21.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/44


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. ledna 2010

o existenci nadměrného schodku v Portugalsku

(2010/288/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 126 odst. 6 a ve spojení s čl. 126 odst. 13 a článkem 136 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na připomínky Portugalska,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 126 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie se členské státy vyvarují nadměrných schodků veřejných financí.

(2)

Pakt o stabilitě a růstu vychází z cíle zdravých veřejných financí, které jsou prostředkem posílení podmínek pro cenovou stabilitu a pro silný udržitelný růst, jenž bude přispívat k vytváření nových pracovních míst.

(3)

Postup při nadměrném schodku podle článku 126 Smlouvy o fungování Evropské unie, jak je blíže popsán v nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (1) (které je součástí Paktu o stabilitě a růstu), ukládá povinnost rozhodnout o existenci nadměrného schodku. Nařízení (ES) č. 1467/97 upravuje postup při provádění článku 104 Smlouvy o založení Evropského společenství, který se stal článkem 126 Smlouvy o fungování Evropské unie. Protokol o postupu při nadměrném schodku připojený ke Smlouvě o fungování Evropské unie obsahuje další ustanovení k provádění postupu při nadměrném schodku. Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 (2) stanoví podrobná pravidla a definice pro použití ustanovení uvedeného protokolu.

(4)

Reforma Paktu o stabilitě a růstu z roku 2005 se snažila posílit jeho účinnost a ekonomické základy a zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Cílem reformy bylo zajistit, aby ve všech krocích postupu při nadměrném schodku byla plně zohledněna zejména hospodářská a rozpočtová situace. Tímto způsobem Pakt o stabilitě a růstu poskytuje rámec na podporu vládních politik k rychlému návratu ke zdravému stavu rozpočtů s přihlédnutím k hospodářské situaci.

(5)

Usoudí-li Komise, že v členském státě existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek, je podle čl. 104 odst. 5 Smlouvy o založení Evropského společenství, který se stal čl. 126 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, povinna předložit Radě stanovisko. Komise došla po zohlednění své zprávy podle čl. 104 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského společenství, který se stal čl. 126 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, a s ohledem na stanovisko Hospodářského a finančního výboru podle čl. 104 odst. 4 Smlouvy o založení Evropského společenství, který se stal čl. 126 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, k závěru, že v Portugalsku existuje nadměrný schodek. Komise proto dne 11. listopadu 2009 předložila Radě stanovisko týkající se Portugalska (3).

(6)

Podle čl. 126 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie by Rada měla zvážit všechny připomínky, které dotyčný členský stát případně učiní před tím, než Rada rozhodne po celkovém zhodnocení, zda existuje nadměrný schodek. V případě Portugalska jsou závěry z celkového zhodnocení uvedeny v tomto rozhodnutí.

(7)

Podle údajů oznámených portugalskými orgány v říjnu 2009 má schodek veřejných financí v Portugalsku v roce 2009 dosáhnout 5,9 % HDP a zůstat tak značně nad referenční hodnotou 3 % HDP. Plánované překročení referenční hodnoty lze považovat za výjimečné ve smyslu Smlouvy a Paktu o stabilitě a růstu. Vyplývá mimo jiné zejména z prudkého zhoršení hospodářské situace v roce 2009 ve smyslu Smlouvy a Paktu o stabilitě a růstu. Prognóza útvarů Komise z podzimu 2009 předpokládá, že v roce 2009 klesne roční HDP o 2,9 % a v roce 2010 vzroste o 0,3 %. Plánované překročení referenční hodnoty navíc nelze považovat za dočasné, jelikož při zohlednění fiskálních opatření přijatých v běžném roce vzroste podle prognózy útvarů Komise z podzimu 2009 celkový schodek veřejných financí v roce 2010 na 8 % HDP. Ani přes ukončení většiny opatření mimořádné povahy souvisejících s krizí v roce 2009 se v letech 2010 a 2011 neočekává žádné zlepšení fiskální pozice, a to vinou trvající hospodářské recese, působení automatických stabilizátorů a značného růstu výdajů na úroky. Kritérium schodku stanovené ve Smlouvě není splněno.

(8)

Podle údajů oznámených portugalskými orgány v říjnu 2009 se předpokládá, že hrubý veřejný dluh (který již od roku 2005 značně přesahuje referenční hodnotu 60 % HDP) dosáhne v roce 2009 hodnoty 74,5 % HDP. Prognóza útvarů Komise z podzimu 2009 předpokládá, že poměr veřejného dluhu k HDP během období, které je předmětem prognózy, podstatně vzroste o 18 procentních bodů z 66,3 % HDP v roce 2008 na 91,1 % HDP v roce 2011. Nelze se domnívat, že poměr dluhu k HDP se dostatečně snižuje a že se uspokojivým tempem blíží referenční hodnotě ve smyslu Smlouvy a Paktu o stabilitě a růstu. Kritérium dluhu stanovené ve Smlouvě tedy není splněno.

(9)

Podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1467/97 lze k „významným faktorům“ u kroků vedoucích k rozhodnutí Rady o existenci nadměrného schodku v souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie přihlížet pouze tehdy, pokud schodek splňuje dvojí podmínku: schodek zůstane blízko referenční hodnotě a překročení referenční hodnoty je dočasné. Tato dvojí podmínka není v případě Portugalska splněna. Významné faktory nejsou tedy u kroků vedoucích k tomuto rozhodnutí zohledněny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Z celkového zhodnocení vyplývá, že v Portugalsku existuje nadměrný schodek.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Portugalské republice.

V Bruselu dne 19. ledna 2010.

Za Radu

předsedkyně

E. SALGADO


(1)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Všechny dokumenty týkající se postupu při nadměrném schodku v případě Portugalska jsou k dispozici na internetové stránce: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2