12.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/56


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. května 2010,

kterým se mění části 1 a 2 přílohy E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství, včely a čmeláky

(oznámeno pod číslem K(2010) 2624)

(Text s významem pro EHP)

(2010/270/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 22 první pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 10 směrnice 92/65/EHS stanoví veterinární podmínky pro obchod se psy, kočkami a fretkami.

(2)

Část 1 přílohy E uvedené směrnice stanoví vzor veterinárního osvědčení pro obchod se zvířaty pocházejícími z hospodářství, včetně psů, koček a fretek.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 (2) stanoví veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a pravidla pro kontroly těchto přesunů. Uvedené nařízení se vztahuje na přesuny druhů zvířat v zájmovém chovu uvedených v příloze I zmíněného nařízení mezi členskými státy nebo ze třetích zemí. Psi, kočky a fretky jsou uvedení v částech A a B zmíněné přílohy.

(4)

Podmínky stanovené v nařízení (ES) č. 998/2003 se liší v závislosti na členském státě určení a na členském státě původu nebo třetí zemi původu.

(5)

Třetí země, které pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu používají pravidla přinejmenším rovnocenná pravidlům stanoveným v nařízení (ES) č. 998/2003, jsou uvedeny v oddíle 2 části B přílohy II zmíněného nařízení.

(6)

Aby se zamezilo tomu, že obchodní přesuny budou podvodně vydávány za neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu ve smyslu nařízení (ES) č. 998/2003, stanoví čl. 12 první pododstavec písm. b) uvedeného nařízení, že se požadavky a kontroly stanovené ve směrnici 92/65/EHS vztahují na přesun více než pěti zvířat v zájmovém chovu, jež jsou dovážena do Unie ze třetí země, která není uvedena v oddíle 2 části B přílohy II zmíněného nařízení.

(7)

Kromě toho nařízení Komise (EU) č. 388/2010 ze dne 6. května 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o nejvyšší počet zvířat v zájmovém chovu určitých druhů, která mohou být přesunuta v rámci neobchodních přesunů (3), stanoví, že požadavky a kontroly uvedené v čl. 12 prvním pododstavci písm. b) nařízení (ES) č. 998/2003 se použijí rovněž na přesuny psů, koček a fretek v zájmovém chovu, jestliže je celkový počet zvířat přesunovaných do členského státu z jiného členského státu nebo ze třetí země uvedené v oddíle 2 části B přílohy II zmíněného nařízení vyšší než pět.

(8)

Nařízení (ES) č. 998/2003 rovněž stanoví, že během přechodného období se při neobchodních přesunech psů, koček a fretek na území Irska, Malty, Švédska nebo Spojeného království dodržují určité dodatečné požadavky.

(9)

Směrnice 92/65/EHS uvádí tyto dodatečné požadavky pouze s ohledem na obchod se psy, kočkami a fretkami určenými pro přesun do Irska, Švédska nebo Spojeného království.

(10)

Vzory osvědčení pro obchod uvnitř Unie by měly být kompatibilní s integrovaným počítačovým veterinárním systémem „TRACES“, vyvinutým v souladu s rozhodnutím Komise 2003/623/ES (4).

(11)

Aby se zajistilo, že požadavky a kontroly neobchodních přesunů více než pěti psů, koček a fretek v zájmovém chovu do všech členských států včetně Malty jsou uplatňovány jednotným způsobem, je třeba upravit vzor veterinárního osvědčení stanovený v části 1 přílohy E směrnice 92/65/EHS.

(12)

Vzor veterinárního osvědčení pro obchod s živými včelami (Apis mellifera) a čmeláky (Bombus spp.) uvnitř Unie je stanoven v části 2 přílohy E směrnice 92/65/EHS.

(13)

Uvedené osvědčení stanoví veterinární podmínky pro včely i čmeláky, pokud jde o mor včelího plodu. Tyto podmínky umožňují přesuny včel a čmeláků pouze z oblastí prostých uvedené nákazy. V případě ohniska se po dobu 30 dnů ukládá zákaz přesunů, který se vztahuje na oblast v okruhu třech kilometrů od ohniska.

(14)

Ve většině případů se však chovy čmeláků nacházejí v zařízeních oddělených od okolního prostředí, která jsou pravidelně kontrolována příslušným orgánem a jsou pod dohledem, pokud jde o přítomnost nákaz. U takových podniků, které jsou uznány příslušným orgánem dotčeného členského státu a jsou pod jeho dozorem, není v okruhu třech kilometrů stanovených v části 2 přílohy E přítomnost moru včelího plodu, na rozdíl od divoce žijících kolonií, pravděpodobná.

(15)

Za účelem začlenění zvláštních veterinárních podmínek týkajících se chovu čmeláků v zařízeních oddělených od okolního prostředí je proto třeba upravit vzor veterinárního osvědčení pro obchod s živými včelami a čmeláky uvnitř Unie.

(16)

Části 1 a 2 přílohy E směrnice 92/65/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(17)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha E směrnice 92/65/EHS se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 6. května 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.

(3)  Úř. Věst. L 114, 7.5.2010, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 216, 28.8.2003, s. 58.


PŘÍLOHA

Příloha E směrnice 92/65/EHS se mění takto:

1.

Část 1 se nahrazuje tímto:

„Část 1 –   Veterinární osvědčení pro obchod se zvířaty pocházejícími z hospodářství (kopytnatci, ptáci, zvířata čeledi zajícovitých, psi, kočky a fretky)

92/65 EI

Image

Image

Image

2.

Část 2 se nahrazuje tímto:

„Část 2 –   Veterinární osvědčení pro obchod se včelami a čmeláky

92/65 EII

Image

Image