26.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 280/29


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. října 2010,

kterým se mění rozhodnutí 2006/920/ES a 2008/231/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního a vysokorychlostního železničního systému

(oznámeno pod číslem K(2010) 7179)

(Text s významem pro EHP)

(2010/640/EU)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na doporučení Evropské železniční agentury ze dne 17. července 2009 o jednotných pravidlech ERTMS v TSI pro řídicí a zabezpečovací systémy a TSI provoz a řízení dopravy (ERA/REC/2009-02/INT), o revidované příloze P TSI provoz a řízení dopravy pro vysokorychlostní a konvenční železnici (ERA/REC/2009-03/INT), o revidované příloze T TSI provoz a řízení dopravy pro konvenční železnici (ERA/REC/2009-04/INT) a o změně mající za cíl zajistit soulad mezi směrnicí 2007/59/ES a TSI provoz a řízení dopravy s ohledem na ustanovení o odborné způsobilosti strojvedoucích (ERA/REC/2009-05/INT);

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 (2) požaduje, aby Evropská železniční agentura (dále jen „agentura“) zajišťovala přizpůsobování technických specifikací pro interoperabilitu (dále jen „TSI“) technickému pokroku, vývoji trhu a sociálním požadavkům a navrhovala Komisi změny TSI, které považuje za nezbytné.

(2)

Rozhodnutím č. C(2007) 3371 ze dne 13. července 2007 Komise dala agentuře rámcový mandát k provádění určitých činností na základě směrnice Rady č. 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému (3) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému (4). Za podmínek tohoto rámcového mandátu byla agentura požádána o provedení revize TSI pro konvenční železniční systém týkající se subsystému Provoz a řízení dopravy přijaté rozhodnutím Komise 2006/920/ES (5) a revidované TSI pro vysokorychlostní železniční systém týkající se subsystému Provoz a řízení dopravy, přijaté rozhodnutím Komise 2008/231/ES (6), a zároveň o poskytnutí technických stanovisek ohledně kritických chyb a o zveřejnění seznamu zjištěných méně významných chyb.

(3)

Evropský vlakový zabezpečovací systém (dále jen „ETCS“) a Globální systém pro mobilní komunikaci – železnice (dále jen „GSM-R“) jsou považovány za důležité nástroje dosažení harmonizovaného transevropského železničního systému. Z toho důvodu je nezbytné harmonizovat pravidla pro tyto systémy co nejdříve. Na základě tohoto principu jsou ETCS a GSM-R specifikovány v rámci TSI.

(4)

Je velice důležité, aby požadavky stanovené v TSI byly ucelené a jednoznačné. To rovněž znamená, že různé TSI nesmí odkazovat na technické požadavky v různých fázích vývoje. Všechny TSI by tudíž měly odkazovat na identické technické požadavky.

(5)

Za účelem harmonizace příslušných pravidel v TSI pro transevropský konvenční a vysokorychlostní železniční systém by pravidla týkající se provozních aspektů měla být zveřejňována formou technického dokumentu na internetových stránkách agentury.

(6)

TSI týkající se subsystému Provoz a řízení dopravy pro konvenční železniční systém by měla obsahovat stejný odkaz jako revidovaná TSI týkající se subsystému Provoz a řízení dopravy pro vysokorychlostní železniční systém.

(7)

Revize technického dokumentu „Příloha A TSI OPE“ by se měla řídit „Procesem řízení změn (CCM)“, který se používá pro ověřování technických specifikací ERTMS.

(8)

Podle čl. 32 odst. 1 směrnice 2008/57/ES musí každé vozidlo obdržet evropské číslo vozidla (European Vehicle Number – EVN), jež mu je přiděleno při vydání prvního povolení k uvedení do provozu. Podle rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanovená podle čl. 14 odst. 4 a článku 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES (7), je číslo EVN zaregistrováno v celostátním registru vozidel, který vede a aktualizuje vnitrostátní orgán určený dotyčným členským státem.

(9)

Požadavky na identifikaci vozidel uvedené v příloze P TSI pro subsystém Provoz a řízení dopravy (pro vysokorychlostní a konvenční železniční systémy) musí být revidovány tak, aby rovněž vzaly v úvahu vývoj právního rámce daného směrnicí 2008/57/ES a rozhodnutím 2007/756/ES. Vzhledem k tomu, že celá řada technických kódů se neustále vyvíjí z důvodu technického pokroku, měl by být agentuře dán úkol publikovat a aktualizovat takovéto seznamy technických kódů.

(10)

Požadavky na brzdící účinek představují v TSI pro subsystém Provoz a řízení dopravy pro konvenční železniční systém otevřený bod. Provozní aspekty brzdícího účinku by měly být harmonizovány.

(11)

Požadavky na odbornou kvalifikaci a fyzickou a psychickou způsobilost strojvedoucích jsou uvedeny ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (8) Aby se zabránilo přesahům a duplicitě, neměly by TSI pro subsystém Provoz a řízení dopravy tyto požadavky obsahovat.

(12)

Rozhodnutí 2006/920/ES a 2008/231/ES by proto měla být příslušným způsobem změněna.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2008/57/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změna rozhodnutí 2006/920/ES

Rozhodnutí 2006/920/ES se mění takto.

a)

Vkládají se nové články 1a a 1b:

„Článek 1a

Správa technických kódů

1.   Evropská železniční agentura (ERA) zveřejní na svých internetových stránkách seznamy technických kódů uvedených v přílohách P.9, P.10, P.11, P.12 a P.13.

2.   ERA je povinna zajistit aktuálnost seznamů kódů uvedených v odstavci 1 a informovat Komisi o jejich vývoji. Komise je povinna informovat členské státy o vývoji těchto technických kódů prostřednictvím výboru vytvořeného podle čl. 29 směrnice 2008/57/ES.

Článek 1b

Do 31. prosince 2013, pokud je vozidlo prodáno nebo pronajato na nepřetržitou dobu delší než 6 měsíců a pokud zůstanou všechny technické vlastnosti, na jejichž základě bylo vozidlo schváleno k provozu, nezměněny, může být evropské číslo vozidla (European Vehicle Number – EVN) změněno prostřednictvím nové registrace vozidla a odejmutí první registrace.

Pokud se tato nová registrace týká jiného členského státu, než je členský stát první registrace, je registrující orgán kompetentní k provedení nové registrace oprávněn požadovat kopii dokumentace týkající se předchozí registrace.

Tato změna EVN nemá vliv na platnost článků 21 až 26 směrnice 2008/57/ES, pokud se týká postupů schvalování.

Administrativní náklady vzniklé v souvislosti se změnou EVN ponese žadatel o změnu EVN.“

b)

Přílohy se mění způsobem uvedeným v příloze I.

Článek 2

Změna rozhodnutí 2008/231/ES

Rozhodnutí 2008/231/ES se mění takto.

a)

Vkládají se nové články 1a a 1b:

„Článek 1a

Správa technických kódů

1.   Evropská železniční agentura (ERA) zveřejní na svých internetových stránkách seznamy technických kódů uvedených v přílohách P.9, P.10, P.11, P.12 a P.13.

2.   ERA je povinna zajistit aktuálnost seznamů kódů uvedených v odstavci 1 a informovat Komisi o jejich vývoji. Komise je povinna informovat členské státy o vývoji těchto technických kódů prostřednictvím výboru vytvořeného podle čl. 29 směrnice 2008/57/ES.

Článek 1b

Do 31. prosince 2013, pokud je vozidlo prodáno nebo pronajato na nepřetržitou dobu delší než 6 měsíců a pokud zůstanou všechny technické vlastnosti, na jejichž základě bylo vozidlo schváleno k provozu, nezměněny, může být evropské číslo vozidla (European Vehicle Number – EVN) změněno prostřednictvím nové registrace vozidla a odejmutí první registrace.

Pokud se tato nová registrace týká jiného členského státu, než je členský stát první registrace, je registrující orgán kompetentní k provedení nové registrace oprávněn požadovat kopii dokumentace týkající se předchozí registrace.

Tato změna EVN nemá vliv na platnost článků 21 až 26 směrnice 2008/57/ES, pokud se týká postupů schvalování.

Administrativní náklady vzniklé v souvislosti se změnou EVN nese žadatel o změnu EVN.“

b)

Přílohy se mění způsobem uvedeným v příloze II.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne 25. října 2010.

Nicméně bod 6 přílohy I a bod 5 přílohy II se použijí ode dne 1. ledna 2014.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 21. října 2010.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 359, 18.12.2006, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 84, 26.3.2008, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 305, 23.11.2007, s. 30.

(8)  Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 51.


PŘÍLOHA I

Přílohy rozhodnutí 2006/920/ES se mění takto:

1)

Příloha se mění takto:

a)

Oddíl 2.2.1 se nahrazuje tímto:

„2.2.1   ZAMĚSTNANCI A VLAKY

Pododdíly 4.6 a 4.7 platí pro ty zaměstnance, kteří provádějí úkoly důležité pro bezpečnost, jako je řízení vlaku a doprovod vlaku, když přitom překračují hranice mezi státy a pracují za místem stanoveným jako „hraniční“ v prohlášení o dráze provozovatele infrastruktury a uvedeným v jeho osvědčení o bezpečnosti.

Kapitola „4.6.2 Jazykové schopnosti“ kromě toho platí pro strojvedoucí, jak je stanoveno v příloze VI bodě 8 směrnice 2007/59/ES.

Zaměstnanec nebude považován za osobu překračující hranice, pokud bude jeho činnost omezena na práci pouze do jakéhokoli „hraničního“ místa, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto oddílu.

Pro zaměstnance, kteří provádějí úkoly důležité pro bezpečnost, jako je vypravování vlaků a povolování jízdy vlaků, platí vzájemné uznávání odborné kvalifikace a podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti mezi členskými státy.

Pro zaměstnance, kteří provádějí úkoly důležité pro bezpečnost spojené se závěrečnou přípravou vlaku před plánovaným překročením státních hranic a pracují za ‚hraničním‘ místem popsaným v odstavci 1 tohoto oddílu, platí pododdíl 4.6 se vzájemným uznáním podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti mezi členskými státy. Vlak nebude považován za přeshraniční službu, pokud všechna vozidla vlaku přejíždějící hranice státu ji přejíždějí pouze do „hraničního“ místa popsaného v odstavci 1 tohoto oddílu.

Toto lze shrnout v následujících tabulkách:

Zaměstnanci zapojení do práce ve vlacích, které budou překračovat státní hranice a dostávat se za hraniční místo

Úkol

Odborná kvalifikace

Zdravotní požadavky

Doprovod vlaku

4.6

4.7

Souhlas s jízdou vlaku

Vzájemné uznání

Vzájemné uznání

Příprava vlaku

4.6

Vzájemné uznání

Výprava vlaku

Vzájemné uznání

Vzájemné uznání


Zaměstnanci pracující ve vlacích, které nepřejíždějí státní hranice nebo dojíždějí pouze do hraničních míst

Úkol

Odborná kvalifikace

Zdravotní požadavky

Doprovod vlaku

Vzájemné uznání

Vzájemné uznání

Souhlas s jízdou vlaku

Vzájemné uznání

Vzájemné uznání

Příprava vlaku

Vzájemné uznání

Vzájemné uznání

Výprava vlaku

Vzájemné uznání

Vzájemné uznání“

b)

V oddílu 2.2.2 se čtvrtý odstavec nahrazuje tímto:

„Následně jsou nyní v příloze A této TSI specifikována podrobná provozní pravidla pro Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS) a Globální systém pro mobilní komunikace – železnice (GSM-R).“

c)

Oddíl 4.2.2.6.2 se nahrazuje tímto:

„4.2.2.6.2   Brzdící účinek

Provozovatel infrastruktury (PI) musí poskytnout železničnímu podniku (ŽP) skutečný požadovaný účinek. Tato informace musí obsahovat, pokud je to nutné, podmínky pro použití brzdných systémů, které mají případně dopad na infrastrukturu, jako např. magnetické, rekuperační a vířivé brzdy.

Železniční podnik odpovídá za zajištění dostatečného účinku brzd vlaku tím, že svým zaměstnancům poskytne pravidla pro brzdění, která musejí dodržovat.

Pravidla týkající se brzdícího účinku musí být řízena v rámci systému řízení bezpečnosti provozovatele infrastruktury a železničního podniku.

Další požadavky jsou určeny v příloze T.“

d)

Oddíl 4.3.2.6 se nahrazuje tímto:

„4.3.2.6    Použití písku. Minimální prvky týkající se odborné kvalifikace pro řízení vlaku

Pokud jde o použití písku, existuje rozhraní mezi přílohou B (oddíl C1) této TSI na straně jedné a pododdílem 4.2.11 (slučitelnost se systémy detekce vlaků umístěnými podél tratě) a pododdíle 4.1 dodatku 1 přílohy A (jak je uvedeno v pododdíle 4.3.1.10) CR CCS TSI na straně druhé.“

e)

Oddíl 4.3.3.11 se nahrazuje tímto:

„4.3.3.11   Řazení vlaku, příloha L

Existuje rozhraní mezi pododdílem 4.2.2.5 a přílohou L této TSI a pododdílem 4.2.3.5 (podélné tlakové síly) CR RST (nákladní vozy) TSI, s ohledem na jízdu vlaků, manipulaci vlaků a rozdělení vozů ve vlaku.

Bude existovat rozhraní s budoucími verzemi RST TSI, pokud se jedná o hnací jednotky a osobní vozy.“

f)

V oddíle 4.6.1 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Minimální požadavky týkající se odborné kvalifikace pro jednotlivé úkoly jsou uvedeny v přílohách J a L.“

g)

V oddíle 4.6.3.1 se body C a D nahrazují tímto:

„C)   Vstupní posouzení

základní podmínky,

program posouzení včetně praktických ukázek,

způsobilost školitelů,

vystavení osvědčení o způsobilosti.

D)   Zachování způsobilosti

zásady pro zachování způsobilosti,

způsoby, které se mají používat,

formalizace procesu zachování způsobilosti,

postup hodnocení.“

h)

Oddíl 4.6.3.2.3.1 se nahrazuje tímto:

„4.6.3.2.3.1   Znalost traťových poměrů

Železniční podnik musí definovat proces, jakým bude osádka vlaku získávat a udržovat si znalosti o tratích, na kterých jezdí. Tento proces musí být:

založen na informacích o trati poskytnutých provozovatelem infrastruktury a

v souladu s procesem popsaným v pododdíle 4.2.1 této TSI.“

i)

Oddíl 4.7.5.4 se zrušuje.

j)

Oddíl 4.7.6 se zrušuje.

k)

Oddíl 7.3.2 se nahrazuje tímto:

„7.3.2   SEZNAM SPECIFICKÝCH PŘÍPADŮ

Ponecháno záměrně prázdné“.

2)

Příloha A1 a příloha A2 se nahrazují následující přílohou A:

„PŘÍLOHA A

PROVOZNÍ PRAVIDLA ERTMS/ETCS A ERTMS/GSM-R

Provozní pravidla pro ERTMS/ETCS a ERTMS/GSM-R jsou uvedena v technickém dokumentu „Pravidla a zásady ETCS a GSM-R – verze 1“ zveřejněném na stránkách Evropské agentury pro železnice ERA (www.era.europa.eu).“

3)

V příloze G se tabulka mění takto:

a)

bod „těhotenství (strojvedoucí)“ ve sloupci „Prvky, které mají být ověřeny u každého parametru“ u parametru „Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti“ se zrušuje;

b)

řádek obsahující „Zvláštní požadavky na strojvedoucí: zrak, požadavky na sluch/požadavky na řeč, antropometrické vlastnosti“ u parametru „Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti“ se zrušuje spolu s odkazem na oddíl 4.7.6.

4)

Příloha H se zrušuje.

5)

Poslední řádek tabulky (4.7.6 – Specifické požadavky týkající se řízení vlaku) v příloze N se zrušuje.

6)

Přílohy P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 a P13 se nahrazují tímto:

„PŘÍLOHA P

IDENTIFIKACE VOZIDLA

1.   Všeobecné poznámky

Tato příloha popisuje evropské číslo vozidla a související označení připevněné viditelným způsobem na vozidle pro jeho jednoznačnou a trvalou identifikaci během provozu. Nepopisuje další čísla ani označení případně vyrytá nebo trvale připevněná na podvozku nebo hlavních prvcích vozidla v průběhu jeho výroby.

2.   Evropské číslo vozidla a související zkratky

Každé železniční vozidlo obdrží číslo složené z 12 číslic (takzvané evropské číslo vozidla – EVN) s následující strukturou:

Skupina kolejových vozidel

Způsobilost pro interoperabilitu a typ vozidla

[2 číslice]

Země, ve které je vozidlo registrováno

[2 číslice]

Technické vlastnosti

[4 číslice]

Výrobní číslo

[3 číslice]

Kontrolní číslo

[1 číslice]

Nákladní vozy

00 až 09

10 až 19

20 až 29

30 až 39

40 až 49

80 až 89

[podrobné údaje v příloze P.6]

01 až 99

[podrobné údaje v příloze P.4]

0000 až 9999

[podrobné údaje v příloze P.9]

000 až 999

0 až 9

[podrobné údaje v příloze P.3]

Tažená vozidla pro cestující

50 až 59

60 až 69

70 až 79

[podrobné údaje v příloze P.7]

0000 až 9999

[podrobné údaje v příloze P.10]

000 až 999

Hnací kolejová vozidla a jednotky ve vlakové soupravě nebo předem definované formaci

90 až 99

[podrobné údaje v příloze P.8]

0000000 až 8999999

[význam těchto číslic je definován členskými státy, případně dvoustrannou nebo vícestrannou smlouvou]

Zvláštní vozidla

9000 až 9999

[podrobné údaje v příloze P.11]

000 až 999

V dané zemi je 7 číslic technických vlastností a výrobní číslo dostatečné k jednoznačné identifikaci vozidla v rámci každé skupiny tažených osobních vozidel a zvláštních vozidel (1).

Abecední označení doplňují číslo:

a)

označení spojené se schopností interoperability (podrobné údaje v příloze P.5);

b)

zkratka země, ve které je vozidlo registrováno (podrobné údaje v příloze P.4);

c)

označení provozovatele vozidla (podrobné údaje v příloze P.1);

d)

zkratky technických vlastností (podrobné údaje v příloze P.12 pro nákladní vozy, v příloze P.13 pro tažené vozy pro cestující).

3.   Přidělení čísla

Evropské číslo vozidla (EVN) musí být přiděleno podle pravidel stanovených v rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES.

Evropské číslo vozidla (EVN) musí být změněno, pokud neodráží způsobilost pro interoperabilitu nebo technické vlastnosti podle této přílohy z důvodu technických úprav vozidla. Tyto technické úpravy mohou případně vyžadovat nové povolení k uvedení do provozu podle článků 20 až 25 směrnice 2008/57/ES o interoperabilitě.

PŘÍLOHA P.1

OZNAČENÍ PROVOZOVATELE VOZIDLA

1.   Definice označení provozovatele vozidla (VKM)

Označení provozovatele vozidla (VKM) je alfanumerický kód sestávající ze 2 až 5 písmen (2 4 5 9). VKM je napsáno na každém kolejovém vozidle v blízkosti evropského čísla vozidla. VKM označuje provozovatele vozidla tak, jak je registrován ve vnitrostátním registru kolejových vozidel.

VKM je jedinečné a platné ve všech zemích, kde platí tato TSI, a všech zemích, které uzavřely smlouvu, jež obsahuje používání systému číslování vozidel a označení provozovatele vozidla podle této TSI.

2.   Formát označení provozovatele vozidla

VKM je zobrazením celého názvu nebo zkratky provozovatele vozidla, pokud možno rozpoznatelným způsobem. Může být použito všech 26 písmen latinské abecedy. Ve VKM se používají velká písmena. Písmena, která nejsou prvními písmeny slov v názvu provozovatele, mohou být napsána jako malá. Pro kontrolu jedinečnosti budou malá písmena v označení brána jako velká písmena.

Písmena mohou obsahovat diakritické znaky (3 6 10). Na diakritická znaménka použitá u těchto písmen nebude při kontrole jedinečnosti brán ohled.

U vozidel provozovaných provozovateli, kteří sídlí v zemi, kde se nepoužívá latinská abeceda, může být použit překlad VKM v jejich vlastní abecedě za VKM oddělený lomítkem („/“). Na toto přeložené VKM nebude při zpracování údajů brán zřetel.

3.   Ustanovení o přidělování označení provozovatele vozidla

Provozovateli vozidla může být vydáno více než jedno VKM v případě, že:

provozovatel vozidla má úřední název ve více než jednom jazyce,

provozovatel vozidla má pádný důvod pro odlišení mezi jednotlivými vozovými parky v rámci své organizace.

Jediné VKM může být vydáno pro skupinu společností:

jež patří do jedné podnikové struktury (např. holdingová struktura),

jež patří do jedné podnikové struktury, která jmenovala a pověřila jednu organizaci v rámci této struktury, aby řídila veškeré záležitosti jménem všech ostatních,

která pověřila samostatnou jedinou právnickou osobu řízením veškerých záležitostí jménem těchto společností; v tomto případě je tato právnická osoba provozovatelem.

4.   Registr označení provozovatelů vozidel a postup přidělování

Registr VKM je veřejný a aktualizuje se v reálném čase.

Žádost o VKM se podává příslušnému vnitrostátnímu správnímu orgánu a předává agentuře ERA. VKM může být použito pouze po jeho zveřejnění agenturou ERA.

Držitel VKM musí informovat příslušný vnitrostátní správní orgán, když přestane používat VKM, a příslušný vnitrostátní správní orgán tuto informaci předá ERA. VKM pak bude zrušeno, jakmile provozovatel prokáže, že označení bylo změněno na všech dotčených vozidlech. Toto označení nebude opět vydáno po dobu 10 let, pokud nebude znovu vydáno původnímu držiteli nebo na jeho žádost jinému držiteli.

VKM může být převedeno na jiného držitele, který je právním nástupcem původního držitele. VKM zůstává v platnosti, pokud držitel změní svůj název na název, který není podobný VKM.

PŘÍLOHA P.2

NÁPIS S ČÍSLEM A SOUVISEJÍCÍM ABECEDNÍM OZNAČENÍM NA KAROSERII

1.   Všeobecné uspořádání vnějšího označení

Velká písmena a číslice, z nichž se skládá nápis označení, musejí mít minimální výšku 80 mm, typ písma je sans serif odpovídající kvality. Menší výška může být použita pouze tam, kde neexistuje žádná jiná možnost umístění označení než na podélníky.

Označení se umísťuje nejvýše 2 metry nad úrovní kolejí.

2.   Nákladní vozy

Označení se napíše na karoserii vozu tímto způsobem:

23.

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31.

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33.

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Pro vozy, jejichž karoserie nenabízí dostatečně velkou plochu pro tento typ uspořádání, zvláště v případě plošinových vozů, se označení uspořádá následujícím způsobem:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Pokud je na voze napsáno jedno nebo více indexových písmen vnitrostátního významu, toto vnitrostátní označení musí být uvedeno za mezinárodním označením písmeny a musí být od něj odděleno rozdělovacím znaménkem:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Osobní vozy a tažené vozy pro cestující

Číslo se připevní na každou boční stěnu vozidla následujícím způsobem:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

Označení země, ve které je vozidlo registrováno, a technických vlastností se nachází přímo před, za nebo pod dvanácti číslicemi evropského čísla vozidla.

V případě osobních vozů s kabinou strojvedoucího je evropské číslo vozidla také napsáno uvnitř kabiny.

4.   Lokomotivy, motorové vozy a zvláštní vozidla

Evropské číslo vozidla musí být označeno na každé boční stěně hnacích vozidel následujícím způsobem:

92 10 1108 062-6

Evropské číslo vozidla je též napsáno uvnitř každé kabiny hnacích kolejových vozidel.

Provozovatel může přidat písmeny větší velikosti, než je evropské číslo vozidla, vlastní číselné označení (složené obvykle z číslic výrobního čísla doplněného abecedními kódy), které je užitečné pro provoz. Místo, kde je připevněno vlastní číslo, si může vybrat sám provozovatel, nicméně musí být vždy možné snadno odlišit EVN od vlastního číselného označení.

PŘÍLOHA P.3

PRAVIDLA PRO URČENÍ KONTROLNÍ ČÍSLICE (ČÍSLICE 12)

Kontrolní číslice se určuje následujícím způsobem:

číslice v sudých pozicích v základním čísle (počítáno zprava) se převezmou ve své vlastní desítkové hodnotě,

číslice v lichých pozicích v základním čísle (počítáno zprava) se vynásobí dvěma,

potom se stanoví součet tvořený číslicemi v sudých pozicích a všemi číslicemi, které tvoří dílčí součiny získané z lichých pozic,

číslice na místě jednotek se ponechá,

kontrolní číslici tvoří desítkový doplněk této číslice; jestliže je tato číslice na místě jednotek nula, pak bude kontrolní číslice rovněž nula.

Příklady

1 —

Nechť základní číslo je

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Multiplikační činitel

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Součet: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Číslice na místě jednotek tohoto součtu je 2.

Kontrolní číslice proto bude 8 a základní číslo se stává registračním číslem 33 84 4796 100 - 8.

2 —

Nechť základní číslo je

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Multiplikační činitel

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Součet: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Číslice na místě jednotek tohoto součtu je 0.

Kontrolní číslice proto bude 0 a základní číslo se tedy stává registračním číslem 31 51 3320 198 - 0.

PŘÍLOHA P.4

KÓDOVÁNÍ ZEMÍ, VE KTERÝCH JSOU VOZIDLA REGISTROVÁNA (ČÍSLICE 3–4 A ZKRATKA)

Informace týkající se třetích zemí jsou uvedeny pouze pro informaci.

Země

Abecední kód země (2 4 5 9)

Číselný kód země

Albánie

AL

41

Alžírsko

DZ

92

Arménie

AM

58

Rakousko

A

81

Ázerbájdžán

AZ

57

Bělorusko

BY

21

Belgie

B

88

Bosna a Hercegovina

BIH

49

Bulharsko

BG

52

Čína

RC

33

Chorvatsko

HR

78

Kuba

CU (2 4 5 9)

40

Kypr

CY

 

Česká republika

CZ

54

Dánsko

DK

86

Egypt

ET

90

Estonsko

EST

26

Finsko

FIN

10

Francie

F

87

Gruzie

GE

28

Německo

D

80

Řecko

GR

73

Maďarsko

H

55

Írán

IR

96

Irák

IRQ (2 4 5 9)

99

Irsko

IRL

60

Izrael

IL

95

Itálie

I

83

Japonsko

J

42

Kazachstán

KZ

27

Kyrgyzstán

KS

59

Lotyšsko

LV

25

Libanon

RL

98

Lichtenštejnsko

FL

 

Litva

LT

24

Lucembursko

L

82

Makedonie

MK

65

Malta

M

 

Moldavsko

MD (2 4 5 9)

23

Monako

MC

 

Mongolsko

MGL

31

Černá Hora

ME

62

Maroko

MA

93

Nizozemsko

NL

84

Severní Korea

PRK (2 4 5 9)

30

Norsko

N

76

Polsko

PL

51

Portugalsko

P

94

Rumunsko

RO

53

Rusko

RUS

20

Srbsko

SRB

72

Slovensko

SK

56

Slovinsko

SLO

79

Jižní Korea

ROK

61

Španělsko

E

71

Švédsko

SE

74

Švýcarsko

CH

85

Sýrie

SYR

97

Tádžikistán

TJ

66

Tunisko

TN

91

Turecko

TR

75

Turkmenistán

TM

67

Ukrajina

UA

22

Spojené království

GB

70

Uzbekistán

UZ

29

Vietnam

VN (2 4 5 9)

32

PŘÍLOHA P.5

ABECEDNÍ OZNAČENÍ ZPŮSOBILOSTI PRO INTEROPERABILITU

„TEN“: Vozidlo, které splňuje následující podmínky:

splňuje všechny příslušné TSI, které jsou platné v době uvedení do provozu, a bylo schváleno k provozu v souladu s čl. 22 odst. 1 směrnice 2008/57/ES,

bylo mu uděleno oprávnění platné ve všech členských státech v souladu s čl. 23 odst. 1 směrnice 2008/57/ES nebo mu případně byla udělena jednotlivá oprávnění všemi členskými státy.

„PPV/PPW“: Vozidlo, které je v souladu s dohodou PPV/PPW nebo PGW (uvnitř států OSJD)

(originál: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)

Poznámky:

a)

Vozidla označená TEN odpovídají kódu 0 až 3 první číslice v čísle vozidla uvedeném v příloze P.6.

b)

Vozidla, která nejsou schválena pro provoz ve všech členských státech, musí nést označení identifikující členské státy, ve kterých byla schválena. Seznam schvalujících členských států by měl být označen podle jednoho z následujících výkresů, kde D znamená členský stát, který udělil první oprávnění (v daném příkladě Německo) a F znamená druhý členský stát, který udělil oprávnění (v daném příkladě Francie). Členské státy jsou kodifikovány v souladu s přílohou P4. Toto může být použito pro vozidla, která jsou v souladu s TSI, i pro vozidla, která nejsou. Tato vozidla odpovídají kódu 4 nebo 8 první číslice v čísle vozidla uvedeném v příloze P.6.

Image

Image

PŘÍLOHA P.6

KÓDY PRO INTEROPERABILNÍ DOPRAVU POUŽÍVANÉ PRO NÁKLADNÍ VOZY (ČÍSLICE 1-2).

 

2. číslice

1. číslice

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. číslice

1. číslice

 

 

Rozchod

Pevný nebo proměnný

Pevný

Proměnný

Rozchod

Proměnný

Pevný

Proměnný

Pevný

Proměnný

Pevný nebo proměnný

Rozchod

 

TEN (2 4 5 9)

a/nebo

COTIF (3 6 10)

a/nebo

PPV/PPW

0

s nápravami

Nepoužije se

Vozy TEN (2 4 5 9) a/nebo COTIF

Nepoužije se (8)

Vozy PPV/PPW

(proměnný rozchod)

s nápravami

0

1

s podvozky

s podvozky

1

TEN (2 4 5 9)

a/nebo

COTIF (3 6 10)

a/nebo

PPV/PPW

2

s nápravami

Vozy TEN (2 4 5 9) a/nebo COTIF

Vozy PPV/PPW

(pevný rozchod)

s nápravami

2

3

s podvozky

s podvozky

3

Jiné vozy

4

s nápravami (7 11)

Servisní vozy

Jiné vozy

Vozy se speciálním číslováním pro technické vlastnosti neuvedené do provozu v rámci EU

s nápravami

4

8

s podvozky (7 11)

s podvozky

8

 

 

Doprava

Vnitrostátní doprava nebo mezinárodní doprava podle zvláštní dohody

 

 

 

1. číslice

2. číslice

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. číslice

2. číslice

PŘÍLOHA P.7

KÓDY ZPŮSOBILOSTI PRO MEZINÁRODNÍ DOPRAVU POUŽÍVANÉ PRO TAŽENÁ VOZIDLA PRO CESTUJÍCÍ (ČÍSLICE 1-2)

 

Vnitrostátní doprava

TEN (2 4 5 9) a/nebo COTIF (3 6 10) a/nebo PPV/PPW

Vnitrostátní doprava nebo mezinárodní doprava podle zvláštní dohody

TEN (2 4 5 9) a/nebo COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2. číslice

1. číslice

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vozidla pro vnitrostátní dopravu

Vozidla s pevným rozchodem bez klimatizace (včetně nákladních vozů pro dopravu aut)

Vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) bez klimatizace

Nepoužije se

Vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1668) bez klimatizace

Historická vozidla

Nepoužije se (7 11)

Vozidla s pevným rozchodem

Vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) vozidla s výměnou podvozků

Vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) vozidla s nápravami s nastavitelným rozchodem

6

Servisní vozidla

Klimatizovaná vozidla s pevným rozchodem

Klimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520)

Servisní vozidla

Klimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1668)

Vozy pro převoz automobilů

Nepoužije se (7 11)

7

Tlakotěsná klimatizovaná vozidla

Nepoužije se

Nepoužije se

Tlakotěsná klimatizovaná vozidla s pevným rozchodem

Nepoužije se

Ostatní vozidla

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

PŘÍLOHA P.8

TYPY HNACÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A JEDNOTEK VE VLAKOVÉ SOUPRAVĚ V PEVNÉ NEBO PŘEDEM DEFINOVANÉ FORMACI (ČÍSLICE 1-2)

První číslice je „9“.

Pokud druhá číslice popisuje typ hnacích kolejových vozidel, je povinné následující kódové označení:

Kód

Všeobecný typ vozidla

0

Různé

1

Elektrická lokomotiva

2

Dieselová lokomotiva

3

Elektrická souprava s více jednotkami (vysokorychlostní) [motorový vůz nebo vlečný vůz]

4

Elektrická souprava s více jednotkami (s výjimkou vysokorychlostních) [motorový vůz nebo vlečný vůz]

5

Dieselová souprava s více jednotkami [motorový vůz nebo vlečný vůz]

6

Specializovaný přívěsný vůz

7

Elektrická posunovací lokomotiva

8

Dieselová posunovací lokomotiva

9

Zvláštní vozidlo

PŘÍLOHA P.9

STANDARDNÍ ČÍSELNÉ OZNAČENÍ VOZŮ (ČÍSLICE 5 AŽ 8)

Tato příloha uvádí číselné označení, které souvisí s hlavními technickými vlastnostmi vozu a je zveřejněna na internetových stránkách ERA (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód se podává registrujícímu subjektu (jak je uvedeno v rozhodnutí 2007/756/ES) a předává se ERA. Nový kód lze použít až poté, co jej ERA zveřejní.

PŘÍLOHA P.10

KÓDY PRO TECHNICKÉ VLASTNOSTI TAŽENÝCH VOZŮ PRO CESTUJÍCÍ (ČÍSLICE 5-6)

Příloha P.10 je zveřejněna na internetových stránkách ERA (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód se podává registrujícímu subjektu (jak je uvedeno v rozhodnutí 2007/756/ES) a předává se ERA. Nový kód lze použít až poté, co jej ERA zveřejní.

PŘÍLOHA P.11

KÓDY PRO TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZVLÁŠTNÍCH VOZIDEL (ČÍSLICE 6 AŽ 8)

Příloha P.11 je zveřejněna na internetových stránkách ERA (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód se podává registrujícímu subjektu (jak je uvedeno v rozhodnutí 2007/756/ES) a předává se ERA. Nový kód lze použít až poté, co jej ERA zveřejní.

PŘÍLOHA P.12

OZNAČENÍ PÍSMENY PRO VOZY S VÝJIMKOU KLOUBOVÝCH A NEDĚLITELNÝCH VOZŮ

Příloha P.12 je zveřejněna na internetových stránkách ERA (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód se podává registrujícímu subjektu (jak je uvedeno v rozhodnutí 2007/756/ES) a předává se ERA. Nový kód lze použít až poté, co jej ERA zveřejní.

PŘÍLOHA P.13

OZNAČENÍ PÍSMENY PRO TAŽENÉ VOZY PRO CESTUJÍCÍ

Příloha P.13 je zveřejněna na internetových stránkách ERA (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód se podává registrujícímu subjektu (jak je uvedeno v rozhodnutí 2007/756/ES) a předává se ERA. Nový kód lze použít až poté, co jej ERA zveřejní.

7)

Příloha P14 se zrušuje.

8)

Příloha T se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA T

BRZDÍCÍ ÚČINEK

Role provozovatele infrastruktury

Provozovatel infrastruktury musí poskytnout železničnímu podniku informaci o brzdícím účinku požadovaném pro každou trať a musí poskytnout informace o charakteristice tratě. Provozovatel infrastruktury musí zajistit, aby vliv charakteristiky tratě a rozpětí týkající se traťových prvků byly zahrnuty do požadovaného brzdícího účinku.

Požadovaný brzdící účinek musí být v zásadě vyjádřen v procentu brzdící hmotnosti, pokud se provozovatel infrastruktury a železniční podnik nedohodly na jiné jednotce pro vyjádření brzdícího účinku (např. bržděné tuny, brzdné síly, hodnoty zpomalení, profily zpomalení).

Pro vlakové soupravy a vlaky s pevným řazením vozů musí provozovatel infrastruktury poskytnout informaci o požadovaném brzdícím účinku v hodnotách zpomalení, pokud to bude železniční podnik vyžadovat.

Role železničního podniku

Železniční podnik je povinen zajistit, aby každý vlak splnil nebo překročil brzdící účinek požadovaný provozovatelem infrastruktury. Proto je železniční podnik povinen vypočítat brzdící účinek vlaku s přihlédnutím k řazení vlaku.

Železniční podnik musí vzít v úvahu zjištěný brzdící účinek vozidla nebo vlakové soupravy při jejich uvedení do provozu. Musí být vzato v úvahu rozpětí týkající se kolejových vozidel jako např. spolehlivost a dostupnost brzd. Železniční podnik musí rovněž vzít v úvahu informaci o charakteristice tratě, která má vliv na chování vlaku při seřizování brzdícího účinku pro zastavení a zajištění vlaku.

Brzdící účinek vyplývající z kontroly skutečného vlaku (jako např. řazení vlaku, dostupnost brzd, nastavení brzd) bude použit jako vstupní hodnota pro veškerá provozní pravidla, která budou následně použita pro daný vlak.

Nedosažení brzdícího účinku

Provozovatel infrastruktury musí stanovit pravidla pro případ, kdy vlak nedosáhne požadované hodnoty brzdícího účinku, a musí tato pravidla poskytnout železničnímu podniku.

V případě, že vlak nedosáhne hodnoty brzdícího účinku požadované pro tratě, na kterých bude tento vlak jezdit, je železniční podnik povinen respektovat výsledná omezení jako např. omezení rychlosti.“

9)

Příloha U se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA U

PŘEHLED OTEVŘENÝCH BODŮ

Oddíl 4.2.2 –   Dokument o řazení vlaků

Příloha B (viz pododdíl 4.4 této TSI): – Další pravidla umožňující hladký provoz nových odlišných strukturálních subsystémů

Příloha R (viz pododdíl 4.2.3.2 této TSI): – Identifikace vlaků

Příloha S (viz pododdíl 4.2.2.1.3 této TSI): – Viditelnost vlaků – konec vlaku“


(1)  Pro zvláštní vozidla má číslo být jedinečné v dané zemi s první číslicí a 5 posledními číslicemi technických vlastností a výrobním číslem.

(2)  U NMBS/SNCB může být i nadále používáno jednotlivé zakroužkované písmeno B.

(3)  Diakritické znaménka jsou „znaky přízvuku“, jako například À, Ç, Ö, Č, Ž, Å atd. Speciální písmena jako například Ø a Æ budou zastoupena jedním písmenem; při ověřování jednoznačnosti se Ø bude považovat za O a Æ za A.

(4)  Podle systému abecedního označování popsaného v příloze 4 k úmluvě z roku 1949 a čl. 45 odst. 4 úmluvy z roku 1968 o silniční dopravě.

(5)  Vozy, které mohou nést označení TEN, viz příloha P.5.

(6)  Včetně vozů, které podle stávajících předpisů nesou číslice definované podle této tabulky. COTIF: vozidlo splňující ustanovení úmluvy COTIF platné v okamžiku uvedení do provozu.

(7)  Pevný nebo proměnný rozchod.

(8)  S výjimkou vozů kategorie I (vozy s řízenou teplotou), nepoužije se pro nová vozidla uvedená do provozu.

(9)  Soulad s platnými TSI, viz příloha P.5.

(10)  Včetně vozidel, která podle stávajících předpisů nesou číslice definované podle této tabulky. COTIF: vozidlo splňující ustanovení úmluvy COTIF platné v okamžiku uvedení do provozu.

(11)  S výjimkou osobních vozů s pevným rozchodem (56) a nastavitelným rozchodem (66), které jsou již v provozu, nepoužije se pro nová vozidla.


PŘÍLOHA II

Přílohy rozhodnutí 2008/231/ES se mění takto:

1)

Příloha se mění takto:

a)

Oddíl 2.2.1 se nahrazuje tímto:

„2.2.1   Zaměstnanci a vlaky

Pododdíly 4.6 a 4.7 platí pro ty zaměstnance, kteří provádějí úkoly důležité pro bezpečnost, jako je řízení vlaku a doprovod vlaku, když přitom překračují hranice mezi státy a pracují za místem stanoveným jako „hraniční“ v prohlášení o dráze provozovatele infrastruktury a uvedeným v jeho osvědčení o bezpečnosti.

Kapitola „4.6.2 Jazyková způsobilost“ kromě toho platí pro strojvedoucí, jak je stanoveno v příloze VI bodě 8 směrnice 2007/59/ES.

Zaměstnanec nebude považován za osobu překračující hranice, pokud bude jeho činnost omezena na práci pouze do jakéhokoli „hraničního“ místa, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto oddílu.

Pro zaměstnance, kteří provádějí úkoly důležité pro bezpečnost, jako je vypravování vlaků a povolování jízdy vlaků, platí vzájemné uznávání odborné kvalifikace a podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti mezi členskými státy.

Pro zaměstnance, kteří provádějí úkoly důležité pro bezpečnost spojené se závěrečnou přípravou vlaku před plánovaným překročením státních hranic a pracují za „hraničním“ místem popsaným v odstavci 1 tohoto oddílu, platí pododdíl 4.6 se vzájemným uznáním podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti mezi členskými státy. Vlak nebude považován za přeshraniční službu, pokud všechna vozidla vlaku přejíždějící hranice státu ji přejíždějí pouze do „hraničního“ místa popsaného v odstavci 1 tohoto oddílu.

Toto lze shrnout v následujících tabulkách:

Zaměstnanci zapojení do práce ve vlacích, které budou překračovat státní hranice a dostávat se za hraniční místo.

Úkol

Odborná kvalifikace

Zdravotní požadavky

Doprovod vlaku

4.6

4.7

Souhlas s jízdou vlaku

Vzájemné uznání

Vzájemné uznání

Příprava vlaku

4.6

Vzájemné uznání

Výprava vlaku

Vzájemné uznání

Vzájemné uznání


Zaměstnanci pracující ve vlacích, které nepřejíždějí státní hranice nebo dojíždějí pouze do hraničních míst.

Úkol

Odborná kvalifikace

Zdravotní požadavky

Doprovod vlaku

Vzájemné uznání

Vzájemné uznání

Souhlas s jízdou vlaku

Vzájemné uznání

Vzájemné uznání

Příprava vlaku

Vzájemné uznání

Vzájemné uznání

Výprava vlaku

Vzájemné uznání

Vzájemné uznání“

b)

V oddíle 4.2.2.1.2 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Podrobná specifikace je k dispozici v pododdíle 4.3.3.3.1.“

c)

Oddíl 4.3.2.6 se nahrazuje tímto:

„4.3.2.6   Použití písku. Minimální prvky týkající se odborné kvalifikace pro řízení vlaku

Pokud jde o použití písku, existuje rozhraní mezi přílohou B (oddíl C1) této TSI na straně jedné a pododdílem 4.2.11 (slučitelnost se systémy detekce vlaků umístěnými podél tratě) a pododdíle 4.1 dodatku 1 přílohy A (jak je uvedeno v pododdíle 4.3.1.10) HS CCS TSI na straně druhé.“

d)

Oddíl 4.3.3.2 se nahrazuje tímto:

„4.3.3.2   Požadavky na osobní vozidla

Existuje rozhraní mezi pododdílem 4.2.2.4 této OPE TSI a pododdíly 4.2.2.4 (dveře), 4.2.5.3 (výstražná signalizace), 4.3.5.17 (výstražná signalizace pro cestující) a 4.2.7.1 (nouzové východy) HS RST TSI.“

e)

Oddíl 4.3.3.9 se nahrazuje tímto:

„4.3.3.9   Použití písku

Pokud jde o použití písku, existuje rozhraní mezi přílohou B (oddíl C1) této TSI na straně jedné a pododdílem 4.2.3.10 HS RST TSI na straně druhé.“

f)

Oddíl 4.3.3.10 se nahrazuje tímto:

„4.3.3.10   Řazení vlaku, příloha J

Pokud jde o znalost osádky vlaku týkající se funkčnosti kolejového vozidla, existuje rozhraní mezi pododdílem 4.2.2.5 a přílohou J této TSI a pododdílem 4.2.1.2 (projektování vlaku) a 4.2.7.10 (koncepce monitorování a diagnostiky) HS RST TSI.“

g)

Oddíl 4.3.3.12 se nahrazuje tímto:

„4.3.3.12   Záznam dat

Existuje rozhraní mezi pododdílem 4.2.3.5.2 (Záznam kontrolních dat ve vlaku) této TSI a pododdílem 4.2.7.10 HS RST TSI (Koncepce monitorování a diagnostiky).“

h)

V oddíle 4.6.1 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Minimální požadavky týkající se odborné kvalifikace pro jednotlivé úkoly jsou uvedeny v přílohách J a L.“

i)

V oddíle 4.6.3.1 se body C a D nahrazují tímto:

„C)   Vstupní posouzení

základní podmínky,

program posouzení včetně praktických ukázek,

způsobilost školitelů,

vystavení osvědčení o způsobilosti.

D)   Zachování způsobilosti

zásady pro zachování způsobilosti,

způsoby, které se mají používat,

formalizace procesu zachování způsobilosti,

postup hodnocení.“

j)

Oddíl 4.6.3.2.3.1 se nahrazuje tímto:

„4.6.3.2.3.1   Znalost traťových poměrů

Železniční podnik musí definovat proces, jakým bude osádka vlaku získávat a udržovat si znalosti o tratích, na kterých jezdí. Tento proces musí být:

založen na informacích o trati poskytnutých provozovatelem infrastruktury a

v souladu s procesem popsaným v pododdíle 4.2.1 této TSI.“

k)

Oddíl 4.7.5.4 se zrušuje.

l)

Oddíl 4.7.6 se zrušuje.

m)

Oddíl 7.3.2 se nahrazuje tímto:

„7.3.2   Seznam specifických případů

Ponecháno záměrně prázdné“.

2)

V příloze G se tabulka mění takto:

a)

bod „těhotenství (strojvedoucí)“ ve sloupci „Prvky, které mají být ověřeny u každého parametru“ u parametru „Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti“ se zrušuje;

b)

řádek obsahující „Zvláštní požadavky na strojvedoucí: zrak, požadavky na sluch/požadavky na řeč, antropometrické vlastnosti“ u parametru „Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti“ se zrušuje spolu s odkazem na oddíl 4.7.6.

3)

Příloha H se zrušuje.

4)

Poslední řádek tabulky (4.7.6 – Specifické požadavky týkající se řízení vlaku) v příloze N se zrušuje.

5)

Přílohy P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 a P13 se nahrazují tímto:

„PŘÍLOHA P

IDENTIFIKACE VOZIDLA

1.   Všeobecné poznámky

Tato příloha popisuje evropské číslo vozidla a související označení připevněné viditelným způsobem na vozidle pro jeho jednoznačnou a trvalou identifikaci během provozu. Nepopisuje další čísla nebo označení případně vyrytá nebo trvale připevněná na podvozku nebo hlavních prvcích vozidla v průběhu jeho výroby.

2.   Evropské číslo vozidla a související zkratky

Každé železniční vozidlo obdrží číslo složené z 12 číslic (takzvané evropské číslo vozidla – EVN) s následující strukturou:

Skupina kolejových vozidel

Způsobilost pro interoperabilitu a typ vozidla

[2 číslice]

Země, ve které je vozidlo registrováno

[2 číslice]

Technické vlastnosti

[4 číslice]

Výrobní číslo

[3 číslice]

Kontrolní číslo

[1 číslice]

Nákladní vozy

00 až 09

10 až 19

20 až 29

30 až 39

40 až 49

80 až 89

[podrobné údaje v příloze P.6]

01 až 99

[podrobné údaje v příloze P.4]

0000 až 9999

[podrobné údaje v příloze P.9]

000 až 999

0 až 9

[podrobné údaje v příloze P.3]

Tažená vozidla pro cestující

50 až 59

60 až 69

70 až 79

[podrobné údaje v příloze P.7]

0000 až 9999

[podrobné údaje v příloze P.10]

000 až 999

Hnací kolejová vozidla a jednotky ve vlakové soupravě nebo předem definované formaci

90 až 99

[podrobné údaje v příloze P.8]

0000000 až 8999999

[význam těchto číslic je definován členskými státy, případně dvoustrannou nebo vícestrannou smlouvou]

Zvláštní vozidla

9000 až 9999

[podrobné údaje v příloze P.11]

000 až 999

V dané zemi je 7 číslic technických vlastností a výrobní číslo dostatečné k jednoznačné identifikaci vozidla v rámci každé skupiny tažených osobních vozidel a zvláštních vozidel (1).

Abecední označení doplňují číslo:

a)

označení spojené se schopností interoperability (podrobné údaje v příloze P.5);

b)

zkratka země, ve které je vozidlo registrováno (podrobné údaje v příloze P.4);

c)

označení provozovatele vozidla (podrobné údaje v příloze P.1);

d)

zkratky technických vlastností (podrobné údaje v příloze P.12 pro nákladní vozy, v příloze P.13 pro tažené vozy pro cestující).

3.   Přidělení čísla

Evropské číslo vozidla (EVN) musí být přiděleno podle pravidel stanovených v rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES.

Evropské číslo vozidla (EVN) musí být změněno, pokud neodráží schopnost interoperability nebo technické vlastnosti podle této přílohy z důvodu technických úprav vozidla. Tyto technické úpravy mohou případně vyžadovat nové povolení k uvedení do provozu podle článků 20 až 25 směrnice 2008/57/ES o interoperabilitě.

PŘÍLOHA P.1

OZNAČENÍ PROVOZOVATELE VOZIDLA

1.   Definice označení provozovatele vozidla (VKM)

Označením provozovatele vozidla (VKM) je alfanumerický kód sestávající ze 2 až 5 písmen (2 4 5 9). VKM je napsáno na každém kolejovém vozidle v blízkosti evropského čísla vozidla. VKM označuje provozovatele vozidla tak, jak je registrován v celostátním registru kolejových vozidel.

VKM je jedinečné a platné ve všech zemích, kde platí tato TSI, a všech zemích, které uzavřely smlouvu, jež obsahuje používání systému číslování vozidel a označení provozovatele vozidla podle této TSI.

2.   Formát označení provozovatele vozidla

VKM je zobrazením celého názvu nebo zkratky provozovatele vozidla, pokud možno rozpoznatelným způsobem. Může být použito všech 26 písmen latinské abecedy. Ve VKM se používají velká písmena. Písmena, která nejsou prvními písmeny slov v názvu provozovatele, mohou být napsána jako malá. Pro kontrolu jedinečnosti budou malá písmena v označení brána jako velká písmena.

Písmena mohou obsahovat diakritické znaky (3 6 10). Na diakritická znaménka použitá u těchto písmen nebude při kontrole jedinečnosti brán ohled.

U vozidel provozovaných provozovateli, kteří sídlí v zemi, kde se nepoužívá latinská abeceda, může být použit překlad VKM v jejich vlastní abecedě za VKM oddělený lomítkem („/“). Na toto přeložené VKM nebude při zpracování údajů brán zřetel.

3.   Ustanovení o přidělování označení provozovatele vozidla

Provozovateli vozidla může být vydáno více než jedno VKM v případě, že:

provozovatel vozidla má úřední název ve více než jednom jazyce,

provozovatel vozidla má pádný důvod pro odlišení mezi jednotlivými vozovými parky v rámci své organizace.

Jediné VKM může být vydáno pro skupinu společností:

jež patří do jedné podnikové struktury (např. holdingová struktura),

jež patří do jedné podnikové struktury, která jmenovala a pověřila jednu organizaci v rámci této struktury, aby řídila veškeré záležitosti jménem všech ostatních,

která pověřila samostatnou, jedinou právnickou osobu řízením veškerých záležitostí jménem těchto společností; v tomto případě je tato právnická osoba provozovatelem.

4.   Registr označení provozovatelů vozidel a postup přidělování

Registr VKM je veřejný a průběžně se aktualizuje.

Žádost o VKM se podává příslušnému vnitrostátnímu správnímu orgánu a předává agentuře ERA. VKM může být použito pouze po jeho zveřejnění agenturou ERA.

Držitel VKM musí informovat příslušný vnitrostátní správní orgán, když přestane používat VKM, a příslušný vnitrostátní správní orgán tuto informaci předá ERA. VKM pak bude zrušeno, jakmile provozovatel prokáže, že označení bylo změněno na všech dotčených vozidlech. Toto označení nebude opět vydáno po dobu 10 let, pokud nebude znovu vydáno původnímu držiteli nebo na jeho žádost jinému držiteli.

VKM může být převedeno na jiného držitele, který je právním nástupcem původního držitele. VKM zůstává v platnosti, pokud držitel změní svůj název na název, který není podobný VKM.

PŘÍLOHA P.2

NÁPIS S ČÍSLEM A SOUVISEJÍCÍM ABECEDNÍM OZNAČENÍM NA KAROSERII

1.   Všeobecné uspořádání vnějšího označení

Velká písmena a číslice, z nichž se skládá nápis označení, musejí mít minimální výšku 80 mm, typ písma je sans serif odpovídající kvality. Menší výška může být použita pouze tam, kde neexistuje žádná jiná možnost umístění označení než na podélníky.

Označení se umísťuje nejvýše 2 metry nad úrovní kolejí.

2.   Nákladní vozy

Označení se napíše na karoserii vozu tímto způsobem:

23.

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31.

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33.

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Pro vozy, jejichž karoserie nenabízí dostatečně velkou plochu pro tento typ uspořádání, zvláště v případě plošinových vozů, se označení uspořádá následujícím způsobem:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Pokud je na voze napsáno jedno nebo více indexových písmen vnitrostátního významu, toto vnitrostátní označení musí být uvedeno za mezinárodním označením písmeny a musí být od něj odděleno rozdělovacím znaménkem:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Osobní vozy a tažené vozy pro cestující

Číslo se připevní na každou boční stěnu vozidla následujícím způsobem:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

Označení země, ve které je vozidlo registrováno, a technických vlastností se nachází přímo před, za nebo pod dvanácti číslicemi evropského čísla vozidla.

V případě osobních vozů s kabinou strojvedoucího je evropské číslo vozidla také napsáno uvnitř kabiny.

4.   Lokomotivy, motorové vozy a zvláštní vozidla

Evropské číslo vozidla musí být označeno na každé boční stěně hnacích vozidel následujícím způsobem:

92 10 1108 062-6

Evropské číslo vozidla je též napsáno uvnitř každé kabiny hnacích kolejových vozidel.

Provozovatel může přidat písmeny větší velikosti, než evropské číslo vozidla, vlastní číselné označení (složené obvykle z číslic výrobního čísla doplněného abecedními kódy), které je užitečné pro provoz. Místo, kde je připevněno vlastní číslo, si může vybrat sám provozovatel, nicméně musí být vždy možné snadno odlišit EVN od vlastního číselného označení.

PŘÍLOHA P.3

PRAVIDLA PRO URČENÍ KONTROLNÍ ČÍSLICE (ČÍSLICE 12)

Kontrolní číslice se určuje následujícím způsobem:

číslice v sudých pozicích v základním čísle (počítáno zprava) se převezmou ve své vlastní desítkové hodnotě,

číslice v lichých pozicích v základním čísle (počítáno zprava) se vynásobí dvěma,

potom se stanoví součet tvořený číslicemi v sudých pozicích a všemi číslicemi, které tvoří dílčí součiny získané z lichých pozic,

číslice na místě jednotek se ponechá,

kontrolní číslici tvoří desítkový doplněk této číslice; jestliže je tato číslice na místě jednotek nula, pak bude kontrolní číslice rovněž nula.

Příklady

1 —

Nechť základní číslo je

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Multiplikační činitel

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Součet: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Číslice na místě jednotek tohoto součtu je 2.

Kontrolní číslice proto bude 8 a základní číslo se stává registračním číslem 33 84 4796 100 - 8.

2 —

Nechť základní číslo je

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Multiplikační činitel

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Součet: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Číslice na místě jednotek tohoto součtu je 0.

Kontrolní číslice proto bude 0 a základní číslo se tedy stává registračním číslem 31 51 3320 198 - 0.

PŘÍLOHA P.4

KÓDOVÁNÍ ZEMÍ, VE KTERÝCH JSOU VOZIDLA REGISTROVÁNA (ČÍSLICE 3–4 A ZKRATKA)

Informace týkající se třetích zemí jsou uvedeny pouze pro informaci.

Země

Abecední kód země (2 4 5 9)

Číselný kód země

Albánie

AL

41

Alžírsko

DZ

92

Arménie

AM

58

Rakousko

A

81

Ázerbájdžán

AZ

57

Bělorusko

BY

21

Belgie

B

88

Bosna a Hercegovina

BIH

49

Bulharsko

BG

52

Čína

RC

33

Chorvatsko

HR

78

Kuba

CU (2 4 5 9)

40

Kypr

CY

 

Česká republika

CZ

54

Dánsko

DK

86

Egypt

ET

90

Estonsko

EST

26

Finsko

FIN

10

Francie

F

87

Gruzie

GE

28

Německo

D

80

Řecko

GR

73

Maďarsko

H

55

Írán

IR

96

Irák

IRQ (2 4 5 9)

99

Irsko

IRL

60

Izrael

IL

95

Itálie

I

83

Japonsko

J

42

Kazachstán

KZ

27

Kyrgyzstán

KS

59

Lotyšsko

LV

25

Libanon

RL

98

Lichtenštejnsko

FL

 

Litva

LT

24

Lucembursko

L

82

Makedonie

MK

65

Malta

M

 

Moldavsko

MD (2 4 5 9)

23

Monako

MC

 

Mongolsko

MGL

31

Černá Hora

ME

62

Maroko

MA

93

Nizozemsko

NL

84

Severní Korea

PRK (2 4 5 9)

30

Norsko

N

76

Polsko

PL

51

Portugalsko

P

94

Rumunsko

RO

53

Rusko

RUS

20

Srbsko

SRB

72

Slovensko

SK

56

Slovinsko

SLO

79

Jižní Korea

ROK

61

Španělsko

E

71

Švédsko

SE

74

Švýcarsko

CH

85

Sýrie

SYR

97

Tádžikistán

TJ

66

Tunisko

TN

91

Turecko

TR

75

Turkmenistán

TM

67

Ukrajina

UA

22

Spojené království

GB

70

Uzbekistán

UZ

29

Vietnam

VN (2 4 5 9)

32

PŘÍLOHA P.5

ABECEDNÍ OZNAČENÍ SCHOPNOSTI INTEROPERABILITY

„TEN“: Vozidlo, které splňuje následující podmínky:

splňuje všechny příslušné TSI, které jsou platné v době uvedení do provozu a bylo schváleno k provozu v souladu s čl. 22 odst. 1 směrnice 2008/57/ES,

bylo mu uděleno oprávnění platné ve všech členských státech v souladu s čl. 23 odst. 1 směrnice 2008/57/ES nebo mu případně byla udělena jednotlivá oprávnění všemi členskými státy.

„PPV/PPW“: Vozidlo, které je v souladu s dohodou PPV/PPW nebo PGW (uvnitř států OSJD)

(originál: PPV/PPW:ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)

Poznámky:

a)

Vozidla označená TEN odpovídají kódu 0 až 3 první číslice v čísle vozidla uvedeném v příloze P.6.

b)

Vozidla, která nejsou schválena pro provoz ve všech členských státech, musí nést označení identifikující členské státy, ve kterých byla schválena. Seznam schvalujících členských států by měl být označen podle jednoho z následujících výkresů, kde D znamená členský stát, který udělil první oprávnění (v daném příkladě Německo) a F znamená druhý členský stát, který udělil oprávnění (v daném příkladě Francie). Členské státy jsou kodifikovány v souladu s přílohou P4. Toto může být použito pro vozidla, která jsou v souladu s TSI, i pro vozidla, která nejsou. Tato vozidla odpovídají kódu 4 nebo 8 první číslice v čísle vozidla uvedeném v příloze P.6.

Image

Image

PŘÍLOHA P.6

KÓDY PRO INTEROPERABILNÍ DOPRAVU POUŽÍVANÉ PRO NÁKLADNÍ VOZY (ČÍSLICE 1-2).

 

2. číslice

1. číslice

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. číslice

1. číslice

 

 

Rozchod

Pevný nebo proměnný

Pevný

Proměnný

Rozchod

Proměnný

Pevný

Proměnný

Pevný

Proměnný

Pevný nebo proměnný

Rozchod

 

TEN (2 4 5 9)

a/nebo

COTIF (3 6 10)

a/nebo

PPV/PPW

0

s nápravami

Nepoužije se

Vozy TEN (2 4 5 9) a/nebo COTIF

nepoužije se (8)

Vozy PPV/PPW

(proměnný rozchod)

s nápravami

0

1

s podvozky

s podvozky

1

TEN (2 4 5 9)

a/nebo

COTIF (3 6 10)

a/nebo

PPV/PPW

2

s nápravami

Vozy TEN (2 4 5 9) a/nebo COTIF

Vozy PPV/PPW

(pevný rozchod)

s nápravami

2

3

s podvozky

s podvozky

3

Jiné vozy

4

s nápravami (7 11)

Servisní vozy

Jiné vozy

Vozy se speciálním číslováním pro technické vlastnosti neuvedené do provozu v rámci EU

s nápravami

4

8

s podvozky (7 11)

s podvozky

8

 

 

Doprava

Vnitrostátní doprava nebo mezinárodní doprava podle zvláštní dohody

 

 

 

1. číslice

2. číslice

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. číslice

2. číslice

PŘÍLOHA P.7

KÓDY ZPŮSOBILOSTI PRO MEZINÁRODNÍ DOPRAVU POUŽÍVANÉ PRO TAŽENÁ VOZIDLA PRO CESTUJÍCÍ (ČÍSLICE 1-2)

 

Vnitrostátní doprava

TEN (2 4 5 9) a/nebo COTIF (3 6 10) a/nebo PPV/PPW

Vnitrostátní doprava nebo mezinárodní doprava podle zvláštní dohody

TEN (2 4 5 9) a/nebo COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2. číslice

1. číslice

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vozidla pro vnitrostátní dopravu

Vozidla s pevným rozchodem bez klimatizace (včetně nákladních vozů pro dopravu aut)

Vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) bez klimatizace

Nepoužije se

Vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1668) bez klimatizace

Historická vozidla

Nepoužije se (7 11)

Vozidla s pevným rozchodem

Vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) vozidla s výměnou podvozků

Vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) vozidla s nápravami s nastavitelným rozchodem

6

Servisní vozidla

Klimatizovaná vozidla s pevným rozchodem

Klimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520)

Servisní vozidla

Klimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1668)

Vozy pro převoz automobilů

Nepoužije se (7 11)

7

Tlakotěsná klimatizovaná vozidla

Nepoužije se

Nepoužije se

Tlakotěsná klimatizovaná vozidla s pevným rozchodem

Nepoužije se

Ostatní vozidla

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

PŘÍLOHA P.8

TYPY HNACÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A JEDNOTEK VE VLAKOVÉ SOUPRAVĚ V PEVNÉ NEBO PŘEDEM DEFINOVANÉ FORMACI (ČÍSLICE 1-2)

První číslice je „9“.

Pokud druhá číslice popisuje typ hnacích kolejových vozidel, je povinné následující kódové označení:

Kód

Všeobecný typ vozidla

0

Různé

1

Elektrická lokomotiva

2

Dieselová lokomotiva

3

Elektrická souprava s více jednotkami (vysokorychlostní) [motorový vůz nebo vlečný vůz]

4

Elektrická souprava s více jednotkami (s výjimkou vysokorychlostních) [motorový vůz nebo vlečný vůz]

5

Dieselová souprava s více jednotkami [motorový vůz nebo vlečný vůz]

6

Specializovaný přívěsný vůz

7

Elektrická posunovací lokomotiva

8

Dieselová posunovací lokomotiva

9

Zvláštní vozidlo

PŘÍLOHA P.9

STANDARDNÍ ČÍSELNÉ OZNAČENÍ VOZŮ (ČÍSLICE 5 AŽ 8)

Tato příloha uvádí číselné označení, které souvisí s hlavními technickými vlastnostmi vozu a je zveřejněna na internetových stránkách ERA (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód se podává registrujícímu subjektu (jak je uvedeno v rozhodnutí 2007/756/ES) a předává se ERA. Nový kód lze použít až poté, co jej ERA zveřejní.

PŘÍLOHA P.10

KÓDY PRO TECHNICKÉ VLASTNOSTI TAŽENÝCH VOZŮ PRO CESTUJÍCÍ (ČÍSLICE 5-6)

Příloha P.10 je zveřejněna na internetových stránkách ERA (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód se podává registrujícímu subjektu (jak je uvedeno v rozhodnutí 2007/756/ES) a předává se ERA. Nový kód lze použít až poté, co jej ERA zveřejní.

PŘÍLOHA P.11

KÓDY PRO TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZVLÁŠTNÍCH VOZIDEL (ČÍSLICE 6 AŽ 8)

Příloha P.11 je zveřejněna na internetových stránkách ERA (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód se podává registrujícímu subjektu (jak je uvedeno v rozhodnutí 2007/756/ES) a předává se ERA. Nový kód lze použít až poté, co jej ERA zveřejní.

PŘÍLOHA P.12

OZNAČENÍ PÍSMENY PRO VOZY S VÝJIMKOU KLOUBOVÝCH A NEDĚLITELNÝCH VOZŮ

Příloha P.12 je zveřejněna na internetových stránkách ERA (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód se podává registrujícímu subjektu (jak je uvedeno v rozhodnutí 2007/756/ES) a předává se ERA. Nový kód lze použít až poté, co jej ERA zveřejní.

PŘÍLOHA P.13

OZNAČENÍ PÍSMENY PRO TAŽENÉ VOZY PRO CESTUJÍCÍ

Příloha P.13 je zveřejněna na internetových stránkách ERA (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód se podává registrujícímu subjektu (jak je uvedeno v rozhodnutí 2007/756/ES) a předává se ERA. Nový kód lze použít až poté, co jej ERA zveřejní.

6)

Příloha P14 se zrušuje.


(1)  Pro zvláštní vozidla má číslo být jedinečné v dané zemi s první číslicí a 5 posledními číslicemi technických vlastností a výrobním číslem.

(2)  U NMBS/SNCB může být i nadále používáno jednotlivé zakroužkované písmeno B

(3)  Diakritické znaménka jsou „znaky přízvuku“, jako například À, Ç, Ö, Č, Ž, Å atd. Speciální písmena jako například Ø a Æ budou zastoupena jedním písmenem; při ověřování jednoznačnosti se Ø bude považovat za O a Æ za A.

(4)  Podle systému abecedního označování popsaného v příloze 4 k úmluvě z roku 1949 a čl. 45 odst. 4 úmluvy z roku 1968 o silniční dopravě.

(5)  Vozy, které mohou nést označení TEN, viz příloha P.5.

(6)  Včetně vozů, které podle stávajících předpisů nesou číslice definované podle této tabulky. COTIF: vozidlo splňující ustanovení úmluvy COTIF platné v okamžiku uvedení do provozu.

(7)  Pevný nebo proměnný rozchod.

(8)  S výjimkou vozů kategorie I (vozy s řízenou teplotou), nepoužije se pro nová vozidla uvedená do provozu.

(9)  Soulad s platnými TSI, viz příloha P.5.

(10)  Včetně vozidel, která podle stávajících předpisů nesou číslice definované podle této tabulky. COTIF: vozidlo splňující ustanovení úmluvy COTIF platné v okamžiku uvedení do provozu.

(11)  S výjimkou osobních vozů s pevným rozchodem (56) a nastavitelným rozchodem (66), které jsou již v provozu, nepoužije se pro nová vozidla.