17.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 97/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 317/2010

ze dne 16. dubna 2010,

kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc pro zaměstnávání zdravotně postižených osob pro rok 2011 pro účely výběrového šetření pracovních sil podle nařízení Rady (ES) č. 577/98

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „úmluva OSN“), kterou podepsalo Evropské společenství a všechny jeho členské státy, v článku 31 o statistikách a získávání dat stanoví, že státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, se zavazují shromažďovat odpovídající informace, včetně statistických dat a výsledků výzkumů, které jim umožní formulovat a provádět politiky zaměřené na plnění závazků podle uvedené úmluvy OSN, včetně ustanovení článku 27 týkajícího se práce a zaměstnávání.

(2)

Ve svém usnesení ze dne 17. března 2008 o postavení osob se zdravotním postižením v Evropské unii (2) Rada zdůrazňuje, že pro získání přehledu o celkové situaci osob se zdravotním postižením v Evropě jsou zapotřebí statistiky zaměřené na zdravotní postižení a že tyto statistické údaje a údaje získané na základě výzkumu umožňují tvorbu a provádění informovaných politik v oblasti zdravotního postižení na různých úrovních správy. Rada vyzývá členské státy a Komisi, aby v souladu se svými příslušnými kompetencemi zajistily zahájení přípravy evropské strategie v oblasti zdravotního postižení, tak aby byl úspěšně splněn Akční plán Evropské unie v oblasti zdravotního postižení pro období 2004–2010, rovněž prostřednictvím posouzení, do jaké míry opatření na úrovni členských států odrážejí závazek Evropského společenství a členských států plně implementovat úmluvu OSN na úrovni EU, při zvážení stanovení jednotných a porovnatelných národních cílů za tímto účelem.

(3)

Pro zajištění sledování pokroku dosaženého při provádění článku 27 úmluvy OSN a plnění cílů evropské strategie zaměstnanosti a evropské strategie v oblasti zdravotního pojištění a pro zajištění měření vývoje podílu osob se zdravotním postižením na trhu práce je zapotřebí ucelený a porovnatelný soubor údajů o zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 365/2008 ze dne 23. dubna 2008 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2010, 2011 a 2012 pro výběrové šetření pracovních sil, které je stanoveno nařízením Rady (ES) č. 577/98 (3), zahrnuje modul ad hoc o zaměstnávání zdravotně postižených osob. Měl by být stanoven seznam proměnných pro tento modul.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze se stanoví podrobný seznam proměnných, které je třeba v roce 2011 shromažďovat v rámci modulu ad hoc pro zaměstnávání zdravotně postižených osob.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Úř. věst. C 75, 26.3.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 112, 24.4.2008, s. 22.


PŘÍLOHA

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

Specifikace modulu ad hoc pro zaměstnávání zdravotně postižených osob pro rok 2011

1.

Dotčené členské státy a regiony: všechny.

2.

Proměnné se kódují takto:

Kódy proměnných pro výběrové šetření pracovních sil ve sloupci „Filtr“ vychází z přílohy III nařízení Komise (ES) č. 377/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2009, používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných a o definici referenčních čtvrtletí (1).

Název

Položka

Kód

Popis

Filtr

HEALTHMA

197–198

 

Druh dlouhodobých zdravotních obtíží nebo onemocnění (kód hlavního typu)

Všichni od 15 do 64 let

01

Problémy s pažemi nebo s rukama (včetně arthritidy a revmatismu)

02

Problémy s nohama nebo s chodidly (včetně arthritidy a revmatismu)

03

Problémy se zády nebo s krkem (včetně arthritidy a revmatismu)

04

Rakovina

05

Problémy s kůží včetně alergických reakcí a závažných poškození

06

Problémy se srdcem, krevním tlakem nebo krevním oběhem

07

Problémy s hrudníkem nebo s dýcháním, včetně astmatu a bronchitidy

08

Žaludeční obtíže, problémy s játry, ledvinami nebo problémy se zažíváním

09

Diabetes

10

Epilepsie (včetně záchvatů)

11

Silné bolesti hlavy, např. migréna

12

Obtíže s učením (problémy při čtení, psaní nebo počítání)

13

Chronická úzkost

14

Deprese

15

Jiné duševní, nervové nebo emocionální problémy

16

Jiná progresivní onemocnění (včetně roztroušené sklerózy, HIV, Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby)

17

Jiné dlouhodobé zdravotní obtíže

18

Žádné dlouhodobé zdravotní obtíže nebo nemoci

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

HEALTHSE

199–200

 

Druh dlouhodobých zdravotních obtíží nebo onemocnění (kód druhého nejzávažnějšího typu)

Všichni od 15 do 64 let a HEALTHMA = 1–17

01

Problémy s pažemi nebo s rukama (včetně arthritidy a revmatismu)

02

Problémy s nohama nebo s chodidly (včetně arthritidy a revmatismu)

03

Problémy se zády nebo s krkem (včetně arthritidy a revmatismu)

04

Rakovina

05

Problémy s kůží včetně alergických reakcí a závažných poškození

06

Problémy se srdcem, krevním tlakem nebo krevním oběhem

07

Problémy s hrudníkem nebo s dýcháním, včetně astmatu a bronchitidy

08

Žaludeční obtíže, problémy s játry, ledvinami nebo problémy se zažíváním

09

Diabetes

10

Epilepsie (včetně záchvatů)

11

Silné bolesti hlavy, např. migréna

12

Obtíže s učením (problémy při čtení, psaní nebo počítání)

13

Chronická úzkost

14

Deprese

15

Jiné duševní, nervové nebo emocionální problémy

16

Jiná progresivní onemocnění (včetně roztroušené sklerózy, HIV, Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby)

17

Jiné dlouhodobé zdravotní obtíže

18

Žádné jiné dlouhodobé zdravotní obtíže nebo nemoci

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

DIFFICMA

201–202

 

Nejzávažnější omezení (uveďte kód hlavní aktivity, která činí obtíže)

Všichni od 15 do 64 let

01

Vidění, též s brýlemi

02

Slyšení, též s naslouchadlem

03

Chůze, chůze do schodů

04

Sezení či stání

05

Paměť, koncentrace

06

Komunikace, např. porozumění nebo problémy s vyjadřováním

07

Natahování nebo protahování

08

Zdvihání a nošení předmětů

09

Ohýbání

10

Uchopení a držení předmětů nebo otáčení

11

Žádné

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

DIFFICSE

203–204

 

Druhé nejzávažnější omezení (uveďte kód druhé nejvýznamnější aktivity, která činí obtíže)

Všichni od 15 do 64 let a DIFFICMA = 1–10

01

Vidění, též s brýlemi

02

Slyšení, též s naslouchadlem

03

Chůze, chůze do schodů

04

Sezení či stání

05

Paměť, koncentrace

06

Komunikace, např. porozumění nebo problém vyjádřit se

07

Natahování nebo protahování

08

Zdvihání a nošení předmětů

09

Ohýbání

10

Uchopení a držení předmětů nebo otáčení

11

Žádné

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

LIMHOURS

205

 

Zdravotní obtíže nebo onemocnění nebo problém(y) vedou k tomu, že příslušná osoba může odpracovat pouze omezený počet hodin týdně

Všichni od 15 do 64 let a (HEALTHMA = 1–17 nebo DIFFICMA = 1–10)

1

Ano, zdravotní obtíže nebo onemocnění

2

Ano, problémy při určité činnosti

3

Ano, zdravotní obtíže/onemocnění i problémy při určité činnosti

4

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

LIMTYPEW

206

 

Zdravotní obtíže nebo onemocnění nebo problém(y) vedou k omezením, co se týče druhu práce (např. problém zvedat těžké věci, pracovat venku, sedět dlouhou dobu), kterou může příslušná osoba vykonávat

Všichni od 15 do 64 let a (HEALTHMA = 1–17 nebo DIFFICMA = 1–10)

1

Ano, zdravotní obtíže nebo onemocnění

2

Ano, problémy při určité činnosti

3

Ano, zdravotní obtíže/onemocnění i problémy při určité činnosti

4

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

LIMTRANS

207

 

Zdravotní obtíže nebo onemocnění nebo problém(y) vedou k omezením při cestování do práce a z práce

Všichni od 15 do 64 let a (HEALTHMA = 1–17 nebo DIFFICMA = 1–10)

1

Ano, zdravotní obtíže nebo onemocnění

2

Ano, problémy při určité činnosti

3

Ano, zdravotní obtíže/onemocnění i problémy při určité činnosti

4

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

NEEDHELP

208

 

Z důvodu zdravotních obtíží/onemocnění nebo omezení při určité činností příslušná osoba, aby mohla pracovat, potřebuje (pro nezaměstnané osoby)/využívá (pro zaměstnané osoby) osobní asistenci

Všichni od 15 do 64 let a (HEALTHMA = 1–17 nebo DIFFICMA = 1–10)

1

Ano

2

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

NEEDADAP

209

 

Z důvodu zdravotních obtíží/onemocnění nebo omezení při určité činností příslušná osoba, aby mohla pracovat, potřebuje (pro nezaměstnané osoby)/používá (pro zaměstnané osoby) zvláštní pomůcky nebo potřebuje (pro nezaměstnané osoby)/má (pro zaměstnané osoby) speciálně přizpůsobené pracoviště

Všichni od 15 do 64 let a (HEALTHMA = 1–17 nebo DIFFICMA = 1–10)

1

Ano

2

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

NEEDORGA

210

 

Z důvodu zdravotních obtíží/onemocnění nebo omezení při určité činností příslušná osoba, aby mohla pracovat, potřebuje (pro nezaměstnané osoby)/využívá (pro zaměstnané osoby) zvláštní pracovní režim (např. práce vsedě, práce z domova, pružná pracovní doba nebo méně namáhavá práce)

Všichni od 15 do 64 let a (HEALTHMA = 1–17 nebo DIFFICMA = 1–10)

1

Ano

2

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

LIMREAS

211–212

 

Hlavní důvod omezení při práci (počet hodin, druh práce, cesta do práce a z práce), který není způsoben dlouhodobými zdravotními obtížemi/onemocněním nebo omezením při základních činnostech

Všichni od 15 do 64 let

01

Nedostatečná kvalifikace/nedostatečné zkušenosti

02

Nedostatek vhodných pracovních příležitostí

03

Chybějící nebo omezená možnost dopravy do práce a z práce

04

Málo flexibilní zaměstnavatel

05

Má vliv na příjem benefitů

06

Rodinné důvody/pečovatelské povinnosti

07

Osobní důvody

08

Jiný důvod

09

Žádná omezení v práci

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď


Název

Položka

Kód

Popis

Filtr

 

213/218

 

Váhový faktor pro ad hoc modul pro rok 2010 (nepovinné)

Všichni od 15 do 64 let

0000–9999

Položky 213–216 obsahují celá čísla

00–99

Položky 217–218 obsahují desetinná čísla


(1)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 57.