2.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/21


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 1. října 2010,

kterým se schvaluje laboratoř v Rusku k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině

(oznámeno pod číslem K(2010) 6684)

(Text s významem pro EHP)

(2010/591/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/258/ES ze dne 20. března 2000 o určení zvláštního institutu odpovědného za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2000/258/ES určuje laboratoř „Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy“ (AFSSA, Nancy) jako zvláštní institut odpovědný za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině. Uvedené rozhodnutí rovněž stanoví úkoly této laboratoře.

(2)

AFSSA, Nancy má zejména hodnotit laboratoře členských států a třetích zemí za účelem jejich schválení k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině.

(3)

Příslušný orgán Ruska předložil žádost o schválení jedné laboratoře v této třetí zemi za účelem provádění těchto sérologických testů.

(4)

AFSSA, Nancy podrobila uvedenou laboratoř hodnocení a příznivě vyznívající zprávu o tomto hodnocení poskytla dne 19. února 2010 Komisi.

(5)

Uvedená laboratoř by proto měla být schválena k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Následující laboratoř se schvaluje k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek v souladu s čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2000/258/ES:

„Federal Centre for Animal Health (FGI „ARRIAH“ – Ruský federální ústav pro zdraví zvířat), 600901 Vladimir, Urjvets, Rusko“.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 15. října 2010.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 1. října 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 40.