5.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 34/30


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. února 2010

o schválení účetní závěrky maltské platební agentury týkající se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2007

(oznámeno pod číslem K(2010) 459)

(Pouze maltské znění je závazné)

(2010/60/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na články 30 a 39 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2008/395/ES (2) a rozhodnutím 2009/85/ES (3) byly pro rozpočtový rok 2007 schváleny účetní závěrky všech platebních agentur kromě maltské platební agentury „MRAE“.

(2)

Po předání nových informací a po dodatečných kontrolách může nyní Komise rozhodnout o úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetní závěrky týkající se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova předložené maltskou platební agenturou „MRAE“.

(3)

V souladu s čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 nejsou tímto rozhodnutím dotčena rozhodnutí následně přijatá Komisí, která vylučují z financování z prostředků Společenství výdaje, jež nebyly uskutečněny v souladu s pravidly Společenství,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schvaluje se účetní závěrka maltské platební agentury „MRAE“ týkající se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2007.

Částky, které mají být v oblasti opatření pro rozvoj venkova uplatňovaných na Maltě podle tohoto rozhodnutí tímto členským státem navráceny nebo mu vyplaceny, jsou stanoveny v příloze I a II.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Republice Malta.

V Bruselu dne 2. února 2010.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 139, 29.5.2008, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 33, 3.2.2009, s. 31.


PŘÍLOHA I

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR

ROZPOČTOVÝ ROK 2007 – VÝDAJE NA ROZVOJ VENKOVA V NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH V RÁMCI EZZF

ČÁSTKA, KTEROU MÁ ČLENSKÝ STÁT VRÁTIT, NEBO KTERÁ MU MÁ BÝT VYPLACENA

Stát

 

2007 – Výdaje platebních agentur, jejichž účetní závěrka je

Celkem a + b

Snížení

Celkem

Průběžné platby uhrazené členskému státu za rozpočtový rok

Částka, kterou má členský stát vrátit (–), nebo která mu má být vyplacena (+)

schválena

oddělena

= výdaje uvedené v ročním výkazu

= celková výše průběžných plateb uhrazených členskému státu za rozpočtový rok

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

4 148 025,00

0,92


PŘÍLOHA II

SCHVÁLENÉ VÝDAJE ZA OPATŘENÍ PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI EZZF PROVÁDĚNÉ V NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH V ROCE 2007

ROZDÍLY MEZI ROČNÍMI ÚČETNÍMI ZÁVĚRKAMI A VÝKAZY VÝDAJŮ

Stát

Č.

Opatření

Výdaje za rok 2007

příloha I sloupec a

Snížení

příloha I sloupec d

Schválená částka za rok 2007

příloha I sloupec e

MT

Č.

Opatření

i

ii

iii = i + ii

 

1

Znevýhodněné oblasti

1 720 811,99

0,00

1 720 811,99

 

2

Agroenvironmentální opatření

602 487,79

0,00

602 487,79

 

3

Plnění norem

151 000,30

0,00

151 000,30

 

4

Seskupení producentů

0,00

0,00

0,00

 

5

Technická pomoc

101 978,48

0,00

101 978,48

 

6

Příplatek ke státní podpoře

0,00

0,00

0,00

 

7

Opatření ad hoc

1 571 747,36

0,00

1 571 747,36

 

 

Celkem

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92