zemi současného místa obvyklého pobytu, bez ohledu na její státní občanství;

e)

„narozenou v zahraničí“ osoba, která se narodila jinde než v zemi současného místa obvyklého pobytu, bez ohledu na její státní občanství.

Článek 3

Skupiny země narození, země předchozího místa obvyklého pobytu, země příštího místa obvyklého pobytu a skupiny státního občanství, podle kterých členské státy předkládají údaje Komisi, jsou uvedeny v příloze.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 23.


PŘÍLOHA

Skupiny zemí a státního občanství jsou tyto:

základní skupiny,

dodatkové skupiny pro země, které nejsou členy EU, a státní občanství takových zemí.

1.   ZÁKLADNÍ SKUPINY ZEMÍ

1.1   Skupiny státního občanství

„Státní občanství“ je definováno podle čl. 2 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 862/2007.

Osoba s dvojím nebo vícenásobným státním občanstvím se zařazuje do jednoho státního občanství podle tohoto pořadí:

1)

vykazující země, nebo, pokud daná osoba nemá občanství vykazující země:

2)

jiný členský stát EU, nebo, pokud daná osoba nemá občanství jiného členského státu EU:

3)

jiná země, která není členem Evropské unie.

Pokud má osoba dvojí nebo vícenásobné státní občanství členských států EU, z nichž žádný není vykazující zemí, určí si členský stát, které státní občanství bude považováno za státní občanství této osoby.

Pokud má osoba dvojí nebo vícenásobné státní občanství států, které nejsou členy EU, určí si členský stát, které státní občanství bude považováno za státní občanství této osoby.

Údaje uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodě i) a písm. c) bodě i) nařízení (ES) č. 862/2007 se rozdělují podle těchto skupin státního občanství:

občanství vykazující země (vlastní občané),

občanství jiného členského státu EU (občané jiných států EU),

občanství země mimo EU (občané zemí mimo EU), zde dále:

občanství zemí ESVO,

občanství kandidátských zemí,

občanství jiných zemí mimo EU,

neznámé občanství.

Údaje uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) bodě i) nařízení (ES) č. 862/2007 se rozdělují podle těchto skupin státního občanství:

občanství vykazující země (vlastní občané),

občanství jiného členského státu EU (občané jiných států EU),

občanství země mimo EU (občané zemí mimo EU),

neznámé občanství.

1.2   Skupiny země narození

„Země narození“ je definována podle čl. 2 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 862/2007.

Údaje uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodě ii) a písm. c) bodě ii) nařízení (ES) č. 862/2007 se rozdělují podle těchto skupin země narození:

vykazující země (osoba narozená v tuzemsku),

jiný členský stát EU (osoba narozená v zahraničí v EU),

mimo EU (osoba narozená v zahraničí mimo EU), zde dále:

členské země ESVO,

kandidátské země,

jiné země mimo EU,

země narození neznámá.

1.3   Skupiny země předchozího místa obvyklého pobytu

Údaje uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodě iii) nařízení (ES) č. 862/2007 se rozdělují podle těchto skupin země předchozího místa obvyklého pobytu:

ostatní členské státy EU,

země mimo EU, zde dále:

členské země ESVO,

kandidátské země,

jiné země mimo EU,

země předchozího místa obvyklého pobytu neznámá.

1.4   Skupiny země příštího místa obvyklého pobytu

Údaje uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) bodě iv) nařízení (ES) č. 862/2007 budou rozděleny do těchto skupin podle země příštího místa obvyklého pobytu:

ostatní členské státy EU,

země mimo EU,

země příštího pobytu neznámá.

2.   DODATKOVÉ SKUPINY JINÝCH ZEMÍ MIMO EU A OBČANSTVÍ JINÝCH ZEMÍ MIMO EU PODLE ÚROVNĚ ROZVOJE

Údaje uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodech i), ii) a iii), a písm. c) bodech i) a ii) nařízení (ES) č. 862/2007 se pro jiné země mimo EU a občanství jiných zemí mimo EU dále rozdělují podle těchto skupin úrovně rozvoje:

vysoce rozvinuté země,

středně rozvinuté země,

méně rozvinuté země.

3.   SEZNAM ZEMÍ A STÁTNÍCH OBČANSTVÍ VE SKUPINÁCH

Zemí narození, zemí předchozího obvyklého pobytu a zemí příštího obvyklého pobytu se rozumí země vymezené mezinárodními hranicemi podle stavu k 1. lednu referenčního roku.

Členskými státy EU, členskými zeměmi ESVO a kandidátskými zeměmi se rozumí země, které byly členy EU, ESVO nebo kandidátskými zeměmi k 1. lednu referenčního roku.

Komise poskytne členským státům seznamy zemí a státních občanství patřících do jednotlivých základních skupin. Tyto seznamy základních skupin budou podle potřeby aktualizovány.

Komise poskytne členským státům seznamy zemí a státních občanství patřících do jednotlivých dodatkových skupin úrovně rozvoje. Tyto seznamy dodatkových skupin budou podle potřeby aktualizovány.