1.6.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/66


SMĚRNICE RADY 2010/32/EU

ze dne 10. května 2010,

kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 155 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Sociální partneři mohou podle čl. 155 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) společně požádat, aby dohody uzavřené mezi nimi na úrovni Unie byly v záležitostech týkajících se článku 153 Smlouvy o fungování EU provedeny rozhodnutím Rady na návrh Komise.

(2)

Dopisem ze dne 17. listopadu 2008 organizace sociálních partnerů HOSPEEM (Evropské sdružení nemocničních a zdravotnických zaměstnavatelů, oborová organizace zastupující zaměstnavatele) a EPSU (Evropská federace odborových svazů veřejných služeb, evropská odborová organizace), které představují evropské sociální partnery, informovaly Komisi o svém úmyslu zahájit jednání podle čl. 138 odst. 4 a článku 139 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen „Smlouva o ES“) (1) s cílem uzavřít Rámcovou dohodu o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních.

(3)

Dne 17. července 2009 podepsali evropští sociální partneři znění Rámcové dohody o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních.

(4)

Jelikož cílů této směrnice, totiž dosažení co nejbezpečnějšího pracovního prostředí předcházením poraněním zaměstnanců způsobeným veškerými ostrými předměty ve zdravotnictví (včetně injekčních jehel) a ochranou ohrožených zaměstnanců v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(5)

Při vypracování návrhu směrnice Komise zohlednila reprezentativnost stran dohody s ohledem na oblast působnosti dohody pro nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení, jejich zmocnění a zákonnost jednotlivých ustanovení rámcové dohody a její soulad s příslušnými ustanoveními ohledně malých a středních podniků.

(6)

Komise o svém návrhu informovala Evropský parlament a Evropský hospodářský a sociální výbor.

(7)

Evropský parlament přijal dne 11. února 2010 usnesení o tomto návrhu.

(8)

Účelem rámcové dohody, jak je stanoven v jejím ustanovení 1, je podpořit dosažení jednoho z cílů sociální politiky, a sice zlepšení pracovních podmínek.

(9)

Ustanovení 11 povoluje členským státům a Společenství (Společenství je od 1. prosince 2009 nahrazeno Unií) udržovat v platnosti a zavádět ustanovení, která jsou příznivější pro ochranu zaměstnanců před poraněními způsobenými ostrými předměty ve zdravotnictví.

(10)

Členské státy by měly stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce za jakékoli porušení povinností vyplývajících z této směrnice.

(11)

Členské státy mohou sociální partnery na základě jejich společné žádosti pověřit prováděním této směrnice, pokud učiní všechny nezbytné kroky, aby zajistily, že mohou kdykoli zaručit výsledky stanovené touto směrnicí.

(12)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (2) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Unie sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Touto směrnicí se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, podepsaná evropskými sociálními partnery, organizacemi HOSPEEM a EPSU, dne 17. července 2009, a uvedená v příloze.

Článek 2

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 3

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nebo zajistí, aby sociální partneři zavedli nezbytná opatření dohodou do 11. května 2013. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy obsahují odkaz na tuto směrnici nebo je takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 10. května 2010.

Za Radu

předsedkyně

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Nové číslování: čl. 154 odst. 4 a článek 155 Smlouvy o fungování EU.

(2)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

RÁMCOVÁ DOHODA O PREVENCI PORANĚNÍ OSTRÝMI PŘEDMĚTY V NEMOCNICÍCH A OSTATNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Preambule

1.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je otázka, která by měla být důležitá pro každého v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních. Přijetí opatření k zabránění zbytečným poraněním a ochraně před nimi bude mít v případě řádného provedení kladný vliv na zdroje.

2.

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců jsou prvořadé a úzce souvisí se zdravím pacientů. Jsou základem kvality péče.

3.

Proces tvorby a provádění politiky týkající se ostrých předmětů ve zdravotnictví by měl být výsledkem sociálního dialogu.

4.

HOSPEEM (Evropské sdružení nemocničních a zdravotnických zaměstnavatelů) a EPSU (Evropská federace odborových svazů veřejných služeb), jakožto uznávaní evropští sociální partneři v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, se dohodli takto:

Obecná hlediska

1.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 138 a čl. 139 odst. 2 této smlouvy (1);

2.

s ohledem na směrnici Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (2);

3.

s ohledem na směrnici Rady 89/655/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (3);

4.

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (4);

5.

s ohledem na strategii Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012 (5);

6.

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství (6);

7.

s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2006 o ochraně zaměstnanců ve zdravotnictví Evropské unie před infekcemi přenosnými krví způsobenými poraněními jehlou (2006/2015(INI));

8.

s ohledem na první a druhou fázi konzultací Evropské komise o ochraně evropských zaměstnanců ve zdravotnictví před infekcemi přenosnými krví způsobenými poraněními jehlou;

9.

s ohledem na výsledky technického semináře o poraněních způsobených jehlou uspořádaného organizacemi EPSU a HOSPEEM dne 7. února 2008;

10.

s ohledem na posloupnost obecných zásad prevence stanovenou v článku 6 směrnice 89/391/EHS a také s ohledem na preventivní opatření stanovená v článcích 3, 5 a 6 směrnice 2000/54/ES;

11.

s ohledem na společné pokyny ILO a WHO ohledně zdravotních služeb a HIV/AIDS a na společné pokyny ILO a WHO ohledně postexpoziční profylaxe k zabránění infekce virem HIV;

12.

při úplném respektování stávajících vnitrostátních právních předpisů a kolektivních smluv;

13.

vzhledem k tomu, že je nutné přijmout opatření k posouzení míry výskytu poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, přičemž vědecké důkazy prokazují, že preventivní a ochranná opatření mohou významně snížit případy úrazů a infekcí;

14.

vzhledem k tomu, že základním předpokladem přijetí vhodného opatření k prevenci poranění a infekcí je úplné zhodnocení rizik;

15.

vzhledem k tomu, že je nutné, aby zaměstnavatelé a zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vzájemně spolupracovali za účelem prevence a ochrany zaměstnanců před poraněními a infekcemi způsobenými ostrými předměty ve zdravotnictví;

16.

vzhledem k tomu, že poranění ostrými předměty se týká především, nikoli však výhradně, zaměstnanců ve zdravotnictví;

17.

vzhledem k tomu, že studenti podstupující v rámci svého vzdělávání klinický výcvik nejsou podle této dohody považováni za zaměstnance, a že by se na ně tudíž měla vztahovat preventivní a ochranná opatření uvedená v této dohodě, přičemž příslušná odpovědnost by měla být upravena podle vnitrostátních právních předpisů a zvyklostí.

Ustanovení 1:   Účel

Účelem této rámcové dohody je

dosáhnout co možná nejbezpečnějšího pracovního prostředí,

předcházet poraněním zaměstnanců způsobeným veškerými ostrými předměty ve zdravotnictví (včetně injekčních jehel),

chránit ohrožené zaměstnance,

stanovit integrovaný přístup zavádějící zásady v oblasti hodnocení rizik, prevence rizik, školení, informování, osvěty a monitorování,

zavést do praxe postupy zásahů a následných opatření.

Ustanovení 2:   Oblast působnosti

Tato dohoda se vztahuje na všechny zaměstnance v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních i všechny osoby, které spadají pod řídicí a kontrolní pravomoc zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé by měli vynaložit úsilí k zajištění toho, aby ustanovení této dohody dodržovali i subdodavatelé.

Ustanovení 3:   Vymezení pojmů

Pro účely této dohody se rozumí:

1.

   Zaměstnanci: jakékoli osoby zaměstnané zaměstnavatelem, včetně stážistů a učňů, v oblasti služeb a činností přímo souvisejících s nemocnicemi a ostatními zdravotnickými zařízeními. Do působnosti dohody spadají i pracovníci zaměstnaní podnikem pro dočasnou práci ve smyslu směrnice Rady 91/383/EHS, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru (7).

2.

   Pracovišti, na něž se dohoda vztahuje: zdravotnické organizace/služby ve veřejném a soukromém sektoru a každé jiné místo, kde jsou poskytovány zdravotní služby nebo prováděny zdravotnické činnosti spadající pod řídicí a kontrolní pravomoc zaměstnavatelů.

3.

   Zaměstnavateli: fyzické nebo právnické osoby či organizace, které jsou v pracovněprávním vztahu se zaměstnanci. Zodpovídají za řízení, organizování a poskytování zdravotní péče a s ní přímo souvisejících služeb/činností poskytovaných/prováděných jejich zaměstnanci.

4.

   Ostrými předměty: předměty nebo nástroje potřebné k provádění určitých zdravotnických činností, jimiž je možné se říznout, píchnout, způsobit si poranění nebo infekci. Ostré předměty jsou považovány za pracovní zařízení ve smyslu směrnice 89/655/EHS o pracovním zařízení.

5.

   Posloupností opatření: seřazení opatření podle účinnosti pro vyhýbání se rizikům, odstraňování rizik a snižování rizik, jak je uvedeno v článku 6 směrnice 89/391/EHS a v článcích 3, 5 a 6 směrnice 2000/54/ES.

6.

   Zvláštními preventivními opatřeními: opatření přijímaná za účelem předcházení poraněním a/nebo přenosu infekce při poskytování služeb a provádění činností přímo souvisejících s nemocnicemi a ostatními zdravotnickými zařízeními, včetně používání nejbezpečnějšího nezbytného vybavení, na základě hodnocení rizik a používání bezpečných metod likvidace ostrých předmětů ve zdravotnictví.

7.

   Zástupci zaměstnanců: jakákoli osoba zvolená, určená nebo jmenovaná v souladu s vnitrostátními právními předpisy a/nebo zvyklostmi, aby zastupovala zaměstnance.

8.

   Zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou definováni v souladu s čl. 3 písm. c) směrnice 89/391/EHS jako všechny osoby zvolené, určené nebo jmenované v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi, aby zastupovaly zaměstnance v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

9.

   Subdodavatelem: jakákoli osoba, která působí ve službách a činnostech přímo souvisejících s nemocnicemi a ostatními zdravotnickými zařízeními v rámci smluvních pracovních vztahů se zaměstnavatelem.

Ustanovení 4:   Zásady

1.

Při prevenci rizik poranění a infekcí způsobených ostrými předměty ve zdravotnictví má zásadní úlohu kvalitně vyškolený a přiměřeně vybavený zdravotnický personál. Prevence expozice je klíčovou strategií pro vyloučení nebo minimalizaci rizika poranění nebo infekcí získaných při práci.

2.

Při prevenci rizik a ochraně před nimi hrají klíčovou roli zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3.

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců v každém aspektu souvisejícím s prací, včetně psychosociálních faktorů a organizace práce.

4.

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a ochranu zdraví i o bezpečnost a ochranu zdraví osob, kterých se dotýká jeho jednání při práci, v souladu se školením a pokyny, které mu byly poskytnuty zaměstnavatelem.

5.

Zaměstnavatel je povinen vytvořit prostředí, kde se zaměstnanci a jejich zástupci podílejí na vypracovávání zásad a postupů pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.

Zásada dodržování zvláštních preventivních opatření uvedených v ustanoveních 5 až 10 této dohody znamená, že nikdy nelze předpokládat, že žádné riziko neexistuje. Platí posloupnost obecných zásad prevence podle článku 6 směrnice 89/391/EHS a článků 3, 5 a 6 směrnice 2000/54/ES.

7.

Zaměstnavatelé a zástupci zaměstnanců musí na vhodné úrovni spolupracovat při odstraňování a prevenci rizik, ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a vytváření bezpečného pracovního prostředí, včetně konzultací ohledně volby a používání bezpečného vybavení, stanovení nejvhodnějších postupů školení, informování a osvěty.

8.

Je nutné přijmout opatření prostřednictvím procesu informování a konzultací v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo kolektivními smlouvami.

9.

Pro účinnost osvětových opatření je nutné sdílení povinností zaměstnavatelů, zaměstnanců a jejich zástupců.

10.

Nezbytným předpokladem dosažení co nejvyšší bezpečnosti na pracovišti je kombinace opatření v oblasti plánování, osvěty, informování, školení, prevence a monitorování.

11.

Je nutné podporovat kulturu neobviňování. Postupy hlášení nehod by se měly zaměřit spíše na systémové faktory než na jednotlivé chyby. Systematické hlášení musí být považováno za uznávaný postup.

Ustanovení 5:   Hodnocení rizik

1.

Postupy hodnocení rizik musí být prováděny v souladu s články 3 a 6 směrnice 2000/54/ES a články 6 a 9 směrnice 89/391/EHS.

2.

Hodnocení rizik musí zahrnovat určení míry expozice zaměstnanců hrozícím rizikům, pochopení významu řádně vybaveného a organizovaného pracovního prostředí a musí pokrývat veškeré situace, při nichž se vyskytují poranění, krev nebo jiný potenciálně infekční materiál.

3.

Při hodnocení rizik je třeba zohlednit techniku, organizaci práce, pracovní podmínky, úroveň kvalifikace, psychosociální faktory související s prací a také vliv faktorů souvisejících s pracovním prostředím. Hodnocení rizik umožní

určit, jak lze zabránit expozici zaměstnanců hrozícím rizikům,

zvážit možné alternativní systémy.

Ustanovení 6:   Odstranění rizik, prevence a ochrana

1.

Pokud výsledky hodnocení rizik odhalí nebezpečí poranění ostrými předměty nebo infekce, je nutné zabránit expozici zaměstnanců těmto rizikům přijetím následujících opatření, a to bez ohledu na jejich pořadí:

stanovení bezpečných postupů používání a likvidace ostrých zdravotnických nástrojů a kontaminovaného odpadu a jejich zavedení do praxe. Tyto postupy musí být pravidelně přehodnocovány a musí tvořit nedílnou součást opatření k informování a školení zaměstnanců, která jsou uvedena v ustanovení 8,

provedení změn v praxi a na základě výsledků hodnocení rizik vyloučit používání ostrých předmětů, které nejsou nezbytné, a poskytnout zdravotnické prostředky, jejichž konstrukce zahrnuje ochranné mechanismy zvyšující jejich bezpečnost,

s okamžitou platností se zakazuje vracení krytů na použité jehly.

2.

S přihlédnutím k dané činnosti a hodnocení rizik musí být riziko expozice omezeno na tak nízkou úroveň, aby byla dostatečně zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dotyčných zaměstnanců. Na základě výsledků hodnocení rizik je nutno přijmout následující opatření:

zavést účinné postupy likvidace a umístit jasně označené a technicky bezpečné nádoby pro ukládání ostrých předmětů určených k jednorázovému použití, včetně injekčního vybavení, co nejblíže k hodnoceným prostorům, kde se ostré předměty používají nebo nacházejí,

předcházet riziku infekcí zavedením bezpečných systémů práce, a to:

a)

vypracováním soudržného uceleného systému prevence rizik, který zahrnuje techniku, organizaci práce, pracovní podmínky, psychosociální faktory související s prací a vliv faktorů souvisejících s pracovním prostředím;

b)

školením;

c)

prováděním postupů lékařského dohledu v souladu s článkem 14 směrnice 2000/54/ES,

používat osobní ochranné prostředky.

3.

Pokud hodnocení uvedené v ustanovení 5 odhalí, že existuje riziko pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců v důsledku jejich expozice biologickým činitelům, proti kterým existují účinné očkovací látky, je zaměstnancům nabídnuto očkování.

4.

Očkování a v případě potřeby i přeočkování se provádí v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi, včetně určení typu očkovacích látek.

Zaměstnanci jsou informováni o kladech a záporech podstoupení či nepodstoupení očkování,

očkování musí být nabídnuto bezplatně všem zaměstnancům a studentům poskytujícím zdravotní péči a provádějícím související činnosti na pracovišti.

Ustanovení 7:   Informování a osvěta

Jelikož jsou ostré předměty používané ve zdravotnictví považovány za pracovní zařízení ve smyslu směrnice 89/655/EHS (8), přijme zaměstnavatel kromě toho, že poskytne zaměstnancům informace a písemné pokyny podle článku 6 směrnice 89/655/EHS, tato vhodná opatření:

poukazuje na různé druhy rizik,

poskytuje pokyny ohledně stávajících právních předpisů,

propaguje osvědčené postupy prevence a evidence mimořádných událostí/nehod,

zvyšuje povědomí o této problematice vyvíjením činností a propagačních materiálů ve spolupráci s reprezentativními odbory nebo zástupci zaměstnanců,

poskytuje informace o dostupných podpůrných programech.

Ustanovení 8:   Školení

Kromě opatření stanovených článkem 9 směrnice 2000/54/ES je poskytnuto vhodné školení o zásadách a postupech souvisejících s poraněními ostrými předměty, které zahrnuje

správné používání zdravotnických prostředků, jejichž konstrukce zahrnuje ochranné mechanismy proti poranění ostrými předměty,

úvodní zaškolení pro veškerý nový a dočasný personál,

rizika související s expozicí zaměstnanců krvi a tělním tekutinám,

preventivní opatření včetně standardních bezpečnostních opatření, bezpečné systémy práce, správné postupy používání a likvidace a význam imunizace, a to podle konkrétních postupů na pracovišti,

postupy hlášení, zásahů a monitorování a jejich význam,

opatření, která je nutné přijmout v případě poranění.

Zaměstnavatelé musí organizovat a poskytovat školení, které je pro zaměstnance povinné. Zaměstnavatelé musí uvolnit zaměstnance, kteří se mají školení účastnit. Toto školení musí být pravidelně dostupné a musí zohledňovat výsledky monitorování, modernizace a zdokonalování.

Ustanovení 9:   Hlášení

1.

Zahrnuje přezkoumání postupů hlášení používaných zástupci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo příslušnými zástupci zaměstnavatelů či zaměstnanců. Mechanismy hlášení by měly zahrnovat místní, celostátní a celoevropské systémy.

2.

Jakoukoli nehodu nebo mimořádnou událost související s poraněním ostrými předměty musí zaměstnanci neprodleně nahlásit zaměstnavateli nebo svému nadřízenému nebo osobě odpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Ustanovení 10:   Zásahy a následná opatření

Tam, kde může dojít k poranění ostrými předměty, jsou zavedeny příslušné zásady a postupy. Všichni zaměstnanci musí být s těmito zásadami a postupy seznámeni. Tyto zásady a postupy by měly být v souladu s evropskými, celostátními nebo regionálními právními předpisy, popřípadě kolektivními smlouvami.

Zejména je nutno přijmout následující opatření:

zaměstnavatel učiní okamžité kroky k zajištění péče o zraněného zaměstnance včetně poskytnutí postexpoziční profylaxe a nezbytných zdravotních testů, pokud je to indikováno z lékařských důvodů, jakož i vhodného lékařského dohledu v souladu s ustanovením 6 odst. 2 písm. c),

zaměstnavatel vyšetří příčiny a okolnosti případu a nehodu či mimořádnou událost zaznamená, přičemž v případě potřeby přijme nezbytná opatření. Zaměstnanec musí v přiměřené době poskytnout příslušné informace potřebné ke shromáždění veškerých podrobností o nehodě nebo mimořádné události,

v případě poranění zaměstnavatel zváží následující kroky včetně případného poskytnutí příslušných rad zaměstnancům a zajištění léčebné péče. Rehabilitace, pokračování pracovního poměru a přístup k odškodnění jsou v souladu s vnitrostátními nebo oborovými dohodami či předpisy.

Důvěrná povaha informací o poranění, diagnóze a léčbě je prvořadá a musí být zachována.

Ustanovení 11:   Provedení

Touto dohodou nejsou dotčeny stávající ani budoucí předpisy jednotlivých států a Společenství (9), které jsou příznivější pro ochranu zaměstnanců před poraněními způsobenými ostrými předměty ve zdravotnictví.

Strany dohody žádají Komisi, aby tuto rámcovou dohodu předložila Radě k přijetí rozhodnutí, které učiní tuto dohodu v členských státech Evropské unie závaznou.

Pokud bude tato dohoda provedena prostřednictvím rozhodnutí Rady, může Komise na celoevropské úrovni, a aniž by tím byla dotčena příslušná úloha Komise, vnitrostátních soudů a Evropského soudního dvora, pověřit jejím výkladem strany dohody, které poskytnou své stanovisko.

Strany dohody přezkoumají uplatňování této dohody pět let po dni rozhodnutí Rady, jestliže o to některá ze stran dohody požádá.

V Bruselu dne 17. července 2009.

Za EPSU

Karen JENNINGS

Za HOSPEEM

Godfrey PERERA


(1)  Nové číslování: článek 154 a čl. 155 odst. 2 Smlouvy o fungování EU.

(2)  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 393, 30.12.1990, s. 13. Uvedená směrnice byla posléze kodifikována směrnicí 2009/104/ES (Úř. věst. L 260, 3.10.2009, s. 5).

(4)  Úř. věst. L 262, 17.10.2000, s. 21.

(5)  KOM(2007) 62 v konečném znění, 21.2.2007.

(6)  Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 29.

(7)  Úř. věst. L 206, 29.7.1991, s. 19.

(8)  Uvedená směrnice byla posléze kodifikována směrnicí 2009/104/ES.

(9)  „Společenství“ je ode dne 1. prosince 2009 nahrazeno „Unií“.