31.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 273/2010

ze dne 30. března 2010,

kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Evropské unii, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 byl vytvořen seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Evropské unii, uvedený v kapitole II nařízení (ES) č. 2111/2005 (2).

(2)

V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2111/2005 sdělily některé členské státy Komisi informace, které jsou podstatné v souvislosti s aktualizací seznamu Společenství. Příslušné informace Komisi sdělily také třetí země. Na základě těchto informací by měl být seznam Společenství aktualizován.

(3)

Komise informovala všechny dotčené letecké dopravce buď přímo, nebo, pokud to nebylo možné, prostřednictvím orgánů odpovědných za regulační dohled nad nimi a uvedla podstatné skutečnosti a úvahy, které budou základem pro rozhodnutí uložit jim zákaz provozování letecké dopravy v Evropské unii nebo změnit podmínky zákazu provozování letecké dopravy, který byl uložen leteckému dopravci uvedenému na seznamu Společenství.

(4)

Komise poskytla dotčeným leteckým dopravcům možnost konzultovat dokumenty předložené členskými státy, předložit písemné připomínky a do deseti pracovních dnů přednést ústně své stanovisko Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost, který byl zřízen nařízením Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (3).

(5)

Komise a v konkrétních případech některé členské státy rovněž konzultovaly orgány odpovědné za regulační dohled nad dotčenými leteckými dopravci.

(6)

Výbor pro leteckou bezpečnost vyslechl prezentace Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) a Komise o projektech technické pomoci prováděných v zemích, ve kterých bylo uplatněno nařízení (ES) č. 2111/2005. Výbor byl informován o žádostech o další technickou pomoc a o spolupráci za účelem zlepšení správní a technické způsobilosti úřadů pro civilní letectví s cílem vyřešit jakýkoli nesoulad s příslušnými mezinárodními normami.

(7)

Výbor pro leteckou bezpečnost byl rovněž informován o donucovacích opatřeních ze strany EASA a členských států pro zachování letové způsobilosti a údržby letadel registrovaných v Evropské unii a provozovaných leteckými dopravci certifikovanými úřady pro civilní letectví třetích zemí.

(8)

Nařízení (ES) č. 474/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Na základě informací vyplývajících z prohlídek letadel na odbavovací ploše provedených v rámci programu SAFA u některých leteckých dopravců Evropské unie a dále na základě informací vyplývajících z inspekcí a auditů určitých oblastí provedených vnitrostátními leteckými orgány přijaly některé členské státy určitá donucovací opatření. Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost informovaly o těchto opatřeních: příslušné orgány Španělska dne 12. března 2010 zahájily řízení směřující k pozastavení platnosti osvědčení leteckého provozovatele pro leteckého dopravce Baleares Link Express a dne 12. ledna 2010 pozastavily platnost osvědčení leteckého provozovatele pro leteckého dopravce Euro Continental; příslušné orgány Německa ke dni 28. ledna 2010 pozastavily platnost osvědčení leteckého provozovatele pro Regional Air Express; příslušné orgány Spojeného království informovaly, že dne 8. prosince 2009 byla pozastavena platnost osvědčení leteckého provozovatele pro dopravce Trans Euro Air Limited; příslušné orgány Slovenska písemně informovaly, že dne 1. března 2010 byla pozastavena platnost osvědčení leteckého provozovatele pro dopravce Air Slovakia.

(10)

Příslušné orgány Lotyšska informovaly Výbor pro leteckou bezpečnost, že vzhledem k vážným pochybnostem o bezpečnosti provozu a zachování letové způsobilosti letadel typu IL-76 provozovaných leteckým dopravcem Aviation Company Inversija dne 26. února 2010 rozhodly o vyjmutí uvedených letadel z osvědčení leteckého provozovatele v držení leteckého dopravce Aviation Company Inversija a že platnost uvedeného osvědčení byla dne 16. března 2010 pozastavena.

(11)

Komise na základě nařízení (ES) č. 1543/2006 obdržela podrobné informace o opatřeních, která přijal příslušný orgán Korejské lidově demokratické republiky (GACA) odpovědný za regulační dohled nad dopravcem Air Koryo, a o opatřeních, která tento dopravce přijal s cílem řešit bezpečnostní nedostatky popsané v nařízení (ES) č. 474/2006.

(12)

V prosinci 2008 Komise oslovila GACA a vyžádala si od Air Koryo nápravný akční plán dokládající, jak odstranilo závažné bezpečnostní nedostatky odhalené při prohlídkách letadel na odbavovací ploše provedených před tím, než byl dopravce zařazen do přílohy A seznamu dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Evropské unii. Komise si dále vyžádala příslušné informace dokládající, že GACA nad Air Koryo vykonává řádný dohled v souladu s ustanoveními ICAO.

(13)

GACA v červnu 2009 oficiálně odpověděl a poskytl soubor dokumentů obsahujících komplexní odpověď na vyžádané informace. Během následné komunikace mezi Komisí a GACA byla vysvětlena současná situace v bezpečnosti letectví v Korejské lidově demokratické republice.

(14)

Dokumenty, které GACA poskytl, a diskuse mezi Komisí a GACA ukázaly, že u letadla typu Tupolev Tu-204-300 je Air Koryo schopen prokázat, že je možný jeho provoz v plném souladu s mezinárodními bezpečnostními normami, včetně zachování letové způsobilosti a provozu, a že je GACA schopen zajistit nad tímto leteckým dopravcem dohled v souladu s mezinárodními normami.

(15)

Pokud jde o všechny ostatní typy letadel v letadlovém parku Air Koryo, GACA potvrdil, že nesplňují plně mezinárodní normy pro vybavení letadel, zejména EGPWS, a že provoz těchto typů v evropském vzdušném prostoru neschválil.

(16)

Po celou dobu reagoval GACA na žádosti Komise o informace rychle a vstřícně. Air Koryo Výboru pro leteckou bezpečnost dne 18. března 2010 předložil informace potvrzující pozitivní vývoj v této společnosti.

(17)

Vzhledem k výše uvedenému a na základě společných kritérií se soudí, že by se dopravci Air Koryo měl v Evropské unii bez provozních omezení povolit provoz dvou letadel typu Tupolev Tu-204 s poznávacími značkami P-632 a P-633. Protože však zbývající letadla v letadlovém parku nesplňují příslušné požadavky ICAO, jejich provoz v Evropské unii by neměl být povolen, dokud nebudou tyto požadavky zcela splněny. Na základě společných kritérií se proto soudí, že by dopravce Air Koryo měl být zařazen do seznamu v příloze B. Přístup do EU smí mít pouze s uvedenými dvěma letadly typu Tupolev Tu-204.

(18)

Příslušné orgány Svazijska dne 17. prosince 2009 poskytly písemné důkazy o odnětí osvědčení leteckého provozovatele a provozních licencí těmto leteckým dopravcům: Aero Africa (PTY) Ltd, Jet Africa (PTY) Ltd, Royal Swazi National Airways, Scan Air Charter Ltd a Swazi Express Airways. Tito letečtí dopravci ukončili svou činnost ke dni 8. prosince 2009.

(19)

Vzhledem k výše uvedenému a na základě společných kritérií se soudí, že výše uvedení letečtí dopravci, kteří mají licenci Svazijska, by měli být vyjmuti ze seznamu v příloze A.

(20)

Jak ukázaly výsledky šetření provedených příslušným orgánem Francie a Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví, existují ověřené důkazy o závažných nedostatcích u leteckého dopravce Bellview Airlines, který má osvědčení Nigérie.

(21)

Příslušný orgán Francie (DGAC) informoval Komisi, že výše uvedený dopravce má ve svém letadlovém parku dvě letadla typu Boeing 737-200 registrovaná ve Francii s poznávacími značkami F-GHXK a F-GHXL, jejichž osvědčení letové způsobilosti pozbylo platnosti v květnu, respektive v srpnu 2008. V důsledku toho tato letadla již nejsou způsobilá k letu.

(22)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) oznámila Komisi, že oprávnění č. EASA.145.0172 podle části 145, které této organizaci vydala, bylo dne 8. května 2009 s okamžitou účinností pozastaveno vzhledem k neodstraněným bezpečnostním nedostatkům, které snižují bezpečnostní standardy a vážně ohrožují letovou bezpečnost, a že zvažuje zrušení uvedeného oprávnění.

(23)

Existují důkazy, že dopravce Bellview Airlines, který má osvědčení Nigérie, převzal operace leteckého dopravce Bellview Airlines, který má osvědčení Sierra Leone a který byl dne 22. března 2006 umístěn na seznam v příloze A (4) a dne 14. listopadu 2008 z něj byl odstraněn (5) poté, co příslušné orgány Sierra Leone Komisi informovaly o zrušení jeho osvědčení leteckého provozovatele.

(24)

Dne 22. října 2005 došlo v Lagosu k tragické nehodě letadla typu Boeing B737-200 poznávací značky 5N-BFN, při níž bylo letadlo zcela zničeno a 117 osob přišlo o život. Příslušné orgány Nigérie o nehodě neposkytly žádné podrobné informace a dosud nevydaly zprávu o šetření nehody.

(25)

Komise s ohledem na výše uvedené nedostatky zahájila konzultace s příslušnými orgány Nigérie, v nichž vyjádřila vážné obavy o bezpečnost provozu a letovou způsobilost dopravce Bellview Airlines a požádala o vysvětlení situace, jakož i opatření přijatých příslušnými orgány a dopravcem pro nápravu těchto nedostatků.

(26)

Příslušné orgány Nigérie dne 19. února 2010 uvedly, že tento provozovatel vlastní osvědčení leteckého provozovatele, avšak ukončil činnost. Neposkytly nicméně informace o stavu osvědčení v držení tohoto leteckého dopravce a o stavu jeho letadel.

(27)

Dopravce Bellview Airlines si vyžádal slyšení před Výborem pro leteckou bezpečnost, které se uskutečnilo dne 18. března 2010 za účasti příslušného orgánu Nigérie (NCAA). Bellview Airlines předložil osvědčení leteckého provozovatele uvádějící platnost do 22. dubna 2010 a sdělil, že platnost tohoto osvědčení byla pozastavena poté, co byl ukončen provoz všech letadel v něm uvedených. NCAA uvedl, že platnost tohoto osvědčení leteckého provozovatele skončila v souladu s příslušnými nigerijskými předpisy dne 4. prosince 2009, 60 dnů po skončení provozu posledního letadla. Neposkytl nicméně důkazy o tom, že bylo osvědčení leteckého provozovatele pozastaveno či zrušeno. NCAA byl následně požádán, aby urychleně předložil písemné potvrzení: a) správního aktu pozastavení či zrušení osvědčení leteckého provozovatele pro Bellview Airlines; b) potvrzení, že probíhá postup (opětovného) vydání osvědčení společnosti od nigerijského úřadu pro civilní letectví; c) formálního závazku nigerijského úřadu pro civilní letectví oznámit Komisi výsledky auditu ohledně (opětovné) vydání osvědčení předtím, než bude vydáno osvědčení leteckého provozovatele.

(28)

Příslušné orgány Nigérie předložily vyžádané informace dne 25. března 2010. Na základě společných kritérií se proto soudí, že v této fázi není zapotřebí žádných dalších opatření.

(29)

Příslušné orgány Egypta v souladu s nařízením (ES) č. 1144/2009 (6) předložily čtyři měsíční zprávy za listopad a prosinec 2009 a za leden a únor 2010, ve kterých je popsán stav provádění plánu, jak jej uvedené orgány ověřily. Kromě těchto zpráv, které se zaměřily na prohlídky letadel na odbavovací ploše dopravce Egypt Air, byly dne 18. listopadu předány zprávy z auditu týkající se zachování letové způsobilosti, leteckého a pozemního provozu.

(30)

Příslušné orgány Egypta se také zavázaly nadále poskytovat informace týkající se uspokojivého odstranění závad nalezených při předchozích prohlídkách letadel na odbavovací ploše dopravce Egypt Air v letech 2008, 2009 a 2010. Zaslaly proto příslušné dokumenty některým členským státům, v nichž byla letadla Egypt Air podrobena prohlídce na odbavovací ploše. Řešení zjištěných nedostatků probíhá a bude pravidelně ověřováno.

(31)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví provedla ve dnech 21. až 25. února 2010 v souladu s nařízením (ES) č. 1144/2009 (7) návštěvu za pomoci členských států. Během této návštěvy byl také posouzen dohled Egyptského úřadu pro civilní letectví (ECAA) obecně a zejména při sledování toho, jak Egypt Air provádí nápravný akční plán a postupně odstraňuje zjištěné nedostatky. Hodnotící návštěva poskytla důkazy o tom, že ECAA je schopen plnit své povinnosti podle norem ICAO v oblasti dohledu nad provozovateli, kterým vydává osvědčení leteckého provozovatele, a byly během ní identifikovány oblasti ke zlepšení: konkrétně pokud jde o jednotný systém návazných opatření k nedostatkům zjištěným při dohledové činnosti ECAA, a rovněž výcvik pracovníků zajišťujících licence pro posádky.

(32)

Hodnotící návštěva ukázala, že Egypt Air provádí nápravný akční plán. Nebylo zjištěno žádné závažné porušení norem ICAO. Komise uznává úsilí dopravce směřující k dokončení opatření nutných k nápravě jeho bezpečnostní situace. Nicméně vzhledem k rozsahu nápravného akčního plánu tohoto leteckého dopravce a potřebě zajistit udržitelná/trvalá řešení četných dříve zjištěných bezpečnostních nedostatků žádá Komise příslušné orgány Egypta, aby jí nadále zasílaly měsíční zprávy o kontrole provádění nápravného akčního plánu včetně nápravných opatření řešících nedostatky zjištěné během návštěvy a aby jí poskytovaly informace o veškeré dohledové činnosti v oblasti zachování letové způsobilosti, údržby a provozu, kterou ECAA u tohoto leteckého dopravce provádí.

(33)

Členské státy budou nadále ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem ze strany dopravce Egypt Air stanovením priorit prohlídek na odbavovací ploše, které se u letadel tohoto dopravce provedou podle nařízení (ES) č. 351/2008.

(34)

Do hodnotící návštěvy byla zahrnuta také řada dalších egyptských leteckých dopravců. U dvou leteckých dopravců, AlMasria Universal Airlines a Midwest Airlines, byly zjištěny závažné bezpečnostní problémy.

(35)

V případě AlMasria Universal Airlines byly zjištěny závažné nedostatky v oblasti leteckého provozu a výcviku, zejména pokud jde o kvalifikaci a znalosti některých vedoucích pracovníků v oblasti provozu. V případě rozšíření letadlového parku je tato skutečnost o to významnější.

(36)

Dopisem ze dne 3. března 2010 byl letecký dopravce AlMasria Universal Airlines pozván na zasedání Výboru pro leteckou bezpečnost, aby se k těmto skutečnostem vyjádřil. Dne 17. března 2010 předložil dopravce AlMasria Výboru pro leteckou bezpečnost informace o nápravných opatřeních řešících nedostatky zjištěné během hodnotící návštěvy. Vzhledem k tomu, že tato společnost plánuje rozšíření svého letadlového parku, Komise žádá příslušné orgány Egypta, aby jí zasílaly měsíční zprávy o kontrole provádění nápravných opatření a aby jí poskytovaly informace o veškeré dohledové činnosti v oblasti zachování letové způsobilosti, údržby a provozu, kterou ECAA u tohoto leteckého dopravce provádí.

(37)

Členské státy budou ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem ze strany dopravce AlMasria stanovením priorit prohlídek na odbavovací ploše, které se u letadel tohoto dopravce provedou podle nařízení (ES) č. 351/2008.

(38)

V případě dopravce Midwest Airlines existují ověřené důkazy o bezpečnostních nedostatcích, které zjistily příslušné orgány Itálie a které se týkají kontroly hmotnosti a vyvážení na letu tohoto dopravce. Tyto důkazy vedly k tomu, že bylo dopravci v Itálii odepřeno povolení k letu (8). Během hodnotící návštěvy byly dále zjištěny závažné nedostatky ovlivňující bezpečnost v oblastech řízení provozu a údržby, kontroly provozu a odborné přípravy posádek a řízení zachování letové způsobilosti. Na základě společných kritérií se proto soudí, že tento letecký dopravce není schopen zajistit svůj provoz a údržbu v souladu s normami ICAO. Egyptský úřad pro civilní letectví v průběhu návštěvy sdělil, že podnikl kroky k pozastavení provozu dopravce Midwest Airlines.

(39)

Dopisem ze dne 3. března 2010 byl letecký dopravce Midwest Airlines pozván na zasedání Výboru pro leteckou bezpečnost, aby se k těmto skutečnostem vyjádřil. Příslušné orgány Egypta poskytly dne 15. března 2010 důkazy o tom, že osvědčení leteckého provozovatele dopravce Midwest Airlines bylo ke dni 28. února 2010 zrušeno.

(40)

Vzhledem k opatřením, které přijal ECAA, není zapotřebí žádných dalších kroků. Komise žádá ECAA, aby jí poskytl informace o průběhu a výsledcích procesu opětovného vydání osvědčení předtím, než bude uvedené společnosti vydáno osvědčení leteckého provozovatele.

(41)

V souladu s nařízením (ES) č. 715/2008 členské státy nadále prověřovaly, zda společnost Iran Air skutečně dodržuje příslušné bezpečnostní normy, a to prováděním pravidelných prohlídek na odbavovací ploše letadel přistávajících na letištích Evropské unie. V roce 2009 byly tyto kontroly prováděny v Rakousku, Francii, Německu, Švédsku, Itálii a Spojeném království. Výsledky těchto kontrol prokázaly výrazné zhoršení v dodržování mezinárodních bezpečnostních norem v průběhu roku.

(42)

Komise si od příslušných orgánů a od společnosti vyžádala informace za účelem ověření toho, jak jsou zjištěné nedostatky řešeny. Letecký dopravce Iran Air v únoru 2010 předložil akční plán, v němž uznal nedostatky svého předchozího akčního plánu, identifikoval příčiny a formuloval konkrétní opatření s cílem řešit zjištěné nedostatky.

(43)

Z informací, jež předložil příslušný orgán Íránu (CAO-IRI) odpovědný za regulační dohled nad dopravcem Iran Air, nicméně vyplynulo, že není schopen prokázat, že přijal účinná opatření s cílem řešit nedostatky zjištěné při kontrolách prováděných v rámci programu SAFA. CAO-IRI navíc nebyl schopen prokázat, že byla přijata vhodná opatření s cílem řešit významnou nehodovost letadel registrovaných v Íránu a provozovaných leteckými dopravci s osvědčením od CAO-IRI.

(44)

V únoru 2010 dále CAO-IRI předložil dokumentaci ukazující nedostatečnou úroveň dohledové činnosti dopravce Iran Air v oblasti údržby a letových kontrol a absenci účinného systému pro odstraňování závažných bezpečnostních nedostatků. Údaje o nehodách a incidentech, které CAO-IRI poskytl, dále obsahovaly vysoký počet závažných událostí v souvislosti s letadly Iran Air v průběhu předcházejících 11 měsíců, z nichž se více než polovina týkala letadel typu Fokker 100. Dokumentace však neobsahovala důkazy o tom, že by CAO-IRI přijal jakákoli návazná opatření.

(45)

V březnu 2010 poskytl CAO-IRI informace prokazující, že byly provedeny kontroly dodržování požadavků na údržbu ze strany dopravce Iran Air, jejichž zjištění nicméně poukázala na problémy s monitorováním motorů a výkonností systému kvality dopravce.

(46)

Dopravce na zasedání Výboru pro leteckou bezpečnost dne 17. března 2010 uznal, že došlo k poklesu jeho standardů, sdělil nicméně, že zřídil centrum pro kontrolu údržby a komisi pro přezkum údržby, jež mají řešit problémy s letovou způsobilostí, ve všech divizích společnosti zlepšil výcvik v oblasti bezpečnosti, posílil činnost oddělení pro zajištění bezpečnosti a kvality a v rámci divizí společnosti zřídil výbory pro bezpečnost. Rovněž zahájil rozsáhlý přezkum struktury společnosti s cílem zlepšit její schopnost zajišťovat bezpečný provoz. Výsledky prohlídek na odbavovací ploše letadel Iran Air od února 2010 ukazují výrazné zlepšení výkonnosti dopravce.

(47)

S ohledem na nedávné výrazné zlepšení výsledků SAFA, skutečnost, že Iran Air uznal nutnost zlepšení a kroky, které podnikl k řešení zjištěných bezpečnostních problémů, se Komise domnívá, že v důsledku vysokého počtu incidentů letadel typu Fokker 100 by měl být provoz jejich letů do Evropské unie pozastaven. Pokud jde o ostatní typy letadel v letadlovém parku Iran Air (podání CAO-IRI ze dne 10. března 2010), tj. Boeing 747, Airbus A300, A310 a A320, jejich provoz by se neměl zvýšit nad současnou úroveň (pokud jde o četnost a destinace), dokud Komise nerozhodne, že existují jasné důkazy o tom, že byly zjištěné bezpečnostní nedostatky účinně vyřešeny.

(48)

Z těchto důvodů se na základě společných kritérií soudí, že by dopravce měl být zařazen na seznam v příloze B a provoz letů do Evropské unie by mu měl být povolen pouze pod podmínkou, že zůstane přísně omezen na současnou úroveň (pokud jde o četnost a destinace) s letadly používanými v současnosti. Letadlům typu Fokker 100 by navíc neměl být provoz letů do Evropské unie povolen.

(49)

Komise bude činnost dopravce Iran Air i nadále pečlivě sledovat. Členské státy budou ověřovat účinný soulad s příslušnými bezpečnostními normami prostřednictvím stanovení priorit intenzivnějších prohlídek na odbavovací ploše, které se u letadel tohoto dopravce provedou podle nařízení (ES) č. 351/2008. Komise má v úmyslu za spolupráce s členskými státy a Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví ověřit uspokojivé provádění oznámených opatření ze strany CAO-IRI a Iran Air prostřednictvím návštěvy na místě před příštím zasedáním Výboru pro leteckou bezpečnost.

(50)

Orgán odpovědný za regulační dohled v Súdánu (SCAA) prokázal nedostatečnou schopnost řešit závažné nedostatky zjištěné auditem Všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu (USOAP) v Súdánu, který provedla ICAO v listopadu 2006. V březnu 2008 sdělil SCAA Komisi, že veškeré velké a závažné nedostatky v oblasti provozu, letové způsobilosti a udělování licencí pro personál byly odstraněny nebo vyřešeny. V prosinci 2009 sdělil SCAA Komisi, že 70 % nedostatků zjištěných během auditu USOAP bylo odstraněno v souladu s doporučeními ICAO.

(51)

Informace, které SCAA poskytl Komisi v prosinci 2009 a v březnu 2010, však nasvědčují tomu, že velký počet nedostatků nebyl řešen nebo že opatření přijatá k jejich odstranění nebyla účinná. Týká se to zejména vyškolených a kvalifikovaných inspektorů letového provozu a zajištění schválené výcvikové příručky pro provozovatele.

(52)

Audit, který v říjnu 2009, krátce před tragickou nehodou Boeingu 707 s poznávací značkou ST-AKW, provedl SCAA u leteckého dopravce Azza Air Transport, navíc zjistil, že tento dopravce neprovedl významná bezpečnostní opatření v oblasti výcviku, což byl závažný nedostatek zjištěný auditem ICAO. SCAA potvrdil, že osvědčení leteckého provozovatele obnovoval každý rok počínaje rokem 1996, kdy bylo vydáno poprvé.

(53)

Dne 10. prosince 2009 informoval SCAA rovněž Komisi, že letecký dopravce Air West Company Ltd mu v červenci 2008 odevzdal své osvědčení leteckého provozovatele, a že tento dopravce tedy již není v Súdánské republice registrovaným držitelem osvědčení leteckého provozovatele. S ohledem na to, že tento provozovatel již nedisponuje osvědčením leteckého provozovatele, v důsledku čehož nelze jeho provozní licenci považovat za platnou, se proto na základě společných kritérií soudí, že Air West Ltd již není „leteckým dopravcem“.

(54)

V důsledku nedostatečného pokroku v provádění nápravných opatření z auditu USOAP a neschopnosti SCAA zajistit účinné provedení oznámených nápravných opatření se na základě společných kritérií soudí, že SCAA neprokázal, že je schopen provádět a vynucovat příslušné bezpečnostní normy, a všem leteckým dopravcům s osvědčením od Súdánské republiky by proto mělo být zakázáno provozování letecké dopravy a měli by být zařazeni na seznam v příloze A.

(55)

V návaznosti na přezkum situace Albanian Airlines MAK v listopadu 2009 a na základě ustanovení nařízení č. 1144/2009 (9) byla Evropská agentura pro bezpečnost letectví zmocněna provést komplexní standardizační kontrolu Albánie, což učinila v lednu 2010. Závěrečná zpráva z této kontroly, vydaná dne 7. března 2010, odhalila ve všech oblastech, jež byly předmětem auditu, závažné nedostatky: v oblasti letové způsobilosti bylo zjištěno 13 případů nedodržení předpisů, z nichž 6 se týkalo bezpečnosti; v oblasti udělování licencí a zdravotní způsobilosti bylo zjištěno 13 případů nedodržení předpisů, z nichž 3 se týkaly bezpečnosti; v oblasti letového provozu bylo zjištěno 9 případů nedodržení předpisů, z nichž 6 se týkalo bezpečnosti. V souvislosti s osvědčením leteckého provozovatele jednoho ze dvou držitelů tohoto osvědčení bylo navíc zjištěno bezprostřední bezpečnostní riziko, které bylo během návštěvy odstraněno okamžitým nápravným opatřením DGCA.

(56)

Příslušný orgán Albánie (DGCA) byl vyzván, aby se vyjádřil před Výborem pro leteckou bezpečnost, což učinil dne 18. března 2010.

(57)

Výbor pro leteckou bezpečnost vzal na vědomí, že příslušný orgán Albánie (DGCA) již agentuře EASA předložil akční plán. DGCA se vyzývá, aby zajistil přijatelnost tohoto akčního plánu pro EASA a aby přijal nezbytná opatření k jeho účinnému provedení, v první řadě s cílem vyřešit nedostatky, které EASA zjistila a které vyvolávají obavy ohledně bezpečnosti, pokud nebudou rychle odstraněny.

(58)

Vzhledem k nutnosti naléhavého řešení bezpečnostních nedostatků v Albánii bude Komise nucena, pokud DGCA nepřijme komplexní a účinná opatření, vykonat svou pravomoc podle článku 21 mnohostranné dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie, Islandskou republikou, Republikou Černá Hora, Norským královstvím, Rumunskem, Republikou Srbsko a Prozatímní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření společného evropského leteckého prostoru, aniž jsou dotčena jakákoli opatření na základě nařízení (ES) č. 2111/2005.

(59)

Dopravce TAAG Angolan Airlines má povolen provoz v Portugalsku pouze s letadly typu Boeing 777-200 poznávacích značek D2-TED, D2-TEE, D2-TEF a se čtyřmi letadly typu Boeing B-737-700 poznávacích značek D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH a D2-TBJ za podmínek uvedených v 88. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 1144/2009 (10). Komise požádala příslušný orgán Angoly (INAVIC) o poskytnutí informací týkajících se dohledu nad leteckým dopravcem TAAG Angolan Airlines, zejména zvýšeného dohledu nad lety do Portugalska a jeho výsledků.

(60)

INAVIC informoval Výbor pro leteckou bezpečnost, že stálý dohled nad dopravcem TAAG Angolan Airlines dále posílil. V roce 2009 u dopravce provedl 34 plánovaných kontrol. Dále byly před každým letem dopravce do Evropy systematicky prováděny prohlídky letadel na odbavovací ploše.

(61)

Dopravce TAAG Angolan Airlines si vyžádal slyšení u Výboru pro leteckou bezpečnost, aby poskytl aktuální informace o své situaci. Toto slyšení proběhlo dne 18. března 2010. Dopravce sdělil, že se v prosinci 2009 stal opět členem organizace IATA, poskytl výboru podrobné informace dokazující vysokou úroveň jeho linek do Lisabonu, a na základě těchto skutečností požádal, aby mu bylo povoleno obnovit provoz letů do zbytku EU.

(62)

Příslušný orgán Portugalska (INAC) poskytl své hodnocení výsledků prohlídek na odbavovací ploše letadel TAAG Angolan Airlines, které prováděl od obnovení letů do Lisabonu. INAC uvedl, že od 1. srpna 2009, kdy TAAG obnovil provoz, bylo provedeno přibližně 200 těchto kontrol. INAC potvrdil, že tyto kontroly nezjistily bezpečnostní problémy, že je s provozem TAAG Angolan Airlines na linkách do a z Lisabonu zcela spokojen a že může doporučit rozšíření provozu letů do zbytku EU.

(63)

Dopravce rovněž sdělil, že investuje do modernizace svého parku letadel typu B737-200 s cílem instalovat EGPWS, ELT406, funkci RVSM, dveře pilotního prostoru, digitální palubní zapisovač letových dat a digitální palubní meteorologický radar v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami, nicméně tento aktuálně probíhající proces není dokončen pro celý letadlový park. Dopravce rovněž sdělil, že má v úmyslu vyřadit letadla typu Boeing B747-300, konkrétně kvůli jejich nižší provozní spolehlivosti.

(64)

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, na základě společných kritérií a s ohledem na doporučení v 62. bodě, jakož i na pozitivní výsledky prohlídek na odbavovací ploše letadel tohoto dopravce se soudí, že by TAAG měl zůstat v seznamu v příloze B, pokud jde o tři letadla typu Boeing B777 poznávacích značek D2-TED, D2-TEE a D2-TEF a čtyři letadla typu Boeing B737-700 poznávacích značek D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH a D2-TBJ, a že současné omezení umožňující provoz těchto letadel pouze do Lisabonu by mělo být zrušeno. Provoz letů tohoto dopravce do Evropské unie by však měl být předmětem vhodného ověřování toho, zda jsou příslušné bezpečnostní normy účinně dodržovány, a to stanovením priorit prohlídek na odbavovací ploše, které se u letadel tohoto dopravce provedou podle nařízení č. 351/2008.

(65)

INAVIC informoval o dalším pokroku v řešení nedostatků přetrvávajících po poslední návštěvě EU provedené za účelem hodnocení bezpečnosti v červnu 2009. INAVIC konkrétně aktualizoval angolské předpisy v oblasti letecké bezpečnosti v souladu s posledními změnami norem ICAO, posílil svůj program dohledu a přijal dva další kvalifikované inspektory letového provozu.

(66)

INAVIC rovněž informoval o postupu opětovného vydání osvědčení angolským leteckým dopravcům, jenž má být dokončen do konce roku 2010. INAVIC sdělil, že dopravci, kteří v této lhůtě nezískají nové osvědčení v souladu s angolskými předpisy v oblasti letecké bezpečnosti, ukončí provoz. Kromě TAAG Angolan Airlines nicméně žádný letecký dopravce dosud nové osvědčení nezískal.

(67)

INAVIC informoval, že během procesu opětovného vydání osvědčení odhalila dohledová činnost u některých leteckých dopravců bezpečnostní problémy a případy porušení platných bezpečnostních předpisů, na něž INAVIC reagoval příslušnými donucovacími opatřeními. V důsledku toho bylo v prosinci 2009 zrušeno osvědčení leteckého provozovatele pro dopravce Air Gemini a v únoru 2010 byla zrušena osvědčení leteckého provozovatele pro dopravce PHA a SAL. V únoru 2010 byla pozastavena platnost osvědčení leteckého provozovatele pro dopravce Giraglobo, Mavewa a Airnave. INAVIC nicméně o zrušení uvedených osvědčení neposkytl důkazy.

(68)

Komise vyzývá INAVIC, aby pokračoval v procesu opětovného vydání osvědčení angolským leteckým dopravcům s rozhodností a po pečlivém zvážení potenciálních bezpečnostních nedostatků zjištěných v rámci tohoto procesu. Na základě společných kritérií se soudí, že ostatní letečtí dopravci podléhající regulační odpovědnosti INAVIC – Aerojet, Air26, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Rui & Conceicao, Servisair a Sonair, jakož i Air Gemini, PHA a SAL by měli nadále zůstat na seznamu v příloze A.

(69)

Příslušné orgány Ruské federace informovaly Komisi dne 19. února 2010 o tom, že změnily své rozhodnutí ze dne 25. dubna 2008, kterým vyloučily z letů do Evropské unie letadla na osvědčení leteckého provozovatele 13 ruských leteckých dopravců. Tato letadla nebyla dostatečně vybavena pro provádění mezinárodních letů podle norem ICAO (nebyla vybavena zařízením TAWS/E-GPWS), případně jejich osvědčení letové způsobilosti měla ukončenou platnost a/nebo nebyla obnovena.

(70)

Na základě nového rozhodnutí jsou z letů do Evropské unie, v rámci Evropské unie nebo z Evropské unie vyloučena tato letadla:

a)

Letecká společnost Yakutia: Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

b)

Atlant-Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 a RA-85682.

c)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 a RA-85774; Jakovlev Jak-40: RA-87511, RA-88186 a RA-88300; Jak-40K: RA-21505 a RA-98109; Jak-42D: RA-42437; všechny (22) vrtulníky Kamov Ka-26 (neznámá poznávací značka); všechny (49) vrtulníky Mi-8 (neznámá poznávací značka); všechny (11) vrtulníky Mi-171 (neznámá poznávací značka); všechny (8) vrtulníky Mi-2 (neznámá poznávací značka); všechny (1) vrtulníky EC-120B: RA-04116.

d)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 a RA-85457.

e)

Krasnoyarsky Airlines: Letadlo typu TU-154M: RA-85682, které bylo dříve na osvědčení leteckého provozovatele dopravce Krasnoyarsky Airlines, jež bylo v roce 2009 zrušeno, je v současné době provozováno jiným leteckým dopravcem, který vlastní osvědčení vydané Ruskou federací.

f)

Kuban Airlines: Jakovlev Jak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538 a RA-42541.

g)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; všechna letadla TU-134 (neznámá poznávací značka); všechna letadla Antonov An-24 (neznámá poznávací značka); všechna letadla An-2 (neznámá poznávací značka); všechny vrtulníky Mi-2 (neznámá poznávací značka); všechny vrtulníky Mi-8 (neznámá poznávací značka).

h)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 a RA-85690.

i)

Tatarstan Airlines: Jakovlev Jak-42D: RA-42374, RA-42433; všechna letadla Tupolev TU-134A, včetně: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 a RA-65973; všechna letadla Antonov AN-24RV, včetně: RA-46625 a RA-47818; letadla typu AN24RV poznávacích značek RA-46625 a RA-47818 jsou v současnosti provozována jiným ruským dopravcem.

j)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85508 (letadla RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 a RA-85432 v současnosti nejsou z finančních důvodů provozována).

k)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820; všechna (25) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 a RA-65977; letadla RA-65143 a RA-65916 jsou provozována jiným ruským dopravcem; všechna (1) TU-134B: RA-65726; všechna (10) Jakovlev Jak-40: RA-87348 (v současnosti není z finančních důvodů provozováno), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 a RA-88280; všechny vrtulníky Mil-26: (neznámá poznávací značka); všechny vrtulníky Mil-10: (neznámá poznávací značka); všechny vrtulníky Mil-8 (neznámá poznávací značka); všechny vrtulníky AS-355 (neznámá poznávací značka); všechny vrtulníky BO-105 (neznámá poznávací značka); letadla typu AN-24B: RA-46388, letadlo RA-46267 a RA-47289 a letadlo typu AN-24RV: RA-46509, RA-46519 a RA-47800 jsou provozována jiným ruským dopravcem.

l)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65979, letadla RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 a RA-65555 jsou provozována jiným ruským dopravcem; TU-214: letadla RA-64504 a RA-64505 jsou provozována jiným ruským dopravcem; Iljušin IL-18: letadla RA-75454 a RA-75464 jsou provozována jiným ruským dopravcem; Jakovlev Jak-40: letadla RA-87203, RA-87968, RA-87971 a RA-88200 jsou provozována jiným ruským dopravcem.

(71)

Na základě nařízení (ES) č. 1144/2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) a členské státy provedly v prosinci 2009 návštěvu na místě v Jemenské republice za účelem ověření bezpečnostní situace dopravce Yemenia s cílem vyhodnotit současný stav dodržování mezinárodních bezpečnostních norem tímto dopravcem a posoudit způsobilost úřadu CAMA zajistit dohled nad bezpečností civilního letectví v Jemenu.

(72)

Hodnotící návštěva prokázala, že CAMA je schopen provádět účinný dohled nad dopravcem Yemenia Yemen Airways a zajistit tak, že dopravci, kterým vydává osvědčení leteckého provozovatele, jsou schopni zachovat bezpečný provoz v souladu s normami ICAO, a že kontrola a dohled, které dopravce Yemenia Yemen Airways provádí nad svým provozem, jsou dostatečné k zajištění provozu v souladu s požadavky, kterými se řídí jeho osvědčení leteckého provozovatele.

(73)

Vzhledem k výsledkům hodnotící návštěvy není v této fázi zapotřebí žádných dalších opatření. Komise bude činnost dopravce nadále pozorně sledovat a vyzývá jemenské orgány, aby pokračovaly ve svém úsilí v rámci vyšetřování nehody letu 626 Yemenia Yemen Airways ze dne 30. června 2009. Členské státy budou ověřovat účinnou shodu s příslušnými bezpečnostními normami prostřednictvím stanovení priorit prohlídek na odbavovací ploše, které se u letadel tohoto leteckého dopravce provedou podle nařízení (ES) č. 351/2008.

(74)

Existují ověřené důkazy o nedostatečné schopnosti orgánů odpovědných za dohled nad leteckými dopravci s osvědčením od Filipín řešit bezpečnostní nedostatky, jakož i nedostatečné důkazy o dodržování příslušných bezpečnostních norem a doporučených postupů ICAO ze strany leteckých dopravců s osvědčením od Filipínské republiky, jak ukazují výsledky auditu, který na Filipínách v říjnu 2009 provedla ICAO v rámci svého Všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu (USOAP), jakož i trvale se zhoršující hodnocení Filipín příslušnými orgány Spojených států amerických.

(75)

V návaznosti na audit USOAP provedený na Filipínách v říjnu 2009 oznámila ICAO všem státům, jež jsou stranami Chicagské úmluvy, existenci závažných bezpečnostních problémů ovlivňujících bezpečnostní dohled nad dopravci a letadly registrovanými na Filipínách (11) a sdělila, že 47 leteckých provozovatelů na Filipínách, včetně mezinárodních leteckých provozovatelů, používá osvědčení leteckého provozovatele vydané podle zrušených správních nařízení. Příslušné orgány Filipín nevypracovaly žádný plán provádění nebo přechodný plán pro vydání osvědčení zbývajících leteckých provozovatelů v souladu s předpisy pro civilní letectví, jež nahradily uvedená správní nařízení. Příslušné orgány Filipín kromě toho po dobu delší než rok neprovádějí dohledové kontroly leteckých provozovatelů. Nápravné akční plány, které tyto orgány předložily organizaci ICAO, nebyly považovány za přijatelné pro vyřešení tohoto závažného bezpečnostního problému, který tudíž zůstává nevyřešen.

(76)

Federální letecký úřad (FAA) ministerstva dopravy USA navíc tuto zemi v rámci svého programu IASA nadále zařazuje do druhé bezpečnostní třídy, což znamená, že Filipínská republika nesplňuje mezinárodní bezpečnostní normy stanovené organizací ICAO.

(77)

Závažný bezpečnostní problém oznámený organizací ICAO ukazuje, že nápravný akční plán, který příslušné orgány Filipín předložily Komisi dne 13. října 2008 (12) a který měl být dokončen do 31. března 2009, nebyl úspěšně splněn a že příslušné orgány Filipín nebyly schopny uvedený plán včas provést.

(78)

Komise s ohledem na závažný bezpečnostní problém oznámený organizací ICAO prováděla konzultace s příslušnými orgány Filipín, v nichž vyjádřila vážné obavy o bezpečnost provozu všech leteckých dopravců s licencí od uvedeného státu a požádala o vysvětlení opatření přijatých příslušnými orgány uvedeného státu pro nápravu zjištěných bezpečnostních nedostatků.

(79)

Příslušný orgán Filipín (CAAP) v době od ledna do března 2010 předložil dokumentaci, avšak neposkytl všechny vyžádané informace a zejména důkazy, že jsou bezpečnostní nedostatky řádně řešeny.

(80)

Dne 18. března 2010 proběhlo slyšení CAAP před Výborem pro leteckou bezpečnost, kde tento orgán potvrdil, že 20 leteckých dopravců nadále provozuje činnost s osvědčením leteckého provozovatele, jež bylo vydáno na základě zrušených správních nařízení, a to do doby, než jim bude vydáno nové osvědčení, případně nejpozději do 1. prosince 2010. Jedná se o dopravce: Aerowurks Aerial Spraying Services, Airtrack Agricultural Corp., Asia Aircraft Overseas, Philippines Inc., Aviation Technology Innovators Inc., Bendice Transport Management Inc., Canadian Helicopter Philippines Inc., CM Aero, Cyclone Airways, INAEC Aviation Corp., Macro Asia Air Taxi Services, Omni Aviation, Corp., Philippine Agricultural Aviation Corp., Royal Air Charter Services Inc., Royal Star Aviation Inc., Southstar Aviation Company, Subic International Air Charter Inc., Subic Seaplane Inc. CAAP navíc potvrdil, že velký počet těchto dopravců nadále provozuje činnost s osvědčením leteckého provozovatele, jehož platnost skončila, a to na základě dočasných výjimek, jež jim umožňují provoz bez osvědčení leteckého provozovatele. Konkrétně letecký dopravce Pacific East Asia Cargo Airlines Inc. nadále provozuje mezinárodní nákladní dopravu s velkým letadlem typu Boeing B727, přičemž platnost jeho osvědčení leteckého provozovatele, jež bylo vydáno dne 31. března 2008 na základě zrušených správních nařízení, skončila dne 30. března 2009. Dopravce využívá výjimky umožňující mu provoz bez osvědčení leteckého provozovatele, vydané dne 16. prosince 2009 na období nejvýše 90 dnů a pozbývající platnosti dne 16. března 2010. CAAP nebyl schopen potvrdit, že tento provozovatel dne 18. března 2010 ukončil provoz.

(81)

CAAP sdělil, že platnost těchto devíti osvědčení leteckého provozovatele skončila nebo nebyla obnovena: Beacon, Corporate Air, Frontier Aviation Corp., Mora Air Service Inc., Pacific Airways Corp., Pacific Alliance Corp., Topflite Airways Inc., World Aviation Corp. a Yokota Aviation Corp. Neposkytl však důkazy o tom, že byla osvědčení leteckého provozovatele těchto dopravců zrušena a že tito dopravci následně přestali existovat.

(82)

CAAP uvedl, že na začátku roku 2009 zahájil proces opětovného vydání osvědčení a že 21 leteckým dopravcům již bylo vydáno nové osvědčení v souladu s předpisy pro civilní letectví, jež vstoupily v platnost v roce 2008. Jedná se o dopravce: Air Philippines Corp., Aviatour's Fly'n Inc., Cebu Pacific Air, Chemtrad Aviation Corp., Far East Aviation Services, F.F. Cruz & Company Inc., Huma Corp., Interisland Airlines Inc., Island Aviation, Lion Air Inc., Mindanao Rainbow Agricultural Development Services, Misibis Aviation and Development Corp., Philippine Airlines, South East Asian Airlines Inc., Spirit of Manila Airlines Corp., TransGlobal Airways Corp., WCC Aviation Company, Zenith Air Inc., Zest Airways Inc. CAAP nicméně neprokázal spolehlivost tohoto procesu opětovného vydání osvědčení. CAAP nebyl schopen poskytnout úplná osvědčení všech těchto dopravců, jelikož předložená osvědčení zejména neumožňovala určit číslo a poznávací značku těchto dopravců s novým osvědčením: Zest Airways Inc., Lion Air, Inc., Aviatour's Fly'sn Inc., Misibis Aviation a Development Corp. CAAP navíc neprovedl audit předcházející vydání osvědčení ani neposkytl důkazy o tom, že před vydáním nových osvědčení došlo k dostatečnému prošetření provozu a údržby dopravců s cílem prokázat účinné uplatňování schválených příruček a soulad provozu a údržby těchto dopravců s příslušnými bezpečnostními normami. CAAP rovněž neprokázal, že by dopravci, kteří získali nové osvědčení, byli předmětem přiměřeného dohledu po opětovném vydání osvědčení, jelikož v plánech dohledu nad letovou způsobilostí a udělováním licencí na rok 2010 nebylo uvedeno žádné datum plánované činnosti.

(83)

Dopravce Philippines Airlines požádal o slyšení před Výborem pro leteckou bezpečnost, které se uskutečnilo dne 18. března 2010. Dopravce představil svou činnost a proces opětovného vydání osvědčení, kterým v roce 2009 prošel, než dne 9. října 2009 získal své nové osvědčení leteckého provozovatele, které konstatuje soulad s předpisy pro civilní letectví, jež vstoupily v platnost v roce 2008. Dopravce představil ověřovací činnost provedenou před opětovným vydáním osvědčení a potvrdil, že se zaměřila na přezkum a schválení nových příruček a postupů. Dopravce rovněž uvedl, že před opětovným vydáním osvědčení u něj CAAP neprovedl komplexní audit na místě a že předmětem auditu CAAP nebyl ani jeho provoz, přičemž tento audit se má ještě uskutečnit. Dopravce Philippines Airlines uvedl, že neprovozuje lety do EU a že poté, co FAA snížil hodnocení Filipín, podléhá provoz jeho letů do Spojených států omezením, v jejichž rámci dopravce nesmí obsluhovat další trasy a na trasách, na nichž v současnosti provozuje lety, nesmí měnit letadla.

(84)

Dopravce Cebu Pacific Airlines požádal o slyšení před Výborem pro leteckou bezpečnost, které se uskutečnilo dne 18. března 2010. Dopravce představil svou činnost a proces opětovného vydání osvědčení, kterým v roce 2009 prošel, než dne 25. listopadu 2009 získal své nové osvědčení leteckého provozovatele, které konstatuje soulad s předpisy pro civilní letectví, jež vstoupily v platnost v roce 2008. Dopravce představil ověřovací činnost provedenou před opětovným vydáním osvědčení a potvrdil zejména, že získané osvědčení obsahuje nové oprávnění pro přepravu nebezpečných věcí, přičemž tato záležitost nebyla předmětem auditu CAAP. Dopravce nicméně uvedl, že toto oprávnění z vlastní vůle nevyužívá. Dopravce Cebu Pacific dále uvedl, že poté, co FAA snížil hodnocení Filipín, nesmí provozovat lety do Spojených států. Dopravce dále uvedl, že nemá v úmyslu provozovat lety do EU.

(85)

Komise bere na vědomí nedávné úsilí započaté těmito dvěma dopravci pro zajištění bezpečného provozu a uznává rovněž, že zavedli interní opatření pro posílení bezpečnosti. Komise je připravena uskutečnit u těchto provozovatelů návštěvu za účasti členských států a Evropské agentury pro leteckou bezpečnost s cílem ověřit dodržování mezinárodních bezpečnostních norem.

(86)

Komise rovněž uznává nedávné úsilí, které příslušné orgány zahájily s cílem reformovat systém civilního letectví na Filipínách, jakož i kroky učiněné k řešení bezpečnostních nedostatků oznámených organizacemi FAA a ICAO. Na základě společných kritérií a vzhledem k tomu, že účinné provádění vhodných nápravných opatření s cílem odstranit značné bezpečnostní problémy identifikované organizací ICAO stále není dokončeno, se však soudí, že příslušné orgány Filipín v tomto okamžiku nejsou schopny provést a prosadit příslušné bezpečnostní normy u všech leteckých dopravců, kteří spadají pod jejich regulační dohled. Všem leteckým dopravcům s osvědčením od Filipín by proto mělo být zakázáno provozování letecké dopravy a měli by být zařazeni na seznam v příloze A.

(87)

Komise se nicméně domnívá, že nedávné změny ve vedení CAAP, jakož i okamžitá konkrétní opatření tohoto nového vedení, včetně přijetí 23 kvalifikovaných inspektorů a využití významné technické pomoci, kterou poskytla ICAO, prokazují snahu státu o rychlé řešení bezpečnostních nedostatků identifikovaných organizacemi FAA a ICAO a připravují cestu pro jejich úspěšné a bezodkladné vyřešení. Komise je připravena podpořit úsilí Filipín hodnotící návštěvou zahrnující úroveň bezpečnosti provozovatelů s cílem odstranit zjištěné závažné bezpečnostní nedostatky.

(88)

Komisi nebyly dosud zaslány žádné důkazy o tom, že by byla plně zavedena vhodná nápravná opatření ostatními leteckými dopravci uvedenými v seznamu Společenství aktualizovaném dne 26. listopadu 2009 a orgány odpovědnými za regulační dohled nad těmito leteckými dopravci, přestože jim Komise zaslala konkrétní žádosti. Proto se na základě společných kritérií usuzuje, že tito letečtí dopravci by měli nadále podléhat zákazu provozování letecké dopravy (příloha A), případně provozním omezením (příloha B).

(89)

Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro leteckou bezpečnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 474/2006 se mění takto:

1.

Příloha A se nahrazuje zněním uvedeným v příloze A tohoto nařízení.

2.

Příloha B se nahrazuje zněním uvedeným v příloze B tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. března 2010.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Siim KALLAS

místopředseda Komise


(1)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.

(4)  75. až 86. bod odůvodnění nařízení (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 19–21).

(5)  21. bod odůvodnění nařízení (ES) č. 1131/2008 ze dne 14. listopadu 2008 (Úř. věst. L 306, 15.11.2008, s. 49).

(6)  Úř. věst. L 312, 27.11.2009, s. 16.

(7)  Úř. věst. L 312, 27.11.2009, s. 16.

(8)  Italský úřad pro civilní letectví (ENAC) dne 5. února 2010 informoval dopravce Midwest Airlines o těchto bezpečnostních nedostatcích, jež následně vedly ke zrušení povolení k letu.

(9)  10. až 16. bod odůvodnění nařízení (ES) č. 1144/2009 ze dne 26. listopadu 2009 (Úř. věst. L 312, 27.11.2009, s. 17).

(10)  Úř. věst. L 312, 27.11.2009, s. 24.

(11)  Nedostatek OPS/01 zjištěný ICAO.

(12)  16. bod odůvodnění nařízení (ES) č. 1131/2008 ze dne 14. listopadu 2008 (Úř. věst. L 306, 15.11.2008, s. 49).


PŘÍLOHA A

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ ZÁKAZU PROVOZOVÁNÍ LETECKÉ DOPRAVY VE SPOLEČENSTVÍ  (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nebo číslo provozní licence

Označení ICAO

Stát provozovatele

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghánistán

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Kambodžské království

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

není známo

VRB

Republika Rwanda

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Angoly odpovědných za regulační dohled s výjimkou TAAG Angola Airlines uvedeného v příloze B, včetně

 

 

Angolská republika

AEROJET

015

není známo

Angolská republika

AIR26

004

DCD

Angolská republika

AIR GEMINI

002

GLL

Angolská republika

AIR GICANGO

009

není známo

Angolská republika

AIR JET

003

MBC

Angolská republika

AIR NAVE

017

není známo

Angolská republika

ALADA

005

RAD

Angolská republika

ANGOLA AIR SERVICES

006

není známo

Angolská republika

DIEXIM

007

není známo

Angolská republika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolská republika

HELIANG

010

není známo

Angolská republika

HELIMALONGO

011

není známo

Angolská republika

MAVEWA

016

není známo

Angolská republika

PHA

019

není známo

Angolská republika

RUI & CONCEICAO

012

není známo

Angolská republika

SAL

013

není známo

Angolská republika

SERVISAIR

018

není známo

Angolská republika

SONAIR

014

SOR

Angolská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Beninu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

Beninská republika

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

není známo

Beninská republika

AFRICA AIRWAYS

není známo

AFF

Beninská republika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

není uvedeno

Beninská republika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS

není známo

Beninská republika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

LTL

Beninská republika

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

COB

Beninská republika

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninská republika

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Beninská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Konžské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Konžská republika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Konžská republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Konžská republika

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

není známo

Konžská republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

není známo

Konžská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Demokratické republiky Kongo odpovědných za regulační dohled, včetně

 

Demokratická republika Kongo

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

není známo

Demokratická republika Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

není známo

Demokratická republika Kongo

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

není známo

Demokratická republika Kongo

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

není známo

Demokratická republika Kongo

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Demokratická republika Kongo

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Demokratická republika Kongo

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

není známo

Demokratická republika Kongo

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

není známo

Demokratická republika Kongo

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Demokratická republika Kongo

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

není známo

Demokratická republika Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

není známo

Demokratická republika Kongo

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

není známo

Demokratická republika Kongo

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Demokratická republika Kongo

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

není známo

Demokratická republika Kongo

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

není známo

Demokratická republika Kongo

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

není známo

Demokratická republika Kongo

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

není známo

Demokratická republika Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

není známo

Demokratická republika Kongo

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Demokratická republika Kongo

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

není známo

Demokratická republika Kongo

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

není známo

Demokratická republika Kongo

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Podpis ministra (nařízení č. 78/205)

LCG

Demokratická republika Kongo

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

není známo

Demokratická republika Kongo

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

není známo

Demokratická republika Kongo

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

není známo

Demokratická republika Kongo

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

není známo

Demokratická republika Kongo

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

není známo

Demokratická republika Kongo

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

není známo

Demokratická republika Kongo

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

není známo

Demokratická republika Kongo

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

není známo

Demokratická republika Kongo

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Demokratická republika Kongo

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

není známo

Demokratická republika Kongo

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Džibutska odpovědných za regulační dohled, včetně:

 

 

Džibuti

DAALLO AIRLINES

není známo

DAO

Džibuti

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Rovníkové Guineje odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Rovníková Guinea

CRONOS AIRLINES

není známo

není známo

Rovníková Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

není známo

CEL

Rovníková Guinea

EGAMS

není známo

EGM

Rovníková Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Rovníková Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

není uvedeno

Rovníková Guinea

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Rovníková Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

není uvedeno

Rovníková Guinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

není známo

není známo

Rovníková Guinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Rovníková Guinea

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Indonésie odpovědných za regulační dohled (s výjimkou Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines a Ekspres Transportasi Antarbenua), včetně

 

 

Indonéská republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

není známo

Indonéská republika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

není známo

Indonéská republika

ASCO NUSA AIR

135-022

není známo

Indonéská republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

není známo

Indonéská republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

není známo

Indonéská republika

CARDIG AIR

121-013

není známo

Indonéská republika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

není známo

Indonéská republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonéská republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonéská republika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonéská republika

EASTINDO

135-038

není známo

Indonéská republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonéská republika

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonéská republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Indonéská republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

není známo

Indonéská republika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

není známo

Indonéská republika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonéská republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonéská republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonéská republika

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonéská republika

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

není známo

Indonéská republika

MEGANTARA

121-025

MKE

Indonéská republika

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonéská republika

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonéská republika

MIMIKA AIR

135-007

není známo

Indonéská republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

není známo

Indonéská republika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

není známo

Indonéská republika

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

není známo

Indonéská republika

NYAMAN AIR

135-042

není známo

Indonéská republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonéská republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

není známo

Indonéská republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

není známo

Indonéská republika

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Indonéská republika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonéská republika

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Indonéská republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

není známo

Indonéská republika

SKY AVIATION

135-044

není známo

Indonéská republika

SMAC

135-015

SMC

Indonéská republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonéská republika

SURVEI UDARA PENAS

135-006

není známo

Indonéská republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

není známo

Indonéská republika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonéská republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

není známo

Indonéská republika

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonéská republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonéská republika

UNINDO

135-040

není známo

Indonéská republika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonéská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kazachstánu odpovědných za regulační dohled s výjimkou Air Astana uvedeného v příloze B, včetně

 

 

Republika Kazachstán

AERO AIR COMPANY

není známo

není známo

Republika Kazachstán

AEROPRAKT KZ

není známo

APK

Republika Kazachstán

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Republika Kazachstán

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republika Kazachstán

AIR DIVISION OF EKA

není známo

není známo

Republika Kazachstán

AIR FLAMINGO

není známo

není známo

Republika Kazachstán

AIR TRUST AIRCOMPANY

není známo

není známo

Republika Kazachstán

AK SUNKAR AIRCOMPANY

není známo

AKS

Republika Kazachstán

ALMATY AVIATION

není známo

LMT

Republika Kazachstán

ARKHABAY

není známo

KEK

Republika Kazachstán

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republika Kazachstán

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Republika Kazachstán

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republika Kazachstán

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

není známo

není známo

Republika Kazachstán

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Republika Kazachstán

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Republika Kazachstán

AVIA-JAYNAR

není známo

není známo

Republika Kazachstán

BEYBARS AIRCOMPANY

není známo

není známo

Republika Kazachstán

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Republika Kazachstán

BERKUT KZ

není známo

není známo

Republika Kazachstán

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Republika Kazachstán

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Republika Kazachstán

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Republika Kazachstán

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Republika Kazachstán

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Republika Kazachstán

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republika Kazachstán

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

není známo

KZE

Republika Kazachstán

FENIX

není známo

není známo

Republika Kazachstán

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republika Kazachstán

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Republika Kazachstán

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republika Kazachstán

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Republika Kazachstán

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Republika Kazachstán

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Republika Kazachstán

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republika Kazachstán

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Republika Kazachstán

KAZAIRWEST

není známo

není známo

Republika Kazachstán

KAZAVIA

není známo

KKA

Republika Kazachstán

KAZAVIASPAS

není známo

KZS

Republika Kazachstán

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republika Kazachstán

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Republika Kazachstán

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Republika Kazachstán

NAVIGATOR

není známo

není známo

Republika Kazachstán

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

není známo

KOV

Republika Kazachstán

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

není známo

není známo

Republika Kazachstán

PRIME AVIATION

 

 

Republika Kazachstán

SALEM AIRCOMPANY

není známo

KKS

Republika Kazachstán

SAMAL AIR

není známo

SAV

Republika Kazachstán

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Republika Kazachstán

SEMEYAVIA

není známo

SMK

Republika Kazachstán

SCAT

AK-0350-08

VSV

Republika Kazachstán

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Republika Kazachstán

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Republika Kazachstán

SKYSERVICE

není známo

není známo

Republika Kazachstán

TYAN SHAN

není známo

není známo

Republika Kazachstán

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Republika Kazachstán

ZHETYSU AIRCOMPANY

není známo

JTU

Republika Kazachstán

ZHERSU AVIA

není známo

RZU

Republika Kazachstán

ZHEZKAZGANAIR

není známo

není známo

Republika Kazachstán

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kyrgyzské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Kyrgyzská republika

AIR MANAS

17

MBB

Kyrgyzská republika

ASIAN AIR

není známo

AAZ

Kyrgyzská republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kyrgyzská republika

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kyrgyzská republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kyrgyzská republika

DAMES

20

DAM

Kyrgyzská republika

EASTOK AVIA

15

EHP

Kyrgyzská republika

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kyrgyzská republika

ITEK AIR

04

IKA

Kyrgyzská republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kyrgyzská republika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kyrgyzská republika

MAX AVIA

33

MAI

Kyrgyzská republika

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kyrgyzská republika

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kyrgyzská republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kyrgyzská republika

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kyrgyzská republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kyrgyzská republika

VALOR AIR

07

VAC

Kyrgyzská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libérie odpovědných za regulační dohled

 

Libérie

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Gabonské republiky odpovědných za regulační dohled s výjimkou Gabon Airlines, Afrijet a SN2AG uvedených v příloze B, včetně

 

 

Gabonská republika

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Gabonská republika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Gabonská republika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

není známo

Gabonská republika

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

není známo

Gabonská republika

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Gabonská republika

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

není známo

Gabonská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Filipín odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Filipínská republika

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

není známo

Filipínská republika

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

není známo

Filipínská republika

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

není známo

Filipínská republika

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

není známo

Filipínská republika

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

není známo

Filipínská republika

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

není známo

Filipínská republika

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

není známo

Filipínská republika

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

není známo

Filipínská republika

BEACON

není známo

není známo

Filipínská republika

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

není známo

Filipínská republika

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

není známo

Filipínská republika

CEBU PACIFIC AIR

2009002

není známo

Filipínská republika

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

není známo

Filipínská republika

CM AERO

4AN2000001

není známo

Filipínská republika

CORPORATE AIR

není známo

není známo

Filipínská republika

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

není známo

Filipínská republika

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

není známo

Filipínská republika

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

není známo

Filipínská republika

HUMA CORPORATION

2009014

není známo

Filipínská republika

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

není známo

Filipínská republika

ISLAND AVIATION

2009009

není známo

Filipínská republika

INTERISLAND AIRLINES, INC.

2010023

není známo

Filipínská republika

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

není známo

Filipínská republika

LION AIR, INCORPORATED

2009019

není známo

Filipínská republika

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

není známo

Filipínská republika

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

není známo

Filipínská republika

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

není známo

Filipínská republika

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

není známo

Filipínská republika

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

není známo

Filipínská republika

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

není známo

není známo

Filipínská republika

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

není známo

není známo

Filipínská republika

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

není známo

Filipínská republika

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

není známo

Filipínská republika

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

není známo

Filipínská republika

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

není známo

Filipínská republika

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

není známo

Filipínská republika

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

není známo

Filipínská republika

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

není známo

Filipínská republika

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

není známo

Filipínská republika

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

není známo

Filipínská republika

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

není známo

není známo

Filipínská republika

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

není známo

Filipínská republika

WORLD AVIATION, CORP.

není známo

není známo

Filipínská republika

WCC AVIATION COMPANY

2009015

není známo

Filipínská republika

YOKOTA AVIATION, INC.

není známo

není známo

Filipínská republika

ZENITH AIR, INC.

2009012

není známo

Filipínská republika

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

není známo

Filipínská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova, včetně

Svatý Tomáš a Princův ostrov

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

není známo

Svatý Tomáš a Princův ostrov

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Svatý Tomáš a Princův ostrov

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Svatý Tomáš a Princův ostrov

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

není známo

Svatý Tomáš a Princův ostrov

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Svatý Tomáš a Princův ostrov

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

není známo

Svatý Tomáš a Princův ostrov

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Svatý Tomáš a Princův ostrov

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Svatý Tomáš a Princův ostrov

TRANSCARG

01/AOC/2009

není známo

Svatý Tomáš a Princův ostrov

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Svatý Tomáš a Princův ostrov

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Sierry Leone odpovědných za regulační dohled, včetně

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

není známo

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

není známo

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

není známo

není známo

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

není známo

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

není známo

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

není známo

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

není známo

není známo

Sierra Leone

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Súdánu odpovědných za regulační dohled

 

 

Súdánská republika

SUDAN AIRWAYS

není známo

 

Súdánská republika

SUN AIR COMPANY

není známo

 

Súdánská republika

MARSLAND COMPANY

není známo

 

Súdánská republika

ATTICO AIRLINES

není známo

 

Súdánská republika

FOURTY EIGHT AVIATION

není známo

 

Súdánská republika

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

není známo

 

Súdánská republika

ALMAJARA AVIATION

není známo

 

Súdánská republika

BADER AIRLINES

není známo

 

Súdánská republika

ALFA AIRLINES

není známo

 

Súdánská republika

AZZA TRANSPORT COMPANY

není známo

 

Súdánská republika

GREEN FLAG AVIATION

není známo

 

Súdánská republika

ALMAJAL AVIATION SERVICE

není známo

 

Súdánská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svazijska odpovědných za regulační dohled, včetně

Svazijsko

SWAZILAND AIRLINK

není známo

SZL

Svazijsko

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Zambie odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Zambie

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambie


(1)  Všem leteckým dopravcům uvedeným v příloze A by mohlo být dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.


PŘÍLOHA B

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ PROVOZNÍM OMEZENÍM VE SPOLEČENSTVÍ  (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého provozovatele

Označení ICAO

Stát provozovatele

Typ letadla podléhající omezení

Poznávací značka/značky a případně výrobní číslo/čísla

Stát zápisu letadla do rejstříku

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

 

KLDR

Celý letadlový park s výjimkou: dvou letadel typu Tu 204

Celý letadlový park s výjimkou: P-632, P-633

KLDR

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Gabonská republika

Celý letadlový park s výjimkou: dvou letadel typu Falcon 50; jednoho letadla typu Falcon 900

Celý letadlový park s výjimkou: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Gabonská republika

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazachstán

Celý letadlový park s výjimkou: dvou letadel typu B767; čtyř letadel typu B757; deseti letadel typu A319/320/321; pěti letadel typu Fokker 50

Celý letadlový park s výjimkou: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Nizozemské království)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladéš

B747-269B

S2-ADT

Bangladéš

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Celý letadlový park s výjimkou: LET 410 UVP

Celý letadlový park s výjimkou: D6-CAM (851336)

Komory

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Gabonská republika

Celý letadlový park s výjimkou: jednoho letadla typu Boeing B-767-200

Celý letadlový park s výjimkou: TR-LHP

Gabonská republika

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Íránská islámská republika

Celý letadlový park s výjimkou: čtrnácti letadel typu A300, čtyř letadel typu A310, devíti letadel typu B747, jednoho letadla B737, šesti letadel typu A320

Celý letadlový park s výjimkou:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-IAA

EP-IAB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IAG

EP-IAH

EP-IAI

EP-IAM

EP-ICD

EP-AGA

EP-IEA

EP-IEB

EP-IED

EP-IEE

EP-IEF

EP-IEG

Íránská islámská republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonská republika

Celý letadlový park s výjimkou: jednoho letadla typu Challenger CL601; jednoho letadla typu HS-125-800

Celý letadlový park s výjimkou: TR-AAG, ZS-AFG

Gabonská republika; Jihoafrická republika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolská republika

Celý letadlový park s výjimkou: tří letadel typu Boeing B-777 a čtyř letadel typu B-737-700

Celý letadlový park s výjimkou: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Angolská republika

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ukrajina

Celý letadlový park s výjimkou jednoho letadla typu MD-83

Celý letadlový park s výjimkou: UR-CFF

Ukrajina


(1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze B by mohlo být dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.

(2)  Afrijet má povoleno používat ke svému současnému provozu v Evropském společenství pouze konkrétní uvedená letadla.

(3)  Air Astana má povoleno používat ke svému současnému provozu v Evropském společenství pouze konkrétní uvedená letadla.

(4)  Gabon Airlines má povoleno používat ke svému současnému provozu v Evropském společenství pouze konkrétní uvedená letadla.

(5)  Iran Air má povolení provozovat lety do Evropské unie se zvlášť určenými letadly za podmínek stanovených ve 48. a 49. bodě odůvodnění tohoto nařízení.