30.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 313/13


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. listopadu 2010,

kterým se zavádí dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC)

(oznámeno pod číslem K(2010) 8308)

(Text s významem pro EHP)

(2010/728/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění (1), a zejména na článek 17 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 17 odst. 3 směrnice 2008/1/ES vyžaduje, aby zprávy o provádění uvedené směrnice a její účinnosti v porovnání s jinými nástroji, které EU využívá k ochraně životního prostředí, byly zavedeny v souladu s postupem stanoveným v článku 6 směrnice Rady 91/692/EHS (2).

(2)

V čl. 17 odst. 1 směrnice 2008/1/ES se stanoví začlenění zprávy o dostupných reprezentativních údajích o mezních hodnotách do celkové zprávy o provádění.

(3)

Směrnice 91/692/ES vyžaduje, aby zpráva byla vypracována buď na základě dotazníku, nebo osnovy navržené Komisí za pomoci výboru zřízeného v článku 6 uvedené směrnice.

(4)

První zpráva zahrnovala období od roku 2000 do roku 2002 včetně.

(5)

Druhá zpráva zahrnovala období od roku 2003 do roku 2005 včetně.

(6)

Třetí zpráva zahrnovala období od roku 2006 do roku 2008 včetně.

(7)

Čtvrtá zpráva bude zahrnovat období od roku 2009 do roku 2011 včetně.

(8)

S ohledem na zkušenosti získané s prováděním směrnice 2008/1/ES a používáním předchozích dotazníků je třeba dotazník na období 2009 až 2011 pozměnit. Rozhodnutí Komise 2006/194/ES (3) by v zájmu jasnosti mělo být nahrazeno.

(9)

Opatření zamýšlená v rámci tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru, které vyjádřil v souladu s článkem 6 směrnice 91/692/EHS,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Pro podávání zpráv o provádění směrnice 2008/1/ES použijí členské státy dotazník uvedený v příloze.

2.   Předložené zprávy se týkají období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011.

Článek 2

Rozhodnutí 2006/194/EC se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. listopadu 2010.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.

(2)  Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48.

(3)  Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 65.


PŘÍLOHA

ČÁST 1

DOTAZNÍK K PROVÁDĚNÍ SMĚRNICE 2008/1/ES O INTEGROVANÉ PREVENCI A OMEZOVÁNÍ ZNEČISTĚNÍ (IPPC)

Obecné poznámky:

Tento čtvrtý dotazník podle směrnice 2008/1/ES zahrnuje období 2009 až 2011. S ohledem na zkušenosti získané při provádění směrnice a na informace získané již z prvních třech dotazníků se tento dotazník zaměřuje na provedené změny a pokrok dosažený členskými státy při vlastním provádění směrnice. Pokud jde o otázky převedení do vnitrostátních předpisů, podnikne Komise všechna nezbytná opatření, aby zajistila plné a řádné provedení směrnice do vnitrostátních právních předpisů, především prostřednictvím důsledného dodržování postupů pro porušení povinnosti.

Většina prvků obsažených v rozhodnutí 2006/194/ES se tímto dotazníkem nemění, aby byla zachována kontinuita a aby bylo možné provádět přímá srovnání s předchozími odpověďmi. V případech, kdy otázky jsou podobné otázkám z předchozích dotazníků, lze uvést odkaz na předchozí odpovědi, pokud je situace beze změny. Pokud došlo ke změnám, je třeba je v nové odpovědi popsat.

Při zodpovídání konkrétních otázek týkajících se všeobecných závazných pravidel nebo úředních pokynů vydaných správními orgány uveďte případně v hlavních rysech informace o typu pravidel nebo pokynů a internetové odkazy nebo další způsoby, jak se k nim dostat.

Komise hodlá využít platformu ReportNet (nebo následný systém v případě nahrazení této platformy novým nástrojem), aby členským státům zpřístupnila elektronický nástroj pro předkládání zpráv vycházející z tohoto dotazníku. Pro splnění tohoto požadavku na podávání zpráv Komise tudíž důrazně doporučuje používání uvedeného nástroje, aby se snížila zátěž a zefektivnila analýza odpovědí.

1.   Obecný popis

1.1.

Došlo od minulého vykazovaného období (2006 až 2008) k nějakým zásadním změnám ve vnitrostátních nebo regionálních právních předpisech a v systému nebo systémech udělování povolení, kterými se provádí směrnice 2008/1/ES? Pokud ano, popište tyto změny a jejich důvody a uveďte odkazy na nové právní předpisy.

1.2.

Měly členské státy obtíže s prováděním směrnice 2008/1/ES kvůli omezené dostupnosti či kapacitě zaměstnanců? Pokud ano, popište tyto obtíže i případné plány na jejich odstranění.

2.   Počet zařízení a povolení (čl. 2 odst. 3 a 4 a článek 4)

2.1.

Uveďte údaje o počtu zařízení podle směrnice 2008/1/ES, a povolení podle typu činnosti na konci vykazovaného období za použití vzoru a poznámek uvedených v části 2.

2.2.

Identifikace zařízení IPPC. Uveďte prosím případný odkaz na veřejně přístupné aktuální informace obsahující název, adresu a hlavní činnost (příloha I) zařízení IPPC ve Vašem členském státu. Pokud takové informace nejsou veřejně dostupné, předložte prosím seznam všech jednotlivých zařízení, jež jsou v provozu na konci vykazovaného období (názvy, adresy a hlavní činnost IPPC). Pokud takový seznam není k dispozici, objasněte prosím, proč tomu tak je.

3.   Žádosti o povolení (článek 6)

3.1.

Popište veškerá obecně závazná pravidla, pokyny nebo formuláře vytvořené s cílem zajistit, aby žádosti obsahovaly všechny informace požadované článkem 6, a to buď obecné, nebo týkající se konkrétních otázek (např. metodika posuzování podstatných emisí ze zařízení).

4.   Koordinace postupu a podmínek pro vydávání povolení (článek 7 a 8)

4.1.

Popište veškeré změny organizační struktury v rámci postupu vydávání povolení, ke kterým došlo od minulého vykazovaného období, zejména pokud jde o úroveň příslušných orgánů a rozdělení pravomocí.

4.2.

Jsou při zajišťování plné koordinace postupu a podmínek pro vydávání povolení podle článku 7 nějaké konkrétní potíže, zejména pokud je do postupu zapojeno více příslušných orgánů? Popište veškeré právní předpisy nebo pokyny týkající se této problematiky.

4.3.

Jaké právní úpravy, postupy nebo pokyny se používají k zajištění toho, aby příslušné orgány odmítly udělit povolení v případech, kdy zařízení nesplňuje požadavky směrnice 2008/1/ES? Uveďte údaje o počtu a okolnostech, při nichž byla povolení odmítnuta, jsou-li takové údaje k dispozici.

5.   Náležitost a vhodnost podmínek povolení (čl. 3 písm. d) a f), článek 9, čl. 17 odst. 1 a 2)

5.1.

Popište veškerá obecně závazná pravidla nebo konkrétní pokyny pro příslušné orgány, které byly vydány k následující problematice:

1.

postupy a kritéria pro určení mezních hodnot emisí a další podmínky povolení;

2.

obecné zásady určení nejlepších dostupných technik;

3.

provádění čl. 9 odst. 4.

5.2.

Otázky týkající se referenčních dokumentů BAT (BREF) zavedených podle čl. 17 odst. 2 směrnice 2008/1/ES:

1.

Jakým způsobem se zohledňují všeobecné nebo s konkrétními případy spojené informace zveřejněné Komisí podle čl. 17 odst. 2 v souvislosti s určováním nejlepších dostupných technik?

2.

Jak se dokumenty BREF konkrétně používají při stanovování podmínek povolení?

3.

Jsou dokumenty BREF (nebo jejich část) přeložené?

4.

Jak užitečné jsou informace zveřejňované Komisí podle čl. 17 odst. 2 jako zdroj informací pro určování mezních hodnot emisí, ekvivalentních parametrů a technických opatření založených na nejlepších dostupných technikách? Jak je lze zlepšit?

5.3.

Další otázky týkající se podmínek povolení:

1.

Byly při stanovení podmínek povolení zohledněny systémy řízení z hlediska životního prostředí? Pokud ano, jak?

2.

Jaký typ podmínek povolení nebo jiných opatření byl zpravidla uplatňován pro účely čl. 3 odst. 1 písm. f) (uvedení stanoviště do původního stavu po definitivním ukončení činnosti) a jak byly v praxi provedeny?

3.

Jaké druhy podmínek povolení v souvislosti s energetickou účinností byly zpravidla stanoveny (čl. 3 odst. 1 písm. d))?

4.

Byla využita možnost podle čl. 9 odst. 3 rozhodnout se nestanovit požadavky týkající se energetické účinnosti, a pokud ano, jak byla tato možnost provedena?

6.   Dostupné reprezentativní údaje (čl. 17 odst. 1)

6.1.

Uveďte dostupné reprezentativní údaje o mezních hodnotách stanovené pro zvláštní kategorie činností uvedené v příloze I směrnice 2008/1/ES a případně údaje o nejlepších dostupných technikách, z nichž jsou tyto hodnoty odvozeny, jakož i o souvisejícím vlivu na životní prostředí.

Komise poskytne pokyny pro odpovědi na tuto otázku se zaměřením na dvě konkrétní odvětví. Vykazované údaje budou zhodnoceny tak, aby bylo pokud možno co nejvíce možné porovnat stanovené mezní hodnoty, dosažené výsledky a případně úrovně emisí související s BAT uvedené v dokumentech BREF.

7.   Obecně závazná pravidla (čl. 9 odst. 8)

7.1.

Pro které kategorie zařízení a které případné požadavky byla stanovena obecně závazná pravidla podle čl. 9 odst. 8? Uveďte odkazy na obecně závazná pravidla. Jakou podobu tato pravidla mají (např. kdo je vydal a jaký právní status mají)? Pokud se taková pravidla používají, existuje ustanovení, které zohledňuje místní podmínky (uvedené v čl. 9 odst. 4)?

7.2.

Na kolik zařízení, je-li to známo (celkové číslo nebo procento), se tato pravidla vztahovala na konci vykazovaného období?

8.   Normy kvality životního prostředí (článek 10)

8.1.

Vyskytly se případy, kdy se uplatní článek 10 a použití nejlepších dostupných technik nestačí ke splnění normy kvality životního prostředí (definice v čl. 2 odst. 7)? Pokud ano, uveďte příklady takových případů a přijatých dodatečných opatření.

9.   Změny zařízení (článek 12 a čl. 2 odst. 10)

9.1.

Jak podle článku 12 rozhodují v praxi příslušné orgány o tom, zda „změna provozu“ může mít důsledky pro životní prostředí (čl. 2 odst. 10) a zda je taková změna „podstatnou změnou“„která může mít … významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí“ (čl. 2 odst. 11)? Uveďte odkazy na příslušné právní předpisy, pokyny a postupy.

10.   Přezkoumání a aktualizace podmínek povolení (článek 13)

10.1.

Je ve vnitrostátních a regionálních právních předpisech uvedena četnost přezkoumání a případně aktualizace podmínek povolení (článek 13) nebo jsou stanoveny jinak, např. v podobě lhůt v povoleních? Pokud ano, jaké jiné způsoby to jsou? Uveďte odkazy na příslušné právní předpisy, pokyny a postupy.

10.2.

Jaká je reprezentativní četnost přezkoumání podmínek povolení? V případě rozdílů mezi zařízeními nebo odvětvími uveďte dokládající informace, jsou-li k dispozici.

10.3.

Z čeho se postup přezkoumání a aktualizace podmínek povolení skládá? Jak se provádí ustanovení o přezkoumání podmínek povolení v případě podstatných změn nejlepších dostupných technik? Uveďte odkazy na příslušné právní předpisy, pokyny a postupy.

11.   Dodržování podmínek povolení (článek 14)

11.1.

Jak se v praxi provádí požadavek článku 14, aby provozovatelé pravidelně informovali orgány o výsledcích monitorování výpustí? Uveďte odkaz na veškerá zvláštní nařízení, postupy nebo pokyny na toto téma pro příslušné orgány.

11.2.

Předkládají všichni provozovatelé pravidelné zprávy o monitorování? Uveďte informace o reprezentativní četnosti při předkládání takových údajů. V případě rozdílů mezi odvětvími uveďte názorné informace, jsou-li k dispozici.

11.3.

V případě, že jste níže uvedené informace již neuvedli ve zprávě podle doporučení stanovujícího minimální kritéria pro environmentální inspekce, uveďte prosím dostupné informace týkající se zařízení v oblasti působnosti směrnice 2008/1/ES, a to na tato témata:

1.

popište hlavní prvky environmentální inspekce prováděné příslušnými orgány;

2.

vyjádřete číselně celkový počet návštěv v zařízeních provedených příslušnými orgány během vykazovaného období;

3.

vyjádřete číselně celkový počet zařízení, v nichž tyto návštěvy během vykazovaného období proběhly;

4.

vyjádřete číselně celkový počet návštěv v zařízeních, během nichž byla ve vykazovaném období uskutečněna měření emisí a/nebo odběr vzorků odpadu příslušnými orgány či jejich jménem;

5.

popište typy opatření (např. postihy a jiná opatření), která byla přijata v důsledku událostí, nehod a nedodržování podmínek povolení během vykazovaného období.

12.   Informace a účast veřejnosti (články 15 a 16)

12.1.

K jakým případným podstatným změnám došlo od posledního vykazovaného období při převádění právních předpisů o stanovení informací a účasti veřejnosti při vydávání povolení do vnitrostátního práva, v souladu se směrnicí 2008/1/ES (články 15 a 16)? Jaký vliv na příslušné orgány, žadatele o povolení a dotčenou veřejnost měly tyto požadavky?

13.   Přeshraniční spolupráce (článek 18)

13.1.

Vyskytly se ve vykazovaném období případy uplatnění požadavků článku 18, pokud jde o informování a spolupráci přesahující hranice států? Uveďte příklady uplatnění obecných postupů.

14.   Účinnost směrnice

14.1.

Jak členské státy obecně vnímají účinnost směrnice 2008/1/ES, mimo jiné v porovnání s jinými nástroji, které EU využívá k ochraně životního prostředí? Na základě případných příslušných studií a analýz uveďte, jaké jsou odhadované environmentální přínosy a náklady (včetně administrativních nákladů a nákladů na dosažený souladu) provádění směrnice 2008/1/ES? Uveďte odkazy na tyto studie a analýzy.

15.   Obecné poznámky

15.1.

Existují nějaké konkrétní otázky týkající se provádění, které ve vašem členském státě vyvolávají obavy? Pokud ano, upřesněte prosím.

ČÁST 2

VZOROVÝ FORMULÁŘ ODPOVĚDÍ NA OTÁZKU 2.1

DRUH ZAŘÍZENÍ

A.

ZAŘÍZENÍ

B.

PODSTATNÉ ZMĚNY

C.

PŘEZKOUMÁNÍ A AKTUALIZACE POVOLENÍ

Kód

Hlavní činnost provozovaná v zařízení podle přílohy I směrnice 2008/1/ES

1.

Počet zařízení

2.

Počet zařízení, na něž se vztahuje povolení, jež je plně v souladu se směrnicí IPPC

3.

Počet podstatných změn provedených během vykazovaného období bez povolení v souladu s čl. 12 odst. 2

4.

Počet zařízení, u nichž bylo povolení IPPC během vykazovaného období v souladu s článkem 13 přezkoumáno

5.

Počet zařízení, u nichž bylo povolení IPPC během vykazovaného období v souladu s článkem 13 aktualizováno

1.

Energetika

 

 

 

 

 

1.1.

Spalování

 

 

 

 

 

1.2.

Rafinerie minerálních olejů a plynu

 

 

 

 

 

1.3.

Koksovací pece

 

 

 

 

 

1.4.

Zplyňování a zkapalňování uhlí

 

 

 

 

 

2.

Kovy

 

 

 

 

 

2.1.

Zařízení na pražení/slinování kovové rudy

 

 

 

 

 

2.2.

Výroba surového železa či oceli

 

 

 

 

 

2.3 (a)

Válcovny za tepla

 

 

 

 

 

2.3 (b)

Kovárny

 

 

 

 

 

2.3 (c)

Nanášení povlaků z roztavených kovů

 

 

 

 

 

2.4.

Slévárny

 

 

 

 

 

2.5 (a)

Výroba surových neželezných kovů

 

 

 

 

 

2.5 (b)

Tavení neželezných kovů

 

 

 

 

 

2.6.

Povrchová úprava kovů a plastů

 

 

 

 

 

3.

Minerální látky

 

 

 

 

 

3.1.

Výroba cementu či vápna

 

 

 

 

 

3.2.

Výroba azbestu

 

 

 

 

 

3.3.

Výroba skla

 

 

 

 

 

3.4.

Tavení minerálních látek

 

 

 

 

 

3.5.

Výroba keramiky

 

 

 

 

 

4.

Chemické látky

 

 

 

 

 

4.1.

Výroba organických chemických látek

 

 

 

 

 

4.2.

Výroba anorganických chemických látek

 

 

 

 

 

4.3.

Výroba hnojiv

 

 

 

 

 

4.4.

Výroba prostředků na ochranu rostlin nebo biocidů

 

 

 

 

 

4.5.

Výroba farmaceutických látek

 

 

 

 

 

4.6.

Výroba výbušnin

 

 

 

 

 

5.

Odpady

 

 

 

 

 

5.1.

Odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu

 

 

 

 

 

5.2.

Spalování komunálního odpadu

 

 

 

 

 

5.3.

Odstraňování odpadu neklasifikovaného jako nebezpečného

 

 

 

 

 

5.4.

Skládky

 

 

 

 

 

6.

Ostatní

 

 

 

 

 

6.1 (a)

Výroba buničiny

 

 

 

 

 

6.1 (b)

Výroba papíru a lepenky

 

 

 

 

 

6.2.

Předúprava či barvení vláken nebo textilií

 

 

 

 

 

6.3.

Vydělávání kůží a kožešin

 

 

 

 

 

6.4 (a)

Jatky

 

 

 

 

 

6.4 (b)

Úprava a zpracování potravin

 

 

 

 

 

6.4 (c)

Úprava a zpracování mléka

 

 

 

 

 

6.5.

Odstraňování nebo využívání těl uhynulých zvířat

 

 

 

 

 

6.6 (a)

Intenzivní chov drůbeže

 

 

 

 

 

6.6 (b)

Intenzivní chov prasat na porážku

 

 

 

 

 

6.6 (c)

Intenzivní chov prasnic

 

 

 

 

 

6.7.

Povrchová úprava za použití organických rozpouštědel

 

 

 

 

 

6.8.

Výroba uhlíku nebo elektrografitu

 

 

 

 

 

6.9.

Zachycování toků CO2 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES)

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky ke vzorovému formuláři:

Není-li uvedeno jinak, měly by číselné údaje odrážet stav ke konci vykazovaného období (31. prosince 2011).

Sběr údajů v tomto vzorovém formuláři bude vycházet z „počtu zařízení“ a „počtu podstatných změn“ za použití operativních definic výrazu „zařízení“ v čl. 2 odst. 3 a výrazu „podstatná změna“ v čl. 2 odst. 11 směrnice 2008/1/ES.

„Druh zařízení“ se vztahuje na hlavní činnost provozovanou v zařízení. Zařízení by měla být vykazována pouze v rámci jediné činnosti, a to i tehdy, pokud je v zařízení provozováno více činností IPPC.

Další pokyny a vysvětlivky k údajům požadovaným v tabulce jsou uvedeny níže v poznámkách. Členské státy jsou povinny vyplnit tabulku co nejpodrobněji.

A.   POČET ZAŘÍZENÍ

1.

Počet zařízení IPPC: celkový počet zařízení (stávajících i nových) provozovaných v členských státech na konci vykazovaného období bez ohledu na stav jejich povolení.

2.

Počet zařízení, na něž se vztahuje povolení, jež je plně v souladu se směrnicí: celkový počet zařízení IPPC, na něž se vztahuje jedno či více povolení vydaných v souladu se směrnicí IPPC (včetně povolení vydaných před vstupem směrnice IPPC v platnost, která byla přezkoumána/aktualizována) bez ohledu na to, kdy bylo povolení vydáno nebo zda bylo povolení z jakéhokoliv důvodu přezkoumáno, aktualizováno či změněno/obnoveno.

Pro účely sčítání počtu vykazovaných zařízení vezmou členské státy do úvahy stav povolení pro každé zařízení na konci vykazovaného období. Upozorňujeme, že číselné údaje se týkají zařízení, ne povolení (s přihlédnutím ke skutečnosti, že na jedno zařízení se může vztahovat více povolení a opačně).

Pravidlo důslednosti: 1 mínus 2 se rovná počtu zařízení, na něž se z jakéhokoliv důvodu nevztahuje povolení, jež je plně v souladu se směrnicí IPPC (proces nebyl dokončen, povolení se nevztahuje na všechny činnosti atd. …). Je-li tento údaj jiný než nula, lze vyvodit, že zřejmě dochází k nedodržování ustanovení směrnice IPPC.

B.   PODSTATNÉ ZMĚNY

3.

Počet podstatných změn provedených během vykazovaného období bez povolení v souladu s čl. 12 odst. 2: počet podstatných změn, jichž si jsou příslušné orgány vědomy a které provozovatelé účinně provedli bez povolení požadovaného podle čl. 12 odst. 2.

Je-li tento údaj jiný než nula, lze vyvodit, že zřejmě dochází k nedodržování ustanovení směrnice IPPC.

C.   PŘEZKOUMÁNÍ A AKTUALIZACE POVOLENÍ

4.

Počet zařízení IPPC, u nichž bylo povolení IPPC během vykazovaného období v souladu s článkem 13 přezkoumáno: celkový počet zařízení, na něž se vztahuje jedno či více povolení, která byla přezkoumána v souladu s článkem 13.

5.

Počet zařízení IPPC, u nichž bylo povolení IPPC během vykazovaného období v souladu s článkem 13 aktualizováno: celkový počet zařízení, na něž se vztahuje jedno či více povolení, která byla aktualizována v souladu s článkem 13.