24.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/53


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. listopadu 2010,

kterým se zřizuje Výbor pro ekoznačku Evropské unie

(oznámeno pod číslem K(2010) 7961)

(Text s významem pro EHP)

(2010/709/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 66/2010 jsou kritéria pro ekoznačku EU stanovena s pomocí Výboru pro ekoznačku Evropské unie (dále jen „výbor pro ekoznačku EU“).

(2)

Aby systém ekoznačky EU přijala široká veřejnost, je nezbytné, aby nevládní ekologické organizace a organizace spotřebitelů byly členy výboru pro ekoznačku EU jakožto zúčastněné strany společně s příslušnými subjekty členských států.

(3)

Rozhodnutí Komise 2000/730/ES ze dne 10. listopadu 2000, kterým se zřizuje Výbor Evropské unie pro ekoznačku a stanovuje jeho jednací řád (2), je třeba nahradit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zřizuje se Výbor pro ekoznačku Evropské unie (dále jen „výbor pro ekoznačku EU“).

Článek 2

1.   Členy výboru pro ekoznačku EU jmenuje Komise.

2.   Výbor pro ekoznačku EU se skládá ze zástupců příslušných subjektů každého členského státu, zástupců členských států Evropského hospodářského prostoru a ze zástupců těchto organizací:

a)

Evropská organizace spotřebitelů (BEUC);

b)

EUROCOOP;

c)

Evropský úřad pro životní prostředí (EEB);

d)

Business Europe;

e)

Evropské sdružení řemesel a malých a středních podniků (UEAPME);

f)

EUROCOMMERCE.

3.   Komise může v případě potřeby složení výboru pro ekoznačku EU změnit.

Článek 3

1.   Každý člen výboru pro ekoznačku EU určí kontaktní osobu.

2.   Zasedáním výboru pro ekoznačku EU předsedá jeho předseda.

3.   Výbor pro ekoznačku EU přijme po konzultaci s Komisí svůj jednací řád.

4.   Komise členům výboru hradí cestovní výdaje a případně též výdaje na pobyt, které souvisejí s činností výboru pro ekoznačku EU, a to do výše částek, které jsou na zmíněné výdaje v rámci ročního rozpočtu přiděleny.

Článek 4

Rozhodnutí 2000/730/ES se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. října 2010.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. listopadu 2010.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 293, 22.11.2000, s. 24.