21.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 336/63


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 13. prosince 2010,

kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému

(ECB/2010/30)

(2010/794/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 12.1 a 14.3 ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou, článkem 18.2 a čl. 20 prvním odstavcem tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dosažení jednotné měnové politiky vyžaduje vymezení nástrojů a postupů, jež má využívat Eurosystém, který je tvořen národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „zúčastněné členské státy“), a Evropskou centrální bankou (ECB), za účelem provádění této politiky jednotným způsobem ve všech zúčastněných členských státech.

(2)

ECB má pravomoc přijímat obecné zásady nezbytné k provádění měnové politiky Eurosystému a národní centrální banky jsou povinny v souladu s takovými obecnými zásadami jednat.

(3)

Obecné zásady ECB/2000/7 ze dne 31. srpna 2000 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (1) je třeba změnit, aby byly zohledněny změny rámce měnové politiky Eurosystému, zejména pak s cílem: a) zavést kritéria způsobilosti pro vlastní použití krytých bankovních dluhopisů, které nejsou v souladu se směrnicí o SKIPCP a u nichž jsou podkladovými aktivy hypotéky na komerční účely; b) zařadit termínované vklady jako způsobilé zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému a pro vnitrodenní úvěr; c) změnit dodatek 5 k příloze I, aby se v něm odrazila skutečnost, že k 1. lednu 2011 přijme Estonsko euro a že se změnil název Central Bank and Financial Services Authority of Ireland,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změny přílohy I

Příloha I obecných zásad ECB/2000/7 se mění v souladu s přílohou těchto obecných zásad.

Článek 2

Ověřování

1.   Národní centrální banky zašlou ECB nejpozději do 31. prosince 2010 podrobné informace o textech a prostředcích, jimiž hodlají zajistit soulad s body 1, 3 a 4 přílohy těchto obecných zásad.

2.   Národní centrální banky zašlou ECB nejpozději do 8. ledna 2011 podrobné informace o textech a prostředcích, jimiž hodlají zajistit soulad s bodem 2 přílohy těchto obecných zásad.

Článek 3

Vstup v platnost

1.   Tyto obecné zásady vstupují v platnost druhým dnem po jejich přijetí.

2.   Body 1, 3 a 4 přílohy těchto obecných zásad se použijí od 1. ledna 2011.

3.   Bod 2 přílohy těchto obecných zásad se použije od 1. února 2011.

Článek 4

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám zúčastněných členských států.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 13. prosince 2010.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 310, 11.12.2000, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I obecných zásad ECB/2000/7 se mění takto:

1.

V oddíle 6.2.2 se první odstavec nahrazuje tímto:

„V jednotném rámci způsobilých aktiv jsou způsobilým zajištěním tři typy neobchodovatelných aktiv: termínované vklady způsobilých protistran, úvěrové pohledávky a neobchodovatelné klientské dluhové nástroje kryté hypotékou (1)

2.

Oddíl 6.2.3 se mění takto:

a)

Sedmý odstavec (pátý odstavec pod nadpisem „Pravidla pro využití způsobilých aktiv“) se nahrazuje tímto:

„Tato ustanovení o úzkém propojení se nevztahují na: a) úzké propojení mezi protistranou a subjektem veřejného sektoru ze zemí EHP, který je oprávněn vybírat daně, nebo v případě, kdy za dluhový nástroj ručí subjekt veřejného sektoru ze zemí EHP, který je oprávněn vybírat daně, b) kryté bankovní dluhopisy, emitované v souladu s kritérii stanovenými v čl. 22 odst. 4 směrnice o SKIPCP, nebo c) případy, ve kterých jsou dluhové nástroje chráněny zvláštními právními zárukami srovnatelnými s nástroji uvedenými v písmenu b) jako například v případě i) neobchodovatelných klientských dluhových nástrojů krytých hypotékou, které nejsou cennými papíry, nebo ii) strukturovaných krytých bankovních dluhopisů, které jsou kryty hypotečními úvěry na bydlení, nebo strukturovaných krytých bankovních dluhopisů, které jsou kryty hypotečními úvěry na komerční účely - tj. určité kryté bankovní dluhopisy, které Evropská komise neuznala za dluhopisy vydané v souladu se SKIPCP -, které splňují všechna kritéria, jež se vztahují na cenné papíry kryté aktivy podle oddílů 6.2 a 6.3, jakož i následující dodatečná kritéria (2):

V případě strukturovaných krytých bankovních dluhopisů, které jsou kryty hypotečními úvěry na bydlení:

Veškeré hypoteční úvěry na bydlení, které jsou podkladovými aktivy strukturovaných krytých bankovních dluhopisů, musí být denominovány v eurech; emitent (jakož i dlužník a ručitel, jedná-li se o právnické osoby) musí být zaregistrován v členském státě, jejich podkladová aktiva se musí nacházet v členském státě a příslušný úvěr se musí řídit právem členského státu.

Hypoteční úvěry na bydlení jsou způsobilé pro soubor zajišťovacích aktiv příslušných strukturovaných krytých bankovních dluhopisů, pokud jsou zaručeny způsobilou zárukou nebo zajištěny hypotékou. Způsobilá záruka musí být splatná do 24 měsíců od porušení zajištěného závazku. Způsobilé záruky mohou mít pro účely těchto zaručených úvěrů různou smluvní formu, včetně pojistných smluv, za předpokladu, že jsou poskytnuty subjektem veřejného sektoru nebo finanční institucí podléhající veřejnému dohledu. Ručitel nesmí být pro účely těchto zaručených úvěrů v úzkém propojení s emitentem krytých bankovních dluhopisů a po dobu trvání transakce musí být ze strany akceptované externí ratingové instituce hodnocen nejméně na úrovni [A+/A1/AH].

Akceptuje se vysoce kvalitní náhradní zajištění až do výše 10 % souboru zajišťovacích aktiv. Tento limit může být překročen pouze po důkladném posouzení příslušnou národní centrální bankou.

Každý jednotlivý způsobilý úvěr lze financovat prostřednictvím emise strukturovaných krytých bankovních dluhopisů do maximální výše 80 % hodnoty (nemovitosti). Výpočet poměru úvěru k hodnotě (nemovitosti) musí být založen na konzervativním tržním ocenění.

Minimální povinné přezajištění je 8 %.

Maximální výše úvěru v případě hypotečních úvěrů na bydlení je 1 milion EUR.

Samostatné úvěrové hodnocení souboru zajišťovacích aktiv musí odpovídat pravděpodobnosti selhání v horizontu 1 roku ve výši 10 bazických bodů ve shodě s prahem úvěrové kvality ‚single A‘ (viz oddíl 6.3.1).

Na emitenta a subjekty, které jsou součástí transakce týkající se strukturovaných krytých bankovních dluhopisů nebo které jsou pro tuto transakci významné, se uplatňuje dlouhodobý minimální práh úvěrové kvality ‚single A‘ (‚A-‘ od agentury Fitch nebo Standard & Poor’s, nebo ‚A3‘ od agentury Moody’s nebo ‚AL‘ od DBRS).

V případě strukturovaných krytých bankovních dluhopisů, které jsou kryty hypotečními úvěry na komerční účely:

Veškeré hypoteční úvěry na komerční účely, které jsou podkladovými aktivy strukturovaných krytých bankovních dluhopisů, musí být denominovány v eurech; emitent (jakož i dlužník a ručitel, jedná-li se o právnické osoby) musí být zaregistrován v členském státě, jejich podkladová aktiva se musí nacházet v členském státě a příslušný úvěr se musí řídit právem členského státu.

Akceptuje se vysoce kvalitní náhradní zajištění až do výše 10 % souboru zajišťovacích aktiv. Tento limit může být překročen pouze po důkladném posouzení příslušnou národní centrální bankou.

Každý jednotlivý způsobilý úvěr lze financovat prostřednictvím emise strukturovaných krytých bankovních dluhopisů do maximální výše 60 % hodnoty (nemovitosti). Výpočet poměru úvěru k hodnotě (nemovitosti) musí být založen na konzervativním tržním ocenění.

Minimální povinné přezajištění je 10 %.

Podíl každého dlužníka v souboru zajišťovacích aktiv po sečtení všech jednotlivých částek úvěrů, které je daný dlužník povinen splatit, nesmí přesáhnout 5 % celkové hodnoty souboru zajišťovacích aktiv.

Samostatné úvěrové hodnocení souboru zajišťovacích aktiv musí odpovídat stupni úvěrové kvality 1 v souladu s ratingovou stupnicí Eurosystému (viz oddíl 6.3.1).

Na emitenta a subjekty, které jsou součástí transakce týkající se strukturovaných krytých bankovních dluhopisů nebo které jsou pro tuto transakci významné, se uplatňuje stupeň úvěrové kvality 2.

Veškeré podkladové hypoteční úvěry na komerční účely se přeceňují minimálně jedenkrát ročně. Do přecenění se musí plně promítnout pokles cen nemovitostí. V případě vzrůstu cen se uplatňuje 15 % srážka. Úvěry, které nesplňují požadovaný poměr úvěru k hodnotě (nemovitosti), musí být nahrazeny novými úvěry nebo musí být se souhlasem příslušné národní centrální banky přezajištěny. Jako prvotní oceňovací metoda se uplatňuje tržní hodnota, tj. odhadovaná cena, která by byla dosažena prodejem aktiv na trhu při vynaložení rozumného úsilí. Tento odhad musí vycházet z nejkonzervativnějších předpokladů. Použít lze rovněž statistické metody, ale pouze jako druhotná oceňovací metoda.

K pokrytí veškerých úrokových plateb spojených s krytými bankovními dluhopisy na následující šestiměsíční období musí být po celou dobu udržována rezerva likvidních prostředků ve formě hotovosti v eurech uložené u způsobilé protistrany.

Pokud krátkodobé úvěrové hodnocení dlužníka z hypotečního úvěru na komerční účely, který je podkladovým aktivem, klesne pod stupeň úvěrové kvality 2 v období devíti měsíců před tím, než nastává splatnost krytého bankovního dluhopisu, u něhož je zaručeno splacení jistiny ke dni splatnosti, je tento dlužník povinen převést na rezervu likvidních prostředků částku v hotovosti v eurech, která je dostatečná k pokrytí příslušné části splátky jistiny z krytého bankovního dluhopisu, jakož i souvisejících nákladů, které má emitent na základě tohoto krytého bankovního dluhopisu uhradit.

V případě nedostatku likvidity může být původní datum splatnosti prodlouženo o maximálně 12 měsíců, aby tím byly vyrovnány rozdíly ve splatnosti mezi postupně splácenými úvěry v souboru zajišťovacích aktiv a jednorázovým splacením krytého bankovního dluhopisu. Po původním datu splatnosti se však krytý bankovní dluhopis stane nezpůsobilým k vlastnímu použití.

b)

Osmý odstavec (šestý odstavec pod nadpisem „Pravidla pro využití způsobilých aktiv“) se nahrazuje tímto:

„V případě strukturovaných krytých bankovních dluhopisů, které jsou kryty hypotečními úvěry na bydlení, či strukturovaných krytých bankovních dluhopisů, které jsou kryty hypotečními úvěry na komerční účely, jsou protistrany dále povinny poskytnout právní potvrzení vydané uznávanou advokátní kanceláří o tom, že byly splněny následující podmínky:

Emitentem krytých bankovních dluhopisů je úvěrová instituce zaregistrovaná v členském státě EU; není jím jednotka pro speciální účel, a to ani když jsou tyto kryté bankovní dluhopisy zaručeny úvěrovou institucí zaregistrovanou v členském státě EU.

Emitent/emise krytých bankovních dluhopisů podléhá podle práva členského státu, ve kterém je emitent zaregistrován nebo ve kterém byly tyto dluhopisy vydány, zvláštnímu veřejnému dohledu, jehož cílem je ochrana držitelů krytých bankovních dluhopisů.

V případě úpadku emitenta mají držitelé krytých bankovních dluhopisů přednost, pokud jde o splacení jistiny a úroků plynoucích z (podkladových) způsobilých aktiv.

Částky plynoucí z emise krytých bankovních dluhopisů musí být investovány (v souladu s pravidly pro investování vymezenými v dokumentaci týkající se krytých bankovních dluhopisů) v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy týkajícími se krytých bankovních dluhopisů nebo jinými právními předpisy, které se na daná aktiva vztahují.“

3.

V oddíle 6.4.3 se doplňuje nový pododdíl, který zní:

Termínované vklady nepodléhají žádným srážkám při ocenění.“

4.

Tabulka v dodatku 5 se nahrazuje tímto:

Internetové stránky eurosystému

Centrální Banka

Internetové stránky

Evropská centrální banka

www.ecb.europa.eu

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be or www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Eesti Pank

www.eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Národná banka Slovenska

www.nbs.sk

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi“


(1)  V období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2011 se pro úvěrové pohledávky uplatňuje přechodný režim, který národním centrálním bankám umožňuje zvolit minimální výši úvěrových pohledávek způsobilých pro účely zajištění, s výjimkou přeshraničního užití, a rozhodnout, zda se bude uplatňovat manipulační poplatek. Od 1. ledna 2012 se bude uplatňovat plně jednotný režim.“

(2)  Strukturované kryté bankovní dluhopisy kryté hypotečními úvěry na bydlení předložené před 10. říjnem 2010, které nesplňují tato kritéria, mohou být dále používány do 31. března 2011. Strukturované kryté bankovní dluhopisy kryté hypotečními úvěry na komerční účely předložené před 1. únorem 2011, které nesplňují tato kritéria, mohou být dále používány do 31. března 2011.“