12.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/21


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. března 2010,

kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2009/251/ES, kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby výrobky obsahující biocid dimethyl-fumarát nebyly uváděny nebo dodávány na trh

(oznámeno pod číslem K(2010) 1337)

(Text s významem pro EHP)

(2010/153/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (1), a zejména na článek 13 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2009/251/ES (2) ukládá členským státům povinnost zajistit, aby výrobky obsahující biocid dimethyl-fumarát (DMF) nebyly uváděny nebo dodávány na trh.

(2)

Rozhodnutí 2009/251/ES bylo přijato v souladu s ustanoveními článku 13 směrnice 2001/95/ES, která omezuje platnost rozhodnutí na dobu nejvýše jednoho roku, ale umožňuje jeho potvrzení na další období, z nichž žádné nepřesáhne jeden rok.

(3)

Vzhledem k dosud získaným zkušenostem a k absenci trvalého opatření, které by se zabývalo spotřebními výrobky obsahujícími DMF, je nezbytné prodloužit platnost rozhodnutí 2009/251/ES o 12 měsíců a odpovídajícím způsobem je změnit.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného směrnicí 2001/95/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Znění článku 4 rozhodnutí 2009/251/ES se nahrazuje tímto:

„Toto rozhodnutí je použitelné do 15. března 2011.“

Článek 2

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím do 15. března 2010 a tato opatření zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. března 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 74, 20.3.2009, s. 32.