23.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/49


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. dubna 2010,

kterým se povoluje uvedení protlaku a koncentrátu z ovoce Morinda citrifolia na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

(oznámeno pod číslem K(2010) 2397)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2010/228/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 20. dubna 2006 společnost Tahitian Noni International Inc. předložila příslušným orgánům Belgie žádost o uvedení protlaku a koncentrátu z ovoce Morinda citrifolia na trh jako nové složky potravin.

(2)

Dne 28. února 2007 vydal příslušný belgický subjekt pro posuzování potravin zprávu o prvním posouzení. V uvedené zprávě dospěl k závěru, že používání protlaku a koncentrátu z ovoce Morinda citrifolia jako složky potravin je přijatelné.

(3)

Dne 28. března 2007 zaslala Komise zprávu o prvním posouzení všem členským státům.

(4)

V rámci 60denní lhůty stanovené v čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 258/97 byly v souladu s uvedeným ustanovením vzneseny odůvodněné námitky proti uvedení dotčeného produktu na trh.

(5)

Proto byl dne 7. listopadu 2007 konzultován Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

(6)

Dne 13. března 2009 došla komise EFSA pro dietetické výrobky, výživu a alergie ve svém vědeckém stanovisku vypracovaném na žádost Komise a týkajícím se bezpečnosti protlaku a koncentrátu z ovoce Morinda citrifolia (noni) jako nové složky potravin k závěru, že protlak a koncentrát z ovoce noni jsou pro obyvatelstvo bezpečné.

(7)

Na základě vědeckého posouzení se stanoví, že protlak a koncentrát z ovoce Morinda citrifolia (noni) jsou v souladu s kritérii stanovenými v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protlak a koncentrát z ovoce Morinda citrifolia (noni) podle specifikace v příloze I mohou být uvedeny na trh v Unii jako nová složka potravin pro použití uvedená v příloze II.

Článek 2

Při označování potraviny obsahující protlak z ovoce Morinda citrifolia schválený tímto rozhodnutím se použije označení „protlak z ovoce Morinda citrifolia“ nebo „protlak z ovoce noni“.

Při označování potraviny obsahující koncentrát z ovoce Morinda citrifolia schválený tímto rozhodnutím se použije označení „koncentrát z ovoce Morinda citrifolia“ nebo „koncentrát z ovoce noni“.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno společnosti Tahitian Noni International Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA.

V Bruselu dne 21. dubna 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.


PŘÍLOHA I

Specifikace protlaku a koncentrátu z ovoce Morinda citrifolia

Popis:

Ovoce Morinda citrifolia se sklízí ručně. Semena a slupky se od protlačeného ovoce oddělují mechanicky. Po pasteraci se protlak balí do antiseptických nádob a skladuje se v chladném prostředí.

Koncentrát z Morinda citrifolia se připravuje z protlaku z ovoce Morinda citrifolia ošetřením pektinolytickými enzymy (50–60 °C po dobu 1 až 2 hodin). Poté se protlak zahřeje za účelem inaktivace pektináz a ihned poté se ochladí. Šťáva se oddělí za použití dekantační odstředivky. Potom se šťáva jímá a pasteruje, načež je koncentrována ve vakuové odparce na 6–8 až 49–51 stupňů Brixe ve finálním koncentrátu.

Složení protlaku a koncentrátu z ovoce Morinda citrifolia

Vlhkost

89–93 %

48–53 %

Bílkoviny

< 0,6 g/100 g

3–3,5 g/100 g

Tuk

< 0,2 g/100 g

< 0,04 g/100 g

Popel

< 1 g/100 g

4,5–5 g/100 g

Uhlovodíky celkem

5–10 g/100 g

37–45 g/100 g

Fruktóza

0,5–2 g/100 g

9–11 g/100 g

Glukóza

0,5–2 g/100 g

9–11 g/100 g

Vláknina

1,5–3 g/100 g

1,5–5 g/100 g

5,15-dimetylmorindol (1)

0,19–0,20 μg/mL

0,11–0,77 μg/mL

Lucidin (1)

negativní

negativní

Alizarin (1)

negativní

negativní

Rubiadin (1)

negativní

negativní


(1)  Metodou HPLC-UV vytvořenou a uplatňovanou žadatelem při analýze antrachinonů v protlaku a koncentrátu z ovoce Morinda citrifolia.

Mezní hodnoty detekce: 2,5 ng/mL (5,15-dimetylmorindol); 50,0 ng/mL (lucidin); 6,3 ng/mL (alizarin) a 62,5 ng/mL (rubiadin).


PŘÍLOHA II

Použití protlaku a koncentrátu z ovoce Morinda citrifolia

Cílová skupina výrobků

Maximální obsah ovoce Morinda citrifolia

protlak

koncentrát

Cukrovinky

45 g/100 g

10 g/100 g

Cereální tyčinky

53 g/100 g

12 g/100 g

Výživové nápojové směsi v prášku (hmotnost prášku)

53 g/100 g

12 g/100 g

Perlivé nápoje

11 g/100 g

3 g/100 g

Zmrzlina a sorbet

31 g/100 g

7 g/100 g

Jogurty

12 g/100 g

3 g/100 g

Sušenky

53 g/100 g

12 g/100 g

Buchty, koláče a sladké pečivo

53 g/100 g

12 g/100 g

Snídaňové cereálie (celozrnné)

88 g/100 g

20 g/100 g

Džemy a želé (ovocné zavařeniny)

 (1) 133 g/100 g

30 g/100 g

Sladké pomazánky, náplně a polevy

31 g/100 g

7 g/100 g

Pikantní omáčky, nálevy, šťávy a koření

88 g/100 g

20 g/100 g

Doplňky stravy (v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (2))

26 g v doporučené denní dávce dle výrobce

6 g v doporučené denní dávce dle výrobce


(1)  Vychází z množství před zpracováním k vytvoření 100 g konečného produktu.

(2)  Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51.