30.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/70


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 22. března 2010

o rozsahu působnosti a účincích eurobankovek a euromincí jako zákonného platidla

(2010/191/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Smlouva o fungování Evropské unie v kapitole Měnová politika článku 128 stanoví, že eurobankovky mají status zákonného platidla. Podle čl. 3 odst. 1 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie má Unie výlučnou pravomoc v oblasti měnové politiky pro členské státy, jejichž měnou je euro („zúčastněné členské státy“).

(2)

Podle článku 11 nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (1) jsou mince znějící na eura jedinými mincemi, které mají v zúčastněných členských státech postavení zákonného platidla.

(3)

V současnosti na úrovni eurozóny panuje určitá nejistota ohledně rozsahu působnosti zákonného platidla a jeho důsledků.

(4)

Toto doporučení vychází z hlavních závěrů zprávy připravené pracovní skupinou složenou ze zástupců ministerstev financí a národních centrálních bank eurozóny.

(5)

Komise přezkoumá provádění tohoto doporučení tři roky po jeho přijetí a posoudí, zda je třeba regulativních opatření,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1.   Společná definice zákonného platidla

V případě, že existuje platební povinnost, status zákonného platidla eurobankovek a euromincí znamená:

a)

Povinné přijímání:

Věřitel v rámci platební povinnosti nemůže odmítnout eurobankovky a euromince, ledaže se strany dohodly na jiném platebním prostředku.

b)

Přijímání za plnou nominální hodnotu:

Peněžní hodnota eurobankovek a euromincí je rovná částce uvedené na bankovkách a mincích.

c)

Možnost splnění platební povinnosti:

Dlužník může splnit platební povinnost nabídnutím eurobankovek a euromincí věřiteli.

2.   Přijímání plateb eurobankovkami a euromincemi v maloobchodních operacích

Přijímání eurobankovek a euromincí jako platebního prostředku v maloobchodních operacích by mělo být pravidlem. Odmítnutí by tudíž mělo být možné pouze v odůvodněných případech spojených se zásadou dobré víry (například pokud maloobchodník nedisponuje drobnými penězi).

3.   Přijímání bankovek znějících na vysokou hodnotu v maloobchodních operacích

Bankovky znějící na vysokou hodnotu by v maloobchodních operacích měly být přijímány jako platební prostředek. Odmítnutí by mělo být možné pouze v odůvodněných případech spojených se zásadou dobré víry (například pokud je nominální hodnota nabízené bankovky neúměrná částce, kterou dlužník dluží věřiteli platby).

4.   Neexistence příplatků uložených v souvislosti s používáním eurobankovek a euromincí

Na platby eurobankovkami a euromincemi by neměly být ukládány žádné příplatky.

5.   Eurobankovky obarvené inteligentními systémy neutralizace bankovek (IBNS)

Ačkoli jsou eurobankovky obarvené bezpečnostní barvou inteligentního systému neutralizace bankovek (IBNS) zákonným platidlem, členské státy by měly aktivně zúčastněným stranám (banky, maloobchodníci, široká veřejnost) sdělit, že obarvené bankovky musí být vráceny národním centrálním bankám, neboť je vysoce pravděpodobné, že pocházejí z krádeže.

6.   Úplné zničení vydaných bankovek a mincí jednotlivci

Členské státy by neměly ani bránit, ani postihovat sankcí úplné zničení malého množství eurobankovek či euromincí jednotlivci. Měly by však zakázat nepovolené ničení velkého množství eurobankovek či euromincí.

7.   Poškozování bankovek a mincí pro umělecké účely

Členské státy by neměly podporovat poškozování eurobankovek a euromincí pro umělecké účely, ale měly by toto jednání tolerovat. Takto poškozené bankovky a mince by měly být považovány za nevhodné k oběhu.

8.   Pravomoc rozhodnout o zničení vhodných euromincí určených k oběhu

Rozhodnutí o zničení vhodných euromincí určených k oběhu by nemělo příslušet žádnému vnitrostátnímu orgánu samostatně. Před zničením vhodných euromincí určených k oběhu by měl příslušný vnitrostátní orgán konzultovat podvýbor pro euromince Hospodářského a finančního výboru a informovat pracovní skupinu ředitelů mincoven.

9.   Euromince v hodnotě 1 a 2 centy jako zákonné platidlo a pravidla pro zaokrouhlování

V členských státech, kde byly přijaty režimy pro zaokrouhlování, a ceny jsou tudíž zaokrouhlovány na nejbližších pět centů, by euromince v hodnotě 1 a 2 centy měly zůstat zákonným platidlem a měly by být nadále přijímány jako platební prostředek. Členské státy by se však měly zdržet přijímání nových pravidel pro zaokrouhlování, neboť negativně ovlivňují možnost splnění platební povinnosti nabídnutím přesné dlužné částky a neboť mohou za určitých okolností vést k příplatku za hotovostní platby.

10.   Sběratelské euromince jako zákonné platidlo

Členské státy by měly přijmout všechna opatření, která shledávají za vhodná, aby předcházely používání sběratelských mincí jako platebních prostředků (například speciální balení, jasná komunikace, použití vzácných kovů, prodejní cena vyšší, než je nominální hodnota).

Toto doporučení je určeno všem členským státům eurozóny, Evropské centrální bance, evropským a vnitrostátním obchodními sdružením a sdružením spotřebitelů.

V Bruselu dne 22. března 2010.

Za Komisi

Olli REHN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1.