30.6.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/1


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/35/EU

ze dne 16. června 2010

o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 1999/36/ES ze dne 29. dubna 1999 o přepravitelném tlakovém zařízení (3) byla přijata jako první krok ke zvýšení bezpečnosti přepravy přepravitelných tlakových zařízení při současném zajištění volného pohybu přepravitelných tlakových zařízení na jednotném dopravním trhu.

(2)

Vzhledem k vývoji v oblasti bezpečnosti přepravy je nutné aktualizovat některá technická ustanovení směrnice 1999/36/ES.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (4) rozšířila uplatňování některých mezinárodních dohod i na vnitrostátní dopravu s cílem harmonizovat v celé Unii podmínky, za kterých je možné přepravovat nebezpečné věci po silnici, po železnici a po vnitrozemských vodních cestách.

(4)

Proto je nezbytné odpovídajícím způsobem aktualizovat ustanovení směrnice 1999/36/ES, aby se předešlo rozporům mezi pravidly, zejména pokud jde o požadavky týkající se shody, o posuzování shody a o postupy posuzování shody, které se vztahují na přepravitelná tlaková zařízení.

(5)

Za účelem zvýšení bezpečnosti přepravitelných tlakových zařízení schválených pro vnitrozemskou přepravu nebezpečných věcí a zajištění jejich volného pohybu, včetně uvádění těchto přepravitelných tlakových zařízení na trh, jejich dodávání na trh a jejich používání v rámci Unie, je třeba stanovit podrobná pravidla týkající se povinností různých subjektů a požadavků, které musí dotčená zařízení splňovat.

(6)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh (5) představuje obecný horizontální rámec pro budoucí právní předpisy harmonizující podmínky uvádění výrobků na trh. V souladu s cílem harmonizovat pravidla pro volný pohyb výrobků by se měl tento rámec ve vhodných případech vztahovat na odvětví přepravitelných tlakových zařízení.

(7)

Aby se nebránilo přepravním operacím mezi členskými státy a třetími zeměmi, neměla by se tato směrnice vztahovat na přepravitelná tlaková zařízení používaná výlučně pro přepravu nebezpečných věcí mezi územím Unie a územím třetích zemí.

(8)

V zájmu bezpečnosti přepravy a volného pohybu přepravitelných tlakových zařízení by měly být jasně vymezeny povinnosti různých hospodářských subjektů, včetně vlastníků a provozovatelů přepravitelných tlakových zařízení.

(9)

Hospodářské subjekty by podle své role, kterou mají v dodavatelském řetězci, měly být odpovědné za to, že jsou přepravitelná tlaková zařízení v souladu s bezpečnostními pravidly a pravidly přístupu na trh.

(10)

Splnění technických požadavků uvedených v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici by mělo být u nových přepravitelných tlakových zařízení prokazováno prostřednictvím posouzení shody, které poskytne důkazy o bezpečnosti daného přepravitelného tlakového zařízení.

(11)

Periodické inspekce, kontroly v mezidobí a mimořádné kontroly přepravitelných tlakových zařízení by se měly provádět v souladu s přílohami směrnice 2008/68/ES a s touto směrnicí s cílem zajistit trvalé plnění bezpečnostních požadavků těchto směrnic.

(12)

Přepravitelná tlaková zařízení by měla být za účelem zajištění jejich volného pohybu a volného používání opatřena označením vyjadřujícím jejich soulad se směrnicí 2008/68/ES a touto směrnicí.

(13)

Tato směrnice by se neměla vztahovat na přepravitelná tlaková zařízení, která byla uvedena na trh přede dnem, k němuž měla být provedena směrnice 1999/36/ES, a která neprošla novým posouzením shody.

(14)

Pokud by se měl volný pohyb a volné používání vztahovat na stávající přepravitelná tlaková zařízení, jejichž shoda se směrnicí 1999/36/ES nebyla dosud posouzena, měla by projít novým posouzením shody.

(15)

V zájmu zajištění trvalé úrovně kvality činnosti oznámených subjektů je nezbytné stanovit požadavky, které musí splňovat orgány odpovědné za posuzování, oznamování a kontrolu oznámených subjektů.

(16)

Postupy posuzování shody stanovené v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici vyžadují zásah kontrolních subjektů stanovující podrobné požadavky týkající se činnosti s cílem zajistit jednotnou úroveň výkonnosti v celé Unii vyžadují zásah kontrolních subjektů. Následně by členské státy měly tyto kontrolní subjekty oznámit Komisi.

(17)

V zájmu zajištění jednoznačné odpovědnosti za průběžnou kontrolu by měla oznamujícímu orgánu zůstat odpovědnost za kontrolu oznámeného subjektu bez ohledu na to, kde oznámený subjekt vykonává své činnosti.

(18)

Je nutné stanovit společná pravidla pro vzájemné uznávání oznámených subjektů, které zajišťují dodržování směrnice 2008/68/ES a této směrnice. Tato společná pravidla povedou k odstranění zbytečných nákladů a administrativních postupů souvisejících se schvalováním zařízení a k odstranění technických překážek obchodu.

(19)

Členské státy by měly mít možnost přijmout opatření s cílem omezit nebo zakázat uvádění zařízení na trh a jeho používání v případech, kdy za určitých stanovených okolností představuje bezpečnostní riziko, a to včetně případů, kdy jsou zařízení v souladu se směrnicí 2008/68/ES a s touto směrnicí.

(20)

V zájmu usnadnění praktického provádění technických ustanovení této směrnice by Komise měla vypracovat konkrétní pokyny, a to s přihlédnutím k výsledkům výměny zkušeností podle článků 28 a 29.

(21)

Komise by měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o některé úpravy příloh. Je obzvláště důležité, aby Komise během svých přípravných prací vedla příslušné konzultace, včetně konzultací na úrovni odborníků.

(22)

Směrnice Rady 76/767/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro tlakové nádoby a metody jejich inspekce (6), směrnice Rady 84/525/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezešvých ocelových lahví na plyny (7), směrnice Rady 84/526/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezešvých lahví na plyny z nelegovaného hliníku a hliníkových slitin (8), směrnice Rady 84/527/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se svařovaných lahví na plyny z nelegované oceli (9) a směrnice 1999/36/ES se staly zastaralými, a proto by měly být zrušeny.

(23)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (10) se členské státy vybízejí, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Unie sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA 1

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Tato směrnice stanoví podrobná pravidla pro přepravitelná tlaková zařízení s cílem zvýšit bezpečnost a zajistit volný pohyb těchto zařízení v rámci Unie.

2.   Tato směrnice se vztahuje na:

a)

nová přepravitelná tlaková zařízení podle definice v čl. 2 odst. 1, která nejsou opatřena označeními shody stanovenými ve směrnicích 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS nebo 1999/36/ES, za účelem jejich dodávání na trh;

b)

přepravitelná tlaková zařízení podle definice v čl. 2 odst. 1, která jsou opatřena označeními shody stanovenými v této směrnici nebo ve směrnicích 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS nebo 1999/36/ES, za účelem jejich periodických inspekcí, kontrol v mezidobí, mimořádných kontrol a používání;

c)

přepravitelná tlaková zařízení podle definice v čl. 2 odst. 1, která nejsou opatřena označeními shody stanovenými ve směrnici 1999/36/ES, za účelem nového posouzení shody.

3.   Tato směrnice se nevztahuje na přepravitelná tlaková zařízení, která byla uvedena na trh před uplynutím lhůty pro provedení směrnice 1999/36/ES a která neprošla novým posouzením shody.

4.   Tato směrnice se nevztahuje na přepravitelná tlaková zařízení, která se používají výlučně pro přepravu nebezpečných věcí mezi členskými státy a třetími zeměmi provozovanou v souladu s článkem 4 směrnice 2008/68/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1)

„přepravitelným tlakovým zařízením“

a)

všechny tlakové nádoby a případně jejich ventily a další příslušenství, na něž se vztahuje kapitola 6.2 příloh směrnice 2008/68/ES,

b)

cisterny, bateriová vozidla/cisternové vozy, vícečlánkové kontejnery na plyn (MEGC) a případně jejich ventily a další příslušenství, na něž se vztahuje kapitola 6.8 příloh směrnice 2008/68/ES,

pokud se zařízení uvedená v písmeně a) nebo b) používají v souladu s uvedenými přílohami pro přepravu plynů třídy 2 s výjimkou plynů nebo zboží, které mají v klasifikačním kódu číslici 6 nebo 7, nebo pro přepravu nebezpečných látek jiných tříd, které jsou uvedeny v příloze I této směrnice.

Za přepravitelné tlakové zařízení se považují též plynové patrony (UN 2037), avšak nepovažují se za ně aerosoly (UN 1950), otevřené kryogenické nádoby, lahve se stlačeným plynem pro dýchací zařízení, hasicí přístroje (UN 1044), přepravitelná tlaková zařízení vyjmutá podle pododdílu 1.1.3.2 příloh směrnice 2008/68/ES ani přepravitelná tlaková zařízení vyjmutá z působnosti pravidel pro konstrukci a zkoušení obalů podle zvláštních ustanovení v kapitole 3.3 příloh směrnice 2008/68/ES;

2)

„přílohami směrnice 2008/68/ES“ oddíl I.1 přílohy I, oddíl II.1 přílohy II a oddíl III.1 přílohy III směrnice 2008/68/ES;

3)

„uvedením na trh“ první dodání přepravitelného tlakového zařízení na trh Unie;

4)

„dodáním na trh“ dodání přepravitelného tlakového zařízení k distribuci nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti nebo veřejné služby, ať za úplatu nebo bezúplatně;

5)

„použitím“ plnění, dočasné skladování v souvislosti s přepravou, vyprazdňování a opětovné plnění přepravitelného tlakového zařízení;

6)

„stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit tomu, aby bylo přepravitelné tlakové zařízení dodáváno na trh nebo používáno;

7)

„stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení přepravitelného tlakového zařízení, které bylo již dodáno koncovému uživateli;

8)

„výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba uvádějící na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou přepravitelné tlakové zařízení nebo jeho části, které vyrábí nebo které si nechává navrhnout nebo vyrobit;

9)

„zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která byla písemně zplnomocněna výrobcem, aby jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;

10)

„dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která uvádí na trh Unie přepravitelné tlakové zařízení nebo jeho části ze třetí země;

11)

„distributorem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, kromě výrobce či dovozce, která přepravitelné tlakové zařízení nebo jeho části dodává na trh;

12)

„vlastníkem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která vlastní přepravitelné tlakové zařízení;

13)

„provozovatelem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která používá přepravitelné tlakové zařízení;

14)

„hospodářským subjektem“ výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce, distributor, vlastník nebo provozovatel jednající v rámci své obchodní činnosti nebo v rámci jím poskytované veřejné služby, ať za úplatu nebo bezúplatně;

15)

„posouzením shody“ posouzení a postup posouzení shody uvedený v přílohách směrnice 2008/68/ES;

16)

„označením pí“ označení, které udává, že je přepravitelné tlakové zařízení v souladu s příslušnými požadavky na posouzení shody uvedenými v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici;

17)

„novým posouzením shody“ postup následného posouzení shody přepravitelného tlakového zařízení vyrobeného a uvedeného na trh přede dnem uplynutí lhůty pro provedení směrnice 1999/36/ES, které se provádí na žádost vlastníka nebo provozovatele;

18)

„periodickou inspekcí“ periodická inspekce a postupy pro periodickou inspekci uvedené v přílohách směrnice 2008/68/ES;

19)

„kontrolou v mezidobí“ kontrola v mezidobí a postupy pro takovou kontrolu uvedené v přílohách směrnice 2008/68/ES;

20)

„mimořádnou kontrolou“ mimořádná kontrola a postupy pro mimořádnou kontrolu uvedené v přílohách směrnice 2008/68/ES;

21)

„vnitrostátním akreditačním orgánem“ jediný orgán v daném členském státě, který na základě státem delegované pravomoci provádí akreditaci;

22)

„akreditací“ osvědčování vnitrostátním akreditačním orgánem toho, že oznámený subjekt splňuje požadavky stanovené v pododdíle 1.8.6.8 druhém odstavci příloh směrnice 2008/68/ES;

23)

„oznamujícím orgánem“ orgán určený členským státem podle článku 17;

24)

„oznámeným subjektem“ kontrolní subjekt splňující požadavky stanovené v přílohách směrnice 2008/68/ES a podmínky stanovené v článcích 20 a 26 této směrnice a oznámený v souladu s článkem 22 této směrnice;

25)

„oznámením“ postup, kterým kontrolní subjekt získává status oznámeného subjektu a který zahrnuje sdělení této informace Komisi a členským státům;

26)

„dozorem nad trhem“ činnosti a opatření orgánů veřejné správy, které mají zajistit, aby bylo přepravitelné tlakové zařízení během svého životního cyklu v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 2008/68/ES a v této směrnici a neohrožovalo zdraví, bezpečnost nebo jiný veřejný zájem.

Článek 3

Požadavky pro použití na místě

Členské státy mohou na svém území zavést požadavky pro použití na místě týkající se střednědobého nebo dlouhodobého skladování přepravitelných tlakových zařízení nebo používání těchto zařízení na místě. Členské státy však nezavedou dodatečné požadavky pro samotná přepravitelná tlaková zařízení.

KAPITOLA 2

POVINNOSTI HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ

Článek 4

Povinnosti výrobců

1.   Při uvádění přepravitelného tlakového zařízení na trh musí výrobci zajistit, aby bylo toto zařízení navrženo, vyrobeno a opatřeno dokumentací v souladu s požadavky stanovenými v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici.

2.   Pokud byl soulad přepravitelného tlakového zařízení s příslušnými požadavky prokázán postupem posuzování shody stanoveným v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici, výrobci k němu připojí označení pí podle článku 15 této směrnice.

3.   Výrobci uchovávají technickou dokumentaci uvedenou v přílohách směrnice 2008/68/ES. Tato dokumentace se uchovává po dobu stanovenou v uvedených přílohách.

4.   Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že přepravitelné tlakové zařízení, které uvedli na trh, není v souladu s přílohami směrnice 2008/68/ES nebo s touto směrnicí, přijmou okamžitě nápravná opatření nezbytná k uvedení tohoto přepravitelného tlakového zařízení do souladu nebo je případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc přepravitelné tlakové zařízení představuje riziko, výrobci o tom neprodleně informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž přepravitelné tlakové zařízení dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

5.   Všechny případy nesouladu a nápravná opatření výrobci zdokumentují.

6.   Výrobci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody přepravitelného tlakového zařízení v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná přepravitelným tlakovým zařízením, které uvedli na trh.

7.   Výrobci poskytují provozovatelům pouze informace, které jsou v souladu s požadavky stanovenými v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici.

Článek 5

Zplnomocnění zástupci

1.   Výrobci mohou písemně jmenovat svého zplnomocněného zástupce.

Povinnosti stanovené v čl. 4 odst. 1 a 2 a vypracování technické dokumentace nesmí být součástí mandátu zplnomocněného zástupce.

2.   Zplnomocněný zástupce plní své úkoly podle zmocnění, které obdržel od výrobce. Zmocnění musí zplnomocněnému zástupci umožňovat alespoň:

a)

uchovávat technickou dokumentaci pro potřeby vnitrostátních orgánů dozoru alespoň po dobu, která je v přílohách směrnice 2008/68/ES stanovena pro výrobce;

b)

podávat příslušným vnitrostátním orgánům na základě jejich odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody přepravitelného tlakového zařízení v jazyce, kterému daný orgán snadno rozumí;

c)

spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány, pokud o to požádají, na činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná přepravitelným tlakovým zařízením, na které se vztahuje zmocnění.

3.   Totožnost a adresa zplnomocněného zástupce se uvede na osvědčení o shodě, které je stanoveno v přílohách směrnice 2008/68/ES.

4.   Zplnomocnění zástupci poskytují provozovatelům pouze informace, které jsou v souladu s požadavky stanovenými v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici

Článek 6

Povinnosti dovozců

1.   Dovozci uvádějí na trh Unie pouze přepravitelná tlaková zařízení, která jsou v souladu s přílohami směrnice 2008/68/ES a s touto směrnicí.

2.   Před uvedením přepravitelného tlakového zařízení na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posouzení shody. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby přepravitelné tlakové zařízení neslo označení pí a aby k němu bylo přiloženo osvědčení o shodě stanovené v přílohách směrnice 2008/68/ES.

Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že přepravitelné tlakové zařízení není v souladu s přílohami směrnice 2008/68/ES nebo s touto směrnicí, nesmí přepravitelné tlakové zařízení uvést na trh, dokud nebude uvedeno do tohoto souladu. Pokud přepravitelné tlakové zařízení představuje riziko, informuje o tom dovozce výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

3.   Dovozci uvedou své jméno a adresu, na níž je lze kontaktovat, buď v osvědčení o shodě stanoveném v přílohách směrnice 2008/68/ES, nebo v dokumentu přiloženém k tomuto osvědčení.

4.   Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za přepravitelné tlakové zařízení odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly jeho soulad s požadavky stanovenými v přílohách směrnice 2008/68/ES.

5.   Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že přepravitelné tlakové zařízení, které uvedli na trh, není v souladu s přílohami směrnice 2008/68/ES nebo s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto přepravitelného tlakového zařízení do souladu nebo je případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc přepravitelné tlakové zařízení představuje riziko, dovozci o tom neprodleně informují výrobce a příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž přepravitelné tlakové zařízení dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o uvedeném nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

Všechny případy nesouladu a nápravná opatření dovozci zdokumentují.

6.   Dovozci alespoň po dobu stanovenou v přílohách směrnice 2008/68/ES pro výrobce, uchovávají kopii technické dokumentace pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a zajistí, aby mohla být technická dokumentace těmto orgánům na jejich žádost předložena.

7.   Dovozci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody přepravitelného tlakového zařízení v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná přepravitelným tlakovým zařízením, které uvedli na trh.

8.   Dovozci poskytují provozovatelům pouze informace, které jsou v souladu s požadavky stanovenými v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici.

Článek 7

Povinnosti distributorů

1.   Distributoři dodávají na trh Unie pouze přepravitelná tlaková zařízení, která jsou v souladu s přílohami směrnice 2008/68/ES a s touto směrnicí. Distributoři před dodáním přepravitelného tlakového zařízení na trh ověří, zda toto přepravitelné tlakové zařízení nese označení pí a zda je k němu přiloženo osvědčení o shodě a kontaktní adresa uvedená v čl. 6 odst. 3 této směrnice.

Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že přepravitelné tlakové zařízení není v souladu s přílohami směrnice 2008/68/ES nebo s touto směrnicí, může přepravitelné tlakové zařízení dodávat na trh pouze po jeho uvedení do souladu s uvedenými předpisy. Pokud přepravitelné tlakové zařízení představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

2.   Distributor zajistí, aby v době, kdy nese za přepravitelné tlakové zařízení odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly jeho soulad s požadavky stanovenými v přílohách směrnice 2008/68/ES.

3.   Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že přepravitelné tlakové zařízení, které dodali na trh, není v souladu s přílohami směrnice 2008/68/ES nebo s touto směrnicí, zajistí, že budou přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto přepravitelného tlakového zařízení do uvedeného souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu či z oběhu. Pokud navíc přepravitelné tlakové zařízení představuje riziko, distributoři o tom neprodleně informují výrobce, případně dovozce, jakož i příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž přepravitelné tlakové zařízení dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

Všechny případy nesouladu a nápravná opatření distributoři zdokumentují.

4.   Distributoři předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody přepravitelného tlakového zařízení v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná přepravitelným tlakovým zařízením, které dodali na trh.

5.   Distributoři poskytují provozovatelům pouze informace, které jsou v souladu s požadavky stanovenými v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici.

Článek 8

Povinnosti vlastníků

1.   Domnívá-li se vlastník nebo má-li důvod se domnívat, že přepravitelné tlakové zařízení není v souladu s přílohami směrnice 2008/68/ES, včetně požadavků na periodickou inspekci, nebo s touto směrnicí, nesmí je dodat ani používat, dokud nebude uvedeno do tohoto souladu. Pokud navíc přepravitelné tlakové zařízení představuje riziko, informuje o tom vlastník výrobce nebo dovozce nebo distributora, jakož i orgány dozoru nad trhem.

Všechny případy nesouladu a nápravná opatření vlastníci zdokumentují.

2.   Vlastníci zajistí, aby v době, kdy nesou za přepravitelné tlakové zařízení odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly jeho soulad s požadavky stanovenými v přílohách směrnice 2008/68/ES.

3.   Vlastníci poskytují provozovatelům pouze informace, které jsou v souladu s požadavky stanovenými v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnicí.

4.   Tento článek se nevztahuje na jednotlivce, kteří mají v úmyslu používat přepravitelné tlakové zařízení, případně jej používají, k osobním či domácím účelům nebo k rekreačním či sportovním aktivitám.

Článek 9

Povinnosti provozovatelů

1.   Provozovatelé používají pouze přepravitelná tlaková zařízení, která jsou v souladu s požadavky stanovenými v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici.

2.   Pokud přepravitelné tlakové zařízení představuje riziko, informuje o tom provozovatel vlastníka, jakož i orgány dozoru nad trhem.

Článek 10

Případy, kdy se povinnosti výrobce vztahují na dovozce a distributory

Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován za výrobce, na kterého se vztahují povinnosti výrobce podle článku 4, pokud uvede přepravitelné tlakové zařízení na trh pod svým jménem nebo pod svou ochrannou známkou nebo pokud upraví přepravitelné tlakové zařízení, jež bylo na trh již uvedeno, způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými požadavky.

Článek 11

Identifikace hospodářských subjektů

Hospodářské subjekty musí na žádost orgánu dozoru nad trhem alespoň po dobu 10 let identifikovat:

a)

všechny hospodářské subjekty, které jim dodaly přepravitelné tlakové zařízení;

b)

všechny hospodářské subjekty, kterým dodaly přepravitelné tlakové zařízení.

KAPITOLA 3

SHODA PŘEPRAVITELNÉHO TLAKOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Článek 12

Shoda a posuzování shody přepravitelných tlakových zařízení

1.   Přepravitelná tlaková zařízení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) musí splňovat příslušné požadavky na posouzení shody, periodickou inspekci, kontrolu v mezidobí a mimořádné kontroly stanovené v přílohách směrnice 2008/68/ES a v kapitolách 3 a 4 této směrnice.

2.   Přepravitelné tlakové zařízení uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b) musí splňovat specifikace obsažené v dokumentaci, podle níž bylo zařízení vyrobeno. Zařízení se podrobuje periodickým inspekcím, kontrolám v mezidobí a mimořádným kontrolám v souladu s přílohami směrnice 2008/68/ES a podle požadavků uvedených v kapitolách 3 a 4 této směrnice.

3.   Osvědčení o posouzení shody, osvědčení o novém posouzení shody a protokoly o periodických inspekcích, kontrolách v mezidobí a mimořádných kontrolách vydané oznámeným subjektem jsou platné ve všech členských státech.

U demontovatelných částí plnicích přepravitelných tlakových zařízení je možné provést samostatné posouzení shody.

Článek 13

Nové posouzení shody

Nové posouzení shody přepravitelných tlakových zařízení uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. c), která byla vyrobena a uvedena do provozu přede dnem uplynutí lhůty k provedení směrnice 1999/36/ES, se uskuteční podle postupu nového posouzení shody stanoveného v příloze III této směrnice.

Označení pí se připojí v souladu s přílohou III této směrnice.

Článek 14

Obecné zásady pro označení pí

1.   Označení pí smí být připojeno pouze výrobcem nebo, v případě nového posouzení shody, v souladu s přílohou III. Pokud jde o lahve se stlačeným plynem, které byly doposud v souladu se směrnicemi 84/525/EHS, 84/526/EHS nebo 84/527/EHS, musí být označení pí připojeno oznámeným subjektem nebo pod jeho dohledem.

2.   Označení pí se připojí pouze k přepravitelnému tlakovému zařízení, které:

a)

splňuje požadavky posouzení shody uvedené v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici, nebo

b)

splňuje požadavky nového posouzení shody uvedené v článku 13.

K žádným jiným přepravitelným tlakovým zařízením být připojeno nesmí.

3.   Tím, že připojí nebo nechá připojit označení pí, dává výrobce na srozuměnou, že nese odpovědnost za shodu přepravitelného tlakového zařízení se všemi příslušnými požadavky stanovenými v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici.

4.   Pro účely této směrnice je označení pí jediné označení osvědčující shodu přepravitelného tlakového zařízení s příslušnými požadavky stanovenými v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici.

5.   Je zakázáno připojovat na přepravitelné tlakové zařízení označení, značky a nápisy, které by mohly uvádět třetí stranu v omyl, pokud jde o význam nebo tvar označení pí. Jakékoli jiné označení se k přepravitelnému tlakovému zařízení připojí způsobem, který neomezuje viditelnost, čitelnost ani význam označení pí.

6.   Demontovatelné části plnicího přepravitelného tlakového zařízení s přímou bezpečnostní funkcí se opatří označením pí.

7.   Členské státy zajistí řádné provádění pravidel pro označení pí a přijmou vhodná opatření v případě nesprávného použití označení. Členské státy rovněž stanoví sankce za porušení těchto pravidel, a to včetně případných trestních sankcí za závažná porušení. Tyto sankce musí být přiměřené závažnosti porušení a musí účinně odrazovat od nesprávného používání.

Článek 15

Pravidla a podmínky pro připojování označení pí

1.   Označení pí je tvořeno tímto symbolem v tomto tvaru:

Image

2.   Minimální výška označení pí činí 5 mm. Pro přepravitelná tlaková zařízení o průměru menším nebo rovném 140 mm se tato minimální výška stanoví na 2,5 mm.

3.   Proporce dané mřížkou na obrázku uvedeném v odstavci 1 musí být zachovány. Mřížka není součástí označení.

4.   Označení pí musí být viditelně, čitelně a trvale připojeno k přepravitelnému tlakovému zařízení nebo k jeho výrobnímu štítku, jakož i k demontovatelným částem plnicího přepravitelného tlakového zařízení, které mají přímou bezpečnostní funkci.

5.   Označení pí se připojí před tím, než jsou nové přepravitelné tlakové zařízení nebo demontovatelné části plnicího přepravitelného tlakového zařízení s přímou bezpečnostní funkcí uvedeny na trh.

6.   Označení pí je doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu, který se zúčastnil počátečních kontrol a zkoušek.

Identifikační číslo oznámeného subjektu připojuje sám subjekt nebo je připojeno podle jeho pokynů výrobcem.

7.   U data periodické inspekce, případně kontroly v mezidobí, je vyznačeno i identifikační číslo oznámeného subjektu, který za periodickou inspekce odpovídá.

8.   Pokud jde o lahve se stlačeným plynem, které byly doposud v souladu se směrnicemi 84/525/EHS, 84/526/EHS nebo 84/527/EHS a které nejsou opatřeny označením pí, při první periodické inspekci provedené v souladu s touto směrnicí se před identifikačním číslem odpovědného oznámeného subjektu uvede označení pí.

Článek 16

Volný pohyb přepravitelných tlakových zařízení

Aniž jsou dotčeny ochranné postupy uvedené v článcích 30 a 31 této směrnice a rámec pro dozor nad trhem stanovený v nařízení (ES) č. 765/2008 (11), nesmí žádný členský stát na svém území zakazovat nebo omezovat volný pohyb, dodávání na trh a používání přepravitelných tlakových zařízení, která jsou v souladu s touto směrnicí, ani tomuto volnému pohybu, dodávání a používání jinak bránit.

KAPITOLA 4

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY

Článek 17

Oznamující orgány

1.   Členské státy určí oznamující orgány odpovědné za vytvoření a provádění nezbytných postupů pro posuzování, oznamování a následnou kontrolu oznámených subjektů.

2.   Členské státy mohou rozhodnout o tom, že posuzování a kontrolu uvedené v odstavci 1 provádí jejich vnitrostátní akreditační orgány ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 v souladu s uvedeným nařízením.

3.   Pokud oznamující orgán přenese na subjekt, který není ústředním orgánem veřejné správy, kontrolu uvedenou v odstavci 1 nebo jej tímto úkolem jinak pověří, musí být tento subjekt právnickou osobou a musí obdobně splňovat požadavky stanovené v čl. 18 odst. 1 až 6. Dále musí tento pověřený subjekt přijmout opatření, aby byla pokryta odpovědnost vyplývající z jeho činností.

4.   Oznamující orgán nese za úkoly provedené subjektem uvedeným v odstavci 3 plnou odpovědnost.

Článek 18

Požadavky týkající se oznamujících orgánů

1.   Oznamující orgán musí být zřízen takovým způsobem, aby nedocházelo k žádným střetům zájmů s oznámenými subjekty.

2.   Oznamující orgán musí být organizován a provozován tak, aby chránil objektivitu a nestrannost své činnosti.

3.   Oznamující orgán musí být organizován takovým způsobem, aby každé rozhodnutí týkající se oznamování oznámených subjektů činily kvalifikované osoby jiné než osoby provádějící posouzení.

4.   Oznamující orgán nesmí nabízet ani poskytovat žádné činnosti ani poradenské služby na komerčním či konkurenčním základě, které provádějí oznámené subjekty.

5.   Oznamující orgán musí zajistit důvěrnost získaných informací.

6.   Oznamující orgán musí mít k dispozici dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, aby mohl řádně vykonávat své povinnosti.

Článek 19

Informační povinnost oznamujících orgánů

Členské státy informují Komisi o svých vnitrostátních postupech pro posuzování, oznamování a kontrolu oznámených subjektů a o veškerých změnách týkajících se těchto informací.

Komise tyto informace zveřejní.

Článek 20

Požadavky týkající se oznámených subjektů

1.   Pro účely oznamování musí oznámený subjekt splňovat požadavky stanovené v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici.

2.   Příslušný orgán ve smyslu příloh směrnice 2008/68/ES může být oznámeným subjektem za předpokladu, že splňuje požadavky stanovené v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici a že není současně oznamujícím orgánem.

3.   Oznámený subjekt se zřizuje podle vnitrostátních právních předpisů a musí mít právní subjektivitu.

4.   Oznámený subjekt se podílí na příslušných normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny oznámených subjektů zřízené podle článku 29 nebo zajistí, aby byli jeho pracovníci zabývající se posuzováním o těchto činnostech informováni, a používá jakožto všeobecné pokyny správní rozhodnutí a dokumenty, které jsou výsledkem práce této skupiny.

Článek 21

Žádost o provedení oznámení

1.   Kontrolní subjekt podává žádost o provedení oznámení oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.

2.   Součástí žádosti je popis:

a)

činností týkajících se posuzování shody, periodických inspekcí, kontrol v mezidobí, mimořádných kontrol a nového posuzování shody;

b)

postupů souvisejících s činnostmi uvedenými v písmenu a);

c)

přepravitelných tlakových zařízení, pro něž se subjekt prohlašuje za způsobilý;

d)

osvědčení o akreditaci vydaného vnitrostátním akreditačním orgánem ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008, které potvrzuje, že kontrolní subjekt splňuje požadavky stanovené v článku 20 této směrnice.

Článek 22

Postup oznamování

1.   Oznamující orgány oznámí pouze subjekty, které splňují požadavky stanovené v článku 20.

2.   K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí elektronický prostředek vyvinutý a spravovaný Komisí.

3.   Oznámení obsahuje údaje, které jsou vyžadovány podle čl. 21 odst. 2.

4.   Dotčený subjekt může provádět činnosti oznámeného subjektu, pouze tehdy, pokud Komise nebo ostatní členské státy proti tomu nevznesly námitky do dvou týdnů po oznámení.

Pouze takový subjekt se pro účely této směrnice považuje za oznámený subjekt.

5.   Komisi a ostatním členským státům se oznamují jakékoli následné významné změny v oznámení.

6.   Vnitropodnikové kontrolní útvary žadatele vymezené v přílohách směrnice 2008/68/ES se neoznamují.

Článek 23

Identifikační čísla a seznamy oznámených subjektů

1.   Komise oznámenému subjektu přidělí identifikační číslo.

Přidělí mu jediné identifikační číslo i v případě, že je subjekt oznámen podle několika aktů Unie.

2.   Komise zveřejní seznam subjektů oznámených podle této směrnice, včetně identifikačních čísel, která jim byla přidělena, a činností, pro něž byly oznámeny.

Komise zajistí, aby byl tento seznam aktualizován.

Článek 24

Změny v oznámeních

1.   Pokud oznamující orgán zjistí nebo byl informován o tom, že oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v článku 20 nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně odvolá oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo povinností závažné. Informuje o tom neprodleně Komisi a ostatní členské státy.

2.   V případě odvolání, omezení nebo pozastavení oznámení nebo v případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, podnikne dotčený oznamující členský stát příslušné kroky a zajistí, aby byly doklady tohoto subjektu buď zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo aby byly na vyžádání k dispozici příslušným oznamujícím orgánům a orgánům dozoru nad trhem.

Článek 25

Zpochybnění způsobilosti oznámených subjektů

1.   Komise vyšetří všechny případy, v nichž má pochybnosti nebo je upozorněna na pochybnosti o způsobilosti oznámeného subjektu nebo o tom, zda oznámený subjekt nadále splňuje požadavky a povinnosti, které se ho týkají.

2.   Oznamující členský stát předloží Komisi na vyžádání všechny informace týkající se obsahu oznámení nebo toho, že je dotčený subjekt nadále způsobilý.

3.   Komise zajistí, aby se se všemi citlivými informacemi získanými v průběhu tohoto šetření nakládalo jako s důvěrnými.

4.   Pokud Komise zjistí, že oznámený subjekt nesplňuje nebo přestal splňovat požadavky pro to, aby mohl být oznámen, informuje o tom oznamující členský stát a požádá ho, aby přijal nezbytná nápravná opatření, včetně případného odvolání oznámení.

Článek 26

Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů

1.   Oznámené subjekty provádějí posuzování shody, periodické inspekce, kontroly v mezidobí a mimořádné kontroly v rozsahu působnosti svého oznámení a v souladu s postupy posuzování shody stanovenými v přílohách směrnice 2008/68/ES.

2.   Oznámené subjekty provádějí nové posuzování shody v souladu s přílohou III.

3.   Oznámené subjekty oznámené jedním členským státem jsou oprávněny pracovat ve všech členských státech. Oznamujícímu orgánu, který provedl počáteční posouzení a oznámení, zůstává odpovědnost za průběžnou kontrolu činností oznámeného subjektu.

Článek 27

Informační povinnost oznámených subjektů

1.   Oznámené subjekty informují oznamující orgán:

a)

o veškerých zamítnutích, omezeních, pozastaveních platnosti nebo odejmutích osvědčení;

b)

o všech okolnostech majících vliv na rozsah a podmínky oznámení;

c)

o všech žádostech o informace o provedených činnostech, které obdržely od orgánů dozoru nad trhem;

d)

na vyžádání o činnostech provedených v rámci působnosti jejich oznámení a o jakýchkoli jiných provedených činnostech, včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.

2.   Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům oznámeným podle této směrnice, které provádějí obdobné činnosti posuzování shody, periodických inspekcí, kontrol v mezidobí a mimořádných kontrol a zabývají se stejnými přepravitelnými tlakovými zařízeními, příslušné informace o otázkách týkajících se negativních a na žádost pozitivních výsledků posuzování shody.

Článek 28

Výměny zkušeností

Komise organizuje výměnu zkušeností mezi příslušným vnitrostátními orgány členských států, které podle této směrnice provádějí:

a)

politiku oznamování;

b)

dozor nad trhem.

Článek 29

Koordinace oznámených subjektů

Komise zajistí zavedení a řádné provádění vhodné koordinace a spolupráce mezi subjekty oznámenými podle této směrnice ve formě odvětvové skupiny oznámených subjektů.

Členské státy zajistí účast jimi oznámených subjektů na práci této skupiny, a to přímo nebo prostřednictvím určených zástupců.

KAPITOLA 5

OCHRANNÉ POSTUPY

Článek 30

Postup pro nakládání s přepravitelnými tlakovými zařízeními představujícími riziko na vnitrostátní úrovni

1.   Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu přijaly opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo pokud mají dostatečné důvody domnívat se, že přepravitelné tlakové zařízení, na něž se vztahuje tato směrnice, představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro jiný veřejný zájem, na nějž se vztahuje tato směrnice, provedou hodnocení, zda dotčené přepravitelné tlakové zařízení splňuje všechny požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem, včetně zpřístupnění svých objektů, případně poskytnutí vzorků.

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad trhem zjistí, že přepravitelné tlakové zařízení nesplňuje požadavky stanovené v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici, požádají neprodleně dotčený hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení přepravitelného tlakového zařízení do souladu s těmito požadavky nebo aby přepravitelné tlakové zařízení stáhnul z trhu nebo z oběhu ve lhůtě přiměřené povaze rizika, podle toho, co tyto orgány stanoví.

Orgány dozoru nad trhem o tom informují příslušný oznámený subjekt.

Na nápravná opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.

2.   Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a opatřeních, která má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.

3.   Hospodářský subjekt zajistí, aby byla všechna náležitá nápravná opatření přijata u přepravitelných tlakových zařízení, která dodával na trh v Unii.

4.   Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná prozatímní opatření a zakáží nebo omezí dodávání přepravitelného tlakového zařízení na trh daného členského státu, nebo je stáhnou z trhu nebo z oběhu.

O takových opatřeních neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy.

5.   Součástí informací uvedených v odstavci 4 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího přepravitelného tlakového zařízení, údaje o původu zařízení, povaze údajného nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:

a)

přepravitelné tlakové zařízení nesplňuje požadavky na zdraví nebo bezpečnost osob nebo požadavky týkající se ochrany jiného veřejného zájmu stanovené v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici, nebo

b)

nedostatky v normách nebo technických kodexech uvedených v přílohách směrnice 2008/68/ES nebo v jiných ustanoveních uvedené směrnice.

6.   Členské státy jiné než členský stát, který zahájil tento postup, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících údajích o nesouladu dotčeného přepravitelného tlakového zařízení, které mají k dispozici, a v případě nesouhlasu s oznámenými vnitrostátními opatřeními o svých námitkách.

7.   Pokud do dvou měsíců od přijetí informací uvedených v odstavci 4 nepodá žádný členský stát ani Komise námitku, pokud jde o prozatímní opatření, které členský stát přijal, považuje se opatření za oprávněné.

8.   Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným přepravitelným tlakovým zařízením přijata vhodná omezující opatření, jako je bezodkladné stažení daného přepravitelného tlakového zařízení z jejich trhů.

Článek 31

Ochranný postup Unie

1.   Pokud jsou po uplatnění postupu stanoveného v čl. 30 odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti vnitrostátním opatřením členského státu nebo pokud se Komise domnívá, že jsou vnitrostátní opatření v rozporu s právně závazným aktem Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede hodnocení vnitrostátních opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda jsou vnitrostátní opatření oprávněná, či nikoli.

Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o něm neprodleně informuje členské státy a příslušný hospodářský subjekt nebo subjekty.

2.   Pokud jsou vnitrostátní opatření považována za oprávněná, všechny členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby bylo nevyhovující přepravitelné tlakové zařízení staženo z jejich trhů; členské státy o tom informují Komisi.

Je-li vnitrostátní opatření považováno za neoprávněné, dotčený členský stát ho zruší.

3.   Pokud je vnitrostátní opatření považováno za oprávněné a je-li nesoulad přepravitelného tlakového zařízení přisuzován nedostatkům v normách uvedeným v čl. 30 odst. 5 písm. b), informuje Komise příslušný evropský normalizační orgán nebo orgány a může záležitost předložit výboru zřízenému podle článku 5 směrnice 98/34/ES (12). Tento výbor může před zaujetím stanoviska konzultovat příslušný evropský normalizační orgán nebo orgány.

Článek 32

Vyhovující přepravitelná tlaková zařízení, která představují riziko pro zdraví a bezpečnost

1.   Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 30 odst. 1 zjistí, že ačkoli je přepravitelné tlakové zařízení v souladu se směrnicí 2008/68/ES a s touto směrnicí, představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro ochranu jiného veřejného zájmu, požádá příslušný hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná opatření a zajistil, aby dotčené přepravitelné tlakové zařízení, pokud bylo uvedeno na trh, dále nepředstavovalo toto riziko, nebo aby je stáhnul z trhu nebo z oběhu ve lhůtě přiměřené povaze rizika, podle toho, co tento členský stát stanoví.

2.   Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata nápravná opatření u všech dotčených přepravitelných tlakových zařízení, která dodával na trh nebo která používá v celé Unii.

3.   Členský stát o tom neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy. Informace obsahují všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného přepravitelného tlakového zařízení, jeho původu a dodavatelského řetězce, údaje o povaze souvisejícího rizika a o povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni.

4.   Komise neprodleně zahájí konzultaci s členskými státy a s příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede hodnocení vnitrostátních opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda jsou opatření oprávněná, či nikoli, a v případě nutnosti navrhne vhodná opatření.

5.   Uvedené rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o něm neprodleně informuje členské státy a příslušný hospodářský subjekt nebo subjekty.

Článek 33

Formální nesoulad

1.   Aniž je dotčen článek 30, členský stát požádá příslušný hospodářský subjekt o odstranění dotčeného nesouladu, pokud zjistí jeden z následujících nedostatků:

a)

označení pí bylo připojeno v rozporu s článkem 12, 13, 14 nebo 15;

b)

označení pí nebylo připojeno;

c)

technická dokumentace chybí nebo je neúplná;

d)

nebyly splněny požadavky uvedené v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici.

2.   Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, dotčený členský stát přijme všechna vhodná opatření a omezí nebo zakáže dodávání přepravitelného tlakového zařízení na trh, nebo zajistí, aby bylo zařízení staženo z oběhu nebo z trhu.

KAPITOLA 6

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 34

Přechodná ustanovení

Členské státy mohou na svém území ponechat v platnosti ustanovení uvedená v příloze II.

Členské státy, které uvedená ustanovení ponechají v platnosti, o tom uvědomí Komisi. Komise uvědomí ostatní členské státy.

Článek 35

Přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku

Komise může přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přizpůsobení příloh této směrnice vědeckému a technickému pokroku, zejména v souvislosti se změnami příloh směrnice 2008/68/ES.

Pokud jde o akty v přenesené pravomoci uvedené v tomto odstavci, použijí se postupy stanovené v článcích 36, 37 a 38.

Článek 36

Výkon přenesení pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 35 je svěřena Komisi na neurčitou dobu.

2.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

3.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 37 a 38.

Článek 37

Zrušení přenesení pravomoci

1.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 35 zrušit.

2.   Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhého orgánu a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a důvody tohoto zrušení.

3.   Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených; rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v něm uveden. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 38

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.   Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vznést námitky ve lhůtě do dvou měsíců od data oznámení.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

2.   Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitku proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, zveřejní se akt v přenesené pravomoci v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost dnem v něm stanoveným.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

3.   Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.

Článek 39

Zrušení

Směrnice 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES se zrušují s účinkem ode dne 1. července 2011.

Odkazy na zrušenou směrnici 1999/36/ES se považují za odkazy na tuto směrnici.

Článek 40

Uznání rovnocennosti

1.   Certifikáty EHS schválení vzoru přepravitelných tlakových zařízení vydané v souladu se směrnicemi 84/525/EHS, 84/526/EHS a 84/527/EHS a certifikáty ES přezkoušení návrhu vydané v souladu se směrnicí 1999/36/ES se uznávají za rovnocenné certifikátům schválení typu uvedeným v přílohách směrnice 2008/68/ES a řídí se ustanoveními o časově omezeném schválení typu, která jsou obsažena v těchto přílohách.

2.   Ventily a příslušenství uvedené v čl. 3 odst. 3 směrnice 1999/36/ES a opatřené označením uvedeným ve směrnici 97/23/ES (13) v souladu s čl. 3 odst. 4 směrnice 1999/36/ES se mohou nadále používat.

Článek 41

Povinnosti členských států

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby příslušné hospodářské subjekty splňovaly ustanovení kapitol 2 a 5. Členské státy rovněž zajistí, že budou přijata nezbytná prováděcí opatření k článkům 12 až 15.

Článek 42

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2011. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3.   Bez ohledu na odstavec 1 členské státy zajistí, aby byl čl. 21 odst. 2 písm. d) uplatňován nejpozději ke dni 1. ledna 2012.

4.   Členské státy zajistí, aby se právní a správní předpisy uvedené v odstavci 1 uplatňovaly nejpozději ke dni 1. července 2013 na tlakové nádoby, jejich ventily a další příslušenství používané pro přepravu látek s čísly UN 1745, UN 1746 a UN 2495.

Článek 43

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 44

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 16. června 2010.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Stanovisko ze dne 17. února 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 31. května 2010.

(3)  Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 20.

(4)  Úř. věst. L 260, 30.9.2008, p. 13.

(5)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82.

(6)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 153.

(7)  Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 20.

(9)  Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 48.

(10)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37).

(13)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení (Úř. věst. L 181, 9.7.1997, s. 1).


PŘÍLOHA I

Seznam nebezpečných věcí mimo třídu 2

Číslo UN

Třída

Nebezpečná látka

1051

6.1

KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ

méně než 3 % vody

1052

8

FLUOROVODÍK, BEZVODÝ

1745

5.1

FLUORID BROMIČNÝ

mimo přepravu v cisternách

1746

5.1

FLUORID BROMITÝ

mimo přepravu v cisternách

1790

8

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ

obsahující více než85 % fluorovodíku

2495

5.1

FLUORID JODIČNÝ

mimo přepravu v cisternách


PŘÍLOHA II

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1.   Členské státy mohou ponechat v platnosti své vnitrostátní předpisy o zařízeních určených pro připojení k jiným zařízením a o barevném značení týkající se přepravitelných tlakových zařízení do doby, než budou do příloh směrnice 2008/68/ES doplněny příslušné normy pro jejich používání.

2.   Členské státy, ve kterých je okolní teplota pravidelně nižší než –20 °C, mohou uplatňovat přísnější normy týkající se provozní teploty materiálů určených pro přepravitelná tlaková zařízení používaná ve vnitrostátní přepravě nebezpečných věcí na jejich území, dokud nebudou do příloh směrnice 2008/68/ES začleněna ustanovení o příslušných referenčních teplotách pro různá podnebná pásma.

V tomto případě se na označení pí přepravitelného tlakového zařízení, včetně demontovatelných částí s přímou bezpečnostní funkcí, za identifikačním číslem oznámeného subjektu uvede „–40 °C“ nebo jiné vhodné označení schválené příslušným orgánem.


PŘÍLOHA III

POSTUP NOVÉHO POSOUZENÍ SHODY

1.   V této příloze je stanovena metoda, jak zajistit, aby byla přepravitelná tlaková zařízení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. c), která byla vyrobena a uvedena do provozu přede dnem provedení směrnice 1999/36/ES v souladu s příslušnými ustanoveními příloh směrnice 2008/68/ES a této směrnice použitelnými v době nového posouzení.

2.   Vlastník nebo provozovatel musí oznámenému subjektu splňujícímu normu EN ISO/IEC 17020:2004, typ A, příslušnému k novému posouzení shody poskytnout informace o přepravitelném tlakovém zařízení, které tomuto subjektu umožní zařízení přesně identifikovat (původ, pravidla pro navrhování a v případě acetylenových lahví také údaje o porézní hmotě). Tyto informace v příslušných případech zahrnují veškerá předepsaná omezení použití a případná sdělení o možném poškození nebo provedených opravách.

3.   Oznámený subjekt typu A, příslušný k novému posouzení shody, posoudí, zda přepravitelné tlakové zařízení splňuje alespoň stejnou úroveň bezpečnosti jako přepravitelné tlakové zařízení uvedené v přílohách směrnice 2008/68/ES. Toto posouzení se provede na základě informací poskytnutých podle bodu 2 a případně dalších kontrol.

4.   Jsou-li výsledky posouzení podle bodu 3 uspokojivé, přepravitelné tlakové zařízení je nadále předmětem periodické inspekce podle příloh směrnice 2008/68/ES. Jsou-li splněny požadavky této periodické inspekce, je označení pí připojeno oznámeným subjektem odpovědným za tuto inspekci nebo pod jeho dohledem v souladu s čl. 14 odst. 1 až 5. Za označením pí se uvede identifikační číslo oznámeného subjektu, který odpovídá za periodickou inspekci. Oznámený subjekt odpovědný za periodickou inspekci vystaví v souladu s bodem 6 osvědčení o novém posouzení.

5.   U sériově vyráběných tlakových nádob mohou členské státy povolit, aby posouzení nové shody jednotlivých tlakových nádob, včetně ventilů a dalšího příslušenství používaného pro přepravu, prováděly oznámené subjekty příslušné k periodické inspekci příslušných přepravitelných tlakových nádob, pokud byla shoda typu posouzena podle bodu 3 oznámeným subjektem typu A odpovědným za nové posouzení shody a pokud bylo vystaveno osvědčení o novém posouzení typu. Za označením pí se uvede identifikační číslo oznámeného subjektu, který odpovídá za periodickou inspekci.

6.   Ve všech případech oznámený subjekt odpovědný za periodickou inspekci vystaví osvědčení o novém posouzení, které obsahuje alespoň:

a)

identifikační údaje o oznámeném subjektu, který vystavuje osvědčení, a jde-li o jiný subjekt, pak identifikační číslo oznámeného subjektu typu A, který v souladu s bodem 3 odpovídá za nové posouzení shody;

b)

jméno a adresu vlastníka nebo provozovatele uvedeného v bodu 2;

c)

údaje sloužící k identifikaci osvědčení o novém posouzení typu v případě, že se použije postup podle bodu 5;

d)

údaje sloužící k identifikaci přepravitelného tlakového zařízení, k němuž bylo připojeno označení pí, zahrnující alespoň sériové číslo nebo čísla, a

e)

datum vystavení.

7.   Vystaví se osvědčení o novém posouzení.

Jestliže se použije postup podle bodu 5, vystaví subjekt typu A odpovědný za nové posouzení shody osvědčení o novém posouzení typu, které obsahuje alespoň:

a)

identifikační údaje o oznámeném subjektu, který vystavuje osvědčení;

b)

jméno a adresu výrobce a držitele původního schválení typu přepravitelného tlakového zařízení, které je předmětem nového posouzení, pokud držitel není výrobcem;

c)

údaje sloužící k identifikaci přepravitelného tlakového zařízení, které je součástí série, a

d)

datum vystavení a

e)

text: „toto osvědčení nepovoluje výrobu přepravitelného tlakového zařízení či jeho částí“.

8.   Tím, že připojí označení pí nebo jej nechá připojit, dává vlastník nebo provozovatel na srozuměnou, že nese odpovědnost za shodu přepravitelného tlakového zařízení se všemi příslušnými požadavky stanovenými v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici platnými v době nového posouzení.

9.   V případě potřeby se zohlední ustanovení bodu 2 přílohy II a připojí se rovněž označení nízké teploty zmíněné v uvedené příloze.


Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise k článku 290 SFEU

Evropský parlament, Rada a Komise prohlašují, že ustanoveními této směrnice nejsou dotčeny případné budoucí postoje těchto orgánů, pokud jde o uplatňování článku 290 SFEU nebo jednotlivých legislativních aktů obsahujících tato ustanovení.


Prohlášení Komise týkající se oznamování aktů v přenesené pravomoci

Kromě případů, kdy legislativní akt stanoví postup pro naléhavé případy, Evropský parlament a Rada předpokládají, že oznámení o aktech v přenesené pravomoci zohledňuje období institucionálních prázdnin orgánů (zimní, letní a během evropských voleb) s cílem zajistit, aby Evropský parlament a Rada mohly uplatnit svá práva ve lhůtách stanovených příslušnými legislativními akty. Evropská komise toto bere na vědomí a je připravena podle toho jednat.